Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Προτείνεται ρύθμιση δόσεων για τα πρόστιμα που επιβάλλονται από αυτήνΑίτημα εξέτασης και έκδοσης γνωμοδότησης βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011, απέστειλε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης για τροποποίηση του άρθρου 49 του ιδίου νόμου σχετικά με την είσπραξη των προστίμων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη δυνατότητα υπαγωγής αυτών σε ρύθμιση δόσεων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αφού έλαβε υπόψη το αίτημα του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, το ισχύον νομικό πλαίσιο και την υπ' αριθ. πρωτ. 6419/2.11.2017 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, εξέδωσε την Γνωμοδότηση υπ' αριθμ. 38/2018.
 
Με βάση την ανάλυση της Γνωμοδότησης, με την επιφύλαξη των διατυπούμενων απόψεων και διαφοροποιήσεων των τριών μελών της Επιτροπής ως προς το σκεπτικό, η προτεινόμενη εξαιρετικού χαρακτήρα διάταξη, προκειμένου να πληροί με επάρκεια τις προϋποθέσεις που αναπτύχθηκαν ανωτέρω και ιδίως να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ισορροπία αφενός ανάμεσα στο εύλογο συμφέρον μίας επιχείρησης σε μία περίοδο μακράς διάρκειας οικονομικής κρίσης να επιτύχει, μετά την επιβολή προστίμου από την Ε.Α. για παράβαση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού (post-decision claims), ευνοϊκότερο πρόγραμμα δόσεων - κατ' εξαίρεση από τις ήδη προβλεπόμενες στον ΚΕΔΕ - και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί επαρκώς το δημόσιο συμφέρον με όρους αποτελεσματικότητας, αποτρεπτικότητας των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και εισπραξιμότητας (το τελευταίο κατά την πλειοψηφία), θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής:

«Στο άρθρο 49 του Ν. 3959/2011 προστίθενται παρ. 2 και 3, ως ακολούθως:
2. Με Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που λαμβάνεται ύστερα από γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται α) τα είδη των προστίμων που έχει επιβάλει η Επιτροπή και τα οποία δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση, β) οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή, όπως ιδίως η οικονομική κατάσταση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης σε συνδυασμό με το ύψος του προστίμου, η οικονομική αδυναμία εφάπαξ καταβολής, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, η ρευστότητά της, η δυνατότητα πρόσβασης σε κεφάλαια μετόχων ή τρίτων ή σε δανεισμό, οι συνέπειες από την αναγκαστική είσπραξη κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ του συνόλου του προστίμου, γ) οι εξαιρέσεις από την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση, δ) οι ειδικότεροι όροι των ρυθμίσεων, όπως ιδίως η προκαταβολή μέρους του προστίμου, η παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, το εφαρμοστέο επιτόκιο για το τμήμα του προστίμου που δεν προκαταβάλλεται, οι συνέπειες της καθυστέρησης καταβολής δόσης, οι τυχόν προσαυξήσεις, ε) η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων υπαγωγής και τα συναφή δικαιολογητικά, στ) οι περιπτώσεις απώλειας των ρυθμίσεων, καθώς και οι λεπτομέρειες και κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής τον άρθρου αυτού.
3. Σε εκτέλεση της ανωτέρω Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ή οι Προϊστάμενοι των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, στους οποίους αυτός μπορεί να εκχωρεί την αρμοδιότητα του, μπορούν να επιτρέψουν άπαξ τη ρύθμιση σε δόσεις των προστίμων που επιβάλλονται ή έχουν επιβληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά από την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από την υπόχρεο επιχείρηση ότι δεν θα ασκήσει στο μέλλον οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα κατά της Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή, σε περίπτωση που ήδη έχει ασκήσει ένδικο βοήθημα ή/και μέσο κατ' αυτής, μετά από την υποβολή δήλωσης παραίτησης από αυτό ενώπιον του Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ένδικο βοήθημα ή ένδικο μέσο που υποβάλλεται, παρά την κατά τα άνω υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οφειλέτη, απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων καταβολές των προστίμων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (...) και κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος του καταλογιζόμενου προστίμου, ως εξής: Για πρόστιμο έως ....... ευρώ, κατ' ανώτατο όριο [....] δόσεις, για πρόστιμο από ........ έως.....ευρώ κατ' ανώτατο όριο [......] δόσεις, για πρόστιμο από ........ έως ....... ευρώ κατ' ανώτατο όριο [......] δόσεις.
Το αίτημα για την υπαγωγή σε ρύθμιση, σε εκτέλεση της ανωτέρω Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υποβάλλεται από την υπόχρεο επιχείρηση στην αρμόδια φορολογική αρχή και συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής. Η αρμόδια φορολογική αρχή αποφασίζει για τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την υπαγωγή σε ρύθμιση και για τους ειδικότερους όρους της ρύθμισης και ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός 15 ημερών, με την αποστολή σε αυτήν επίσημου αντιγράφου της απόφασης της για ρύθμιση. Ομοίως, εντός της ίδιας προθεσμίας, ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε περίπτωση έκπτωσης του ενδιαφερομένου από τη ρύθμιση.
».

Η Γνωμοδότηση εκδόθηκε την 9η Ιανουαρίου 2018.

Δείτε την Γνωμοδότηση ΕΑ 38/2018 ή κατεβάστε την από εδώ.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο