Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οι περιφερειακοί συνδυασμοί του άρθρου 121 του ν. 3852/2010, μετά το νέο ΚΦΕΜε αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία, αναφορικά με το εάν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οι περιφερειακοί συνδυασμοί που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν.3852/2010, με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β 1017482 ΕΞ 2018 γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

- Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), οι οποίες ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, ως «νομική οντότητα» νοείται κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κ.λπ.

- Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. γ΄ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου, ενώ με τις διατάξεις της περ. ζ΄ του ίδιου άρθρου και νόμου, σε φόρο εισοδήματος υπόκεινται και οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.

- Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην ευρύτερη έννοια των νομικών οντοτήτων του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα της περ. γ΄ του άρθρου 45 του ίδιου νόμου.

- Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση, ενώ με την ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι σε υποβολή δήλωσης υποχρεούνται τα πιο πάνω πρόσωπα που είναι υποκείμενα φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45.

- Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 120 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» ορίζεται ότι η εκλογή του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών περιφερειακών ενοτήτων και των μελών του περιφερειακού συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς.
Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

- Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν (παρ. 1). Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον υποψήφιο περιφερειάρχη ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου περιφερειάρχη είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, στον πρόεδρο του αρμόδιου πολυμελούς πρωτοδικείου (παρ. 7).

- Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 122 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα πριν από την ψηφοφορία το αρμόδιο πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα.

- Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4172/2013, καθώς αν και περιλαμβάνονται κατ’ αρχήν στην έννοια των νομικών οντοτήτων, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 και ειδικότερα, στα πρόσωπα της περ. γ΄ του άρθρου 45 του ίδιου νόμου, πλην όμως συγκροτούνται αποκλειστικά για συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες και δεν αναγνωρίζονται από τον νόμο ως φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων άλλων, πλην των προβλεπομένων στην εκλογική νομοθεσία (σχετ. το αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β' 1081630 ΕΞ 2016/26.5.2016 έγγραφο).

- Κατόπιν των ανωτέρω, με την εγκύκλιο γίνεται δεκτό ότι οι περιφερειακοί συνδυασμοί που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν.3852/2010, οι οποίες είναι παρόμοιου περιεχομένου με τις διατάξεις που αφορούν τους δημοτικούς συνδυασμούς, περιλαμβάνονται κατ’ αρχήν στην έννοια των νομικών οντοτήτων, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), πλην όμως δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε., καθόσον συγκροτούνται αποκλειστικά για συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες και δεν αναγνωρίζονται από το νόμο ως φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων άλλων, πλην των προβλεπομένων στην εκλογική νομοθεσία και για τους σκοπούς αυτής.


Ετικέτες για αναζήτηση περιφερειακοί συνδυασμοί


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο