Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Σύλλογος Εφοριακών Ν. Θεσ/νίκης-Κιλκίς-Χαλκιδικής: Προτεραιοποίηση Υποθέσεων Έτους 2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΙΛΚΙΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52 - ΤΗΛ:2310286789 - FAX:2310275347 - 54 635 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
www.eforiakos.com/Email:[email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θεσσαλονίκη, 30-04-2018
Αρ. πρωτ.: 58

ΠΡΟΣ: 1) Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

κ. Πιτσιλή Γεώργιο

2) Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης κ. Σαΐτη Ευθύμιο

3) Διευθυντή Δ/νσης Ελέγχων κ. Κατσίπη Ιωάννη

4) ΠΟΕ - ΔΟΥ

Θέμα: «Προτεραιοποίηση Υποθέσεων Έτους 2018»

Κ. Διοικητά,

Με αφορμή τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τον τρόπο επιλογής και τον αριθμό των προτεραιοποιημένων υποθέσεων προς έλεγχο και:

1. Επειδή στο άρθρο 26 παρ. 2.α του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται έως το τέλος κάθε έτους και δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, καθορίζεται ο αριθμός των μερικών ή και πλήρων ελέγχων που θα διενεργούνται εντός του επόμενου έτους κατά προτεραιότητα, με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με βάση άλλα κριτήρια, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των ελεγκτών κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης και του αριθμού των διενεργηθέντων ελέγχων κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες από τον μήνα έκδοσης της απόφασης.»

2. Επειδή στο άρθρο 26 παρ. 2.β του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «β. Για ελέγχους που διενεργούνται από 1.1.2018, ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου αφορούν κατ' αρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι έλεγχοι του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να επεκτείνονται στα δύο προηγούμενα, πέραν της τελευταίας τριετίας, φορολογικά έτη ή χρήσεις, με βάση κριτήρια κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.»

3. Επειδή στην σελίδα 113 της 2ης έκδοσης (Μάρτιος 2018) του Εγχειρίδιου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και συγκεκριμένα στην διαδικασία «7.10 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ» ορίζεται ότι ο συνολικός χρόνος διεκπεραίωσης του ελέγχου είναι από 1 ζωσ 4 μινεσ.

4. Επειδι στην παράγραφο 5 της υπ' αριθμ. ΔΕΛ Α 1045566 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/ 22.12.2017 (Β' 4640) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018, ορίζεται ότι: «Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ολοκληρώνονται άμεσα οι κάτωθι υποθέσεις προς έλεγχο: α) Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

β) Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 387 του ν. 4512/2018.

γ) Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

δ) Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.

ε) Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

στ) Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο Ο.Π.Σ. Elenxis και τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 της παρούσας.

ζ) Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ήΔικαστικής Αρχής, των οποίων ο έλεγχος βρίσκεται σε τελικό στάδιο την 28.2.2018 κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 389 του ν. 4512/2018, ήτοι κατά την ως άνω ημερομηνία έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή αίτημα παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ..

η) Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

θ) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης. Οι έλεγχοι της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη στη στοχοθεσία των ελέγχων, πλην αυτών της ως άνω περίπτωσης (η).»

5. Επειδή η προτεραιοποίηση των υποθέσεων για το έτος 2018, σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4174/2013, δεν έχει κοινοποιηθεί έως σήμερα, 4 μήνες από την αρχή του έτους, στους ελεγκτές.

6. Επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας υπολείπονται κατά πολύ από το όριο του 70% που τέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφους 2α του άρθρου 26 του ν. 4174/2013.

7. Επειδή από την επικείμενη προτεραιοποίηση υποθέσεων προκύπτει τεράστιος όγκος ανά ελεγκτή, οι οποίες ξεπερνούν τις 24, και είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ολοκληρωθούν, λαμβάνοντας υπόψη το Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., την παράγραφο 5 της υπ' αριθμ. ΔΕΛ Α 1045566 ΕΞ 2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018 και την κοινή πείρα.

8. Επειδή από όλα τα παραπάνω προκύπτει σαφέστατα ότι δεν εφαρμόζονται πλήρως και καθολικά οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς και οι αποφάσεις - οδηγίες του Διοικητή της ΑΑΔΕ και δεν τηρούνται οι αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης.

9. Επειδή δεν έχει τροποποιηθεί έως σήμερα το πλαίσιο της ποινικής, αστικής και πειθαρχικής ευθύνης και της νομικής προστασίας, σύμφωνα με το προσχέδιο διατάξεων νόμου που μας εγχειρίστηκε εδώ και 3,5 μήνες.

10. Επειδή είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο φοροελεγκτικός μηχανισμός λειτουργεί κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες και οριακές συνθήκες ειδικά ενόψει καλοκαιριού.

Ζητάμε:

α) Την άμεση εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 για όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες ως προς το ποσοστό των ελέγχων της τελευταίας πενταετίας (70%) ανά ελεγκτή.

β) Τον περιορισμό των προτεραιοποιημένων υποθέσεων προς έλεγχο σε 4 ανά ελεγκτή, σύμφωνα με το Εγχειρίδιου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 5 της υπ' αριθμ. ΔΕΛ Α 1045566 ΕΞ 2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων.

γ) Την άμεση ψήφιση νόμου για την ποινική, αστική και πειθαρχική ευθύνη, καθώς και τη νομική προστασία των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

δ) Την άμεση εξομοίωση της ευθύνης με αυτήν της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ψηφίστηκε με το άρθρο 386 παράγραφος 1 του ν. 4512/23-01-2018 στο οποίο ορίζεται ότι « 1. Οι ελεγκτές και το λοιπό προσωπικό της Υπηρεσίας δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή θέση που έλαβαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας, στο οποίο υποχρεούνται οι υπηρετούντες στην Υπηρεσία και μετά την αποχώρησή τους από αυτό.».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο