Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Εφ' όλης της ύλης συζήτησαν αντιπροσωπεία της ΠΟΟΕΕΕ με την Υφυπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της ΑΑΔΕΑντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος, την Πέμπτη 25-1-2018 και ώρα 17.00, είχε κοινή συνάντηση με την Υφυπουργό Οικονομικών κα Παπανάτσιου Αικατερίνη και τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Πιτσιλή Γεώργιο.

Η αντιπροσωπεία έθεσε προς συζήτηση και πρότεινε λύσεις για διάφορα προβλήματα που αφορούν τον κλάδο των λογιστών, τον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο και τη γενικότερη οικονομία της χώρας.

Εν ολίγοις συζητήθηκαν τα εξής:

1. Θέματα άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού
2. Θέματα και αποτελεσματικότητα των ελέγχων
3. Προγραμματισμός και έκδοση απαραίτητων εγκυκλίων για τη διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων
4. Έκδοση εγκυκλίων που εκκρεμούν
5. Δημοσιοποίηση διοικητικών λύσεων
6. Ισχύς των φορολογικών νόμων
7. Διορθώσεις του Ε9
8. Ρύθμιση 120 δόσεων


Έπειτα από τη συζήτηση, κατατέθηκε και γραπτώς, κείμενο με την ανάλυση των προβλημάτων και τις προτάσεις της Ομοσπονδίας. Η υφυπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. δεσμεύτηκαν να εξετάσουν το κάθε θέμα με ιδιαίτερη προσοχή.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γαμβέττα 4, Αθήνα Τ.Κ. 10678                                                                           
Τηλέφωνα :6934460146
Α.Φ.Μ. 999184257                                                                   
Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών                                                                    
E-mail : [email protected]                                                
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.poo.gr                                                                      

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/1/2018

Υπόμνημα

Προς:
1.Την Υφυπουργό κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου
2.Τον Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλή Γεώργιο

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Σας υποβάλλουμε τις απόψεις μας για θέματα που θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστούν άμεσα:

1. Ο λογιστής της κάθε επιχείρησης θα πρέπει:

Να διαθέτει υποχρεωτικά άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Σε κάθε εφαρμογή να δηλώνεται ο υπεύθυνος λογιστής και ο αριθμός αδείας του.
Οι Λογιστές που δεν διαθέτουν τη σχετική άδεια, να μην έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.
Να καθιερωθεί η ψηφιακή υπογραφή στους λογιστές.
Να γίνεται κοινοποίηση όλων των παρανομούντων λογιστών στο Ο.Ε.Ε.
Με τις παραπάνω ενέργειες θα διασφαλιστεί η εγκυρότητα των στοιχείων της κάθε επιχείρησης, καθώς και θα προστατευθούν οι νόμιμα ασκούντες το επάγγελμα.
Ακόμη, θα πρέπει οι λογιστές να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο μητρώο αυτοκινήτων και μεταβολών στοιχείων οντοτήτων και φυσικών προσώπων, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία με τη φυσική παρουσία στις Δ.Ο.Υ.
Να θεωρηθεί ασυμβίβαστο η άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή – φοροτεχνικού από παιδιά εφοριακών σε περιοχές που ανήκουν στις Δ.Ο.Υ. όπου εργάζονται οι γονείς τους.  
Τέλος να θεωρηθεί ασυμβίβαστο η παροχή λογιστικών υπηρεσιών από ελεγκτικές  εταιρείες μέσω θυγατρικών.Δεν μπορεί να είναι και κριτές και κρινόμενοι.

2. Θέματα ελέγχου:

   
Ο έλεγχος είναι βασικό στοιχείο για την σωστή λειτουργία της κοινωνίας μας, την εξάλειψη των αδικιών και την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια. Θέλουμε να επιβραβεύεται ο ειλικρινής επιχειρηματίας και ο υπεύθυνος συνάδελφος μας και να αποκλείεται από την αγορά όποιος δεν λειτουργεί στα πλαίσια του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Η ακεραιότητα και η αποτελεσματικότητα, να είναι αρχές που θα διέπουν τον δημόσιο χαρακτήρα του ελεγκτικού μηχανισμού.
Να δημιουργηθεί μηχανισμός συστηματικός και αποτελεσματικός προκειμένου να ελέγχονται σε πραγματικό και σύντομο χρόνο επιχειρήσεις που έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή μέσω θυγατρικών εταιριών
- αποτελούν θυγατρικές ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών
- δεν διανέμουν κέρδη ή διανέμουν χαμηλά ποσοστά των πραγματοιούμενων κερδών
- είναι επί σειρά ετών ζημιογόνες
- έχουν υποπέσει σε σημαντικές φορολογικές παραβάσεις (έκδοση ή αποδοχή εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων)
- λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις από το εξωτερικό ή διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό
- έλεγχος προέλευσης κεφαλαίων «FAN». Ποιοι είναι και από πού προέρχονται? Επανατοποθετούνται χρήματα πού κλάπηκαν από τη χώρα?
- επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και οι θυγατρικές των.
- επιχειρήσεις που ιδρύονται σε επαγγελματικό χώρο που προϋπήρχε άλλη,  με το ίδιο αντικείμενο και η οποία έκανε φοροδιαφυγή.
- πραγματοποιούν σημαντικό κύκλο εργασιών μέσω ενδομιλικών συναλλαγών
-ελεγκτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται και σε λογιστικές υπηρεσίες μέσω θυγατρικών.    
Η κοινή πείρα έχει αποδείξει ότι πολλές από τις επιχειρήσεις που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες χρησιμοποιούν μεθόδους (συναλλαγές με κράτη που έχουν χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, ίδρυση θυγατρικών, υποκαταστημάτων, ενδοομιλικές συναλλαγές, ασυμβίβαστο ελεγκτών και ελεγχόμενων, μεταφορά αποτελεσμάτων) που οδηγούν πολλές φορές σε καταστρατήγηση του φορολογικού πλαισίου της χώρας μας και επομένως αποκτούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, σε σχέση με άλλες που είτε δε μπορούν είτε δεν θέλουν να τις χρησιμοποιούν.
Προτείνουμε την Κατάργηση ΑΦΜ επιχειρήσεων που δεν υποβάλλουν ΦΠΑ και δηλώσεις και έχουν μεγάλα χρέη.

3. Έγκαιρη έκδοση των απαραίτητων εγκυκλίων για τη διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Το πρόβλημα επαναλαμβάνεται τακτικά, κυρίως κατά την υποβολή των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις άλλων υποχρεώσεων.
Ασάφειες και προβλήματα που ενδεχομένως προκύπτουν κατά τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποχρέωσης, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, με την έκδοση των σχετικών διευκρινίσεων.
Επισημαίνουμε ότι με τον προσδιορισμό εύλογου χρονικού διαστήματος διεκπεραίωσης της κάθε υποχρέωσης, την έγκαιρη έκδοση των οδηγιών και την ορθή λειτουργία του συστήματος, αφενός θα εξασφαλίζεται η εύρυθμη διαδικασία υποβολής, χωρίς να δημιουργείται διαρκώς η ανάγκη χορηγήσεων παρατάσεων και αφετέρου θα επιτυγχάνεται η έγκαιρη βεβαίωση των φορολογικών υποχρεώσεων.

4. Έκδοση εγκυκλίων που εκκρεμούν ακόμη και δημιουργούν προβλήματα στη διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Ειδικότερα:

Δαπάνες άρθρου 23, παρ. ιγ, Ν. 4172/2013.

Έκδοση εγκυκλίου σχετικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να συγκεντρώνει ο λογιστής-φοροτεχνικός σε περίπτωση που διενεργούνται από την επιχείρηση συναλλαγές (δαπάνες) οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. ιγ του Ν. 4172/2013 ειδικότερα και από τη στιγμή που αυτές οι περιπτώσεις αφορούν την συνυπευθυνότητα.  Όταν υπάρχει ποινική ευθύνη είναι εξαιρετικά χρήσιμο να οριοθετούνται τα πράγματα ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου από την πλευρά του πλέον αδύναμου μέρους, δηλαδή του λογιστή.

ΙΚΕ και Ειδικός Φόρος Ακινήτων.

Διευκρινιστική εγκύκλιος για το αν οι ΙΚΕ συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις της παρ. 3, του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 για τον ΕΦΑ. Ενώ ο νόμος 4072/2012 αναφέρει ότι, νομικά ότι ίσχυε για τις Ε.Π.Ε., ισχύει πλέον για τις Ι.Κ.Ε., δεν παρατηρείται ομοιομορφία στον  τρόπο αντιμετώπισης των ΙΚΕ επί του θέματος,  σε όλες τις Δ.Ο.Υ. Γενικότερα έχει διαπιστωθεί μία δυσκολία χειρισμού των ΙΚΕ σε επίπεδο Δ.Ο.Υ.  Είναι χρήσιμο να διευκρινιστούν όλα τα σημεία εξομοίωσης των ΕΠΕ και ΙΚΕ.

Επισφαλείς απαιτήσεις.

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την φορολογική έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων σε περίπτωση που κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον δεν συνεχιστούν οι δικαστικές ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης λόγω της εκτίμησης ότι δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία προς ρευστοποίηση και είσπραξη και όχι λόγω οριστικής τελεσιδικίας (π.χ. πτώχευση, εκκαθάριση οφειλέτη κτλ).

Προθεσμία παραγραφής.


Έκδοση εγκυκλίων σχετικά με την διαφορετική προθεσμία παραγραφής στα διάφορα άλλα φορολογικά πεδία εκτός της Φορολογίας Εισοδήματος (π.χ. χαρτόσημο, ΦΠΑ κτλ) μετά και από τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το θέμα της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων.

5. Δημοσιοποίηση διοικητικών λύσεων

Είναι απαραίτητη η δημοσιοποίηση όλων των σχετικών διοικητικών λύσεων που κατά καιρούς έχουν δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Κάθε διοικητική λύση δίνει οδηγίες αντιμετώπισης του προβλήματος που τέθηκε με συγκεκριμένο ερώτημα, αλλά υπάρχουν παρόμοια προβλήματα που ταλανίζουν τις επιχειρήσεις. Η δημοσιοποίηση αυτή θα διευκολύνει τη λύση και αυτών των παρόμοιων προβλημάτων. Τυπικά άλλωστε, η δημοσιοποίηση αυτή αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης, η οποία δυστυχώς δεν τηρείται.

6. Οι φορολογικοί νόμοι να μην έχουν αναδρομική ισχύ.

Ειδικά για τη φορολογία εισοδήματος, να ισχύουν από το επόμενο φορολογικό έτος από την ψήφιση τους.

7. Διορθώσεις Ε9

Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για διορθώσεις στα Ε9 (Ν. 4446/2016), χωρίς πρόστιμο ακόμη και αν  μειώνεται ο φόρος. Αφορά ακίνητα που δηλώθηκαν με λανθασμένα στοιχεία εκ παραδρομής (π.χ. λάθος τ.μ. ή προσόψεις), με αποτέλεσμα να έχουν βεβαιωθεί φόροι ενώ δεν θα έπρεπε.  Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που δημιουργούν συνθήκες αχρηστίας των ακινήτων, επειδή δε μπορεί να ληφθούν τα σχετικά πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ από τη Δ.Ο.Υ.

8. Τροποποίηση της ρύθμισης των 120 δόσεων:

Στην εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση της οικονομίας σήμερα, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό οφειλετών να διευκολυνθούν με την εν λόγω ρύθμιση. Πιστεύουμε ότι πρέπει: α) να συμπεριληφθούν και οι οφειλές της χρήσης 2017, β) η τριετία να γίνει πενταετία, γ) να δικαιούνται την εν λόγω ρύθμιση και οι έχοντες χρέη άνω των 50.000 ευρώ δ) να δικαιούνται τη ρύθμιση και αυτοί που έχουν κάνει διακοπή εργασιών και ε)να ενταχθούν στην ρύθμιση και τα μέλη των εταιρειών.

Τέλος ζητούμε την προσαρμογή της φορολογικής επιβάρυνσης σε επίπεδα ανταγωνιστικά των φορολογικών επιβαρύνσεων των γειτονικών χωρών, ώστε να μπορέσει η οικονομία της χώρας να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό.

Με εκτίμηση,

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                            

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο