Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

ΤτΕ: Έλλειμμα 1,2 δισεκ. ευρώ παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το Δεκέμβριο του 2017
20/02/2018

Ισοζύγιο Πληρωμών: Δεκέμβριος 2017

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Δεκέμβριο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1,2 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 233 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2016. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της επιδείνωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων εκτός του ισοζυγίου αγαθών, το οποίο παρουσίασε μικρή βελτίωση.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο οι εξαγωγές καυσίμων όσο και οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν περισσότερο από τις αντίστοιχες εισαγωγές. Οι εξαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 14,7% σε τρέχουσες τιμές και κατά 11,1% σε σταθερές τιμές. Ειδικότερα, οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 12,3% και 9,9% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα. Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες, ο οποίος αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών, ως αποτέλεσμα της ανόδου κατά 16,2% των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές. Όσον αφορά τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, το μήνα Δεκέμβριο του 2017, αν και οι εισπράξεις σημείωσαν μικρή αύξηση (κατά 0,8%), παρά την οριακή μείωση των αφίξεων, οι αντίστοιχες πληρωμές (δηλ. ταξιδιωτικές δαπάνες κατοίκων στο εξωτερικό) κατέγραψαν σημαντική άνοδο (26,5%), με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να είναι μειωμένες σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016.

Το 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 1,5 δισεκ. ευρώ, μειωμένο κατά 418 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με εκείνο του 2016. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών είναι αποτέλεσμα τόσο της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων όσο και της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα. Επισημαίνεται ότι το 2017 οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 14,1% και 4,6% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και ότι οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανόδου για τις εξαγωγές χωρίς καύσιμα ήταν 9,6% και 6,7%. Παράλληλα, σημείωσαν αύξηση και οι εισαγωγές αγαθών, κατά 12,7% και 7,4% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών παρουσίασε μείωση. Ειδικότερα, όσον αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 9,7% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 10,5%. Επιπλέον, οι εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών αυξήθηκαν κατά 16,9% σε τρέχουσες τιμές. Τέλος, παρουσίασαν βελτίωση και τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

 Το Δεκέμβριο του 2017, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών μεταβιβάσεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Το 2017 σημειώθηκε πλεόνασμα 915 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1 δισεκ. ευρώ το 2016.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

 Το Δεκέμβριο του 2017, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα 772 εκατ. ευρώ, κατά 43 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 2016, ενώ το 2017 παρουσίασε έλλειμμα 540 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 297 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο του 2016.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

 Το Δεκέμβριο του 2017, οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων προς το εξωτερικό, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 286 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 9,3 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 841 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων (1). Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά τη μείωση (κατά 10 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Το 2017, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά 543 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις κατά 3,6 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την πτώση (κατά 18,2 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, ενώ η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τον περιορισμό (κατά 1,1 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων αντανακλά κυρίως τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων καθώς και τη μείωση (κατά 2,5 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων (πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών) σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό (2). Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την πτώση (κατά 29,9 δισεκ. ευρώ) των καταθέσεων και repos μη κατοίκων στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού ΤARGET), η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση (κατά 6,0 δισεκ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,5 δισεκ. ευρώ, στο ίδιο περίπου επίπεδο με το Δεκέμβριο του 2016.

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών του μηνός Ιανουαρίου 2018 θα ανακοινωθούν στις 23 Μαρτίου 2018.

Σχετικός σύνδεσμος: Ισοζύγιο Πληρωμών: Δεκέμβριος 2017 - Πίνακας

(1) Το Δεκέμβριο του 2017 σημειώθηκε μείωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων, ύψους 395 εκατ. ευρώ και 369 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

(2) Το 2017 σημειώθηκε μείωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων, ύψους 8,0 δισεκ. ευρώ και 8,6 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα.Ετικέτες για αναζήτηση ισοζύγιο


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο