Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ενεργειακά προϊόντα Τελωνειακού Κώδικα - Μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που πραγματοποιήθηκε η πώληση ή η ιδιοκατανάλωση, η βεβαίωση και είσπραξη του ΕΦΚ στα προϊόντα των παραγράφων 4-6 του άρθρου 73Με την προτεινόμενη τροπολογία προβλέπονται τα κάτωθι:

- Ορίζεται ότι η βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) που αναλογεί στα ενεργειακά προϊόντα των παραγράφων 4-6 του άρθρου 73 του Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001), τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων, είναι δυνατή το αργότερο μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που πραγματοποιήθηκε η πώληση ή η ιδιοκατανάλωση των προϊόντων αυτών.

- Παραχωρούνται κατά χρήση στο Δήμο Καλαμαριάς του Νομού Θεσσαλονίκης, χωρίς αντάλλαγμα, για χρονικό διάστημα ενενήντα εννέα (99) ετών, τα ειδικώς οριζόμενα τμήματα του πρώην Στρατοπέδου Κόδρα για την αξιοποίησή τους ως χώρου αστικού πρασίνου και αναψυχής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»
Τίτλος: «Τροποποίηση διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και παραχώρηση κατά χρήση τμημάτων του πρώην Στρατοπέδου Κόδρα»


Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο ...


1. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 74 του ν.2960/2001, όπως ισχύει, προκειμένου, για λόγους ασφάλειας δικαίου και καλής νομοθέτησης, αφενός να περιλαμβάνονται και τα προϊόντα της παραγράφου 6 του άρθρου 73 του ως άνω νόμου, στις ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και αφετέρου να καθορίζεται με σαφήνεια ότι το απαιτητό του φόρου για τα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73 συνδέεται με τις γενεσιουργές αιτίες που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές .

2. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 109 του ν.2960/2001, ώστε να περιλαμβάνει επιφύλαξη σχετικά και με την προτεινόμενη παράγραφο 8Α του ίδιου άρθρου, που αφορά στο χρόνο βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73 του ίδιου ως άνω νόμου, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων, σε σχέση με τα λοιπά προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.
 
3. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 προστίθεται νέα παράγραφος 8Α στο άρθρο 109 του ν. 2960/2001, με την οποία καθορίζεται ο χρόνος βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων. Με την ως άνω προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται ο καθορισμός κοινής διαδικασίας καταβολής του Ε.Φ.Κ. για όλες τις περιπτώσεις προϊόντων των ως άνω παραγράφων του άρθρου 73 του εν λόγω νόμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη φορολογική μεταχείριση των ανωτέρω προϊόντων.

Άρθρο ...

Με το με αριθ. 822/27.9.1958 Πρωτόκολλο Κατάληψης κατελήφθη από το Ελληνικό Δημόσιο ακίνητο (πρώην αγρός), κείμενο στη θέση Μ. Καραμπουρνού της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ως ανήκον στους ανταλλαγέντες Μουσουλμάνους Κανόνι Χαφούζ Αβδουραχμάν κλπ, σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 231225.7994/3.9.1958 διαταγής του Υπουργού Οικονομικών. Το ανωτέρω κτήμα ανήκε κατά κυριότητα στον προαναφερόμενο ανταλλαγέντα Μουσουλμάνο Κανόνι Χαφούζ Αβδουραχμάν δυνάμει του υπ' αριθ. 295 μηνός Ιουνίου 1328, Χασάν Εφ. και λοιπούς ανταλλαγέντες μουσουλμάνους και περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της Συμβάσεως Ανταλλαγής και των μετέπειτα συναφθεισών Συμφωνιών της Άγκυρας. Το συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο κατεχόταν από τις Στρατιωτικές Υπηρεσίες του Γ' Σώματος Στρατού από το έτος 1914, αποτελούσε τμήμα μείζονος απαλλοτριωθείσας εκτάσεως για στρατιωτικές ανάγκες και χαρακτηριζόταν ως «αδέσποτο». Ακολούθως και κατ' εφαρμογή της με αριθ. Ν. 411/3/2.2.1981 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών περί επίλυσης διαφοράς μεταξύ ΥΔΑΜΚ του Υπουργείου Οικονομικών και του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) το ανωτέρω ακίνητο με αριθ. ΑΚ 18461 εγγράφηκε στα κτηματολόγια της ανταλλάξιμης περιουσίας με έκταση 228.750 τ.μ. Η ανωτέρω απόφαση μεταγράφηκε νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθ/κείου Θεσσαλονίκης την 13.3.1981 στον τόμο 1196 και με α.α 90. Μετά από σειρά κτηματολογικών μεταβολών, δυνάμει σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης Ανταλλαξίμου Περιουσίας, το ακίνητο με αριθ. ΑΚ 18461 φέρεται καταγεγραμμένο στα βιβλία Ανταλλαξίμων Περιουσιών της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης με έκταση 187.839,91 τ.μ., ενώ, κατόπιν διαχωρισμού του, προήλθαν τα ακίνητα με αριθμούς ΑΚ 9287/Α, 9288/Α και 9289/Α, ΑΚ 1000/Α και 10675/Α.

Με τη με αριθ. 20/29.1.2981 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α" 13/11.2.1982) παραχωρήθηκαν από το ΤΕΘΑ στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) δωρεάν και κατά πλήρη κυριότητα του τα ακίνητα με αριθμούς ΑΒΚ 2665 (ήδη ΚΑΕΚ 190470801025), ΑΒΚ 2666 (ήδη ΚΑΕΚ 190470801005), ΑΒΚ 2667 (ήδη ΚΑΕΚ 190470801013), ΑΒΚ 2875 (ήδη ΚΑΕΚ 190470801022) και ΑΒΚ 2876 (ήδη ΚΑΕΚ 190470801014). Με το με αριθ. 28/28.10.1995 Πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του ΤΕΘΑ, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 1131179/8507ΠΕ/Α0010/σχ. 3314/30.4.1996 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών περιήλθαν κατά κυριότητα στο Δημόσιο ποσοστό 5/6 εξ αδιαιρέτου του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 2885 (ήδη ΚΑΕΚ 190470801002) (σημειώνεται ότι το 1/6 εξ αδιαιρέτου του συγκεκριμένου ακινήτου διαγράφηκε υπέρ ιδιωτών δυνάμει της με αριθ. 1012235/9078 ΠΕ/Α0010/4.2.2005 Διαταγής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών)το δημόσιο κτήμα με αριθμό ΑΒΚ 2886 (ήδη ΚΑΕΚ 19047801010).

Την 20.4.1993 κατεγράφησαν στο Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Οικονομικής Εφορίας Θεσσαλονίκης τα δημόσια ακίνητα με ΒΚ 2665, 2666 και 2667. Την 17.9.1995 κατεγράφη στο Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Οικονομικής Εφορίας Θεσσαλονίκης το ακίνητο με ΒΚ 2875. Την 17.11.1995 κατεγράφη στο Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Οικονομικής Εφορίας Θεσσαλονίκης το ακίνητο με ΒΚ 2876. Την 28.5.1996 κατεγράφησαν στο Γενικό Βιβλίο Καταγραφής της Οικονομικής Εφορίας Θεσσαλονίκης τα ακίνητα με αριθμούς ΒΚ 2885 και 2886.

Όλα τα παραπάνω ακίνητα αποτελούν τμήματα του πρώην Στρατοπέδου Κόδρα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, παραχωρείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος κατόπιν αιτήματος του Δήμου Καλαμαριάς και πολυετών διαβουλεύσεων ανάμεσα στο Δημόσιο και το Δήμο, η χρήση του μεγαλύτερου μέρους της έκτασης του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, για χρονικό διάστημα ενενήντα εννέα (99) ετών, καθώς πλέον η ως άνω έκταση δεν χρησιμοποιείται από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Σκοπός της παραχώρησης είναι η αξιοποίηση της παραχωρούμενης έκτασης του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, με την ενσωμάτωσή της στον αστικό ιστό και την κοινωνική ζωή της πόλης, ως χώρου υπερτοπικού πρασίνου και αναψυχής, και η ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξή της. Ο Δήμος Καλαμαριάς θα δύναται να αναπτύξει και στην συνέχεια να διαχειρίζεται τις παραπάνω δραστηριότητες και υποδομές σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του απονέμει η κείμενη νομοθεσία.

Η παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων αυτών αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για λόγους καθυστέρησης, ματαίωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης ή για λόγους εθνικής άμυνας, ή ανώτερης βίας ή για άλλους λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.
 
Προτεινόμενες Διατάξεις

Άρθρο ......
Τροποποίηση διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα


1. Η παρ. 1 του άρθρου 74 του ν.2960/2001 (Α'265), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Εκτός από τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα που καθορίζουν τη γενεσιουργό αιτία και τους όρους καταβολής του φόρου, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) επί των ενεργειακών προϊόντων καθίσταται απαιτητός και κατά την επέλευση μίας εκ των γενεσιουργών αιτιών που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του προηγούμενου άρθρου.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 109 του ν.2960/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η βεβαίωση και η είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), που αναλογεί στα προϊόντα του άρθρου 53 του παρόντα Κώδικα, ενεργείται από την αρμόδια Αρχή κατά τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 8 και 8Α του παρόντος άρθρου και των άρθρων 110 και 111.»

3. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 109 του ν.2960/2001, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παρ. 8Α, ως ακολούθως:
«8Α. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) που αναλογεί στα προϊόντα των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 73, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων, βεβαιώνεται και εισπράττεται από την αρμόδια Αρχή, το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που πραγματοποιήθηκε η πώληση ή η ιδιοκατανάλωση αυτών.»

Άρθρο...
Παραχώρηση κατά χρήση τμημάτων του πρώην Στρατοπέδου Κόδρα στο Δήμο Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης

 
1. Παραχωρούνται κατά χρήση στο Δήμο Καλαμαριάς του Νομού Θεσσαλονίκης, χωρίς αντάλλαγμα, για χρονικό διάστημα ενενήντα εννέα (99) ετών, τα κάτωθι τμήματα του πρώην Στρατοπέδου Κόδρα: 1) τα τμήματα του ακινήτου με αριθμό ΑΚ 18461 συνολικού εμβαδού 171.432,97, στο οποίο περιλαμβάνονται α)το ακίνητο με ΚΑΕΚ 190470801018 εμβαδού 90.063,34 τ.μ., β)τμήμα εμβαδού 75.143,19 τ.μ. του ακινήτου με ΚΑΕΚ 190470801034, γ) το ακίνητο με ΚΑΕΚ 190470801027 εμβαδού 10002/Α, που αποτελεί τμήμα του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 190470801001, εμβαδού 2.060,61 τ.μ., 4) το ακίνητο με αριθμό ΑΚ 9287/Α και ΚΑΕΚ 190470801021, εμβαδού 3.938,84 τ.μ., 5)το ακίνητο με αριθμό ΑΚ 9288/Α και ΚΑΕΚ 190470801024, εμβαδού 782,99 τ.μ., 6)το ακίνητο με αριθμό ΑΚ 9289/Α και ΚΑΕΚ 190470801023, εμβαδού 65,68, 7)ποσοστό 5/6 εξ αδιαιρέτου του ακινήτου με αριθμό ΒΚ 2885 και ΚΑΕΚ 190470801002, εμβαδού 239,68 τ.μ., 8) το ακίνητο με αριθμό ΒΚ 2876 και ΚΑΕΚ 190470801014, εμβαδού 16.830,97 τ.μ., 9)το ακίνητο με αριθμό ΒΚ 2875 και ΚΑΕΚ 190470801022, εμβαδού 23.497,65 τ.μ., 10)το ακίνητο με αριθμό ΒΚ 2886και ΚΑΕΚ 190470801010, εμβαδού 292,04 τ.μ., 11)το ακίνητο με αριθμό ΒΚ 2667 και ΚΑΕΚ 190470801013, εμβαδού 169,38 τ.μ., 12)το ακίνητο με αριθμό ΒΚ 2666 και ΚΑΕΚ 190470801005, εμβαδού 1.050,85 και 13)το ακίνητο με αριθμό ΒΚ 2665 και ΚΑΕΚ 190470801025, εμβαδού 859,78 τ.μ., τα οποία εμφαίνονται στο συνημμένο, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I του παρόντος, από 27.10.2017 τοπογραφικό διάγραμμα, που συνέταξε η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας - Θράκης το οποίο θεωρήθηκε αυθημερόν από τον Θεόδωρο Τασούλα, πολιτικό μηχανικό τ.ε., με κόκκινη και γαλάζια διαγράμμιση και με τα στοιχεία 1,2,3,4,5,6, ...66,67,68,1. Τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός του πρώην Στρατοπέδου Κόδρα και τα οποία προσδιορίζονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία: α) 12,13,14,75,78,79,73,74,12 και ΚΑΕΚ 190470801017, β) 71,72,73,79,80,81,82,71 και ΚΑΕΚ 190470801019, γ) 83,84,87,86,83 και ΚΑΕΚ 190470801020 και δ) 87,88,89,90,91,...107,108,109,110,11,87 και ΚΑΕΚ 190470801030, 190470801028, 190470801026, 190470801029, 190470801030, 190470801032, 190470801035 και 190470801039, δεν περιλαμβάνονται στην παραχωρούμενη έκταση ως μη ανήκοντα στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά σε τρίτους. Η παραχώρηση γίνεται για την αξιοποίηση των παραχωρουμένων τμημάτων ως χώρου αστικού πρασίνου υπερτοπικού χαρακτήρα και αναψυχής, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 59280/19.12.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς (ΑΑΠ 3/15.1.2015). Από την παραχωρούμενη έκταση εξαιρούνται: 1) το κτίσμα με αριθμό Κ30, εμβαδού κάλυψης 231,80 τ.μ., που αποτυπώνεται με τα στοιχεία 122,123,124,125,122 στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα και περιλαμβάνεται στο ακίνητο με αριθμό ΑΚ 18461 και ΚΑΕΚ 190470801034, το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δυνάμει του υπ' αριθ. Φ.31.1666/1.6.2005 παραχωρητηρίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε.» (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.), 2) τμήμα, εμβαδού 249 τ.μ., του ακινήτου με αριθμό ΑΚ 18461 και ΚΑΕΚ 190470801034, που αποτυπώνεται στο ανωτέρω τοπογραφικό με τα στοιχεία 112, 113, 114, 115, 112 και τον αριθμό «1» και το οποίο διεκδικείται από ιδιώτες, 3) τμήμα, εμβαδού 561,06 τ.μ., του ακινήτου με αριθμό ΑΚ 18461 και ΚΑΕΚ 190470801018, που αποτυπώνεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία 118,119,120,121,118 και τον αριθμό «2» και το οποίο διεκδικείται από ιδιώτες, 4) τμήμα, εμβαδού 108,69 τ.μ., του ακινήτου με αριθμό ΒΚ 2875 και ΚΑΕΚ 190470801022, που αποτυπώνεται στο ανωτέρω τοπογραφικό με τα στοιχεία 112,113,117,116,112 και τον αριθμό «3» και το οποίο διεκδικείται από ιδιώτες, 5) έκταση, εμβαδού 18.600 τ.μ., που αποτυπώνεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία 8,9,10,74,73,72,71,70,69,8 και 75,76,77,78,75 και το γράμμα Δ, η οποία εμπίπτει στα ακίνητα με αριθμό ΑΚ 18461 με ΚΑΕΚ 190470801014, ΒΚ 2876 με ΚΑΕΚ 19047801014, ΒΚ 2875 με ΚΑΕΚ 190470801022 και ΒΚ 2666 με ΚΑΕΚ 190470801005 και εντός της οποίας βρίσκονται τα κελύφη των κτηρίων Κ9 και Κ10, με τον περιβάλλοντα χώρο τους, που έχουν χαρακτηρισθεί, με την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/12366/321/14.3.2007 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΑΑΠ' 113), ως μνημεία και με τις υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/110911/3047/7.12.2007 και ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/31526/832/10.6.2009 αποφάσεις του ιδίου Υπουργού έγινε αποδεκτή η παραχώρησή τους στο Υπουργείο Πολιτισμού.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να αρθεί η παραχώρηση της χρήσης των ανωτέρω ακινήτων, ιδίως για καθυστέρηση, ματαίωση ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης, καθώς και για λόγους ανώτερης βίας, εθνικής άμυνας ή άλλο σπουδαίο λόγο δημοσίου συμφέροντος.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο