Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Υποβολή ατήσεων για την ανανέωση πιστοποιητικών που χορηγήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η ισχύς των οποίων έληγε την 31.12.2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΛΗΓΕ ΤΗΝ 31.12.2017

Τελευταία Ενημέρωση 27.2.2018

Σε εφαρμογή του άρθρου 24 της 18/809/21.2.2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι κάτοχοι Πιστοποιητικού καταλληλότητας, το οποίο έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η ισχύς του οποίου έληγε στις 31.12.2017 δύνανται να το ανανεώσουν μέχρι την 16.4.2018. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν, σύμφωνα με το άρθρο 20 της απόφασης, αίτηση για ανανέωση ως εξής:

α) Με καταληκτική ημερομηνία την 28.2.2018 όσοι ανανεώνουν με Συμμετοχή σε Εξετάσεις (αίτηση 1α)
και

β) Με καταληκτική ημερομηνία την 12.3.2018 όσοι ανανεώνουν με Συμμετοχή σε Σεμινάριο Επιμόρφωσης (αίτηση 1β) ή χωρίς Συμμετοχή σε Σεμινάριο Επιμόρφωσης ή Εξετάσεις (αίτηση 1γ).

Υποβάλλονται:

1. (α) Αίτηση ανανέωσης μέσω Συμμετοχής σε Εξετάσεις, με πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία, υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον υποψήφιο ή την εταιρεία στην οποία απασχολείται.
ή

(β) Αίτηση ανανέωσης μέσω Συμμετοχής σε Σεμινάριο Επιμόρφωσης, με πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία, υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον υποψήφιο ή την εταιρεία στην οποία απασχολείται. ή

(γ) Αίτηση ανανέωσης χωρίς υποχρέωση συμμετοχής σε Σεμινάριο Επιμόρφωσης ή εξετάσεις, με πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία, υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον υποψήφιο ή την εταιρεία στην οποία απασχολείται.

2. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, περί μη άσκησης πειθαρχικής δίωξης εναντίον του και μη επιβολής κυρώσεων για παράβαση της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς.

4. Ειδικά για την περίπτωση 1(γ), αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας:

Προς πιστοποίηση της προϋπηρεσίας τους, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα ακόλουθα:

(α) Αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του υποψηφίου και αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη, ή Βεβαίωση συνεργασίας στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου και από την οποία προκύπτει το χρονικό διάστημα συνεργασίας.

(β) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για το αντίστοιχο ως άνω χρονικό διάστημα από την οποία προκύπτει η σχέση απασχόλησης του υποψήφιου με την εταιρεία που εξέδωσε τη βεβαίωση προϋπηρεσίας, (αντίγραφο των σχετικών ενσήμων) ή ο κλάδος απασχόλησης του υποψήφιου σε περίπτωση συνεργασίας.

5. Απόδειξη κατάθεσης τέλους πιστοποίησης. Το τέλος πιστοποίησης ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ και καταβάλλεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος (IBAN: GR 59010 0024 0000000000 262154).

Προσοχή: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέξουν τα εξής σχετικά με το τέλος πιστοποίησης:

α) Απαιτείται επιπλέον η καταβολή χαρτοσήμου ύψους 2,4% επί του ποσού των 30 Ευρώ.

β) Απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου πάνω στην απόδειξη κατάθεσης, ακόμα και στην περίπτωση που το ποσόν καταβάλλεται από την εταιρεία στην οποία εργάζεται ο υποψήφιος.

Η αίτηση θεωρείται πλήρης και μπορεί να γίνει παραδεκτή από την Ε.Κ. μόνο εάν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη (από την εταιρεία ή τον υποψήφιο) και συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που αναφέρονται στο άρθρο 20 της Απόφασης. Αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής, δεν γίνονται αποδεκτές, ανεξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της Ε.Κ. (9.30 π.μ - 2.00 μ.μ.) ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενης αλληλογραφίας.

Για επιπλέον πληροφορίες, δείτε το σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.hcmc.gov.gr/Πιστοποίηση Επαγγελματικής Καταλληλότητας.

Φορείς διενέργειας σεμιναρίων επιμόρφωσης με αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με την από 21.6.2016 κοινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, (ΦΕΚ Β'1926/29.6.2016) είναι:

Α.Π.Θ.: Πιστοποιητικό (ε)

Ε.Τ.Ι.: Πιστοποιητικά (α1) έως (δ)

Ο.Π.Α.: Πιστοποιητικό (ε)

Ο.Χ.Α.: Πιστοποιητικά (α1) έως (δ), (ε), (στ1) και (στ2).

Με νεότερες αναρτήσεις θα γνωστοποιηθούν οι ανακοινώσεις των φορέων διεξαγωγής των σεμιναρίων επιμόρφωσης και οι λοιπές λεπτομέρειες αυτών.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο