Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πρόστιμο 5 εκ. ευρώ στην Ελλάδα και ποινή ύψους 3,28 εκ. ανά εξάμηνο για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λουξεμβούργο, 22 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση στην υπόθεση C-328/16
Επιτροπή κατά Ελλάδας

Επειδή καθυστέρησε να εφαρμόσει το δίκαιο της Ένωσης για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η Ελλάδα υποχρεώνεται σε καταβολή κατ’ αποκοπή ποσού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ και βαθμιαίως μειούμενης χρηματικής ποινής ύψους 3,28 εκατομμυρίων ευρώ ανά εξάμηνο καθυστερήσεως

Το Δικαστήριο είχε διαπιστώσει αρχικώς την παράβαση της Ελλάδας με απόφαση του 2004.

Με απόφαση της 24ης Ιουνίου 2004, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα, μη λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου των αστικών λυμάτων της κείμενης στα δυτικά της Αθήνας περιοχής του Θριασίου Πεδίου και μη υποβάλλοντας σε επεξεργασία αυστηρότερη της δευτεροβάθμιας τα αστικά λύματα της περιοχής αυτής, πριν από την απόρριψή τους στην ευαίσθητη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων2.

Στο πλαίσιο του ελέγχου της εκτελέσεως της αποφάσεως του 2004, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν είχε επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση προς τις επιταγές της αποφάσεως αυτής. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή άσκησε δεύτερη προσφυγή λόγω παραβάσεως ενώπιον του Δικαστηρίου προκειμένου να ζητήσει την επιβολή χρηματικών κυρώσεων εις βάρος της Ελλάδας.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν εκπλήρωσε πλήρως τις υποχρεώσεις της από την απόφαση του 2004. Ειδικότερα, κατά την καταληκτική ημερομηνία της 7ης Ιουλίου 2010 την οποία είχε ορίσει η Επιτροπή, τα αστικά λύματα της περιοχής του Θριασίου Πεδίου δεν ετύγχαναν ακόμη συλλογής και επεξεργασίας σύμφωνης προς τις επιταγές της οδηγίας, πριν από την απόρριψή τους στην ευαίσθητη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας. Πράγματι, η κατασκευή σταθμού επεξεργασίας των αστικών λυμάτων είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αυτής (ολοκληρώθηκε μόλις στις 7 Απριλίου 2011) ο δε σταθμός λειτουργούσε, πέραν των περιόδων δοκιμαστικής λειτουργίας, μόλις από τις 27 Νοεμβρίου 2012. Εξάλλου, το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί στο σύνολό του (το τμήμα Κάτω Ελευσίνας του οικισμού της Ελευσίνας δεν διαθέτει ακόμη τέτοιο δίκτυο) και σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της περιοχής του Θριασίου Πεδίου δεν είναι ακόμη συνδεδεμένο στο τριτοβάθμιο δίκτυο.

Το Δικαστήριο κρίνει εν συνεχεία ότι η επιβολή χρηματικής ποινής συνιστά πρόσφορο οικονομικής φύσεως μέσο προκειμένου να παρακινηθεί η Ελλάδα σε λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πλήρη εκτέλεση της αποφάσεως του 2004. Συναφώς, διαπιστώνει ότι η σχεδόν εικοσαετής καθυστέρηση της Ελλάδας όσον αφορά τη συμμόρφωση των επίμαχων εγκαταστάσεων προς την οδηγία (συμμόρφωση η οποία έπρεπε να είχε εξασφαλιστεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998) συνιστά επιβαρυντική περίσταση, εξυπακουομένου ότι η κατάσταση στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με εκείνη που επικρατούσε όταν κινήθηκε η διαδικασία διαπιστώσεως παραβάσεως επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση του 2004 και ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η ελαφρυντική περίσταση που ανάγεται στον έντονο αρχαιολογικό χαρακτήρα της περιοχής αυτής και στις σχετικές δυσκολίες τις οποίες επικαλέστηκε η Ελλάδα, καθώς και η μειωμένη ικανότητα πληρωμής του ως άνω κράτους μέλους συνεπεία της οικονομικής κρίσεως την οποία διέρχεται. Το Δικαστήριο κρίνει επομένως σκόπιμο να υποχρεώσει την Ελλάδα να καταβάλει, από σήμερα έως την πλήρη εκτέλεση της αποφάσεως του 2004, εξαμηνιαία χρηματική ποινή ύψους 3 276 000 ευρώ ανά εξάμηνο καθυστερήσεως. Το πραγματικό ποσό της ως άνω βαθμιαίως μειούμενης χρηματικής ποινής θα υπολογίζεται στο τέλος έκαστης εξάμηνης περιόδου, μειούμενο αναλόγως των προόδων που θα έχουν εν τω μεταξύ σημειωθεί.

Εξάλλου, το Δικαστήριο κρίνει πρόσφορο, δεδομένων ιδίως των ελαφρυντικών περιστάσεων τις οποίες προβάλλει η Ελλάδα, να υποχρεώσει την Ελλάδα να καταβάλει, στον προϋπολογισμό της Ένωσης, κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για να αποτραπεί η επανάληψη στο μέλλον αναλόγων παραβάσεων του δικαίου της Ένωσης.


--------

1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 24ης Ιουνίου 2004, Επιτροπή κατά Ελλάδας (C-119/02).
2 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ 1991, L 135, σ. 40), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/15/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 1998 (ΕΕ 1998, L 67, σ. 29).
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο