Ειδήσεις Υπενθυμίσεις

(Upd) Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου 2018Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλό μήνα, με υγεία και δύναμη.

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαρτίου 2018 προς ενημέρωσή σας.

Επισημάνσεις:

Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις υπάρχουν και κάποιες ακόμη για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

α) Έως τις 9.3.2018 υποβάλλεται αίτηση μεταφοράς φορολογικής κατοικίας κατά το έτος 2017

β) Έως τις 11.3.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η προμήθεια μηχανημάτων POS από επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 133473/2017 (ΦΕΚ Β' 4309/11-12-2017)

γ) Έως τις 12.3.2018 19.3.2018 υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση λογιστή - φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε. (παράταση έως 12.3.2018 μετά από τη σχετική ανακοίνωση και έως 19.3.2018 σύμφωνα με νέα ανακοίνωση).

δ) Έως τις 2.4.2018 (μεταφορά λόγω αργίας) γίνεται η διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και εταιρείες ύδρευσης.

ε) Έως τις 2.4.2018 (μεταφορά λόγω αργίας) πραγματοποιείται η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών (ΜΥΦ), για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία έτους 2017 (αλλαγή προθεσμίας με την ΠΟΛ.1033/2018).

στ) Έως τις 2.4.2018 (μεταφορά λόγω αργίας) υποβάλλεται η δήλωση και καταβάλλεται το 1/4 της εισφοράς επί του συναλλάγματος εταιρειών του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ετών 2012-2019).

ζ) Έως τις 2.4.2018 (μεταφορά λόγω αργίας) υποβάλλεται η δήλωση και αποδίδεται ο φόρος διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) για το μήνα Φεβρουάριο.

η) Έως τις 30.3.2018 υποβάλλονται οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα (σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία), τόκους, δικαιώματα φορολογικού έτους 2017 (σύμφωνα με την ΠΟΛ 1045/13.3.2018).


 

Υποχρεώσεις Μαρτίου 2018

9 Μαρτ. 2018 Λοιπές υποχρεώσεις
 1. 9 Μαρτ. 2018 Αίτηση για μεταφορά φορολογικής κατοικίας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος

11 Μαρτ. 2018 Λοιπές υποχρεώσεις
 1. 11 Μαρτ. 2018 Προμήθεια μηχανημάτων POS από επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 133473/2017 (ΦΕΚ Β' 4309/11-12-2017)

12 Μαρτ. 2018 Επάγγελμα λογιστή φοροτεχνικού
 1. 12 Μαρτ. 2018 19 Μαρτ. 2018 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε (παράταση μετά από τη σχετική ανακοίνωση και νέα παράταση )

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 12 Μαρτ. 2018 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Φεβρουαρίου

Φ.Π.Α.

 1. 12 Μαρτ. 2018 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

15 Μαρτ. 2018 Λοιπές υποχρεώσεις
 1. 15 Μαρτ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Φεβρουαρίου

Φ.Π.Α.

 1. 15 Μαρτ. 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Φεβρουαρίου

16 Μαρτ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 16 Μαρτ. 2018 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Φεβρουαρίου

20 Μαρτ. 2018

Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

 1. 20 Μαρτ. 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 20 Μαρτ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Φεβρουαρίου

26 Μαρτ. 2018 Παρακρατούμενοι φόροι
 1. 26 Μαρτ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας

Φ.Π.Α.

 1. 26 Μαρτ. 2018 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα

28 Μαρτ. 2018

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 28 Μαρτ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (περιόδου Ιανουαρίου)

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 28 Μαρτ. 2018 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Ιανουαρίου

30 Μαρτ. 2018

Φ.Π.Α.

 1. 30 Μαρτ. 2018 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Φεβρουαρίου

 2. 30 Μαρτ. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Φεβρουαρίου

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 30 Μαρτ. 2018 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Βεβαιώσεις αποδοχών κ.λπ.

 1. 30 Μαρτ. 2018 Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα (σε φ.π. από ν.π. ή ν.ο. με διπλογραφικά βιβλία), τόκους, δικαιώματα φορ. έτους 2017

Υποχρεώσεις της 31ης Μαρτίου 2018 οι οποίες μεταφέρονται στις 2 Απριλίου 2018 λόγω αργίας

2 Απριλ. 2018 Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.
 1. 2 Απριλ. 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και εταιρείες ύδρευσης

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (περιόδου Ιανουαρίου)

 2. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (περιόδου Ιανουαρίου)

 3. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (περιόδου Ιανουαρίου)

 4. 2 Απριλ. 2018 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (περιόδου Ιανουαρίου)

 5. 2 Απριλ. 2018 Απόδοση του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (περιόδου Ιανουαρίου)

 6. 2 Απριλ. 2018 Δήλωση και καταβολή φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 4ου τριμήνου (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου)

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 2 Απριλ. 2018 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

 2. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (αφορά στο μήνα Ιανουάριο)

 3. 2 Απριλ. 2018 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Ιανουάριος)

 4. 2 Απριλ. 2018 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Φεβρουαρίου

Μισθωτήρια στο taxisnet

 1. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (περιόδου Φεβρουαρίου)

Καταστάσεις πελατών, προμηθευτών (ΜΥΦ)

 1. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους (Αλλαγή προθεσμίας με την ΠΟΛ.1033/2018)

Α.Π.Δ.  Ε.Φ.Κ.Α.

 1. 2 Απριλ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. Φεβρουαρίου από εργοδότες κοινών επιχειρήσεων. Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου

 2. 2 Απριλ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Φεβρουαρίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

Φόροι - εισφορές πλοίων

 1. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του 1/4 εισφοράς επί του συναλλάγματος εταιρειών του άρθρου 25 του ν.27/1975 (ετών 2012-2019)

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο