Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Προστασία ναυτικών και ομαδικές απολύσεις: Αλλαγές στη νομοθεσία με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη ΒουλήΣύμφωνα με το νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή, ενσωματώνεται (με αναδρομική ισχύ από 10-10-2017) στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία [(EE) 2015/1794], με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προστασία των ναυτικών και τροποποιούνται συναφείς διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ειδικότερα:

Ορίζεται ως σκοπός των προτεινομένων διατάξεων, η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας προς την προαναφερόμενη Οδηγία, η οποία τροποποιεί προηγούμενες, που αναφέρονται σε θέματα σχετικά με: i) την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (2008/94/ΕΚ), ii) τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων (2009/3 8/ΕΚ), iii) τη θέσπιση γενικού πλαισίου ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (2002/14/ΕΚ) και iv) την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (98/59/ΕΚ) και τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης των επιχειρήσεων και των εγκαταστάσεων αυτών όσον αφορά τους ναυτικούς (2001/23/ΕΚ) κ.λπ. (άρθρα 1 και 27 παρ. α)

Οι τροποποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας, με σκοπό την προσαρμογή των σχετικών διατάξεων προς την ανωτέρω Οδηγία, εστιάζονται, κατά βάση, στα ακόλουθα σημεία:

α. Αίρεται η εξαίρεση των αλιέων που αμείβονται με το «κομμάτι» και εφεξής υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/94/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (άρθρο 1 παρ.3 περ.ΙΙβ, π.δ. 1/1990).

β. i) Υπάγονται, επίσης εφεξής, και τα πληρώματα των εμπορικών πλοίων (ναυτικοί μέλη πληρώματος υπό ελληνική σημαία θαλασσοπλοούντων πλοίων) στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (2009/3 8/ΕΚ) σχετικά με το δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων.
ii) Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής, στις συνεδριάσεις της Ειδικής Διαπραγματευτικής Ομάδας (Ε.Δ.Ο.) ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων (Ε.Σ.Ε.) και σε ναυτικό μέλος πληρώματος θαλασσοπλοούντος υπό ελληνική σημαία πλοίου ή του αναπληρωτή του, που δεν βρίσκεται εν πλω ή σε λιμένα κράτους διαφορετικού από εκείνο στο οποίο η ναυτιλιακή επιχείρηση έχει την έδρα της, εφόσον είναι μέλος των ανωτέρω οργάνων.
Προβλέπεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, στις περιπτώσεις όπου μέλος της Ε.Δ.Ο. ή του Ε.Σ.Ε. δεν είναι δυνατόν να παραστεί στις συνεδριάσεις αυτών (άρθρα 50- 75 ν.4057/2012).

γ. Έχει επίσης εφαρμογή και στα πληρώματα θαλασσοπλοούντων πλοίων υπό ελληνική σημαία, η Οδηγία σχετικά με την προστασία των ναυτικών σε περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων (98/59/ΕΚ). Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:
i) Δίδονται οι έννοιες των όρων «ομαδικές απολύσεις» και «εκπρόσωποι εργαζομένων» για την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων και προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής αυτών, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις (ομαδικές απολύσεις στο πλαίσιο συμβάσεων εργασίας ναυτικών που έχουν συναφθεί για ορισμένο χρόνο ή κατά πλουν, καθώς και αυτές επί των ναυτικών θαλασσοπλοούντων πλοίων που ανήκουν στο δημόσιο ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου).
ii) Θεσπίζεται η υποχρέωση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, στην περίπτωση που προτίθεται να προβεί σε ομαδικές απολύσεις, να πραγματοποιεί, εγκαίρως, διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των ναυτικών, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας, οι οποίες (διαβουλεύσεις) επικεντρώνονται στη δυνατότητα αποφυγής ή μείωσης των ομαδικών απολύσεων και άμβλυνσης των συνεπειών (προσφυγή σε κοινωνικά μέτρα με σκοπό τη βοήθεια για την επαναπασχόληση ή τον αναπροσανατολισμό των απολυόμενων ναυτικών, κατάρτιση κοινωνικού πλάνου κ.λπ.).
iii) Προβλέπεται, επίσης, η υποχρέωση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, να κοινοποιεί εγγράφως, στο Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.), κάθε σχεδιαζόμενη ομαδική απόλυση, με τις απαραίτητες πληροφορίες (λόγοι απόλυσης, αριθμό των προς απόλυση ναυτικών κ.λπ.) και να ενημερώνει σχετικά τους εκπροσώπους των ναυτικών.
iv) Ορίζεται ότι, οι ομαδικές απολύσεις ισχύουν για τριάντα (30) ημέρες από την πρόσκληση του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή για διαβουλεύσεις στους εκπροσώπους των ναυτικών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
Παρέχεται η δυνατότητα συντόμευσης ή παράτασης της εν λόγω προθεσμίας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, σε κάθε περίπτωση δε οι απολύσεις ισχύουν εξήντα (60) ημέρες.
v) Προσδιορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται από τα ενδιαφερόμενα μέρη, στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ τους και το Σ.Ε.Ν. διαπιστώνει την τήρηση ή μη από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς και στην κοινοποίηση των σχετικών εγγράφων.
vi) Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή επί των ομαδικών απολύσεων που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας του πλοίου, εφόσον αυτή επέρχεται ύστερα από δικαστική απόφαση.

δ.i) Ορίζεται ρητά ότι, είναι άκυρες οι ομαδικές απολύσεις, που γίνονται κατά παράβαση των διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου και προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την έγκυρη λύση της εργασιακής σχέσης και την καταβλητέα αποζημίωση.
ii) Διασφαλίζονται, εφεξής και τα δικαιώματα των ναυτικών στην περίπτωση μετάβασης θαλασσοπλοούντος πλοίου εγγεγραμμένου στο ελληνικό νηολόγιο, όταν αποτελεί μέρος μεταβίβασης επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμημάτων αυτών, υπό τους τιθέμενους όρους και τις οριζόμενες εξαιρέσεις (Οδηγία 2001/23/ΕΚ και π.δ. 178/2002).
iii) Προβλέπεται η επιβολή των προβλεπομένων, με το άρθρο 45 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973), κυρώσεων (πρόστιμα) από την αρμόδια λιμενική αρχή του λιμένα νηολόγησης του πλοίου, για κάθε παράβαση σχετικά με τη μεταβίβαση θαλασσοπλοούντος πλοίου, καθώς και η άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων επιβολής των προστίμων. (άρθρα 2- 9)

Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται ρυθμίσεις του εθνικού δικαίου με συναφή θέματα προς την προαναφερόμενη Οδηγία και συγκεκριμένα:

Προβλέπεται ότι, τα μέλη της Ε.Δ.Ο. και του Ε.Σ.Ε., που είναι μέλη πληρώματος και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εμπορικών πλοίων στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση, απολαύουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την προβλεπόμενη, κατά την κείμενη νομοθεσία, προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών, όσον αφορά στην καταγγελία της εργασιακής σχέσης. (άρθρο 10)

Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις, για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι σχετικές με τις ομαδικές απολύσεις ναυτικών, διατάξεις (μη εκτέλεση ή διακοπή πλόων πλοίων ή τουριστικών πλοίων κατά τη διαδικασία της τακτικής ή εποχικής δρομολόγησης, αντίστοιχα). (άρθρο 11)

Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.), σε θέματα σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις ναυτικών. (άρθρο 12)

Στο τρίτο μέρος ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα:

Ρυθμίζονται επιμέρους θέματα λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με τα αρμόδια όργανα και τη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος — Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) και του πολιτικού προσωπικού του ιδίου Υπουργείου. (άρθρο 13)

Επεκτείνεται, από το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, η χορήγηση ετήσιου επιδόματος σίτισης σε όλους τους φοιτητές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (άρθρο 145 του ν.4504/2017), το ύψος του οποίου θα καθορισθεί με κ.υ.α. (Κατά τα ισχύοντα, το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται μόνο στους φοιτητές εσωτερικής φοίτησης και ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ, ετησίως). (άρθρο 14)

Τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν.4389/2016, αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) και συγκεκριμένα:
α. Συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της ΡΑΛ και η διενέργεια διαιτησίας για την επίλυση διαφορών μεταξύ φορέων της αρμοδιότητάς της.
β. Ορίζεται ρητά ότι, οι κυρώσεις της ΡΑΛ (χρηματικό πρόστιμο), σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις (άρνηση ή παροχή ανακριβών πληροφοριών κ.λπ.), επιβάλλονται και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Λιμενικά Ταμεία και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία), γ. Η προβλεπόμενη διάθεση ή απόσπαση προσωπικού στη ΡΑΛ από τους μνημονευόμενους φορείς (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Λιμενικό Σώμα, εποπτευόμενα ν.π.δ.δ., Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε.), διενεργείται εκτός οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την οριζόμενη ειδική διαδικασία για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.
Επιτρέπεται επίσης, κατά τα ανωτέρω, η απόσπαση έως τριών (3) στελεχών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
δ. Ορίζεται ότι, η εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΡΑΛ με μείωση άλλων πιστώσεων, διενεργείται, εφεξής, μόνο με απόφαση της Αρχής. (άρθρο 15)

Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 15 του β.δ. 160/1970 που διέπουν την Οικονομική Οργάνωση του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ), με σκοπό την προσαρμογή αυτών στις ρυθμίσεις του ν.4472/2017 (νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών), και συγκεκριμένα:
α. Αναπροσαρμόζονται οι πόροι του ΤΑΛΣ που προέρχονται από εισφορές από κρατήσεις επί των αποδοχών των μετόχων, οι οποίες ορίζονται πλέον σε ποσοστό 4,32% επί των μηνιαίων αποδοχών αυτών (βασικός μισθός και επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών).
β. Επανακαθορίζεται ο τρόπος και η βάση υπολογισμού του χορηγούμενου εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους, το οποίο ορίζεται εφεξής στα 56/100 των αποδοχών (βασικός μισθός και 50/100 του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών) του τελευταίου μήνα πριν την αποχώρηση από την Υπηρεσία πολλαπλασιαζόμενων με το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μόνο στο Λιμενικό Σώμα.
γ. Με π.δ/γμα μπορεί να τροποποιούνται οι προαναφερόμενοι πόροι του ΤΑΛΣ καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του χορηγούμενου από αυτό εφάπαξ βοηθήματος.
δ. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από 1-1-2017 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4472/2017). (άρθρο 16)

Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης από επαγγελματικά πλοία αναψυχής, όπου οι τόποι παράδοσης και επαναπαράδοσης των πλοίων βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα οποία εφεξής δεν απαιτείται να διαθέτουν μεταφορική ικανότητα άνω των δώδεκα ατόμων. (άρθρο 17)

Παρέχεται η δυνατότητα στους εξουσιοδοτημένους από την Αρχή οργανισμούς (νηογνώμονες) να προβαίνουν στην έκδοση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων κυβερνητικών πιστοποιητικών, για τα πιστοποιημένα από αυτούς πλοία υπό ελληνική σημαία.
Με υπουργική απόφαση καθορίζονται, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω θέμα. (άρθρο 18)

Ρυθμίζονται θέματα αναγνώρισης και ισοτιμίας των Πιστοποιητικών αυτοδυτών που χορηγούνται από το Παράρτημα της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.) του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, του Κέντρου Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) ΠΑΛΑΣΚΑΣ. (άρθρο 19)

α. Επανακαθορίζονται τα θέματα σχετικά με το σύστημα εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών στις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και εξαιρούνται οι υποψήφιοι για τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. από το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των πανελληνίων εξετάσεων.
β. Παρέχονται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την κύρωση των Κανονισμών Εκπαίδευσης των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα στους αποφοίτους της Σχολής Λιμενοφυλάκων με τρία (3) έτη υπηρεσίας στο βαθμό αυτό, να προαχθούν στο βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων.
Με υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις διεξαγωγής των εξετάσεων, η σχετική διαδικασία, η οργάνωση της εκπαίδευσης, διάρκειας τεσσάρων μηνών, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων, ο αριθμός κάθε φορά των προκηρυσσόμενων θέσεων κ.λπ.
δ. Ορίζεται ρητά ότι, η βασική εκπαίδευση η βασική εκπαίδευση του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παρέχεται στις παραγωγικές Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.
ε. Προσδιορίζονται οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα εισαγωγής στις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.. (άρθρο 20)

α. Επανακαθορίζεται ο τρόπος κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των Αξιωματικών ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατροί) καθώς και Αξιωματικών ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας (Οδοντιάτρου), οι οποίοι μπορεί να προέρχονται, εκτός από ιδιώτες που ήδη προβλέπεται, και από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, στην οποία εισάγονται, προς τούτο, σπουδαστές, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται με κ.υ.α.. Τα έξοδα εκπαίδευσης, στρατωνισμού και συντήρησης των ανωτέρω σπουδαστών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
β. Προβλέπεται ότι, οι διατελούντες σε χηρεία σύζυγοι του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας, εφόσον έχουν στη ζωή ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, προσλαμβάνονται, μετά από αίτησή τους, εφεξής αποκλειστικά ως διοικητικοί υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και σε θέση ανάλογη των προσόντων τους στο οικείο Υπουργείο ή στα εποπτευόμενα από αυτό ν.π.δ.δ., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα. Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τους συζύγους στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που καθίστανται ανάπηροι συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. (Κατά τα ισχύοντα, έχουν το δικαίωμα πρόσληψης και ως Λιμενοφύλακες και εισαγωγής στις παραγωγικές σχολές χωρίς διαγωνισμό).
Οι ανωτέρω έχουν εναλλακτικά το δικαίωμα εισαγωγής στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (σύστημα πανελληνίων εξετάσεων) στο οριζόμενο με κ.υ.α. ποσοστό για τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων. (άρθρο 21)

α. Ορίζεται ρητά ότι, το προβλεπόμενο παράβολο ύψους 10 ευρώ, απαιτείται μόνο για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σε διαγωνισμούς απευθείας κατάταξης προσωπικού στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
β. Συμπεριλαμβάνονται και οι Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων στις Σχολές για την εισαγωγή των αποφοίτων Γενικών Λυκείων μέσω εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ οι απόφοιτοι όλων των τομέων των ΕΠΑΛ έχουν εφεξής το δικαίωμα εισαγωγής και στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με πανελλήνιες εξετάσεις.(άρθρο 22)

Ορίζεται ότι, η υπηρεσία πενταετούς υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία αποτέλεσε προσόν μοριοδότησης για την εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ήδη υπολογίζεται μισθολογικά, αναγνωρίζεται και βαθμολογικά. (άρθρο 23)

Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (π. δ/γμα 187/1973) και επανακαθορίζονται οι κυρώσεις κατά των παραβατών των διατάξεων των Γενικών και Ειδικών Κανονισμών Λιμένων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
α. Ορίζεται ότι, για τις παραβάσεις των ανωτέρω διατάξεων, το πρόστιμο κυμαίνεται από 50 ευρώ έως 60.000 ευρώ και επιβάλλεται σύμφωνα με την οριζόμενη, κατά περίπτωση, διαδικασία, με ειδική πρόβλεψη για τους παραβάτες που δεν διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
Το ύψος του εν λόγω προστίμου είναι ανάλογο με τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνθήκες τέλεσης, το βαθμό επανάληψης, τη βλάβη που επήλθε στο Δημόσιο, το ανώτατο δε όριο αυτού μπορεί να τροποποιείται με π.δ/γμα.
β. Πέραν της ποινής του προστίμου, παρέχεται η δυνατότητα επιβολής στους παραβάτες και του διοικητικού μέτρου της αναστολής άσκησης της δραστηριότητας αυτών για χρονικό διάστημα έως εξήντα (60) ημέρες. Η παραβίαση δε του μέτρου της αναστολής τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος.
γ. Με υπουργική απόφαση, μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας των αστυνομικών ελέγχων από τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο τρόπος διαπίστωσης των διοικητικών παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, καθώς και λοιπά συναφή ζητήματα, ενώ για θέματα επιδόσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. (άρθρο 24)

Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4256/2014 και επανακαθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής. Ειδικότερα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της μνημονευόμενης κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία έχουν καθορισθεί ο τύπος του Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), τα κριτήρια έκδοσης, οι προϋποθέσεις θεώρησης και ανανέωσής του. (άρθρο 25)

Περιλαμβάνονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που καταργούνται με τον υπό ψήφιση νόμο. (άρθρο 26)
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο