Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Επιστροφή παραβόλων του Ελληνικού Δημοσίου, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, μετά από παρέμβαση του ΣυνηγόρουΕπιστροφή παραβόλων του Ελληνικού Δημοσίου, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου


Περιγραφή

Η Δ.Ο.Υ. Καβάλας αρνήθηκε αρχικά να επιστρέψει σε δικηγόρο παράβολα τα οποία εκείνος είχε καταβάλει για λογαριασμό των εντολέων του, παρά τη σχετική δικαστική απόφαση, επειδή ήταν κάτοικοι εξωτερικού και δεν διέθεταν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η Δ.Ο.Υ. επέστρεψε τελικά τα παράβολα αναγράφοντας στον τίτλο πληρωμής, τον ίδιο Α.Φ.Μ. με τον τίτλο είσπραξης, δηλαδή μηδενικό Α.Φ.Μ.

Σύνοψη διαμεσολάβησης

Επιστροφή παραβόλων του Ελληνικού Δημοσίου σε κατοίκους εξωτερικού χωρίς ΑΦΜ, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου.

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη : Ευανθία Σαββίδη
Ειδική επιστήμονας: Πετρούλα Βορριά

Φεβρουάριος 2018

Ο Συνήγορος εξέτασε αίτημα δικηγόρου για την επιστροφή ποσών από παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία καταβλήθηκαν από τον δικηγόρο για λογαριασμό των εντολέων του, στο πλαίσιο εκδίκασης έφεσής τους. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. απέρριψε το αίτημά του, παρά το γεγονός ότι προσκόμισε δικαστική απόφαση, που διέτασσε την επιστροφή των παραβόλων, επειδή οι εντολείς του - κάτοικοι εξωτερικού, δεν διέθεταν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

Ο νόμος (Π.Δ. 16/1989, αρ. 105, § 1 και 2), απαιτεί για την επιστροφή παραβόλων αίτηση του δικαιούχου στη Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε το παράβολο, τη Δικαστική Απόφαση και το διπλότυπο είσπραξης (παράβολο).

Η αρμόδια για την επιστροφή Δ.Ο.Υ., ενημέρωσε τον δικηγόρο, ότι αδυνατεί να προβεί στην επιστροφή των παραβόλων, επειδή αυτά είχαν εκδοθεί σε μηδενικούς Α.Φ.Μ. και προκειμένου να τα επιστρέψει, ζήτησε την έκδοση Α.Φ.Μ. από τους εν λόγω κατοίκους εξωτερικού.

Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι οι πελάτες του δικηγόρου ουδέποτε ήταν κάτοικοι Ελλάδας, επομένως δεν θα ήταν δυνατή η έκδοση Α.Φ.Μ. και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εισπράξεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κάλεσε τη Δ.Ο.Υ. να επιστρέψει τα παράβολα, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, αναγράφοντας στον τίτλο πληρωμής, τον ίδιο Α.Φ.Μ. με τον τίτλο είσπραξης, δηλαδή τον μηδενικό Α.Φ.Μ.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η Δ.Ο.Υ. προέβη στην επιστροφή των παραβόλων, που εκδόθηκαν με μηδενικό Α.Φ.Μ. και αποδόθηκαν με δικαστική απόφαση προς τους πολίτες.


Πληροφορίες: 2131306767, 2131306670, [email protected]
_________________________
Έγγραφο Σ.τ.Π. προς τη Δ.Ο.Υ.

Αθήνα,    01.18
Αριθμ. Φακ.: 225***
Αριθμ. Πρωτ.: 18***/27.04.17
Ειδ. Επιστήμονας: Π. Βορριά
Τηλέφωνο:213-130*****

Δ.Ο.Υ. Καβάλας
Διοικητήριο
65110 Καβάλα
Υπόψη προϊστάμενης κας Παναγιωτοπούλου

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια επανειλημμένης τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχατε με την Ειδική Επιστήμονα κα Βορριά, για τη διερεύνηση της με αρ. φακ. 225***/20.02.17 αναφοράς του κου ***** (Α.Φ.Μ. ******) προς τον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος είναι δικηγόρος και εκπροσωπεί τους εντολείς του, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και εγγράφως για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 3094/03 (ΦΕΚΑ710/22.01.03), ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ως αρμοδιότητα τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ., όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 1 του ίδιου νομοθετήματος για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.

Από το περιεχόμενο της αναφοράς και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα προέκυψε ότι, ο κύριος *****, εκπροσωπώντας τους εντολείς του, εκδίκασε την υπόθεση της αποζημίωσης αυτών, εξαιτίας θανατηφόρου δυστυχήματος συγγενούς τους. Με την με αρ. **/201* Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θράκης διατάχθηκε η επιστροφή σε αυτούς των παραβόλων, ποσού ύψους 200 € για τον καθένα, για τα οποία είχαν εκδοθεί διπλότυπα είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ. Θάσου και τις Δ.Ο.Υ. Α' και Β' Καβάλας. Τα εν λόγω παράβολα, καταβλήθηκαν από τον κύριο ****, για λογαριασμό των πελατών του, για το παραδεκτό της άσκησης της έφεσής τους. Η Δ.Ο.Υ. Καβάλας, η οποία απορρόφησε όλες τις παραπάνω οικονομικές υπηρεσίες, δεν ανταποκρίθηκε στις με αρ. πρωτ. ****/**.**.16, ***/**.**.16 και ***/**.**.16 αιτήσεις του πολίτη και αρνήθηκε προφορικά την ικανοποίηση των αιτημάτων του για επιστροφή των παραβόλων. Ο πολίτης ζήτησε την παρέμβαση της Αρχής, προκειμένου να εκτελεστεί η Δικαστική Απόφαση και να ικανοποιηθεί το αίτημα της επιστροφής των παραβόλων.

Κατόπιν της παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη προς τη Δ.Ο.Υ., η υπηρεσία σας απέστειλε στον πολίτη και κοινοποίησε στην Αρχή το με αρ. πρωτ. ****/**.**.17 έγγραφο, με το οποίο του γνώρισε ότι «αδυνατεί να ικανοποιήσει το αίτημα της επιστροφής των παραβόλων σε δικαιούχους που δεν έχουν Α.Φ.Μ., επειδή δεν διασφαλίζεται η μοναδικότητα των ατόμων και επομένως, απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών για την έκδοση Α.Φ.Μ. των εντολέων του και την αποδεδειγμένη αντιστοίχισή τους με τους δικαιούχους επιστροφής παραβόλων.» Ωστόσο, είναι γνωστό ότι οι εν λόγω εντολείς, ουδέποτε ήταν κάτοικοι Ελλάδας και επομένως, δεν θα ήταν δυνατή η έκδοση Α.Φ.Μ., προκειμένου να επιστραφούν τα εν λόγω παράβολα. Κατόπιν τούτου, ο κύριος **** υπέβαλε αίτημα στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να δοθούν οδηγίες στη Δ.Ο. Υ. Καβάλας, για την επιστροφή στον ίδιο, ως εκδοχέα, των χρηματικών απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο από την επιστροφή των παραβόλων, ύψους 200 €, που καταβλήθηκε για τον καθένα.

Η Διεύθυνση Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε. απέστειλε προς την υπηρεσία σας το με αρ. πρωτ. Δ1190431/21.12.17 έγγραφο, με το οποίο σας γνώρισε ότι σε περίπτωση που με Δικαστική Απόφαση διατάσσεται η επιστροφή παραβόλων, που καταβλήθηκαν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 105 του Π.Δ. 16/1989 για τη διαδικασία επιστροφής αυτών. Στο εν λόγω έγγραφο μνημονεύονται τα δικαιολογητικά επιστροφής των παραβόλων και σημειώνεται ότι ο τίτλος πληρωμής επιβάλλεται να αναγράφει τον ίδιο Α.Φ.Μ. με τον τίτλο είσπραξης. Στην από 05.01.17 τηλεφωνική μας επικοινωνία με την υπάλληλο της Διεύθυνσης κα Τριάντου, διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωμής με μηδενικό Α.Φ.Μ., τότε θα επιστραφεί με μηδενικό Α.Φ.Μ. προς τον δικαιούχο.

Πράγματι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 105, παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 16/1989, περί «Επιστροφής ποσών που έχουν εισπραχθεί οίκοθεν», ορίζεται ότι «1.- Στις περιπτώσεις επιστροφής παραβόλων ή δικαστικών εξόδων και τελών, γιατί ακυρώθηκε δικαστική απόφαση ή ματαιώθηκε η δίκη ή βγήκε αθωωτική απόφαση για την επιστροφή απαιτούνται: α. Αίτηση του δικαιούχου στην Δ.Ο.Υ. που έβγαλε το παράβολο, β. Απόσπασμα της σχετικής απόφασης, γ. Το διπλότυπο είσπραξης. Όταν γίνεται επιστροφή παραβόλου, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε το πιο πάνω απόσπασμα, αντικαθίσταται με πράξη για τη μη χρησιμοποίησή του, που γίνεται πάνω στο παράβολο, και η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της αρχής που κατατέθηκε ή από τον Πρόεδρο Επιτροπής και τον Γενικό Γραμματέα αυτής ή από τον αρμόδιο γραμματέα του, Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Δικαστηρίων. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση οίκοθεν επιστροφής με διπλότυπο. Στη περίπτωση αυτή τίτλο πληρωμής αποτελεί το διπλότυπο είσπραξης, το οποίο υποβάλλεται, πάνω στο οποίο ο Προϊστάμενος του τμήματος εσόδων θέτει με σφραγίδα τις ενδείξεις "ο δικαιούχος", κάτω από την οποία υπογράψει ο δικαιούχος σύμφωνα με όσα ισχύουν και "Να πληρωθούν δρχ    ". κάτω από την οποία υπογράφει αυτός θέτοντας και την ημερομηνία. Επίσης ο δικαιούχος υπογράφει απαραίτητα και στο διπλότυπο είσπραξης, που παραμένει στο αρχείο της Δ.Ο. Υ., σημειώνοντας και την ημερομηνία πληρωμής. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και αν επιστρέφεται μέρος του ποσού που αναγράφεται στο διπλότυπο είσπραξης. 2.- Στις περιπτώσεις που τα διπλότυπα είσπραξης ευρίσκονται κατατιθεμένα σε κάποια Αρχή ή Συμβολαιογράφο και αποτελούν γι~ αυτούς δικαιολογητικό της καταβολής, τότε στέλνουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει αυτό. Σ~ αυτή την περίπτωση συντάσσεται Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης σε δύο αντίτυπα. Στο πρωτότυπο αντίτυπο του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης που αποτελεί τον τίτλο πληρωμής, επισυνάπτεται η αίτηση του δικαιούχου, το απόσπασμα της σχετικής απόφασης και το έγγραφο της Αρχής στην οποία στέλνει έγγραφο για την επιστροφή που έκανε, ώστε να μεριμνήσει η Αρχή να καταχωρήσει πράξη πάνω στο διπλότυπο ή τριπλότυπο είσπραξης που έχει για την αιτία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.» 

Εν όψει των ανωτέρω εκτεθέντων, ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλεί να προβείτε στην εκτέλεση της Δικαστικής Απόφασης και να επιστρέψετε τα παράβολα προς τον δικαιούχο, αναγράφοντας στον τίτλο πληρωμής τον ίδιο Α.Φ.Μ. με τον τίτλο είσπραξης, δηλαδή τον μηδενικό Α.Φ.Μ.

Σε αναμονή της ανταπόκρισής σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της υπόθεσης του ενδιαφερομένου.


Με τιμή

Ευανθία Σαββίδη
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο