Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Διαδικτυακή προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: Πως επιβάλλεται το πρόστιμοΣύμφωνα με την κ.υ.α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 61840/5094/4171/240/2018 καθορίζεται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993, η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ), καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες είσπραξης του προστίμου.
 
Σκοπός προστίμου


Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απόφαση για διακοπή πρόσβασης ή απομάκρυνσης περιεχομένου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 η ΕΔΠΠΙ επιβάλλει το πρόστιμο της παρ. 7 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 που έχει απειληθεί στους παραβάτες, οι οποίοι είναι εφικτό να εντοπιστούν, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

Αρμόδια αρχή


Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση της παράβασης είναι η ΕΔΠΠΙ.

Για τη διενέργεια των ελέγχων η ΕΔΠΠΙ συνεπικουρείται από το προσωπικό του ΟΠΙ, το οποίο διατίθεται ύστερα από απόφαση του Διευθυντή του ΟΠΙ.

Διαδικασία επιβολής προστίμου


Η ΕΔΠΠΙ διαπιστώνει τη συμμόρφωση ή μη με την απόφασή της για απομάκρυνση περιεχομένου ή τη διακοπή πρόσβασης εντός της τεθείσας προθεσμίας μετά από σχετική έκθεση ελέγχου που συντάσσει η ίδια, όπου αναφέρονται όλα τα αναγκαία για τον καθορισμό της παράβασης στοιχεία και ιδίως το είδος της παράβασης και η χρονολογία διαπίστωσής της. Η έκθεση ελέγχου αποτελεί τη βεβαίωση της παράβασης. Η ΕΔΠΠΙ κοινοποιεί τη βεβαίωση της παράβασης στον παραβάτη και τον καλεί για υποβολή γραπτών απόψεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης. Μετά το πέρας της προθεσμίας η ΕΔΠΠΙ εκτιμά τις τυχόν υποβληθείσες απόψεις και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση επιβολής προστίμου. Το πρόστιμο υπολογίζεται από την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΔΠΠΙ για διακοπή πρόσβασης ή απομάκρυνσης περιεχομένου της παρ. 6 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993.

Στην απόφαση αναγράφονται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση κατοικίας του υπόχρεου, αν είναι φυσικό πρόσωπο ή η επωνυμία και η διεύθυνση της έδρας, αν είναι νομικό πρόσωπο, το ποσό του προστίμου, η αιτία καταβολής, καθώς και ο Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού υπέρ του οποίου πιστώνονται τα έσοδα από το εν λόγω πρόστιμο, ο οποίος είναι ο 3739 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από Δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές».

Η διαδικασία του παρόντος μπορεί να επαναληφθεί και σε περίπτωση εκ νέου διαπίστωσης μη συμμόρφωσης.

Η κοινοποίηση απόφασης της επιβολής προστίμου πραγματοποιείται εφόσον:
α) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή
β) με αποστολή συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή
γ) με επίδοση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
 
Απόφαση που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής.
Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α' της παρούσας, η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ηλεκτρονική ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραβάτη, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της.

Διαδικασία είσπραξης προστίμου


Ο παραβάτης καλείται να καταβάλει το πρόστιμο με διπλότυπο είσπραξης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της επιβολής του προστίμου. Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του επιβληθέντος προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
 
Η απόφαση επιβολής προστίμου της ΕΔΠΠΙ αποτελεί τη βεβαίωση του οικείου προστίμου και συνιστά τον νόμιμο τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 2 ν.δ. 356/1974. Προς τον σκοπό αυτό συντάσσεται από την ΕΔΠΠΙ ο σχετικός χρηματικός κατάλογος, ο οποίος αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ μαζί με την απόφαση επιβολής προστίμου.

Προσφυγή


Κατά των πράξεων με τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο της παρούσας δύναται να ασκείται διοικητική προσφυγή κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Η προσφυγή αυτή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της κ.υ.α. αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Σχετική είναι και η κ.υ.α. ΥΠΠΟΑ/42269/3638/3476/196/2018 "Συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και καθορισμός τέλους εξέτασης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α' 100/20.7.2017)"
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο