Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (ΔΥΕΕ)

 


Με την απόφαση με αριθ. πρωτ. 2/42263/0026/2017 δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (ΔΥΕΕ) για δαπάνες που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε βάρος του προϋπολογισμού των οικείων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Γ.Κ.), προκειμένου να αναζητηθεί τυχόν αστική ευθύνη των εμπλεκομένων υπαλλήλων.

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση διευκρινίζεται ότι:

«Α.1. Οι Οικονομικές Υπηρεσίες των φορέων της ΓΚ κοινοποιούν με έγγραφό τους και με ευθύνη του προϊσταμένου τους (π.ο.υ.), τις δικαστικές αποφάσεις στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Με την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης δημιουργείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού είτε φορέα του Δημοσίου-Κράτους-Κεντρικής Διοίκησης, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 14, παρ. 1, υποπαρ. στ. του ν. 4270/2014 (Α.143) [ήτοι: της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή των Ανεξάρτητων Αρχών χωρίς νομική προσωπικότητα], είτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), πλην των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), o οποίος έχει ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Μ.Φ.Γ.Κ.), που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (άρθρο 14, παρ. 1, υποπαρ. β - ε, ν. 4270/2014 και Πρακτικά της 5ης Ιουλίου 2017 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

β) Με τη δικαστική απόφαση προκαλείται επιβάρυνση, σε βάρος του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων και το σχετικό επιδικασθέν ποσό έχει καταβληθεί στον αντίδικο, με την εξόφληση του σχετικού τίτλου πληρωμής [άρθρα 11, παρ. 4.β., π.δ/τος 80/2016 (Α.145), 1, περ. (ιδ) της αριθ. 2/99988/0004/30.12.2016 (Β.4480) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Πρακτικά της 5ης Ιουλίου 2017 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου].

γ) Δεν αφορά εκτέλεση καταψηφιστικής απόφασης, η οποία κατέστη τελεσίδικη και ως εκ τούτου εκτελεστή συνεπεία απώλειας των προβλεπόμενων τακτικών ένδικων μέσων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα Πρακτικά της 24ης.6.2016 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σχετικό το αριθμ. 2/45350/0026/13.6.2017 έγγραφό μας).

2. Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών, καθώς και ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης και εξόφλησης του σχετικού τίτλου πληρωμής, πρέπει να αναφέρονται στο έγγραφο με το οποίο κοινοποιείται η δικαστική απόφαση στην Δ.Υ.Ε.Ε., από τον οικείο φορέα Δημοσίου ή από το Ν.Π.Δ.Δ. και με ευθύνη του π.ο.υ. του.

3. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 69Δ του ν. 4270/2014 (Α. 143), οι φορείς της Γ.Κ. - εν προκειμένω οι φορείς του Δημοσίου και τα, ενταγμένα στο Μ.Φ.Γ.Κ., Ν.Π.Δ.Δ. - που υπάγονται στην αρμοδιότητά των Δ.Υ.Ε.Ε., είναι αυτοί που έχουν έδρα στο νομό όπου αυτές είναι εγκατεστημένες. Οι φορείς αρμοδιότητας των Δ.Υ.Ε.Ε. που έχουν έδρα σε νομό με περισσότερες της μιας Δ.Υ.Ε.Ε., καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ή από τις οργανικές διατάξεις τους).

Β.1. Στη συνέχεια, η ενημέρωση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελ. Συν., για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, διενεργείται με έγγραφο του Προϊστάμενου της κατά περίπτωση αρμόδιας Δ.Υ.Ε.Ε. στο οποίο επισυνάπτεται το ανωτέρω έγγραφο της οικονομικής Υπηρεσίας του φορέα και η σχετική δικαστική απόφαση.

Επιπλέον, στο έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Υ.Ε.Ε. πρέπει να επισημαίνονται οι περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων, στο σκεπτικό ή διατακτικό των οποίων, γίνεται σαφής αναφορά για την αναζήτηση τυχόν ευθυνών των εμπλεκομένων οργάνων των εν λόγω φορέων.

2. Οι Δ.Υ.Ε.Ε. πρέπει να τηρούν σε ειδικό φάκελο και ανά φορέα της Γ. Κ. αρμοδιότητάς τους τα αρχεία των δικαστικών υποθέσεων.

Γ. Τέλος, όσον αφορά τις δικαστικές αποφάσεις που προκαλούν επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών (Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, αντίστοιχα), τονίζεται ότι δεν προκύπτει αρμοδιότητα των Δ.Υ.Ε.Ε. για αποδοχή και εν συνεχεία αποστολή των σχετικών αποφάσεων, που αφορούν τους εν λόγω φορείς, στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθόσον:

α) δεν καταλείπεται αρμοδιότητα του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την άσκηση αίτησης καταλογισμού για ζημία που έχει προκληθεί σε βάρος Ο.Τ.Α., από αιρετά όργανα ή από υπαλλήλους αυτών (Πρακτικά της 5ης Ιουλίου 2017 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

β) το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται σχετικά με την αστική ευθύνη των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. μετά από απευθείας αίτηση του εκπροσώπου κάθε οργανισμού σε αυτό, ήτοι του Δημάρχου για τους Δήμους {άρθρο 69, παρ.1, ν. 4129/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 86, παρ. 1.α. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α.114)] και το άρθρο 58, παρ. 1.α., ν. 3852/2010 (Α.87)}, και του Περιφερειάρχη για τις περιφέρειες (άρθρο 159, παρ. 1.δ., ν. 3852/2010 και Πρακτικά της 5ης Ιουλίου 2017 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου) και

γ) όπως προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 3.β. του π.δ/τος 80/2016 και του άρθρου 1, περ. (ιδ) της αριθ. 2/99988/0004/30.12.2016 (Β.4480) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η ενημέρωση του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις: i) του άρθρου 38 του Υπαλληλικού Κώδικα [ν. 3528/2007 (Α.26)], στον οποίο υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (άρθρο 2, παρ. 1 του Υ.Κ.), και όχι οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. για την αστική ευθύνη των οποίων ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 69, παρ. 1 του ν. 4129/2013 και του άρθρου 100 του προγενέστερου κώδικα κατάστασης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. [ν. 1188/1981 (Α.204)], κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 44 του Κεφαλαίου Γ' του πρώτου μέρους του νεότερου Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το ν. 3584/2007 (άρθρα 3, παρ. 1, 171 και 232 του νόμου αυτού) και ii) του άρθρου 68 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο [ν. 4129/2013 (Α.52)], που αφορά επίσης μόνο τους υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δίκαιου (άρθρο 69, παρ. 2 του ίδιου νόμου), πλην Ο.Τ.Α.»

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο