Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής μισθωτηρίων συμβολαίων σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης που εκμισθώνει ακίνητα

 

Αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής μισθωτηρίων συμβολαίων σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης που εκμισθώνει ακίνητα, με την ΔΕΑΦ Β 1027318 ΕΞ 2018 δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

- Με την ΠΟΛ.1013/7.1.2014 Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε ορίζεται ότι τα πληροφοριακά στοιχεία για τις αρχικές ή τροποποιητικές μισθώσεις γης ή ακινήτων, ανεξαρτήτως ποσού μισθώματος, που συνάφθηκαν εγγράφως ή προφορικά από 1/1/2014 και μετά, υποβάλλονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη ή την τροποποίηση της μίσθωσης. Η υπόψη απόφαση εφαρμόζεται με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για μισθώσεις ή τροποποιήσεις μισθώσεων ακίνητης περιουσίας που συνάπτονται από την 1 Ιανουαρίου 2014 και μετά ή έχουν συναφθεί προγενέστερα και δεν έχουν κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ.

- Με την ΠΟΛ.1230/14.10.2015 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, διευκρινίστηκε ότι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που αποκτά ακίνητη περιουσία με οποιοδήποτε τρόπο και εξ αυτού του λόγου υπεισέρχεται σε ήδη υφιστάμενη και σε ισχύ σύμβαση μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. σε περίπτωση που καθίσταται κληρονόμος ακινήτου), δεν έχει υποχρέωση υποβολής νέας Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

- Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993 ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου αυτού εφαρμόζονται στις αναφερόμενες περιπτώσεις μετασχηματισμών (μετατροπή, συγχώνευση, απορρόφηση, διάσπαση και εισφορά ενός ή περισσοτέρων κλάδων). Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου αυτού μετασχηματισμός πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και ν.3190/1955 με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς αυτών συντασσόμενους για το σκοπό του μετασχηματισμού και μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρείας. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού δεν θίγονται οι διατάξεις των άρθρων 69 έως 89 του κ.ν.2190/1920.

- Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1297/1972, ορίζεται, ότι οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, σε ανώνυμη εταιρεία ή προς το σκοπό ιδρύσεως ανώνυμης εταιρείας, επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, εφόσον σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται ανώνυμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή προς το σκοπό ιδρύσεως εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθώς και σε περίπτωση εισφοράς ενός ή περισσοτέρων κλάδων. Με την αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ.25/19.5.1973 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.δ. 1297/1972 διευκρινίσθηκε ότι στις περιπτώσεις απορρόφησης και συγχώνευσης έχουν παράλληλη εφαρμογή οι διατάξεις του κ.ν.2190/1920.

- Με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 75 του κ.ν.2190/1920 ορίζεται ότι από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74, η απορροφώσα εταιρεία, αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της ή των απορροφούμενων εταιρειών, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των απορροφούμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.
Στην περίπτωση της μετατροπής η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον νέο τύπο της εταιρείας (άρθρο 67 του κ.ν.2190/1920 και άρθρο 53 του ν.3190/1955).

- Ειδικότερα, στην περίπτωση εισφοράς ενός ή περισσότερων κλάδων είτε αυτή πραγματοποιείται με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 ή του ν.2166/1993, αν και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 81 – 89 του κ.ν.2190/1920, οι κλάδοι που εισφέρονται πρέπει να εξάγουν αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό, ότι σε περίπτωση εισφοράς κλάδου επιχείρησης σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία, θα πρέπει καταρχήν να εισφέρονται όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του αποσπώμενου κλάδου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του (π.χ. απαιτήσεις, υποχρεώσεις, αποθέματα, κ.λπ.) (σχετ. τα αριθμ. πρωτ. 1123271/11091πε/Β0012/1998 και 1045543/10633/Β0012 /2000 έγγραφά μας).

- Από τα προαναφερθέντα προκύπτει, ότι σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων (μετατροπή, συγχώνευση, απορρόφηση, διάσπαση και εισφορά ενός ή περισσοτέρων κλάδων) με τις διατάξεις των κ.ν.2190/1920, ν.3190/1955 ή αναπτυξιακών νόμων (ν.δ.1297/1972, ν.2166/1993), δεν απαιτείται να υποβληθεί νέα Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από την εταιρεία που καθίσταται πλέον νέος εκμισθωτής ως καθολικός διάδοχος για μισθωτήρια που είχαν καταρτισθεί προ του μετασχηματισμού (πριν ή μετά την 01.01.2014).


Ετικέτες για αναζήτηση μισθωτήρια συμβόλαια μετασχηματισμοί


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο