Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αυθαίρετα: Η διαδικασία επιστροφής προστίμωνΔημοσιεύθηκε η απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035/7.3.2018 σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής χρημάτων που εκ παραδρομής καταβλήθηκαν κατά τη διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και εγκατάστασης αυθαιρέτων χρήσεων στην αναστολή επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων με τον ν. 4014/2011, τον ν. 4178/2013 και τον ν. 4495/2017.

Δικαιούχοι επιστροφής προστίμων


Δικαιούχοι επιστροφής προστίμων είναι τα πρόσωπα που προέβησαν στην υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών τους ή της εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, κατά τα άρθρα 23 του ν. 4014/2011, 11 του ν. 4178/2013 και 99 του ν. 4495/2017, στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των προαναφερθέντων νόμων.

Περιπτώσεις επιστροφής προστίμων


Η επιστροφή προστίμων γίνεται σε περιπτώσεις εκκρεμών και ολοκληρωμένων υποθέσεων του ν. 4014/2011, οι οποίες υπήχθησαν ή μεταφέρθηκαν στο ν. 4178/2013, σε περιπτώσεις εκκρεμών και ολοκληρωμένων υποθέσεων του ν. 4178/2013 καθώς και σε περιπτώσεις εκκρεμών και ολοκληρωμένων υποθέσεων του ν. 4495/2017, στις δηλώσεις υπαγωγής των οποίων έχουν καταγραφεί από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό μεγαλύτερα μεγέθη αυθαίρετων κατασκευών, ή έχουν εμφιλοχωρήσει άλλα υπολογιστικά ή ποσοτικά σφάλματα, από τα οποία προκύπτουν διαφορές στο ύψος του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (π.χ. κατάθεση μεγαλύτερου του οφειλόμενου ποσού, διπλές καταβολές από τον ίδιο ή περισσότερους υπόχρεους κ.λπ.).

Προϋποθέσεις επιστροφής προστίμων


Οι προϋποθέσεις για την επιστροφή χρημάτων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν, είναι οι εξής:
α) Να πρόκειται για μερική επιστροφή ήδη πλήρως καταβληθέντος και ολοσχερώς εξοφληθέντος ενιαίου ειδικού προστίμου.
β) Να έχει γίνει ολοκληρωμένη υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών ή της εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, με ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών, στοιχείων και σχεδίων.
γ) Να μην έχει γίνει ανάκληση της δήλωσης υπαγωγής για οποιονδήποτε λόγο.
δ) Να μην εκκρεμεί προσφυγή κατά της δήλωσης υπαγωγής στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ή της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, του άρθρου 17 του ν. 4495/2017, ή στο αρμόδιο δικαστήριο.
ε) Να μην έχει γίνει, για την εν λόγω αυθαίρετη κατασκευή ή την εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης, συμψηφισμός ποσών ειδικού προστίμου με ποσά που καταβάλλονται για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και για την στατική επάρκεια αυτών.

Διαδικασία επιστροφής προστίμων


Η διαδικασία επιστροφής των καταβληθέντων ποσών ορίζεται ως ακολούθως:
Μετά την ολοκλήρωση της υπαγωγής, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για επιστροφή του επιπλέον ποσού, δηλώνοντας και τους αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (IBAN) των δικαιούχων, με την αντίστοιχη ποσοστιαία κατανομή σε περιπτώσεις περισσοτέρων του ενός δικαιούχων.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, μετά από διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων των παρ. α, β, γ και ε του άρθρου 3 της απόφασης και του ύψους του ποσού του προς επιστροφή προστίμου, διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ). Η Υ.ΔΟΜ ή το αρμόδιο Τοπικό Παρατηρητήριο κατά περίπτωση, αφού διαπιστώσει ότι οι αυθαίρετες κατασκευές δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του ν. 4178/2013 και του άρθρου 89 του ν. 4495/2017 και δεν εκκρεμεί προσφυγή κατά της δήλωσης υπαγωγής στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, ή της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, του άρθρου 17 του ν. 4495/2017, ή στο αρμόδιο δικαστήριο, ελέγχει πλήρως τη δήλωση υπαγωγής, επί του συνόλου των δηλωθέντων σε αυτήν στοιχείων, επί του τρόπου υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου και επί των στοιχείων που αποδεικνύουν το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων και συντάσσει σχετικό πόρισμα εντός δέκα (10) ημερών.

Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η υπαγωγή δεν είναι ορθή, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός οφείλει να προβεί στη διόρθωσή της εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού πορίσματος της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ, ενώ δύναται να υποβάλει νέο αίτημα επιστροφής προστίμων, εφ’όσον μετά τις διορθώσεις εξακολουθεί να υφίσταται δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.

Εφ’ όσον από το πόρισμα προκύπτει ότι η υπαγωγή είναι ορθή και εμπίπτει στις περιπτώσεις επιστροφής ποσών ενιαίου ειδικού προστίμου του άρθρου 2 της απόφασης, εκδίδεται απόφαση του προϊσταμένου της Υ.ΔΟΜ σχετικά με το προς επιστροφή ποσό, η οποία υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε, ώστε:
α. να απενεργοποιηθεί κάθε δυνατότητα μεταβολής αναθεώρησης της εν λόγω δήλωσης υπαγωγής και
β. να αποσταλεί η σχετική εγγραφή απόρριψης προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ.
Η ΔΙΑΣ ΑΕ διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους, όπως αυτοί περιγράφονται στις προδιαγραφές της Υπηρεσίας DIAS CREDIT TRANSFER και έχουν περιληφθεί ως Παράρτημα I στις από 30.12.2016 συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ Πράσινου Ταμείου, της ΔΙΑΣ ΑΕ και των Τραπεζικών Εταιρειών.
Ακολούθως από τη ΔΙΑΣ ΑΕ πραγματοποιείται εκκαθάριση των συγκεκριμένων εγγραφών απόρριψης με τις αντίστοιχες χρεώσεις του υπό Κ.Α. 26133793, Περιγραφή «Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Πράσινου Ταμείου και πίστωση των δηλωθέντων τραπεζικών λογαριασμών των πολιτών.

Υπολογισμός ποσών προς επιστροφή


Για τον υπολογισμό των ποσών ειδικού προστίμου προς επιστροφή, αφαιρείται από το καταβληθέν ποσό ενιαίου ειδικού προστίμου, το ποσό του προστίμου όπως τελικά διαμορφώθηκε μετά τον έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, το παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου της παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013 και  της  παραγράφου  ι  του  άρθρου 99 του ν. 4495/2017, και της παραγράφου 5 και 7 του άρθρου 100 του ν. 4495/2017, δεν επιστρέφεται.

Η απόφαση ισχύει ένα (1) μήνα μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο