Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οδηγίες προς τις ΔΟΥ που υπάγονται στον Προϋπολογισμό του Ειδ. Φορέα 9006-231 για τη μηνιαία αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων 2018Αναφορικά με τη μηνιαία αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων 2018 από τις ΔΟΥ που υπάγονται στον προϋπολογισμό του ειδ. Φορέα 9006-231 και του καλύτερου συντονισμού της συγκέντρωσης οικονομικών στοιχείων απαραίτητων για την κατάρτιση δημοσιονομικών εκθέσεων και αναφορών, με την εγκύκλιο Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1014288 ΕΞ 2018 γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Α. Με την υπ. αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 (ΦΕΚ Β 12/2017) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. έχει μεταβιβαστεί στον προϊστάμενο της Δ' ΔΟΥ Αθηνών η αρμοδιότητα του διατάκτη για την διαχείριση των περιφερειακού προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 9006-231.

Β. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145/2016) καθώς και των άρθρων 24 και 157 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/2014), όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης - συνεπώς και η Α.Α.Δ.Ε. - υποχρεούνται να τηρούν Μητρώο Δεσμεύσεων με παράλληλη υποχρέωση αποστολής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενοποιημένων μηνιαίων πινάκων Μητρώου Δεσμεύσεων, μηνιαίων εκθέσεων εξέλιξης απλήρωτων υποχρεώσεων και τριμηνιαίων εκθέσεων τεκμηρίωσης αποκλίσεων. Παράλληλα, με την υπ. αριθ. 2/2176/ΔΠΓΚ/2018 (ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827) Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Οδηγίες εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018» καθορίστηκαν και οι προθεσμίες αποστολής των παραπάνω εκθέσεων και αναφορών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ.

Γ. Αρμόδια Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. για τη συγκέντρωση και αποστολή των προαναφερόμενων αναφορών και εκθέσεων στο Γ.Λ.Κ. καθώς και για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.). Για το σκοπό αυτό και για το οικονομικό έτος 2018, η Υπηρεσία μας προέβη στην δημιουργία νέου απλοποιημένου ηλεκτρονικού αρχείου τήρησης δημοσιονομικών στοιχείων, σε αντικατάσταση του παλαιού, με τίτλο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_9006_2018» και το οποίο σας επισυνάπτεται με το παρόν έγγραφο. Το αρχείο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται από την Υπηρεσία σας σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής του στην Υπηρεσία μας την 2η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα κάθε μήνα αναφοράς.

Ως εκ τούτου σας επισημαίνονται τα ακόλουθα ως γενικές κατευθυντήριες οδηγίες:

1. Το αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_9006_2018» είναι τύπου Excel και περιέχει τρία (3) φύλλα εργασίας: «ΟΔΗΓΙΕΣ», «ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ» και «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ». 

2. Το φύλλο εργασίας «ΟΔΗΓΙΕΣ» περιέχει αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του φύλλου εργασίας «ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ».

3. Το φύλλο εργασίας «ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ» συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς με τα στοιχεία όλων των νέων τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία σας, ενώ παράλληλα ενημερώνονται τα στοιχεία των ήδη καταχωρηθέντων τιμολογίων σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασής τους (αποστολή στην ΔΥΕΕ, εξόφληση κλπ). Περαιτέρω, παρακαλείσθε όπως κάθε μήνα επιλέγετε την ορθή ημερομηνία που αντιστοιχεί στο κελί με ονομασία «Τέλος Περιόδου Αναφοράς», και αναγράφετε τα ορθά στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα σας.

4. Το φύλλο εργασίας «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ» συμπληρώνεται αυτόματα και δεν απαιτείται καμία καταχώρηση από μέρους σας.

5. Απλήρωτες υποχρεώσεις θεωρούνται οι εκκρεμείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής. Ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι οι απλήρωτες υποχρεώσεις μετά τη πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης.

6. Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2018, το αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_9006_2018» θα πρέπει να συμπληρωθεί, κατά προτεραιότητα και πριν από οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, με τις απλήρωτες υποχρεώσεις που είχαν καταγραφεί στο αντίστοιχο αρχείο Δεκεμβρίου 2017, σε βάρος ΚΑΕ κατηγορίας Ξ9000 που υφίστανται ειδικά για αυτό το σκοπό (υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών), ανεξάρτητα του εάν υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις και οι αντίστοιχες αναλήψεις στο τρέχον έτος. Για τις ανάγκες αντιστοίχισης των ΚΑΕ εξόδων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, παρέχεται στο Παράρτημα σχετικός πίνακας αντιστοίχισης, σύμφωνα και με το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ5Α 1008266 ΕΞ 2012/16-1-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Κατά την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ενημερώνονται ταυτόχρονα όλες οι στήλες του Μητρώου Δεσμεύσεων (αναλήψεις, τιμολόγια, εξοφλήσεις), συνεπώς τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) δεν δημιουργούν απλήρωτες υποχρεώσεις και ως εκ τούτου δεν καταχωρούνται στο αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_9006_2018».

8. Δαπάνες εμπορικών συναλλαγών (παροχή υπηρεσιών και προμήθεια αγαθών) που αφορούν την Υπηρεσία σας, αλλά οι διαδικασίες προμηθειών των οποίων διενεργούνται από τον κύριο Διατάκτη (Δ' ΔΟΥ Αθηνών), δεν καταχωρούνται στο αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_9006_2018» της Υπηρεσίας σας, καθώς αυτές περιλαμβάνονται στο αρχείο του Μητρώου Δεσμεύσεων της Δ' ΔΟΥ.

9. Ως ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145/2016), θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία σας του παραστατικού που αποδεικνύει την ύπαρξη της οφειλής ή σε περίπτωση ύπαρξης σύμβασης η ημερομηνία που ορίζεται σε σχετικό όρο αυτής.
Ειδικότερα για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών ως ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου θεωρείται η κάτωθι αναφερόμενη κατά περίσταση ημερομηνία: α) Τιμολόγια εμπορικών συναλλαγών (κατηγορίες ΚΑΕ Ξ1000, Ξ9100): Η μεταγενέστερη από τις παρακάτω ημερομηνίες:
- ημερομηνία παραλαβής αγαθών ή υπηρεσιών
- ημερομηνία παραλαβής τιμολογίου ή ισοδύναμου παραστατικού
- ημερομηνία επιβεβαίωσης ή επαλήθευσης από επιτροπή παραλαβής των παραλαμβανόμενων αγαθών ή υπηρεσιών
β) Αποζημιώσεις Υπερωριακής Απασχόλησης (ΚΑΕ Ξ0511, Ξ0512, Ξ9511): Η ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία σας του αρχείου .xml που αποστέλλει η Γ.Γ.Π.Σ. Σημειώνεται ότι οι υπερωρίες των τελευταίων μηνών του 2017 για τις οποίες δεν λάβατε αρχείο .xml μέχρι τις 31/12/17, δεν
καταχωρούνται στο Μητρώο Δεσμεύσεων του 2017 και θα συμπεριληφθούν στο αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_9006_2018» στο μήνα παραλαβής του αρχείου .xml εντός του 2018. γ) Δαπάνες Μετακινήσεων με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος και όχι με ΧΕΠ (κατηγορίες ΚΑΕ Ξ0700, Ξ5300, Ξ9900): Η ημερομηνία πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού με τα δικαιολογητικά και την κατάσταση πληρωμής της Υπηρεσίας σας, προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε.
δ) Αποζημιώσεις προσωπικού (ΚΑΕ Ξ0283, Ξ0289, Ξ0385): Η ημερομηνία πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού με τα δικαιολογητικά και την κατάσταση πληρωμής της Υπηρεσίας σας, προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε.
ε) Μισθώματα κτιρίων (ΚΑΕ Ξ0813, Ξ9811): Η απώτερη ημερομηνία μεταξύ της περιόδου που ορίζεται από την τελευταία εργάσιμη του τριμήνου αναφοράς και της ημερομηνίας έκδοσης της εκάστοτε απόδειξης.
στ) Κοινόχρηστα κτιρίων (κατηγορία ΚΑΕ Ξ1512): Η ημερομηνία πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού με τα δικαιολογητικά και την κατάσταση πληρωμής της Υπηρεσίας σας, προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε.. ζ) Δαπάνες κοινής ωφέλειας (κατηγορία ΚΑΕ 0830): Η ημερομηνία λήξης πληρωμής της οφειλής. η) Αμοιβές Δικαστικών επιμελητών (ΚΑΕ Ξ0871, Ξ0873, Ξ9871, Ξ9873): Η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση παραλαβής των δικαιολογητικών χωρίς την ύπαρξη τιμολογίου δεν θα καταχωρείται καμία εγγραφή στο αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_9006_2018». θ) Έντοκα δικαστικών αποφάσεων (ΚΑΕ Ξ0288, Ξ0892, Ξ9892): Η ημερομηνία του πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού με τα δικαιολογητικά και την κατάσταση πληρωμής της Υπηρεσίας σας προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε.

Δ. Για την ορθότερη συμπλήρωση του αρχείου «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_9006_2018» και την διασταύρωση των στοιχείων αυτού με τα καταχωρηθέντα στοιχεία από τις Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Υ.Ε.Ε. και Γ.Δ.Ο.Υ.) στο ΟΠΣΔΠ - SAP, θα σας αποστέλλονται την 1η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα κάθε μήνα αναφοράς δύο (2) ηλεκτρονικά αρχεία τύπου Excel (όπως αυτά εξάγονται από το ΟΠΣΔΠ - SAP):
• Αρχείο «ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ» με αναλυτικά στοιχεία όλων των ενταλμάτων τα οποία έχουν περιέλθει στις αρμόδιες Δ.Υ.Ε.Ε. από την αρχή του έτους έως το τέλος του μήνα αναφοράς. Με βάση τα στοιχεία της στήλης «Κατάσταση Εντάλματος» του αρχείου αυτού, θα ενημερώνετε το αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_9006_2018» για την εξόφληση ή όχι κάθε τιμολογίου ή ισοδύναμου παραστατικού.
• Αρχείο «ΓΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» με συγκεντρωτικά στοιχεία ανά ΚΑΕ εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα σας (πιστώσεις, αναλήψεις, εξοφλήσεις) από την αρχή του έτους έως το τέλος του μήνα αναφοράς.

Ε. Επισημαίνεται ότι η ενιαία, ομοιόμορφη και έγκαιρη αποστολή των δημοσιονομικών στοιχείων συμβάλει στον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο έλεγχο της αξιοπιστίας των στοιχείων από την Υπηρεσία μας.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείστε για την πιστή εφαρμογή των προαναφερόμενων και την έγκαιρη υποβολή του αρχείου «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_9006_2018» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος τον 4ψήφιο κωδικό της Υπηρεσίας σας. Συμπληρωματικά παρακαλείσθε όπως τηρείτε ως μορφή ονομασίας του ηλεκτρονικού αρχείου που μας αποστέλλετε κάθε μήνα την εξής: (4ψήφιος Κωδ. Υπηρεσίας)_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_(ΜΗΝΑΣ)_2018.xls

ΣΤ. Τέλος, ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική υποβολή του αρχείου «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_2018» και μέχρι την 3η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από κάθε μήνα αναφοράς είναι απαραίτητη η ταχυδρομική αποστολή αντιγράφων των τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία και έχουν συμπεριληφθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο «ΠΙΝΑΚΕΣ_ΜΔ_2018» στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Α.Α.Δ.Ε.
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών - Τμήμα Γ' Ερμού 23-25, ΤΚ 10563, Αθήνα ΤΚ 10563, Αθήνα
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο