Ειδήσεις Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

Πρόστιμο εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος - Σε ποιες περιπτώσεις ακυρώνεται από τη ΔΕΔ
Μια ακόμη θετική απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα από τη Δ.Ε.Δ. σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε πρόστιμο 100,00 ευρώ το οποίο επιβλήθηκε σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.

Ιστορικό

Από τον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ επιβλήθηκε πρόστιμο 100,00€ (πλέον χαρτοσήμου 2,4%) για εκπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικής πιστωτικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015.
Ο φορολογούμενος προέβη στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 καθώς διαπίστωσε ότι είχε αναγράψει λανθασμένα τον Α.Μ.Κ.Α. ενός τέκνου του στην αρχική εμπροθέσμως υποβληθείσα δήλωση εισοδήματος. Με την ενδικοφανή προσφυγή του ο φορολογούμενος ζήτησε τη διαγραφή του προστίμου καθώς η λανθασμένη ή η ορθή αναγραφή αριθμού του Α.Μ.Κ.Α. του τέκνου, ουδεμία επίδραση είχε στο αποτέλεσμα εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης. Επιπλέον δεν παρέβη καμία φορολογική υποχρέωση του, όπως ρητά αναφέρει και η ΠΟΛ.1255/11.12.2014 και επομένως δεν έπρεπε να του επιβληθεί το πρόστιμο.

Η απόφαση της Δ.Ε.Δ.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. 2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. 3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 7 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οι εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες επιτρέπεται η μη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με αυτήν».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1105/15.7.2016, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, μέχρι την 18 Ιουλίου 2016.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 ν. 4174/2013 ορίζεται ότι .....

Επειδή, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.: Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014/11.12.2014 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι: «3. ... τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται όταν γίνεται μεταβολή στη δηλούμενη φορολογητέα ύλη ή δηλώνεται νέα φορολογητέα ύλη ή τροποποιούνται ή συμπληρώνονται ουσιαστικά στοιχεία της δήλωσης, σύμφωνα με την οικεία απόφαση που καθιερώνει τον τύπο και το περιεχόμενό της. 4. Όμως, δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης όταν στα πλαίσια και κατά τη διάρκεια του διενεργούμενου ελέγχου παρέχονται από τον φορολογούμενο διευκρινίσεις ή προσκομίζονται από το φορολογούμενο υποστηρικτικά έγγραφα ή άλλα στοιχεία ή υποβάλλονται έγγραφα, τα οποία παραλαμβάνει η φορολογική αρχή με απλή αίτηση του φορολογούμενου».

Επειδή, η αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. των τέκνων - εξαρτώμενων μελών, δεν συγκαταλέγεται στα κατά το άρθρο 4 της ΠΟΛ.1041/4.4.2016 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών (σχετικά με το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015) υποχρεωτικώς αναγραφόμενα στοιχεία της δήλωσης.

Επειδή
σύμφωνα με την με αριθ. 14/2016 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ.1114/22.7.2016 Απόφαση και στην οποία υπογραμμίζεται ότι στην έννοια της προβλεπόμενης κατ' άρθρ. 19 ν. 4174/2013 τροποποιητικής δήλωσης στεγάζεται πλέον τόσο η υπό την ισχύ της παρ. 1 του άρθρ. 62 ν. 2238/1994 συμπληρωματική δήλωση, με την οποία ο φορολογούμενος επαύξανε τις φορολογικές υποχρεώσεις του, όσο και η κατά την παρ. 4 του άρθρ. 61 του ίδιου νόμου ανακλητική δήλωση, με την οποία ο φορολογούμενος απέβλεπε στη μείωση των υποχρεώσεών του που προέκυπταν από την αρχική του δήλωση. Αμφότερες δε οι κατηγορίες αυτές δηλώσεων (συμπληρωματική και ανακλητική) συνδέονταν, υπό το καθεστώς του ν. 2238/1994, με την επαύξηση ή μείωση της φορολογητέας ύλης και όχι με την τροποποίηση λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της δήλωσης, με την οποία, μάλιστα, δεν παραβιάζεται καμία φορολογική διάταξη.

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, δεν πρόκειται ούτε για την κατ' άρθρ. 54 παρ. 1 περ. α του Ν.4174/2013 εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με την παραπάνω έννοια, ήτοι με την έννοια της επαύξησης ή μείωσης της φορολογικής υποχρέωσης του προσφεύγοντος, καθώς το μοναδικό στοιχείο στο οποίο επήλθε μεταβολή με την από .......12/2016 και με αριθ. καταχώρησης.......... τροποποιητική του δήλωση ήταν ο αριθμός ΑΜΚΑ του τέκνου του προσφεύγοντα, αλλά ούτε και για την κατ' άρθρ. 54 παρ. 1 περ. β εκπρόθεσμη δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα (όπως είναι λ.χ. οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών- προμηθευτών, η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης κλπ.).

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της υπ' αρ. πρωτ    - ...6/2017 ενδικοφανούς προσφυγής του ...., με Α.Φ.Μ:.... και την ακύρωση της με αριθ. πρωτ    5/2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθρου 54 του ν.4174/2013

Ποσό προστίμου Βάσει Ελέγχου  - 100,00€ 
Ποσό προστίμου Βάσει Απόφασης ΔΕΔ  - 0,00€
 
_____________________________

Σημείωση επιστημονικής ομάδας: Υπενθυμίζουμε ότι η Δ.Ε.Δ. έχει αποφασίσει βάσει του ίδιου σκεπτικού και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και μέσω των αποφάσεών της ακύρωσε πρόστιμα εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για:

Εκπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από φορέα

Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για διαγραφή συζύγου

■ Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο