Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...15.04.2018

Γνωρίζετε ότι:

- Την καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πρότυπο της Ιταλίας εξετάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τα τιμολόγια για τις συναλλαγές τους με άλλες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ για άμεσο έλεγχο και διασταύρωση.

- Από 1.1.2019 και εφεξής καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση για προμήθειες αγαθών και παροχές υπηρεσιών στην Ιταλία. Η παραπάνω υποχρέωση καταλαμβάνει επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν εγγραφεί για σκοπούς ΦΠΑ στην Ιταλία. Για την εφαρμογή του μέτρου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει παρέκκλιση από την Οδηγία ΦΠΑ. Το παραπάνω μέτρο έχει ως στόχο την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και συνακόλουθα τη μείωση της φοροδιαφυγής.

- Η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται την έκδοση υπουργικής απόφασης σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου των ηλεκτρονικών τιμολογίων σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωσή της. Αναμένεται, επίσης, η έκδοση απόφασης για το θέμα της διασύνδεσης των παραπάνω στοιχείων και των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ταμειακές μηχανές) με βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ. Στόχος είναι να δημιουργηθούν αυτοματοποιημένες διαδικασίες και εργαλεία που θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν από τους φορολογικούς ελέγχους. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται ήδη ως δυνατότητα επιλογής για την έκδοση παραστατικών.

- Από 1.2.2018 επανακαθορίστηκε η διαδικασία διενέργειας και ο τρόπος τιμολόγησης των διαφημίσεων από τα ΜΜΕ (ν. 4532/2018). Πλέον, απαιτείται πριν από τις σχετικές συναλλαγές η σύναψη έγγραφης εντολής του διαφημιζόμενου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν διαφημιστή προς το μέσο. Στην εντολή θα αναφέρεται η αξία της συναλλαγής σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του μέσου συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων, ο ακριβής καθορισμός του χώρου ή του χρόνου προβολής, καθώς και οι νόμιμες επιβαρύνσεις.

- Για την παροχή τυχόν εκπτώσεων λόγω τζίρου καθώς και κάθε άλλης μορφής έκπτωσης βάσει στόχων, θα απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης μεταξύ μέσου και διαφημιζόμενου (και αν μεσολαβεί διαφημιστής, και του διαφημιστή). Η παραπάνω σύμβαση πρέπει να έχει συναφθεί πριν την έκδοση του σχετικού πιστωτικού τιμολογίου, επί του οποίου θα παρέχεται η έκπτωση. Εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής, το τιμολόγιο εκδίδεται από το μέσο στο όνομα του διαφημιστή και αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην καταχώριση ή τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή πακέτων τους, για κάθε ένα διαφημιζόμενο ξεχωριστά. Αντίγραφο του τιμολογίου αποστέλλεται και σε κάθε διαφημιζόμενο που αφορά μέχρι το τέλος του επόμενου από την έκδοση του μήνα.

- Όλοι οι φόροι περιλαμβανομένου του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων υπολογίζονται σε ποσοστό 80% (με εξαίρεση τον ΦΠΑ, που υπολογίζεται σε ποσοστό 100%) της αξίας που αναγράφεται στο τιμολόγιο, μετά την αφαίρεση της τυχόν χορηγούμενης έκπτωσης.

- Στόχοι των νέων διατάξεων είναι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η εξασφάλιση της διαφάνειας των σχετικών συναλλαγών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (ΜΜΕ, διαφημιστών και διαφημιζόμενων) και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τις νέες διατάξεις (α) προκύπτει μείωση εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό από την αναπροσαρμογή της βάσης υπολογισμού των φόρων διαφήμισης ενώ (β) σε μείωση εσόδων ενδέχεται να οδηγήσει και ο επανακαθορισμός του ανώτατου χρηματικού προστίμου που θα επιβάλλεται στους παραβάτες των ρυθμίσεων, το οποίο ορίζεται σε 100.000 Ευρώ.

- Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή από 1.1.2017 και μετά. Σημειωτέον, ότι τα παραπάνω δεν επηρεάζουν τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά που προέρχονται από εισερχόμενα μερίσματα που είχαν απαλλαγεί του φόρου, λόγω της νομοθεσίας περί μητρικών-θυγατρικών. Δηλαδή όταν μία ελληνική εταιρεία συμμετοχών διανείμει μερίσματα προς τους μετόχους της, δεν πρέπει να καταβάλει φόρο εισοδήματος νομικού προσώπου 29% κατά τη διανομή.

- Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, βάσει Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014), ώστε να εμφανίζονται οι καταθέσεις μετόχων, εταίρων κ.λπ. στην καθαρή θέση του ισολογισμού των εταιρειών είναι α) η ύπαρξη ανέκκλητης δέσμευσης κεφαλαιοποίησης από τους ιδιοκτήτες και β) υποχρέωση της εταιρείας για έκδοση μετοχών ή άλλων τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της κάθε εισφοράς.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: [email protected]
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο