Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Ανοιχτή επιστολή ΕΦΕΕΑ για τον υπολογισμό ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων ΓλωσσώνΑΘΗΝΑ 09/02/2018

Αρ πρωτ. 1706

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς
ΔΟΙΚΗΤΗ ΕΦΚΑ
κ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
κ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποίηση
ΠΟΦΕΕ
ΓΣΕΒΕΕ

Θέμα: «Υπολογισμός ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών»

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,
Αξιότιμη κυρία Προϊσταμένη,

Με την παρούσα επιστολή, επιδιώκουμε τον προβληματισμό σας για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού απόδοσης ημερών ασφάλισης στους καθηγητές φροντιστηρίων, που επιχειρείται με την εγκύκλιο 45/2017 του ΕΦΚΑ, ως επίσης και σε θέματα ωραρίου απασχόλησης των ως άνω εργαζομένων καθηγητών.

Οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί ευρίσκονται ακόμη μια φορά μπροστά στην επίλυση ενός «Γόρδιου Δεσμού», δίχως εφόδια και τις απαραίτητες κανονιστικές διατάξεις. Ακολουθώντας ένα «Εξυπακούεται» και ένα «αναλογικά», προσπαθούν να αποδώσουν μηνιαίες Ασφαλιστικές Ημέρες με κριτήριο τις εβδομαδιαίες διδακτικές ώρες, σε καθηγητές φροντιστηρίων που απασχολούνται με μερική απασχόληση.

Ειδικότερα το πρόβλημα έχει ως εξής:

Η εγκύκλιος 45/2017 ερμηνεύει ορθά ως ένα σημείο, αφενός μεν, τους νόμους 4415/2016 , 4472/2017 και το υπ’αριθμ. 50967/1053/07-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφετέρου δε, αναπάντεχα χωρίς σχετική διάταξη των νόμων εισάγει παράτυπα στις κοινοποιούμενες διατάξεις την τελευταία παράγραφο ως εξής: «Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που το εβδομαδιαίο ωράριο δεν είναι πλήρες (δηλαδή 21 ώρες εβδομαδιαίως ) τότε και οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται κατά αναλογία», με αναδρομική ισχύ από 06/09/2016 (Δέκα πέντε μήνες μετά την δημοσίευση του νόμου).

Παρακάτω γίνεται αναφορά στους νόμους που επικαλείται η εγκύκλιος 45/2017 και τι αυτοί προβλέπουν:

α) οι Ν.4415/2016, 4472/2017 και το σχετικό έγγραφο 50967/1053/07-11-2016 ουδεμία αναφορά εμπεριέχουν για μερική απασχόληση.

β) οι Ν.4387/2016 και Ν.4445/2016 νομοθετούν ποσοστά εισφορών εργαζόμενων και εργοδοτών επί ελαχίστου βασικού μισθού.

γ) ο Ν.3846/2010 αναφέρεται σε αποδοχές εργαζομένων με μερική απασχόληση.

Δεν κατανοούμε με ποια νομοθετική διάταξη, αποδίδονται Α.Η. βάσει των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, όπως αναφέρεται στην 45/2017 και στο τελευταίο παράδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, που αναλογούν 19 ημέρες ασφάλισης στον καθηγητή βάσει της εισηγούμενης παραγράφου.

Παρεμπιπτόντως εδώ, με όλο το σεβασμό, να επισημάνουμε ένα μικρό λάθος που έχει διαφύγει της προσοχή σας. Το ωρομίσθιο του καθηγητή στο τελευταίο παράδειγμα είναι 9, 75 € και όχι 7,43 €, βάσει του τύπου ((6/16)/25) x 650,00 (Μ.Μ.) και όχι ((6/21)/25) x 650,00 (Μ.Μ.), διότι δουλεύει 16 h και όχι 21 h.

Αναλυτικά πιο κάτω αναφέρουμε το ιστορικό και την επιπλέον σχετική νομοθεσία για το ως άνω θέμα.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Όλες οι πριν του 2012 Συλλογικές Συμβάσεις και Διαιτητικές αποφάσεις στον ΟΜΕΔ προέβλεπαν το πλήρες ωράριο των καθηγητών στις 21 ώρες την εβδομάδα και στις 88 ώρες τον μήνα.
2. Ο Ν.4415/2016 άρθρο 30 § 3 επανέφερε το πλήρες ωράριο των καθηγητών στις 21 ώρες την εβδομάδα δίχως αναφορά για τις αντίστοιχες μηνιαίες ώρες.
3. Ο Ν.4472/2017 άρθρο 56 § 11 αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016 ως κατωτέρω: «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μια (21) διδακτικές ώρες κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους»
4. Ο Ν.4512/2018 με το άρθρο 245 αντικαθιστά την παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν.1566/1985 και ορίζει ως υποχρεωτικό το εβδομαδιαίο ωράριο των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 30 ώρες και το ημερήσιο στις 6 ώρες.
5. Ο Ν.1892/1990 άρθρο 39 § 2 ορίζει ότι «Κατ΄ εξαίρεση, στην ασφάλιση του μερικώς απασχολουμένου, ανεξαρτήτως του αν αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο, αναγνωρίζονται όλες οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιεί σε κάθε μισθολογική περίοδο, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων για την αναγνώριση περισσότερων ημερών εργασίας επί πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.»
6. Ο Κανονισμός Ασφάλισης του ΙΚΑ στο άρθρο 18 νομοθετεί τα Ασφαλιστικά Ημερομίσθια των μερικώς απασχολούμενων στις παραγράφους 1, 2 και 3 αναλόγως των ημερών εργασίας και του ημερήσιου μισθού.
Στην προκειμένη περίπτωση της εγκύκλιο 45/2017 και της τελευταίας παραγράφου της ενότητας 2, παραβλέπεται ένας σημαντικός παράγοντας που συνιστά το θεμέλιο λίθο της απόδοσης των Ασφαλιστικών Ημερομισθίων και που είναι η κατανομή σε ημέρες των εβδομαδιαίων ωρών.

Στη μερική απασχόληση, δίχως να ληφθεί υπ’ όψιν ο συγκεκριμένος παράγοντας, η όποια αναλογία οδηγεί σε λανθασμένα αποτελέσματα.

Μετά τα ως άνω δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα που επιζητούν απαντήσεις:

Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1. Τι γίνεται σε περίπτωση που ο καθηγητής προσληφθεί ενδιάμεσα του μήνα; Πόσα ένσημα του αναλογούν;

Εάν υποθέσουμε ότι οι 21 ώρες την εβδομάδα ανάγονται σε 88 ώρες τον μήνα (βάσει των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που έχουν υπογραφεί στον ΟΜΕΔ ως το 2012 για τους καθηγητές) τότε για κάθε μηνιαία ώρα θα αναλογεί 0,284 ενός ασφαλιστικού ενσήμου;

Είναι σωστός ο υπολογισμός βάσει της εγκυκλίου 45/2017;

Τα δεκαδικά του πηλίκου του πολλαπλασιασμού θα στρογγυλοποιούνται στον επόμενο ακέραιο αριθμό;

2. Οι Σ.Σ.Ε. και οι Δ.Α. που έχουν υπογραφεί στον ΟΜΕΔ πριν το 2012 για τους καθηγητές προέβλεπαν ότι το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των καθηγητών σταθεροποιείται 2 μήνες μετά την πρόσληψη τους, δεδομένου ότι σε κάθε εβδομάδα άλλαζε βάσει των αναγκών του Φροντιστηρίου και των εγγραφών μαθητών. Μια πρακτική η οποία εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα. Στη δεδομένη περίπτωση πως θα υπολογιστούν τα ασφαλιστικά ένσημα;

Βάσει των μηνιαίων ωρών όπως ανωτέρω;

3. Ποιο είναι το νόμιμο ημερήσιο ωράριο ενός καθηγητή;

4. Γιατί στους καθηγητές φροντιστηρίων δεν υφίσταται ο όρος ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ όπως ισχύει για τους λοιπούς εργαζομένους δεδομένου ότι οι συνάδελφοι τους του Δημόσιου Τομέα απασχολούνται έως 30 ώρες;

Γιατί η 22η, 23η, 24η ώρα εβδομαδιαίως θεωρείται υπερωρία; Και όχι υπερεργασία;

Μήπως η αντικατάσταση που επέφερε ο Ν.4472/2017 στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016 σε συνδυασμό με τον Ν.4512/2018 που προσαυξάνει με το άρθρο 245 το ωράριο των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιολογεί αυτή την υπερεργασία;

5. Μήπως οι καθηγητές αποτελούν το δοκιμαστικό μοντέλο αλλαγής του τρόπου υπολογισμού και απόδοσης των Ασφαλιστικών Ημερομίσθιων σε όλους τους εργαζομένους του Ιδιωτικού τομέα με μερική απασχόληση; Μήπως στο άμεσο μέλλον συναντήσουμε σε κάποιο έγγραφο ένα ακόμα «εξυπακούεται» το όποιο θα μειώνει τα Α.Η. ενός π.χ. υπαλλήλου που δουλεύει 20 ώρες εβδομαδιαίως από 22 Α.Η. σε 13 Α.Η. τον μήνα;
Διότι σύμφωνα με την λογική και την συγκρισιμότητα αυτό επιδικάζει η εγκύκλιος 45/2017.
Ποιες όμως είναι οι συνέπειες της εφαρμογής της εγκυκλίου 45/2017 έτσι όπως έχει τεθεί:

Γ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

α) Τεράστια γραφειοκρατική διαδικασία, με την υποβολή δεκάδων χιλιάδων τροποποιητικών δηλώσεων Α.Π.Δ. (μετά από απαίτηση του Ι.Κ.Α.) που θα αποκαθιστούν τα προτεινόμενα Α.Η. κατά την εγκύκλιο 45/2017.

β) Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, δεκάδων χιλιάδων επιδομάτων ανεργίας ΟΑΕΔ που χορηγήθηκαν σε καθηγητές το καλοκαίρι του 2017, εφόσον θα τους έχουν μειωθεί τα απαιτούμενα 125 Ασφαλιστικά ένσημα που απαιτούνται για την λήψη αυτών.

γ) Πέραν όμως των μειώσεων σε Α.Η. που επιφέρει η εγκύκλιος 45/2017 στη μερική απασχόληση, αντίστοιχα επιφέρει και υπέρογκες αυξήσεις Α.Η.. Δεδομένου ότι δεν ορίζεται νόμιμο ημερήσιο ωράριο και ακολουθείται το «ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα». Προς απόδειξη του ανεφάρμοστου της συγκεκριμένης παραγράφου, παραθέτουμε πραγματικό παράδειγμα Καθηγητή που απασχολείται με μερική απασχόληση, σε τρία διαφορετικά φροντιστήρια ως εξής:
Φροντιστ. Α: Δευτέρα 5h και Τρίτη 5h, εβδομαδιαίες ώρες 10 και Α.Η. 12,
Φροντιστ. Β: Τετάρτη 5h και Πέμπτη 5h, εβδομαδιαίες ώρες 10 και Α.Η. 12,
Φροντιστ Γ: Παρασκευή 5h και Σάββατο 5h, εβδομαδιαίες ώρες 10 και Α.Η. 12.

Συνολικά ο ως άνω καθηγητής δουλεύει 30 h εβδομαδιαίως και παίρνει 36 Α.Η. στον μήνα, ενώ με τον προηγούμενο ορθό τρόπο έπαιρνε 25 Α.Η.. Εδώ βέβαια τίθεται ένα ακόμα ερώτημα, ποιες από αυτές τις επιπλέον των 21 είναι υπερωριακές ώρες και σε ποιο φροντιστήριο; Δεδομένου ότι ο καθηγητής σε όλα τα φροντιστήρια δουλεύει με μερική απασχόληση και δεν είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει την πολλαπλή του εργασία, αφού δεν δεσμεύεται από θεσμοθετημένο ημερήσιο ωράριο.

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,
Αξιότιμη κυρία Προϊσταμένη,

Επειδή θεωρούμε παρά ταύτα, ότι σε καμία περίπτωση δεν επιθυμείτε να αδικήσετε οποιονδήποτε εργαζόμενο ή να προκαλέσετε εμπλοκή στην απόδοση Α.Η. και ούτε αυτό είναι στις προθέσεις σας, θα παρακαλούσαμε πολύ, όπως υιοθετήσετε την παρακάτω πρόταση μας και την συμπεριλάβετε συμπληρωματικά στην εγκύκλιο 45/2017.

«Τα ασφαλιστικά ένσημα ή οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορεί να υπολείπονται των ημερών για τις οποίες ο εργαζόμενος παρείχε εργασία στον υπ’ όψιν μήνα. Με ανώτατο όριο τα 25 ένσημα μηνιαίως, στην περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης.»

Ευελπιστώντας στην θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιανδήποτε διευκρίνηση ή συμπληρωματική διάταξη που θα επιλύει το πρόβλημα.

Μετά τιμής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ. ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ν. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο