Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

ΠΟΛ.1012/2018 - Μείωση προστίμων και πρόσθετων φόρων με τις πρόσφατες αλλαγές του ΚΦΔΔημοσιεύθηκε η ΠΟΛ.1012/2018 σχετικά με την καθορισμό των ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν. 4512/2018, ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων.

Αναλυτικά:

Άρθρο 1

1. Ως προκύπτουσα οφειλή για την εφαρμογή των διατάξεων της  παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 θεωρείται το τελικό ποσό της, ανά καταλογιστική πράξη, οριζόμενης φορολογικής υποχρέωσης όπως διαμορφώνεται μετά τη μείωση κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των σχετικών προστίμων ή πρόσθετων φόρων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013.

2. Αρμόδιος Προϊστάμενος για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη. Σε περίπτωση έκδοσης της πράξης από Προϊστάμενο υπηρεσίας της οποίας έχει παύσει ή ανασταλεί η λειτουργία ή από Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της οποίας έχει καταργηθεί το τμήμα Ελέγχου, αρμόδιος για την εφαρμογή της παρούσας είναι ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία έχει περιέλθει η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεων, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

3. Για την εφαρμογή της κατά τα ανωτέρω μείωσης του προστίμου ή του πρόσθετου φόρου, ο αρμόδιος Προϊστάμενος εκδίδει ατομικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου, στην οποία αναφέρονται οι καταλογιστικές πράξεις για τις οποίες προέβη σε εξόφληση της προκύπτουσας οφειλής και στην οποία επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησης αυτής.
 

Άρθρο 2

1. Τα πρόστιμα ή οι πρόσθετοι φόροι σε πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 398 του ν. 4512/2018, που κοινοποιούνται στον φορολογούμενο από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου αυτής (17.1.2018), μειώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής, εφόσον αυτός υποβάλλει, εντός της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση αποδοχής της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και καταβάλλει την προκύπτουσα οφειλή εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της προαναφερθείσας πράξης διορθωτικού προσδιορισμού.
 

2. Εξαιρετικά επί πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον, με την υποβολή της ανέκκλητης και ανεπιφύλακτης δήλωσης αποδοχής της πράξης, συντρέχει και περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 για την επιεικέστερη κύρωση, η οριζόμενη στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2 της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1214/2017 εκκαθάριση, διενεργείται κατά προτεραιότητα και σε κάθε περίπτωση πριν την παρέλευση της προθεσμίας καταβολής που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, ήτοι εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης προσδιορισμού.

3. Στις εκκρεμείς υποθέσεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ήτοι στις 17.1.2018, έχει υποβληθεί η αίτηση ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017, το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) αυτού, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί από τον φορολογούμενο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της οριζόμενης στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2 της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1214/2017 εκκαθάρισης. Ειδικά στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4512/2018, ήτοι στις 17.1.2018, έχει ήδη κοινοποιηθεί η ως άνω εκκαθάριση, το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%), εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί από τον φορολογούμενο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του ν. 4512/2018.


4. Στις εκκρεμείς υποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, δεν έχει υποβληθεί η αίτηση ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 και υποβάλλεται αίτηση ανέκκλητη δήλωση στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, διενεργείται καταρχάς εκκαθάριση, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017, και το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος, κατά περίπτωση, μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%), εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω εκκαθάρισης.

5. Στις πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 και α) εκδόθηκαν από 1/1/2018 με εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 17 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 ή β) με τις οποίες επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α παράγραφος 2 ή 59 του ΚΦΔ ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής τους, το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%), εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης ανέκκλητης δήλωσης.

6. Σε περίπτωση εφαρμογής της επιεικέστερης κύρωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017, κατόπιν απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή δικαστηρίου, το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης ανέκκλητης δήλωσης στον αρμόδιο κατά το άρθρο 1 της παρούσας Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013.

7. Για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση ανέκκλητη δήλωση αποδοχής στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του, ο αρμόδιος Προϊστάμενος ενημερώνει αυθημερόν τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να μην εξετάζεται η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο