Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Οι πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ26/01/2018

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις

Στις 2 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/1, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ελλάδα


Στις 9 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/2, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων στη Σλοβενία

Στις 11 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/3, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας


Στις 15 Δεκεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2017/42 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η σύσταση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου


Στις 19 Δεκεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2017/43 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Η σύσταση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου


Στις 9 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Denis Beau, Υποδιοικητή της Banque de France, ως πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ. Η θητεία του, η οποία ξεκινά αμέσως, θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ούτως ώστε να συμπέσει με τη λήξη της θητείας των προέδρων όλων των άλλων Επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ.

Πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Στις 25 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Sergio Nicoletti Altimari, Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μακροπροληπτικής Πολιτικής και Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΕΚΤ, ως πρόεδρο της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ. Η θητεία του, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2018, θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ούτως ώστε να συμπέσει με τη λήξη της θητείας των προέδρων όλων των άλλων Επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ.

Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Επιθεωρητών


Στις 25 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την κα Claudia Mann, η οποία θα αναλάβει τα καθήκοντά της ως Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εσωτερικής Επιθεώρησης της ΕΚΤ την 1η Μαρτίου 2018, ως πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών Επιθεωρητών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ. Η θητεία της, η οποία θα ξεκινήσει την εν λόγω ημερομηνία, θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ούτως ώστε να συμπέσει με τη λήξη της θητείας των προέδρων όλων των άλλων Επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εποπτεία σημαντικών ιδρυμάτων


Στις 27 Δεκεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, θα έχει συμμορφωθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021 με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εφαρμογή του ορισμού της αθέτησης δυνάμει του άρθρου 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (ΕΒΑ/GL/2016/07). Στόχος αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ την εν λόγω ημερομηνία, είναι να εναρμονιστεί η εφαρμογή των διατάξεων όσον αφορά τα ανοίγματα σε αθέτηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2014 σε όλο το ευρωπαϊκό πλαίσιο προληπτικής εποπτείας.

Σύσταση της EKT σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων

Στις 28 Δεκεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να εκδώσει τη σύσταση ΕΚΤ/2017/44 σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων. Η σύσταση, η οποία είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία, απευθύνεται σε σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και σημαντικούς εποπτευόμενους ομίλους, καθώς και στις εθνικές αρμόδιες και εντεταλμένες αρχές οι οποίες καλούνται να εφαρμόσουν τη σύσταση αυτή σε λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και λιγότερο σημαντικούς εποπτευόμενους ομίλους κατά την κρίση τους.

Πρόγραμμα Εποπτικής Εξέτασης σχετικά με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων για το 2018

Στις 2 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να εγκρίνει τις προσαρμογές στο Πρόγραμμα Εποπτικής Εξέτασης για το 2018 σχετικά με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων για σημαντικά ιδρύματα εντός του ΕΕΜ.

Συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων ΤΠΕ σύμφωνα με τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ)

Στις 4 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την εποπτεία της, προτίθεται να συμμορφωθεί από τον Ιανουάριο του 2018 με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σύμφωνα με τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) (EBA/GL/2017/05).
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο