Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

(Upd) Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων: Από σήμερα, 02/05 διαθέσιμη η εφαρμογή για την απογραφή δεξαμενών φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης«Άνοιξε» σήμερα, 02 Μαΐου, η εφαρμογή για το Μητρώο δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τη εγκύκλιο ΔΕΦΚΦ Α 1064574 ΕΞ 2018, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στα καύσιμα προβλέπεται μια σειρά δράσεων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δημιουργία μητρώου δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων.

Ειδικότερα η δημιουργία μητρώου δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων υπαγορεύεται από τις υπ' αριθμ. 0004170/16.12.2015 ΚΥΑ, ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-4-2014 ΚΥΑ καθώς και 30/005/648/19-09/2013 ΑΥΟ, όπως ισχύουν. 

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η εφαρμογή «Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων», η οποία είναι διαθέσιμη από 2/5/2018, στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και της Γ.Γ.Π.Σ μαζί με τις οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής.

Στο «Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων» θα καταγραφούν όλες οι Δεξαμενές που αναφέρονται στην προαναφερθείσα νομοθεσία προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αποθηκευμένων σε δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων.

Η εφαρμογή του «Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων» αφορά, σε πρώτη φάση, τις Δεξαμενές που ανήκουν σε Φορολογικές Αποθήκες ή Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης.

Υπόχρεοι για την καταχώριση των στοιχείων αναφορικά με τις δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων είναι οι κάτωθι φορείς:

• Ο Διαχειριστής της εγκατάστασης ενεργειακών προϊόντων (φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης) ο οποίος θα καταγράψει τα στοιχεία της Εγκατάστασης και των Δεξαμενών της

• Ο Εγκαταστάτης συστημάτων Εισροών - Εκροών όπως ορίζεται στην αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-4-2014 ΚΥΑ, για την καταγραφή της ιδιότητας του

• Ο Φορέας Ογκομέτρησης Δεξαμενών όπως ορίζεται στην αριθ. 30/005/648/19-09/2013 ΑΥΟ, για την καταγραφή της ιδιότητας του και την συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων (π.χ. πιστοποιητικό διαπίστευσης)

• Ο Αποθηκευτής (Εγκεκριμένος Αποθηκευτής ή κάτοχος Άδειας Λειτουργίας της Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης) για την καταγραφή της/των αποθήκης/ών του και των Δεξαμενών που συμμετέχουν σε αυτές.

Οι παραπάνω φορείς / κατηγορίες χρηστών αφορούν Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια TAXISnet που ήδη διαθέτουν. Στην περίπτωση που υπόχρεος δεν διαθέτει διαπιστευτήρια TAXISnet θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία πιστοποίησης χρηστών των εφαρμογών TAXISnet.

Επιπλέον, ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής από εκπρόσωπό τους στο TAXISnet για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου.

Για την πλήρη καταχώριση των στοιχείων μιας Εγκατάστασης θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι παρακάτω ενέργειες με τη σειρά και στα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται, ως ακολούθως:

Α. Ο Εγκαταστάτης Εισροών - Εκροών που έχει εγκαταστήσει συστήματα Εισροών - Εκροών θα δηλώσει στο Μητρώο την δραστηριότητά του, από 2/5/2018 έως και 31/05/2018.

Β. Ο Φορέας Ογκομέτρησης που έχει διενεργήσει Ογκομέτρηση σε μία ή περισσότερες Δεξαμενές εγκαταστάσεων θα δηλώσει στο Μητρώο την δραστηριότητά του και θα καταχωρίσει τα απαραίτητα στοιχεία από 2/5/2018 έως και 31/05/2018.

Γ. Ο Διαχειριστής της Εγκατάστασης θα καταχωρίσει τα στοιχεία της Εγκατάστασης και τα στοιχεία των Δεξαμενών από 1/6/2018 έως και 31/8/2018. Η ολοκλήρωση της καταγραφής όλων των στοιχείων της εγκατάστασης γίνεται μέσω της επιλογής της «Οριστικής Υποβολής Στοιχείων» οπότε και αποδίδεται μοναδικός αριθμός καταχώρισης στην Εγκατάσταση, στις Δεξαμενές και στους Μετρητές Εκροής Καυσίμου. Ο Διαχειριστής της Εγκατάστασης θα δηλώσει στο ως άνω χρονικό διάστημα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που διατηρούν Φορολογική Αποθήκη ή Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης (Αποθηκευτές) κάνοντας χρήση Δεξαμενών του ή μέρος αυτών.

Δ. Ο Αποθηκευτής θα δηλώσει τα στοιχεία σχετικά με την Φορολογική Αποθήκη ή την Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης από 1/09/2018 έως και 31/10/2018. Κατά περίπτωση, ο Διαχειριστής και ο Αποθηκευτής σε μία Εγκατάσταση μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.

Πέραν των ανωτέρω επισημαίνονται τα ακόλουθα:

> Οι ως άνω υπόχρεοι φορείς πρέπει να καταγράψουν τα στοιχεία που τους αφορούν στις ως άνω τεθείσες ημερομηνίες και με τη σειρά που προβλέπεται. Σημειώνεται ότι εάν δεν δηλώσουν οι εγκαταστάτες των συστημάτων εισροών - εκροών και οι φορείς ογκομέτρησης τα στοιχεία τους, δεν θα δύνανται οι Διαχειριστές των Εγκαταστάσεων να καταχωρήσουν τα στοιχεία που απαιτούνται.

> Εφιστάται η προσοχή στους υπόχρεους καταχώρισης των στοιχείων, για τη συμπλήρωση όλων των διαθέσιμων αλλά και απαραίτητων από τη νομοθεσία πληροφοριών κάθε καρτέλας της εφαρμογής και όχι μόνο αυτών που εμφανίζονται ως υποχρεωτικά πεδία στην εφαρμογή.

> Οι ως άνω υπόχρεοι φορείς έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων στο Μητρώο, ανεξάρτητα των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει η εφαρμογή. Τα δηλωθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δύνανται να διασταυρώνονται με τα στοιχεία που τηρούνται σε άλλα Πληροφοριακά Συστήματα καθώς και να υπόκεινται σε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

> Τα στοιχεία των Δεξαμενών που θα καταχωρηθούν από τους Διαχειριστές των Εγκαταστάσεων αφορούν σε δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων οι οποίες έχουν ογκομετρηθεί βάσει των αριθμ. Τ. 3200/25/ 30-5-1968 ΑΥΟ και 30/005/648/19-09/2013 ΑΥΟ. Σε αυτές περιλαμβάνονται και δεξαμενές για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση εγκατάστασης συστημάτων εισροών-εκροών (π.χ. δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίων, αργού πετρελαίου).

> Στη λειτουργία Διαχείριση Εγκαταστάσεων, κατά την εισαγωγή μιας νέας Εγκατάστασης, στην καρτέλα «Στοιχεία Εγκατάστασης Εισροών-Εκροών» δεν θα συμπληρωθούν, προς το παρόν, τα στοιχεία αναφορικά με την «Υπεύθυνη Δήλωση Λογισμικού» και «Υπεύθυνη Δήλωση Εγκατάστασης». Τα εν λόγω στοιχεία θα καταχωρηθούν, μετά την τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-4-2014 ΚΥΑ, στην οποία θα παρέχονται υποδείγματα των εν λόγω υπεύθυνων δηλώσεων. Μέχρι την παραπάνω αναφερόμενη τροποποίηση, η καρτέλα «Στοιχεία Εγκατάστασης Εισροών - Εκροών» δε θα συμπληρώνεται.

> Εφόσον μια εγκατάσταση διαθέτει περισσότερες της μίας, άδειες λειτουργίες, λόγω επέκτασης της εγκατάστασης, κατά την καταχώριση των στοιχείων των δεξαμενών που περιλαμβάνονται στις νεότερες άδειες λειτουργίας, στην καρτέλα «Γενικά στοιχεία Δεξαμενής», θα συμπληρωθεί το πεδίο «Ειδική περίπτωση επέκτασης άδειας» και θα καταγραφεί ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της νεότερης άδειας λειτουργίας.

Σημειώνεται ότι η αρχική άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης καταγράφεται στην καρτέλα «Στοιχεία αδειοδοτήσεων» στη λειτουργία «Διαχείριση Εγκαταστάσεων».

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου για την έγκαιρη καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων από τους ως άνω οριζόμενους υπόχρεους φορείς στην εν λόγω εφαρμογή, παρακαλούνται οι Τελωνειακές Αρχές να ενημερώσουν άμεσα τους εγκεκριμένους αποθηκευτές ή κάτοχους άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα, οι οποίοι με τη σειρά τους να ενημερώσουν σχετικά τους εγκαταστάτες Εισροών - Εκροών καθώς και τους φορείς ογκομέτρησης, ώστε να προβούν έγκαιρα στις απαιτούμενες από την παρούσα εγκύκλιο ενέργειες.

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής διατίθενται στις ιστοσελίδες της ΑΑΔΕ (www.aade.gr, www.icisnet.gr) και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με την λειτουργία της εφαρμογής, παρέχεται υποστήριξη στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων της ΑΑΔΕ στο τηλέφωνο 213 162 1000.Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής (ενημέρωση 02-05-2018)


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο