Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Αναζήτηση στοιχείων ως προς τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης, του μερίσματος του ΜΠΤΥ και της εφάπαξ παροχής των δημοσίων υπαλλήλων - λειτουργώνΜε την κ.υ.α. 11750/0092/2018 δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8, 28, 35 και 48 του ν. 4387/2016 και του άρθρου 16 του ν. 4488/2017, κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές αφορούν την αναζήτηση στοιχείων ως προς τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης, του μερίσματος του ΜΠΤΥ και της εφάπαξ παροχής των δημοσίων υπαλλήλων - λειτουργών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 28, 35 και 48 του ν. 4387/2016 και του άρθρου 16 του ν. 4488/2017, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης καθώς και του μερίσματος του ΜΠΤΥ και της εφάπαξ παροχής νοούνται οι αποδοχές του ασφαλισμένου, επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Για τον προσδιορισμό των κατά τα ανωτέρω συντάξιμων αποδοχών απαιτείται η αναζήτηση των σχετικών στοιχείων. Η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί με ενιαίο τρόπο και για τους τρεις εμπλεκόμενους φορείς - τομείς κοινωνικής ασφάλισης, ΕΦΚΑ-ΓΛΚ, ΕΤΕΑΕΠ και ΜΤΠΥ, στους οποίους υπάγονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί. Εργαλείο καταγραφής - αποτύπωσης των στοιχείων και για τους τρεις ως άνω φορείς - τομείς αποτελεί η διαδικτυακή Εφαρμογή του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Ε-ΔΑΥΚ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 5.6 του ΔΑΥΚ, το οποίο πλέον περιλαμβάνει πίνακα με τίτλο «Αποδοχές επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη, μέρισμα και εφάπαξ παροχή και ποσά παρακρατηθεισών εισφορών υπέρ των οικείων ταμείων» με τις εξής στήλες:

- Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ Κύριας Σύνταξης.
- Ποσό εισφορών υπέρ Κύριας Σύνταξης.
- Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ.
- Ποσό κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ
- Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής σύνταξης.
- Ποσό εισφορών υπέρ επικουρικής σύνταξης από τακτικές αποδοχές.
- Ποσό εισφορών υπέρ επικουρικής σύνταξης από πρόσθετες αμοιβές.
- Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ εφάπαξ παροχής.
- Ποσό εισφορών υπέρ εφάπαξ παροχής.
- Βασικός μισθός.
- Επίδομα χρόνου υπηρεσίας.
- Χρόνος ασφάλισης (σε ημέρες).

Τα ως άνω στοιχεία καταχωρούνται ανά μισθολογική περίοδο (μήνα). Στις αποδοχές περιλαμβάνονται και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας (όπου/όποτε αυτά καταβλήθηκαν και επί αυτών παρακρατήθηκαν εισφορές υπέρ του οικείου Ταμείου).

Δεδομένου ότι οι αποδοχές επί των οποίων επιβάλλονται εισφορές διαφοροποιούνται ανά εντασσόμενο φορέα - τομέα στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ καθώς και στο ΜΤΠΥ, στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα παρατίθενται συγκεντρωμένες προς διευκόλυνση των αρμόδιων υπηρεσιών οι αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές, βάσει των οικείων διατάξεων κάθε φορέα - τομέα.

Η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων του πίνακα του υποκεφαλαίου 5.6 του ΔΑΥΚ γίνεται με βάση τα στοιχεία των αναλυτικών καταστάσεων μισθοδοσίας. Εάν δεν υπάρχουν αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας, η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων γίνεται με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιακών μεταβολών και τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου - λειτουργού, όπως αυτά προκύπτουν από τον ατομικό και υπηρεσιακό φάκελό του. Στην περίπτωση αυτή, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατήθηκαν υπέρ των οικείων Ταμείων υπολογίζονται επί των κατά περίπτωση συντάξιμων αποδοχών και με βάση τα κατά περίπτωση ισχύοντα ποσοστά.

Επισημαίνεται ότι από την ένταξη του Φορέα στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και μετά, η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων διενεργείται αποκλειστικά από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας. 

Προκειμένου να διεκπεραιωθούν άμεσα τα εκκρεμή αιτήματα για σύνταξη (κύρια, επικουρική), μέρισμα και εφάπαξ παροχή των ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν ήδη αποχωρήσει και για τους οποίους έχουν οριστικοποιηθεί τα ΔΑΥΚ, είναι επιτακτική ανάγκη όπως αποσταλούν μέσω της Εφαρμογής ΔΑΥΚ συμπληρωματικά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέσα στις προθεσμίες οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί και οι οποίες έχουν προσδιορισθεί με βάση τον αριθμό των οριστικοποιημένων ΔΑΥΚ των υπαλλήλων, των οποίων η υπαλληλική τους σχέση (κεφ. 2 της Ε-ΔΑΥΚ) έχει λυθεί από 30.12.2014 και μετά. Τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται στο υποκεφάλαιο 5.6 του ΔΑΥΚ, όπως τροποποιείται κατά τα ανωτέρω και συσχετίζονται μηχανογραφικά με το ήδη υποβληθέν ΔΑΥΚ ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΥΚ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Από 1 έως 20

2 μήνες

Από 21-100

3 μήνες

Από 101 και άνω

6 μήνες


Η έναρξη των ανωτέρω προθεσμιών άρχεται μετά την πάροδο δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών από ημερομηνία υπογραφής της εγκυκλίου 11750/0092/2018.

Η ΓΓΠΣ θα αποστείλει ηλεκτρονικά στις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν πρόσβαση στην Ε-ΔΑΥΚ οδηγίες για τη χρήση των νέων δομών του ΔΑΥΚ καθώς και για την αποστολή των κατά τα ανωτέρω συμπληρωματικών στοιχείων και τον τρόπο συσχετισμού και ενσωμάτωσης αυτών με τα ΔΑΥΚ που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί.

Δείτε τα Παραρτήματα της κ.υ.α. ή κατεβάστε τα από εδώ.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο