Ειδήσεις Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

Μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων που εκδόθηκαν καθυστερημένα
Μια ακόμη θετική απόφαση εξέδωσε η Δ.Ε.Δ. σε υπόθεση η οποία αφορούσε σε εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης εισοδήματος, εξαιτίας της καθυστερημένης έκδοσης διορθωτική βεβαίωσης αποδοχών από τον φορέα του φορολογούμενου.

Συγκεκριμένα υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) έλαβε καθυστερημένα μετά από τρία ολόκληρα έτη διορθωμένη βεβαίωση αποδοχών για το φορολογικό έτος 2014. Ο υπάλληλος μετά την παραλαβή της βεβαίωσης προέβη σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης και συγκεκριμένα στις 7.6.2017, στην οποία η Δ.Ο.Υ. καταλόγισε πρόστιμο 100 ευρώ.( Παρ 1 & 2  άρθρου 54 ΚΦΔ)
 
Ο φορολογούμενος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή και η ΔΕΔ με τα ακόλουθα σκεπτικά (επικαλούμενη επίσης την απόφαση ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016/11.8.2016, η οποία προβλέπει τη μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ) ακύρωσε το πρόστιμο.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 19 (υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ170Α/26-07-2013) ορίζεται ότι
«1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στην Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υπορρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.
2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.
3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από την Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης, με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 67 (υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου) παράγραφος 3 του Ν.4172/2013 (νέος Κ.Φ.Ε.) (ΦΕΚ167Α/23-07-2013) ορίζεται ότι
«3. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 1 (υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων) παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (ΦΕΚ763Β/30-04-2015) Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι
«1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013, ΦΕΚ167Α/23-07-2013) υποβάλλονται υποχρεωτικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, έως τις 30/06/2015. 2  Όλες οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.».

.....

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 61 (απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας) του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να ζητά απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας.

Επειδή, με την ΠΟΛ.1106/14.7.2016 Εγκύκλιο του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών κοινοποιήθηκε η με αριθμό ΝΣΚ 89/2015 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Στην εν λόγω εγκύκλιο ορίζεται ότι « η μη γνώση μίας οφειλής, συνιστά λόγο απαλλαγής κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., εφόσον οφείλεται σε ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης (ανωτέρα βία), εξαιτίας του οποίου δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα η οφειλή. Επομένως, εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει ότι η μη εμπρόθεσμη πληρωμή της οφειλής έχει ως αιτία την έλλειψη της γνώσης της, η οποία οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας, επιτρέπεται η χορήγηση της ως άνω απαλλαγής.».

Επειδή, η καθυστερημένη έκδοση (αρχικής ή τροποποιητικής) βεβαίωσης από τον φορέα εργοδοσίας μπορεί να θεωρηθεί γεγονός ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο για τον φορολογούμενο (βλ. ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016/11.8.2016).

Επειδή, ... προσφεύγ... υπέβαλε εκπροθέσμως, κατά την .../.../2017, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την με αριθμό και ημερομηνία υποβολής /07-06-2017 τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, η οποία ήταν πιστωτική, λόγω καθυστερημένης - μετά την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος - έκδοσης της διορθωμένης βεβαίωσης αποδοχών από τον φορέα εργοδοσίας, γεγονός ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο για τ...ν φορολογούμεν...

Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της αρχής της χρηστής διοίκησης, ο προβαλλόμενος λόγος και ισχυρισμός τ... προσφεύγο γίνεται αποδεκτός.


Σημείωση επιστημονικής ομάδας: Υπενθυμίζουμε ότι η Δ.Ε.Δ. μέσω των αποφάσεών της, ακύρωσε πρόστιμα εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για:


Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση για διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.

Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.

Εκπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από φορέα

Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για διαγραφή συζύγου

■ Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο