Ειδήσεις Επισημάνσεις

(Upd 10) Διαρκής ανασκόπηση των σημαντικών θεμάτων του 2018 που πρέπει να γνωρίζετε


 

Η ομάδα του κόμβου από την αρχή του έτους 2018 σταχυολογεί τα σημαντικότερα θέματα που δημοσιεύθηκαν και θα δημοσιευθούν στο μέλλον στον κόμβο κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να τα μελετήσουν όποτε αυτοί επιθυμούν. Τα θέματα αυτά έχουν ταξινομηθεί ανά θεματική κατηγορία (φορολογία εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας, κ.λπ.) και θα εμπλουτίζονται διαρκώς με το πέρασμα του χρόνου. Το άρθρο αυτό ευελπιστούμε να γίνει ένα χρηστικό βοήθημα για όλους τους συναδέλφους.

 

 

1. Διάφορα θέματα
     
  1.1. Φορολογικές δηλώσεις 2018
         
         
      Eυνοϊκή φορολόγηση των περιστασιακά απασχολούμενων και για το 2017
      ΠΟΛ.1069/2018Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017
      Το νέο έντυπο «Ν» 2017 - Οι νέοι κωδικοί και οι διαφορές σε σχέση με το έντυπο του 2016
      Χρήσιμα άρθρα - εργαλεία για το «κλείσιμο» της χρήσης 2017
      ΒοήθημαΒεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2017
      Συχνές ερωτήσεις - απαντήσειςΒεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα φορολογικού έτους 2017
      ΠΟΛ.1057/2018Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013
      Άρθρα Οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» - Αναμόρφωση εξόδων και εσόδων κατά «κωδικό δηλώσεων» και κατά «λογαριασμό λογιστικής»
      Άρθρα Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών.
         
     
  1.2. Συγκεντρωτικές καταστάσεις (Μ.Υ.Φ.)
         
      Επισημάνσεις για τις ΜΥΦ των αγροτών
      ΠΟΛ.1033/2018 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
      Σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών (ΜΥΦ)
      Μ.Υ.Φ. 2017 - Υποβολή συγκεντρωτικών για το 2017 
      (Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών - βοηθήματα - ερωτήσεις και απαντήσεις
         
  1.3. Επίδομα παιδιών από 1.1.2018
         
      Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58/2018 Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού
         
  1.4. Αντικειμενικές αξίες - εκτιμητές
         
         
      ΠΟΛ.1005/2018 Διαδικασία και λοιπές λεπτομέρειες για τον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές
         
  1.5. Πόθεν έσχες
         
      Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή καταλόγων 2018 «πόθεν έσχες» (χρήση 2017)
      ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»:  Υποχρέωση υποβολής καταλόγων υπόχρεων «πόθεν έσχες» από τις εταιρείες - Διευκρινίσεις για το 2018
      ΣτΕ 3312/2017 Ακύρωση της Υ.Α 1069/19.10.2017 για την υποβολή του «πόθεν έσχες»
         
  1.6. GDPR
      Άρθρα Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)
      Άρθρα Τι είναι ο «GDPR» και ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
         
         
  1.7. Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Ρύθμιση σε έως 120 δόσεις για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο
         
         
      40597/2018Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον ν. 4469/2017
      ΠΟΛ.1055/2018 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β' 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4520/2018 (Α' 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α' 62)
      Άρθρα «Εξωδικαστικός μηχανισμός» (ν. 4469/2017) για την ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
      «Επί της ουσίας» - Δείτε τη μαγνητοσκοπημένη εκπομπή για τη ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις για τους ελ. επαγγελματίες
      Β/7/οικ. 7713/466/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β'4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17
      Επισημάνσεις προς τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ και του τ. ΟΓΑ σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό
      Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και ΦΚΑ για ελ. επαγγελματίες: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
      Αριθμ. οικ. 62134/4100 Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017.
      Εξωδικαστικός μηχανισμός - Διευκρινίσεις ΕΦΚΑ για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 και έως 120 δόσεων
      Τα κριτήρια (συνοπτικά) για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 1/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β', 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
      ΠΟΛ.1223/2017 Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017
         
  1.8. POS
         
      Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, αποδεκτές συσκευές, μέθοδοι και εφαρμογές, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
      7732/2018 Υποχρέωση εγκατάστασης τερματικών καρτών πληρωμής (POS) σε σχολικά κυλικεία
      Διευκρινίσεις για την προθεσμία ( 11/04/2018 ) απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών ( 133473/2017 και 45231/20.4.2017  ) 
         
         
  1.9. Ο.Ε.Ε. - Λογιστές
         
      Δυνατότητα στους λογιστές για τη σύσταση εταιριών μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (Υ.Μ.Σ.)
      Διάρκεια διορισμού ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών
      Παράταση υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης λογιστών-φοροτεχνικών
      ΔΕΛ Δ 1191051 ΕΞ 2017 Πότε οι λογιστές, φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ορκωτοί ελεγκτές έχουν υποχρέωση ενημέρωσης της Αρχής για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»
         
  1.10. Θέματα αγροτών
         
      Ο κατ' επάγγελμα αγρότης και οι διαφορές ανάμεσα στα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
      Τρόπος εξόφλησης τιμολογίων «νωπών και ευαλλοίωτων» αγροτικών προϊόντων από 1/1/2018
      Η επιδότηση νέων αγροτών ως κριτήριο ένταξης στο κανονικό καθεστώς αγροτών
      Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων - Υπόχρεοι - προθεσμίες
      366/138268/2017 Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α' 89)
         
  1.11. Τέλος στις πλαστικές σακούλες
         
         
      Από τον Απρίλιο και κάθε τρίμηνο η δήλωση για το τέλος της πλαστικής σακούλας
      «Περιβαλλοντικό τέλος» στις πλαστικές σακούλες - Λογιστικά και μηχανογραφικά θέματα
         
  1.12. Φόρος διαμονής
         
      Νέες αναλυτικές οδηγίες για το φόρο διαμονής - ΠΟΛ.1064/2018 Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από 1.1.2018, του «Φόρου διαμονής»
      Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων
      Σχετικά με τις μηδενικές δηλώσεις φόρου διαμονής
      Φόρος διαμονής - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε μέσω ερωτήσεων - απαντήσεων
      Φόρος διαμονής - ΠΟΛ.1015/2018 - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου.
      Φόρος διαμονής - Η τροπολογία με τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου
         
  1.13. Πλειστηριασμοί
         
      ΠΟΛ.1017/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176,177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α'5/17.1.2018) και συναφή θέματα
         
  1.14. ΚΟΤ (Κοινωνικό Οικιακό τιμολόγιο
         
      ΥΠ ΕΝ/ΥΠ ΡΓ/7408/1228/2018 (KOT) Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο - Επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος - Οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες για το εφάπαξ ειδικό βοήθημα
         
  1.15. Πτωχευτικός κώδικας
         
      ΠΟΛ.1049/2018 Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του Μέρους Πρώτου του ν. 4446/2016 (Α' 240/22-12-2016) και το άρθρο 14 του ν. 4491/2017 (Α' 152/13-10-2017)
      ΠΟΛ.1027/2018 Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 - Α' 153) με τους ν. 4446/2016 (Α'240), ν. 4472/2017 (Α' 74), ν. 4491/2017 (Α' 152) και ν. 4512/2018 (Α'5): Επισήμανση βασικών μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή οδηγιών
         
  1.16. Ρυθμίσεις για τα δάνεια του τ.ΟΕΚ
         
       52246/3173/2018 Ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ.
         
  1.17. Βραχυχρόνιες μισθώσεις
         
      Άρθρα Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων
         
  1.18. Ρυθμίσεις οφειλών φορολογικής διοίκησης
         
      ΠΟΛ.1025/2018  Υπαγωγή μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην πάγια ρύθμιση
        Με τη νέα τροποποίηση ο οφειλέτης δύναται να υπαγάγει τις νέες οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής πριν λήξει η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.
         
  1.19. Εφαρμογή barcode σε εφημρίδες και περιοδικά
         
      613/2018 Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, της διαδικασίας και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου
         
  1.20. Ανασφάλιστα
         
      ΠΟΛ.1046/2018 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1090/23.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2199) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει
         
  1.21. Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (ΑΙRΒΝΒ)
         
      ΠΟΛ.1059/2018Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
         
         
         
2 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
     
  2.1. Ενδιαφέρουσες Αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ. 
         
      338 ΕΞ 27.3.2018 Προεισπραχθέντα έσοδα με απλογραφικά βιβλία
      36 ΕΞ 20.3.2018 Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος
      115 ΕΞ 27.3.2018 Έκδοση Στοιχείων
      224 ΕΞ 27.3.2018 Εισφορά Μετοχικού Κεφαλαίου σε Κρυπτονόμισμα
      295 ΕΞ 20.3.2018 Απόσβεση παγίου που βρίσκεται σε αδράνεια
      315 ΕΞ 20.3.2018 Ταμειακή διευκόλυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων
      2660 ΕΞ 13.3.2018 Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας
      22 ΕΞ 13.3.2018 Λογιστικές εγγραφές σε περίπτωση πλειστηριασμού
      2522 ΕΞ 13.3.2018 Λήψη τιμολογίου ξένου οίκου για κάλυψη εξόδων
      1898 ΕΞ 28.9.2017 Όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες
      104 ΕΞ 27.2.2018 Κρυπτονομίσματα
      2503 ΕΞ 6.3.2018 Ερώτημα για αύξηση κεφαλαίου ΑΕ
      2547 ΕΞ 27.2.2018 Απογραφή αδειών χρήσης προγραμμάτων
      2308 ΕΞ 27.2.2018 Αύξηση κεφαλαίου Προσωπικής Εταιρείας
      2318 ΕΞ 27.2.2018 Κοσμήματα-Ωρολόγια μετατροπή και απογραφή
      ΣΛΟΤ: Η επιδότηση δεν αποτελεί μέρος του κύκλου εργασιών
      ΕΞ 20.2.2018 Άδειες ΕΟΦ και λογιστική μεταχείρισή τους
      ΕΞ 20.2.2018 Ζημιά από Αξία Συμμετοχής
      2313 ΕΞ 20.2.2018 ΠΟΛ 1003/2014 σε σχέση με τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών για την ένταξη της οντότητας σε κατηγορία βιβλίων
      2469 ΕΞ 13.2.2018 Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.
      2548 ΕΞ 13.2.2018 Λογιστικός χειρισμός εξόφλησης εμπορευμάτων με αντικαταβολή
      2369 ΕΞ 13.2.2018 Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών υποχρεώσεων προσωπικής εταιρείας σε λογαριασμούς εταίρων, λόγω διακοπής εργασιών
      2063 ΕΞ 24.10.2017 Λογιστική αντιμετώπιση του εσόδου από ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως
      2115 ΕΞ 24.10.2017 Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός
      2114 ΕΞ 24.10.2017 Έναρξη αποσβέσεων σε αποθήκη
      2115 ΕΞ 24.10.2017 Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός
      2063 ΕΞ 24.10.2017 Λογιστική αντιμετώπιση του εσόδου από ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως
      2017 ΕΞ 24.10.2017 Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos
      2055 ΕΞ 24.10.2017 Ζημιές εις νέον
         
3 Φορολογία εισοδήματος
         
  3.1. Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2017
         
      Βοήθημα - Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2017
      Αμειβόμενοι με «μπλοκάκι»: Βεβαίωση αμοιβών, Ε.Φ.Κ.Α. και Ε3
      ΠΟΛ.1045/2018 - Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017
         
  3.2. Θέματα δηλώσεων φορολογικού έτους 2017
         
      ΠΟΛ.1044/2018 Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3
         
  3.3. Γενικά
         
      Άρθρα Η φορολογία των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και των μελών τους
      ΣτΕ 330/2018Aναφορικά με ζητήματα χωριστής από τη σύζυγό του υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου εισοδήματος και εκκαθάρισης αυτής
      ΠΟΛ.1029/2018 Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις που τα αντισυμβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή
        Οι διατάξεις για τους «μπλοκάκηδες» ισχύουν και όταν οι λήπτες των υπηρεσιών έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή
      ΠΟΛ.1032/2018 Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ 1028/2017 σχετικά με τον φόρο ασφαλίστρων
        Η σχετική αναφορά σε ακυρώσεις συμβολαίων της εγκυκλίου ΠΟΛ.1028/2017 αφορά την περίπτωση της μη επιστροφής από το Δημόσιο του φόρου ασφαλίστρων στην περίπτωση που κατά το χρόνο της απόδοσης αυτού τα ασφάλιστρα ήταν απαιτητά, ανεξάρτητα εάν μεταγενέστερα της απόδοσης του φόρου το συμβόλαιο μπορεί να ακυρώθηκε, διότι δεν συντρέχουν λόγοι αχρεώστητης καταβολής, και δεν επηρεάζει αυτό τους συμψηφισμούς σύμφωνα με το άρθρο 2 του α.ν. 660/1937.
      Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (Ε.Ε.Α.) (Μέρος πρώτο)
      ΠΟΛ.1014/2018 Η φορολογία των διανεμόμενων κερδών σε ειδικές περιπτώσεις (λογιστικά κέρδη με φορολογική ζημιά κ.λπ.)
      Το δικαίωμα μεταφοράς των φορολογικών ζημιών της μετατρεπόμενης ΑΕ δεν χάνεται, σε περίπτωση μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 - ΣΟΛ ΑΕ
         
  3.4. Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος
         
      Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για το 2017
         
  3.5. Δαπάνες - έκπτωση δαπανών - αναμόρφωση δαπανών
         
         
         
      Οι Διμερείς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας - Τα μη συνεργαζόμενα κράτη κ.ά.
      Διευκρινίσεις σχετικά με τον αντιλογισμό προβλέψεων της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ΚΦΕ - ΔΕΑΦ Β 1049915 ΕΞ 2018
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013
      Εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Όλα όσα ισχύουν μέσα από χρηστικούς πίνακες
      Άρθρα Οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» - Αναμόρφωση Εξόδων και Εσόδων κατά «κωδικό δηλώσεων» και κατά «λογαριασμό λογιστικής».
      Η ζημία, από την διαγραφή ανείσπρακτου ποσού από τον τελικό κομιστή επιταγής που εκδόθηκε από επιχείρηση που υπήχθη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ΠτΚ, αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα - ΣΟΛ ΑΕ
      ΠΟΛ.1024/2018 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2017
      ΠΟΛ.1023/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσής της
        Ως αξία κτήσης των παγίων για τον υπολογισμό των φορολογικών αποσβέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 στην περίπτωση απόκτησης αυτών συνεπεία μεταβίβασης επιχείρησης στο πλαίσιο εξυγίανσής της με βάση τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ίσχυαν πριν τη κατάργησή τους, λαμβάνεται υπόψη η αξία των παγίων όπως αυτή αποτυπώνεται στη συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται από το Πτωχευτικό Δικαστήριο. Ως προς τον φορολογικό χειρισμό των μισθωμάτων που καταβάλλονται δυνάμει συμβάσεων χρηματοοικονομικής μίσθωσης του ν.1665/1986 που είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014 και μεταβιβάζονται στην αποκτώσα εταιρεία με την συναίνεση του εκμισθωτή, ισχύουν τα όσα έχουν ειδικότερα διευκρινιστεί με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 2015/25.6.2015 έγγραφο, καθόσον στην περίπτωση αυτή η αποκτώσα εταιρεία υπεισέρχεται διά σωρευτικής αναδοχής σ' όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αρχικού χρηματοδοτικού μισθωτή.
      Πάγια και αποσβέσεις (Λογιστική και φορολογική βάση - Ομοιότητες και διαφορές) - Πίνακας συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων (Κατά λογαριασμό λογιστικής)
      Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2017 - Παραδείγματα
      Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα για το έτος 2017
      Προβλήματα του νέου ασφαλιστικού, αλλά και της έκπτωσης των εισφορών που πρέπει να λυθούν άμεσα
         
  3.6. Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
         
      Ομογενείς-κάτοικοι εξωτερικού: Το συνάλλαγμα που στέλνουν - Πως αποφεύγονται οι ταλαιπωρίες και τα προβλήματα με την εφορία
      Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος - εξωτερικού. Επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές
      Η φορολογική κατοικία και η συνήθης διαμονή - Η σημασία τους και η διαφορά τους
         
  3.7. Φορολογική αντιμετώπιση διαφόρων εισοδημάτων
         
      ΔΕΑΦ Α 1031152 ΕΞ 2018 Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων
      Αφορολόγητο και ακατάσχετο το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους
      Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1021217 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή
        Στην αποζημίωση για έξοδα κίνησης, ανεξαρτήτως εάν αυτή καταβλήθηκε από ημεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη, οι αποζημιώσεις εξόδων κίνησης για παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή δεν προσαυξάνουν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών της αλλοδαπής.
      ΠΟΛ.1020/2018 Tο ασφάλισμα που καταβλήθηκε στους εργαζομένους επιχειρήσεων στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστικών συμβάσεων αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
      ΔΕΑΦ 1017570 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 1400 του Αστικού Κώδικα (αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα)
        Τα εισπραττόμενα από τη σύζυγο χρηματικά ποσά προς εξόφληση της σχετικής αξιώσεως έναντι του συζύγου για τη συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου εξακολουθούν και μετά την έναρξη ισχύος του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) να μην θεωρούνται, εισόδημα.
      ΠΟΛ.1006/2018 Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας
      ΔΕΑΦ Β 1017519 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising)
         
  3.8. Παροχές σε είδος  
         
      ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 (Παροχή σε είδος οχημάτων)
      Φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 – Επικαιροποιημένο μέχρι 4/4/2017 - ΣΟΛ Α.Ε.
         
         
  3.9. Εισφορά αλληλεγγύης  
         
      Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (Ε.Ε.Α.) (Μέρος πρώτο)
      Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (Ε.Ε.Α.) (Μέρος δεύτερο)
         
4 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)
         
  4.1. Γενικά
         
      ΣτΕ 124/2014Υποχρέωση καταβολής τελών χαρτοσήμου επί συμβάσεως δανείου στην αλλοδαπή γεννάται όταν, συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, το σχετικό ποσό είναι καταβλητέο και η εξόφληση γίνεται στην Ελλάδα, οπότε πρόκειται για υποχρέωση εκτελεστέα στην Ελλάδα, τέτοια δε περίπτωση συντρέχει και όταν αποστέλλονται τα οφειλόμενα χρήματα στην Ελλάδα με τραπεζικό έμβασμα
      ΠΟΛ.1062/2018Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ' αριθ. 10/2018 του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση του προκύπτοντος, μετά από άρση επιβληθείσας κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, η οποία λήφθηκε μη νομίμως κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3869/2010, επιστρεπτέου ποσού, σε όποιο ύψος και εάν αυτό ανέρχεται, με οφειλές φορολογούμενης, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ημέρα του συμψηφισμού
      ΣτΕ 287/2018 Διασφάλιση συμφερόντων δημοσίου και παραγραφή - Η εξουσία του Δημοσίου για τον καταλογισμό παραβάσεων των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και για την επιβολή στον παραβάτη των αναλογούντων φόρων ή/και σχετικών κυρώσεων, όπως προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ., παύει με την παρέλευση της οριζόμενης στο νόμο προθεσμίας παραγραφής, η οποία αποτελεί θεσμό του ουσιαστικού δικαίου
      ΣτΕ 389/2018 Εικονικά φορολογικά στοιχεία - Αυτεπάγγελτος έλεγχος διοικητικής πράξεως - Παράβαση δεδικασμένου
      ΠΟΛ.1030/2018 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων ή προστίμων σε βάρος πτωχών για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας
      ΣτΕ 2986/2017 Πτωχευτική διαδικασία - Δεν αποκλείονται κατά την διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, πράξεις της φορολογικής αρχής, με τις οποίες επιβάλλονται σε βάρος του οφειλέτη φόροι πάσης φύσεως ή κυρώσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που ανάγονται σε περίοδο πριν από την κήρυξη της πτωχεύσεως
      ΣτΕ 2326/2017 Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος κατά εκτελεστικών μελών δοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής
      ΠΟΛ.1011/2018 Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος
      ΠΟΛ.1035/2017 . Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών.
        Τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών, καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως την λήξη του πρώτου δεκαπενθημέρου που έπεται της λήξης της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014 (και της τυχόν χορηγηθείσας παρατάσεως αυτής), ανεξάρτητα από το εάν ο υπόχρεος εξαντλήσει ή όχι την προθεσμία αυτή για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου (σχετ. η ΠΟΛ 117/1966 εγκύκλιός μας).
         
  4.2. Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης - Μέιωση προστίμων
         
      ΠΟΛ.1021/2018 Ευνοικότερο καθεστώς για τις παραβάσεις έκδοσης εικονικών στοιχείων όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής.
      ΠΟΛ.1019/2018 Διευκρινίσεις για τη μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων με το ν. 4512/2018
      ΠΟΛ.1003/2018 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α/201/22.12.2017) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου
      ΠΟΛ.1012/2018 Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν. 4512/2018 (Α΄5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων
         
  4.3. Παραγραφή
         
      ΆρθραΜέθοδοι φορολογικού ελέγχου - Άνοιγμα λογαριασμών - Παραγραφή
      ΔΕΔ - Δεκαπενταετής η παραγραφή και για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2238/1994
      Το ζήτημα της 15ετούς παραγραφής των εκπρόθεσμων δηλώσεων εισοδήματος
         
  4.4. Αποφάσεις Δ.Ε.Δ.
         
         
      ΔΕΔ - η επιβολή προστίμου σε εκ παραδρομής υποβολή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
      ΔΕΔ - εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις χαρτοσήμου - Πρόστιμα
      ΔΕΔ - μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων που εκδόθηκαν καθυστερημένα
      ΔΕΔ - Μη αναγνώριση απαλλαγής ΦΠΑ σε ενδοκοινοτικές παραδόσεις-ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ
      ΔΕΔ - ΦΣΚ σε αύξηση κεφαλαίου με διαφορά υπέρ το άρτιο
      ΔΕΔ -  Η κατάσταση ενδοομιλικών συναλλαγών δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 18 του ΚΦΔ
      ΔΕΔ - Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση για διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
      ΔΕΔ - Χρόνος έκδοσης στοιχείων από λογιστή-φοροτεχνικό
      ΔΕΔ- Τέλη χαρτοσήμου σε ανεξόφλητο υπόλοιπο πελάτη
      ΔΕΔ - 100 ευρώ το πρόστιμο για την μη υποβολή Intrastat
      ΔΕΔ - ρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ΜΥΦ - Απόφαση ΔΕΔ
      ΔΕΔ - πρόστιμο εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος - Σε ποιες περιπτώσεις ακυρώνεται από τη ΔΕΔ
      ΔΕΔ - μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από φορέα
      ΔΕΔ - πρόστιμα μη έκδοσης αποδείξεων. Για μη έκδοση απόδειξης 1,5 ευρώ πρόστιμο 1.000!
      ΔΕΔ - πρόστιμο μη έκδοσης στοιχείου διακίνησης
      ΔΕΔ - ''εκπτωση ΦΠΑ λόγω τυπικών παραλείψεων στα τιμολόγια - Η ΔΕΔ κρίνει και βάσει αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
         
         
  4.5. Πρόστιμα- Κυρώσεις
         
      ΣτΕ 172/2018 Συμπληρωματικά στοιχεία - Ούτε το σύνολο των πρωτογενών καταθέσεων που εμφανίζεται στην πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του Σ.Δ.Ο.Ε. και στους οικείους πίνακες, ούτε η πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του Σ.Δ.Ο.Ε., ούτε η ανώνυμη καταγγελία αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία
      ΠΟΛ.1035/2018 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα
      ΣτΕ 172/2018: Δεν αποτελούν «συμπληρωματικά» στοιχεία οι πληροφοριακές εκθέσεις του ΣΔΟΕ και οι ανώνυμες καταγγελίες
      ΠΟΛ.1026/2018 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων
        - 100,00 ευρώ το πρόστιμο για την εξόφληση λιανικών συναλλαγών άνω των 500,00 με μετρητά
        - Βιβλίο συντήρησης ΦΗΜ: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο μη διαφύλαξης όταν η διαπίστωση ή η δήλωση απώλειας ανάγεται σε περιόδους από 1.1.2016
        - Πρόστιμα εκπρόθεσμων ΜΥΦ - Διευκρινίσεις βάσει της ΠΟΛ. 1026/2018
        - Πρόστιμα για μη έκδοση, ανακριβή έκδοση ή λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ
        - Η απώλεια των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση
      Ν.Σ.Κ. 291/2017: Εικονικά φορολογικά στοιχεία - Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης
      Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 291/2017 Πρόστιμα. Εικονικά φορολογικά στοιχεία . Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης.
         
  4.6. Φοροδιαφυγή
      ΑΠ 6/2017 (ολ.) Αδίκημα φοροδιαφυγής - Η ποινή καθείρξεως των πέντε ετών δεν μετατρέπεται σε χρηματική.
         
         
  4.7. Πρόστιμα πριν την ισχύ του ΚΦΔ
         
      ΣτΕ 2046/2017 ΚΒΣ. Κατάσχεση βιβλίων, στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία. Απαιτείται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας η σύνταξη σχετικής εκθέσεως και η επίδοσή της στον επιτηδευματία
      ΣτΕ 3259/2017 Παράλειψη κλήσεως του φορολογουμένου σε ακρόαση κατ' άρθρο 36 παρ. 7 του Κ.Β.Σ. δεν καλύπτεται εκ του γεγονότος ότι αυτός κλήθηκε σε ακρόαση στο πλαίσιο παράλληλης ποινικής διαδικασίας, η οποία έλαβε χώρα ενώπιον άλλων οργάνων του Κράτους
      ΣτΕ 2316/2017 Παράβαση της λήψεως εικονικού τιμολογίου κατά ΚΒΣ και ν.2523/1997 - Η φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας
        Κατά την έννοια των άρθρων 30 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ, Α' 84), της παρ.10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 και της παρ.4 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997 (Α' 179), όταν αποδίδεται σε ορισμένο επιτηδευματία η παράβαση της λήψεως εικονικού τιμολογίου ή δελτίου αποστολής, η φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. Προς τούτο αρκεί, μεταξύ άλλων, ν' αποδείξει είτε ότι ο εκδότης του τιμολογίου είναι πρόσωπο φορολογικώς μεν υπαρκτό, αλλά συναλλακτικώς ανύπαρκτο, ή ότι, ενόψει των επιχειρηματικών του δυνατοτήτων, όπως προκύπτουν από τη συνολική εκτίμηση της συναλλακτικής του συμπεριφοράς και της φύσεως του κύκλου εργασιών του, δεν είναι δυνατόν να ήταν σε θέση να εκπληρώσει την επίμαχη παροχή.
         
         
  4.8. Φορολογικοί έλεγχοι
         
      ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1045538 ΕΞ 2018Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017/29-12-2017 (Β’ 4791) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2018
      ΔΕΛ Α 1045566 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/ 22.12.2017 (Β΄ 4640) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018, όπως ισχύει
      ΣτΕ 2341/2017 Εύλογος χρόνος ολοκλήρωσης φορολογικού ελέγχου
      ΣτΕ 2341/2017 Εύλογος χρόνος ολοκλήρωσης φορολογικού ελέγχου
      ΣτΕ 3176/2017 Έλεγχος ΦΠΑ - Για να προσδιορισθούν τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε φόρο προστιθεμένης αξίας, διενεργείται αυτοτελής έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων της επιχειρήσεως και συντάσσεται ιδιαίτερη αυτοτελής έκθεση
      Δέκα σημεία προσοχής στα αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων
      ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε κατά το έτος 2018
      ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018 
         
  4.9. Ενδοομιλικές συναλλαγές
         
      Άρθρα Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Επιλογή κατάλληλης μεθόδου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
      Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Λειτουργική Ανάλυση και Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών
      Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Λειτουργική Ανάλυση και Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών
         
         
5 Φορολογία Ακινήτων - ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Ε9
         
      Ε9: Το πιστοποιητικό για τον ΕΝΦΙΑ του άρθρου 54Α για τα ακίνητα. Όλες οι περιπτώσεις
      ΔΕΦΚ Β 1151503 ΕΞ 2017 Μεταβίβαση ακινήτων για εξόφληση μέρους ή συνόλου οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς
      ΠΟΛ.1013/2018 Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σεισμόπληκτων κτισμάτων που βρίσκονται στο Δήμο Λέσβου και τη νήσο Κω
      ΠΟΛ.1008/2018 Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
      Ε9: Διορθώσεις του εξ αιτίας καιρικών ή φυσικών φαινομένων ή άλλων αιτιών
      Ε9: Διάσπαρτα κτίσματα επί οικοπέδου. Πως γράφονται τα κτίσματα και το οικόπεδο στο Ε9, όταν δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας
         
         
         
6 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
         
      Yπόθεση C-533/16Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ – Δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής – Άρθρο 178, στοιχείο αʹ – Τρόπος άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ – Οδηγία 2008/9/ΕΚ – Τρόπος επιστροφής του ΦΠΑ – Αποσβεστική προθεσμία – Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας – ΦΠΑ καταβληθείς και χρεωθείς μετά πάροδο πολλών ετών από την παράδοση των επίμαχων αγαθών – Άρνηση αναγνώρισης του δικαιώματος επιστροφής λόγω παρέλευσης της αποσβεστικής προθεσμίας η οποία άρχισε από την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών»
      ΔΕΕΦ Α 1038048 ΕΞ 2018Σχετικά με τον ΦΠΑ στην παράδοση των εφημερίδων και περιοδικών από τις εκδοτικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις
      ΣτΕ 282/2018 Σχετικά με την αντισυνταγματικότητα των παρατάσεων παραγραφής για τις υποθέσεις ΦΠΑ
      ΠΟΛ.1034/2018 Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών
      Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES
      Η φορολογική αρχή έχει δικαίωμα να μη χορηγεί σε υποκείμενο στο ΦΠΑ το δικαίωμα έκπτωσης όταν λόγω παραβάσεων δεν μπορεί να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έκπτωσης του φόρου
      ΣτΕ 167/2018 Επιστροφή ΦΠΑ σε εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλο κράτος-μέλος - Πότε υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα για την επιστροφή ΦΠΑ.
      ΠΟΛ.1022/2018  Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χορήγηση και ανανέωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. (Τ.Λ.Δ.Χ.)
        Το τίμημα που εισπράττουν οι φορείς χορήγησης από τους ιδιοκτήτες των φορτηγών αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης για τη χορήγηση ή την ανανέωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος εμπίπτει στην απαλλαγή του άρθρου 22.1.ιε΄ του Κώδικα ΦΠΑ μόνο εφόσον οι εν λόγω ιδιοκτήτες είναι μέλη των φορέων χορήγησης. Στην περίπτωση αυτή, οι φορείς δεν δικαιούνται έκπτωσης του ΦΠΑ των σχετικών εισροών που πραγματοποιούν στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας.
Αντίθετα, όταν ο εκάστοτε ιδιοκτήτης δεν αποτελεί μέλος του φορέα που χορηγεί η ανανεώνει το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα, το τίμημα που καταβάλλει στο φορέα για την πράξη αυτή υπάγεται σε ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή 24%. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, οι φορείς χορήγησης έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους κ.ά.).
      ΠΟΛ.1018/2018 Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών
      ΠΟΛ.1016/2018 Στατιστικά κατώφλια έτους 2018 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
      Περιπτώσεις απόδοσης του ΦΠΑ από τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών (αντιστροφή υποχρέωσης)
      ΔΕΕ - Η πρώτη εγκατάσταση κτιρίου δεν συναρτάται με τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων σε αυτό. Πότε οι βελτιώσεις σε κτίρια μπορούν να θεωρηθούν ως μετατροπές υποκείμενες σε ΦΠΑ
      Μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ, λιγότερη γραφειοκρατία για τις μικρές επιχειρήσεις (Με σκοπός είναι η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην Ε.Ε. )
      ΠΟΛ.1009/2018 Μειωμένοι συντελεστές στα 5 νησιά (άρθρου 74 ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α'/22.12.2017)
      ΠΟΛ.1010/2018 Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
        1. Κάτοχοι αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου
2. Εγγραφή στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000).
3. Δυνατότητα υπαγωγής των αγροτών της παραγρ. 5 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, που εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2017, στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ.
4. Διατήρηση του κατ' αποκοπή καθεστώτος του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ και ταυτόχρονη υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την αγροτική του δραστηριότητα.
5. Τέλος διευκρινίζεται ότι οι αγρότες που εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
6. Υποχρεώσεις αγροτών ειδικού καθεστώτος.
      Περιπτώσεις απόδοσης του ΦΠΑ από τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών (αντιστροφή υποχρέωσης)
      Οι αλλαγές στους συντελεστές Φ.Π.Α. στα νησιά από 1-1-2018. Σε ποια νησιά καταργείται η μείωση. Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων.
         
7 Διεθνής φορολογία
         
         
      Ηλεκτρονική αναφορά συναλλαγών για σκοπούς ΦΠΑ
      Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε το συνοπτικό οδηγό του 2017 για τις φορολογικές συμβάσεις
         
8 ΓΕΜΗ
      Για την υποχρεωτική καταχώρηση στο ΓΕΜΗ κοινοπραξίας, απαιτείται να ασκεί η κοινοπραξία εμπορική δραστηριότητα
         
         
9 Εργατικά
         
         
      Τι ισχύει για τη συνδικαλιστική δράση στην Ελλάδα
      ΆρθραΜεγάλη Παρασκευή
      ΣτΕ 431/2018 - Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών των ιατρών Ε.Σ.Υ του ν.4093/2012
      Ο χρόνος των κατ’ οίκον εφημεριών ετοιμότητας ενός εργαζομένου ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του εργοδότη του εντός σύντομης προθεσμίας πρέπει να θεωρείται ως «χρόνος εργασίας»
      Επιτρέπεται η απόλυση εγκύων εργαζομένων στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων
      Δ.ΑΣΦ.189/222242/2018 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν.4445/2016 σχετικά με τις ημέρες αργιών και διακοπών καθώς και την απασχόληση κατά τις Κυριακές, των καθηγητών Φροντιστηρίων και Κέντρων ξένων γλωσσών
      Άρθρα Καθαρά Δευτέρα
      Άρειος Πάγος 498/2016 Σύμβαση γνήσιας και μη γνήσιας ετοιμότητας προς εργασία - Δεν νοείται υπερεργασία κατά την 6η ημέρα επι πενθημέρου ή κατά την Κυριακή
      Υποβολή αδειών 2017 - Ε11 - Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας - Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου
      Εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου
      Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) εντύπων με στοιχεία για θέματα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
      Υποβολή αδειών 2017 - Ε11 - Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας - Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου
      Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων
         
10 Ασφαλιστικά
         
      Όλες οι περιπτώσεις ασφάλισης διαχειριστών και εταίρων για ΟΕ-ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ
      Δ.15/Δ'/619/15/2018Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών
      Δ11/οικ.19750/540/2018Χορήγηση επιδόματος παιδιού από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
      Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Τ01/652/34/2018Χορήγηση επιδομάτων από ΕΤΕΑΕΠ βάσει του άρθρου 96 παρ. 5 του Ν. 4387/16
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 18/2018Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 27 του ν. 4488/2017 σχετικά με τις προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου
      Φ. 40021/οικ. 18530/ 1001/2018Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (A'56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 17/2018Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών
      Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 16/2018 Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ- ΤΑΝ (δικηγόρων) από την ιδιότητα
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 14/2018 Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης
      Δ.15/Δ΄/12061/293 Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
      Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 287025/2018 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έτους 2018
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 7/2018 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018
      Δ.15/Δ/οικ. 9290/183/2018 Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα
      Δ.15/Δ/οικ. 3376/73/2018 Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν. 4488/2017 - Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα
      Φ. 80000/οικ. 10568/222/2018 Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε συνταξιούχους που είναι παράλληλα και δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 6/2018 Συντάξεις λόγω θανάτου βάσει των νέων διατάξεων
      Φ10042/οικ. 5472/128/2018 Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 5/2018 Επέκταση των παροχών μητρότητας στις παρένθετες, τεκμαιρόμενες μητέρες και στις γυναίκες που υιοθετούν τέκνο
      Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε ανέργους
      7495/2018 Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας - Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρ. 7 του ν. 1545/1985.
      Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2018 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ
      Ασφαλιστικές εισφορές (ΕΦΚΑ) και στις αποδείξεις δαπάνης
      Φ80000/οικ.61057/170/Δ29.17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2018
      Φ.80000/οικ.2/1/2017 Αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον
      Σ60/3/60880/2018 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στις περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων
         
11 Θέματα μητρώου
         
      Οδηγίες εφαρμογής της ΠΟΛ 1159/2017 για τη «θέση σε εκκαθάριση» νομικών προσώπων που είχαν προβεί εσφαλμένα σε διακοπή
      ΔΕΑΦ Β 1027318 ΕΞ 2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής μισθωτηρίων συμβολαίων σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης που εκμισθώνει ακίνητα
        Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων (μετατροπή, συγχώνευση, απορρόφηση, διάσπαση και εισφορά ενός ή περισσοτέρων κλάδων) με τις διατάξεις των κ.ν.2190/1920, ν.3190/1955 ή αναπτυξιακών νόμων (ν.δ.1297/1972, ν.2166/1993), δεν απαιτείται να υποβληθεί νέα Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από την εταιρεία που καθίσταται πλέον νέος εκμισθωτής ως καθολικός διάδοχος για μισθωτήρια που είχαν καταρτισθεί προ του μετασχηματισμού (πριν ή μετά την 01.01.2014).
      ΠΟΛ.1222/2017 Τροποποίηση συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274 και ΠΟΛ.1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο