Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

ΤτΕ: Βελτίωση κατά 296 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το Νοέμβριο του 201722/01/2018

Ισοζύγιο Πληρωμών: Νοέμβριος 2017

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Νοέμβριο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε βελτίωση κατά 296 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2016, καταγράφοντας έλλειμμα 954 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα σχεδόν εξ ολοκλήρου της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Το ισοζύγιο υπηρεσιών και τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων δεν παρουσίασαν αξιόλογες μεταβολές.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην εξάλειψη του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασε αύξηση. Επισημαίνεται πάντως ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν άνοδο κατά 10,1% σε τρέχουσες τιμές και κατά 7,2% σε σταθερές τιμές. Η μικρή αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου μεταφορών, που αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 3,3% και 1,3% αντίστοιχα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών παρουσίασε αύξηση κατά 20,8% κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε μικρό έλλειμμα 213 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 651 εκατ. ευρώ έναντι της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών είναι αποτέλεσμα τόσο της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων όσο και της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα. Επισημαίνεται ότι, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 14,0% και 4,0% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και ότι οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανόδου για τις εξαγωγές χωρίς καύσιμα ήταν 9,4% και 6,5%. Παράλληλα, σημείωσαν αύξηση και οι εισαγωγές, κατά 13,2% και 6,8% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών παρουσίασε μικρή μείωση. Ειδικότερα, όσον αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 9,9% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 10,7%. Επιπλέον, οι εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών αυξήθηκαν κατά 17,6% σε τρέχουσες τιμές. Τέλος, παρουσίασαν βελτίωση και τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

 Το Νοέμβριο του 2017, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων περιορίστηκε, κυρίως λόγω της πτώσης των καθαρών μεταβιβάσεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017 σημειώθηκε πλεόνασμα 445 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 756 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2016.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

 Το Νοέμβριο του 2017, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα 871 εκατ. ευρώ, κατά 262 εκατ. ευρώ μικρότερο από το αντίστοιχο του 2016, ενώ το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017 παρουσίασε πλεόνασμα 232 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 108 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2016.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

 Το Νοέμβριο του 2017, οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων προς το εξωτερικό, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση 176 εκατ. ευρώ. Οι κυριότερες συναλλαγές αφορούν τη συμμετοχή της μητρικής εταιρίας Nestlé S.A. (Ελβετία) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής θυγατρικής της Nestlé Ελλάς Α.Ε. και την εισροή που εισέπραξε η TAP AG Ελλάς από την TAP AG (Ελβετία).

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 1,8 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 528 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 999 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων (πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών) σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων, η οποία αντιστάθμισε την αύξηση κατά 450 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET). (1)

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά 512 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις κατά 3,3 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την πτώση (κατά 8,9 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, ενώ η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τον περιορισμό (κατά 2,0 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων αντανακλά εν μέρει τη μείωση (κατά 2,7 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων (πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών) σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την πτώση (κατά 19,9 δισεκ. ευρώ) των καταθέσεων και repos μη κατοίκων στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού ΤARGET), η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση (κατά 5,9 δισεκ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους. (2)

Στο τέλος Νοεμβρίου 2017, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,5 δισεκ. ευρώ, στο ίδιο επίπεδο με το Νοέμβριο του 2016.

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών του μηνός Δεκεμβρίου 2017 θα ανακοινωθούν στις 20 Φεβρουαρίου 2018.

(1) Το Νοέμβριο του 2017 σημειώθηκε μείωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων, ύψους 857 εκατ. ευρώ και 834 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

(2) Το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2017 σημειώθηκε μείωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων, ύψους 7,7 δισεκ. ευρώ και 8,2 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα.

Σχετικός σύνδεσμος: Ισοζύγιο Πληρωμών: Νοέμβριος 2017 - Πίνακας
 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο