Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αύξηση στα έσοδα από την φορολογία φυσικών προσώπων, μείωση στα έσοδα από νομικά για το Νοέμβριο του 2017 σε σχέση με το 2016
Με την παρούσα έκθεση αναλύεται η πορεία των φορολογικών εσόδων, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το Νοέμβριο του 2017.

Μεταξύ άλλων, κατά την ανάλυση, συγκρίνονται τα έσοδα του Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους και αιτιολογούνται αποκλίσεις σε σημαντικές κατηγορίες εσόδων.

Η ανάλυση ακολουθεί τη δομή και τους κωδικούς αριθμούς εσόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν σε έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαμβάνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Σύμφωνα με το Γράφημα 1, για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2017, τα σωρευτικά φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 42.370.976.090,58 €, ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όπου τα έσοδα ανέρχονταν σε 42.153.817.476,94 €.

Συγκριτικά με το πρώτο εντεκάμηνο του 2016, όπως εμφανίζεται και στο Γράφημα 2, τα έσοδα από άμεσους φόρους το αντίστοιχο διάστημα του 2017 μειώθηκαν κατά 1,16 δις €, ενώ τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 1,38 δις €.

Γράφημα 2. Σωρευτικά φορολογικά έσοδα εντεκάμηνου 2016 & 2017


Τα έσοδα Νοεμβρίου 2017 ανήλθαν σε 4.537.143.082,71 € και κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τα έσοδα του Νοεμβρίου του 2016, τα οποία ανέρχονταν σε 4.514.077.143,42 €.

Σύμφωνα με τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων τον Νοέμβριο του 2017, οι άμεσοι φόροι ανέρχονται στο 51,99% των συνολικών φορολογικών εσόδων και οι έμμεσοι φόροι στο 48,01%.


Τον Νοέμβριο του 2016, τα έσοδα από άμεσους φόρους αντιστοιχούσαν στο 54,22% των συνολικών φορολογικών εσόδων και τα έσοδα από έμμεσους φόρους στο 45,78%.

Γράφημα 3. Διάρθρωση φορολογικών εσόδων Νοεμβρίου 2016 & Νοεμβρίου 2017 σε άμεσους και έμμεσους φόρους

 

 

3. Άμεσοι Φόροι

Τον Νοέμβριο του 2017, τα έσοδα από άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0000) μειώθηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2016 (Γράφημα 3) και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 2,36 δις € έναντι 2,45 δις € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Επιγραμματικά, επισημαίνεται ότι αυτή η διαφορά στα έσοδα από άμεσους φόρους τον Νοέμβριο του 2017 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2016 οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από 01/01/2017 με άμεση επίπτωση στην κατηγορία εσόδων από λοιπούς άμεσους φόρους.

Σε επίπεδο κύριων κατηγοριών, παρατηρούνται τα ακόλουθα:
  -τα έσοδα από φόρους στο εισόδημα (ΚΑΕ 0100) παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 1,51 δις € τον Νοέμβριο του 2017,
  -τα έσοδα από φόρους στην περιουσία (ΚΑΕ 0200) μειώθηκαν κατά 5,38% και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 442 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 467,13 € τον Νοέμβριο του 2016,
  -τα έσοδα από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 0600) μειώθηκαν κατά 6,4% και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 106,08 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 113,33 εκ. € τον Νοέμβριο του 2016,
  -τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0700) μειώθηκαν κατά 14,18% και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 35,75 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 41,65 εκ. € τον Νοέμβριο του 2016 και
  -τα έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0800) μειώθηκαν κατά 15,21% και συγκεκριμένα, ανέρχονται σε 268,48 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 316,64 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.
Στο Γράφημα 4 παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μείζονος κατηγορίας στο σύνολο των άμεσων φόρων.

 

 

Έσοδα από φόρους στο εισόδημα

Το αποτέλεσμα των εσόδων από φόρους στο εισόδημα (ΚΑΕ 0100) για τον Νοέμβριο του 2017 διαμορφώθηκε κυρίως από τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΚΑΕ 0110 – 925,77 εκ. €) και νομικών προσώπων (ΚΑΕ 0120 - 493,53 εκ. €). Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα έχουν διαμορφωθεί από πλήθος μεταβολών στη φορολογία εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το φορολογικό έτος 2016.


Έσοδα από φόρους στο εισόδημα φυσικών προσώπων

Ειδικότερα, τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΚΑΕ 0110), τα οποία αποτελούν το 61,46% των συνολικών εσόδων από φόρους στο εισόδημα κατά τον μήνα Νοεμβρίου του 2017, αυξήθηκαν σε σχέση με τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους (Γράφημα 5), ήτοι έχουν διαμορφωθεί σε 925,77 εκ. € έναντι 899,53 εκ. €.

Τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα (ΚΑΕ 0111) διαμορφώθηκαν σε 304,6 εκ. € (αύξηση κατά 2,95%). Επισημαίνεται ότι ο Νοέμβριος αποτελούσε τον τελευταίο μήνα καταβολής δόσης φόρου εισοδήματος.
Τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα εισπραττόμενο με τη μορφή προκαταβολής (ΚΑΕ 0112) διαμορφώθηκαν σε 115,21 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 103,37 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.
Τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις που εισπράττεται με μορφή παρακράτησης (ΚΑΕ 0113) διαμορφώθηκαν σε 441,93 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 432,68 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα (πλην μισθών και συντάξεων) εισπραττόμενο με τη μορφή παρακράτησης (ΚΑΕ 0115) ανήλθαν σε 57,26 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 63,88 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Τέλος, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα που αναλογεί σε εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς (άρθ.13,ν.2238/94) (ΚΑΕ 0114) διαμορφώθηκαν σε 6,14 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 3,7 εκ. τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

 

 

Έσοδα από φόρους στο εισόδημα νομικών προσώπων

Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (ΚΑΕ 0120) εμφανίζονται μειωμένα κατά 4,96%, ήτοι διαμορφώθηκαν σε 493,53 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 519,3 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (Γράφημα 6).

Αναλυτικά, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΚΑΕ 0121) εμφανίζονται μειωμένα κατά 19,11% και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 106,93 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 132,19 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη καταβολή προκαταβολής φόρου εισοδήματος το 2016 για κάποιες κατηγορίες νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα λόγω της αύξησης των συντελεστών της προκαταβολής φόρου εισοδήματος1 η οποία οδήγησε σε μικρότερα οφειλόμενα ποσά φόρου εισοδήματος που εκκαθαρίστηκαν μέσω της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Αντίθετα, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εισπράττεται με μορφή προκαταβολής (ΚΑΕ 0122) αυξήθηκαν κατά 1,68% και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 291,07 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 286,24 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα εταιριών, κοινοπραξιών κ.λπ. (άρθρο 7 του ν. 2065/92 και άρθρα 10, 64 του ν. 2238/94) (ΚΑΕ 0128) μειώθηκαν κατά 37,27% και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 26,19 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 41,75 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ για τον αντίστοιχο εισπραττόμενο με μορφή προκαταβολής φόρο (ΚΑΕ 0129), τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 23,59% και συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 59,7 εκ. € έναντι 48,3 εκ. € τον Νοέμβριο του προηγουμένου έτους.

 

Έσοδα από ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων

Τα έσοδα από τις ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων (ΚΑΕ 0140) κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2017 διαμορφώθηκαν σε 82,38 εκ. € έναντι 86,61 εκ. € τον Νοέμβριο του 2016 (Γράφημα 7). Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, αξιοσημείωτη είναι η μεταβολη των εσόδων από τον φόρο επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και συνεταιρισμών) (αρθ.54, παρ.1 και αρθ. 55, παρ.1, περ. δ ́του ν.2238/94, όπως ισχύει) (ΚΑΕ 0142 – 16,36 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 21,76 εκ. € τον Νοέμβριο του 2016), η μεταβολή των εσόδων από τον φόρο επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ. (ΚΑΕ 0144 - 25,73 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 28,03 εκ. € τον Νοέμβριο του 2016), η οποία μεταβολή οφείλεται κυρίως στη μείωση των τραπεζικών επιτοκίων καταθέσεων, καθώς και η μεταβολή των εσόδων από τους λοιπούς φόρους ειδικών κατηγοριών (ΚΑΕ 0149 - 30,46 εκ. € τον Νοέμβριο 2017 έναντι 27,83 εκ. € τον Νοέμβριο του 2016).

 

Έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής

Για τον Νοέμβριο του 2017, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής εισπραττόμενο με τη μορφή παρακράτησης (ΚΑΕ 0150) σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους διαμορφώθηκαν σε 4,71 εκ. € έναντι 3,22 εκ. €. Το σύνολο σχεδόν των εσόδων της εν λόγω κατηγορίας προέρχεται από τον φόρο επί πληρωμών για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας (ΚΑΕ 0151) και από τον φόρο επί πληρωμών για τόκους κάθε είδους χρέους προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας (ΚΑΕ 0152).


Έσοδα από φόρους στην περιουσία

Τον Νοέμβριο του 2017, τα έσοδα από φόρους στην περιουσία (ΚΑΕ 0200), ύψους 442 εκ. €, αποτελούν το 18,74% των συνολικών εσόδων από άμεσους φόρους και εμφανίζονται μειωμένα κατά 5,38% σε σχέση με τα έσοδα του αντίστοιχου μήνα του έτους 2016 (467,13 εκ. €) (Γράφημα 8).

 

 

Τα έσοδα από φόρους στην ακίνητη περιουσία (ΚΑΕ 0220) διαμορφώθηκαν σε 421,69 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 455,09 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (Γράφημα 9) και αποτελούν το 95,41% των συνολικών εσόδων από τους φόρους στην περιουσία.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΚΑΕ 0225) μειώθηκαν κατά 26,37 εκ. € και διαμορφώθηκαν σε 415,8 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 442,18 εκ. € τον Νοέμβριο του 2016.

Αντίθετα, τα έσοδα από φόρους και τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ. (ΚΑΕ 0210) αυξήθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 20,31 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 12,04 εκ. € τον Νοέμβριο του 2016

 


Έσοδα από άμεσους φόρους από Π.Ο.Ε.


Τα έσοδα από τους άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) (ΚΑΕ 0600) για τον Νοέμβριο του 2017 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016 μειώθηκαν και συγκεκριμένα, διαμορφώνονται σε 106,08 εκ. € έναντι 113,33 εκ. € (Γράφημα 10).

Επισημαίνεται ότι με τα άρθρα 57-61 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016) ρυθμίστηκε η οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, με αρχική προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση έως και 31.5.2017, η οποία με τον ν.4474/2017 (ΦΕΚ Α' 80), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρατάθηκε μέχρι και τις 25.11.2017.

 

 

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, τα έσοδα από τους άμεσους φόρους που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (ΚΑΕ 0610) διαμορφώθηκαν τον Νοέμβριο του 2017 σε 34,51 εκ. € έναντι 37,59 εκ. € τον Νοέμβριο του 2016 και τα έσοδα από τα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. που πρέπει να εισπραχθούν (ΚΑΕ 0630) σε 70,91 εκ. € έναντι 74,66 εκ. € αντίστοιχα.

Έσοδα από άμεσους φόρους που αφορούν προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές


Τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0700) τον Νοέμβριο του 2017 διαμορφώθηκαν σε 35,75 εκ. € (Γράφημα 11). Η μεταβολή σε σχέση με τα έσοδα του Νοεμβρίου του 2016 οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από προσαυξήσεις στους άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0711), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 33,6 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 39,01 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

 

 

Έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους
Τον Νοέμβριο του 2017, τα έσοδα από τους λοιπούς άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0800) αποτελούν το 11,38% των συνολικών εσόδων από άμεσους φόρους και ανήλθαν σε 268,48 εκ. € (Γράφημα 12) έναντι 316,64 εκ. € τον Νοέμβριο του 2016.
Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, σημειώθηκαν οι ακόλουθες αξιοσημείωτες μεταβολές:
- μείωση των εσόδων από εισφορές συνταξιοδότησης από το Δημόσιο (ΚΑΕ 0824) σε 966,56 χιλ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 53,27 εκ. € τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους λόγω της σύστασης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και της λειτουργίας του από 01.01.2017 και
- αύξηση των εσόδων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα (ΚΑΕ 0891) σε 166,77 εκ. € τον Νοέμβριο του 2017 έναντι 152,36 εκ. € τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η συγκεκριμένη μεταβολή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι νέοι συντελεστές για τον υπολογισμό της σύμφωνα με τον νόμο Ν.4387/2016 αφορούν εισοδήματα από 01-01-2016 ενώ η αυξημένη παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης άρχισε να πραγματοποιείται από τις 27/5/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4389/2016), γεγονός που οδήγησε σε μεγαλύτερα οφειλόμενα υπόλοιπα, τα οποία εκκαθαρίστηκαν μέσα από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και η πληρωμή του τυχόν υπολοίπου έγινε ταυτόχρονα με την καταβολή του ετήσιου φόρου εισοδήματος το 2017.

 

 

 

 

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο