Ειδήσεις Επισημάνσεις

Σχετικά με την ευθύνη των μελών των διοικήσεων επαγγελματικών σωματείων για τα χρέη προς το δημόσιο
Με δύο έγγραφα που κατέθεσε στη Βουλή η ΑΑΔΕ απάντησε σε ερώτηση που κατέθεσε βουλευτής σχετικά με την αλληλέγγυα ευθύνη των μελών των διοικήσεων επαγγελματικών σωματείων.

Με το πρώτο έγγραφο η ΑΑΔΕ γνωστοποίησε ό,τι για την ευθύνη που φέρουν τα πρόσωπα της διοίκησης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός νομικού προσώπου ή οντότητας εφαρμόζονται, από 1.1.2014, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, σύμφωνα με τις οποίες, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και νόμου (πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές) ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους, το ΦΠΑ και όλους τους επιρριπτόμενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν ως εξής:
α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά.
β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μία από τις πιο πάνω ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου.

Με το δεύτερο έγγραφο η Διεύθυνση εισπράξεων  γνωστοποίησε ό,τι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) και της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013  (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας), όπως ισχύουν, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσής τους, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο αναγκαστικά, ποινικά, ασφαλιστικά και διοικητικά μέτρα κατά των οφειλετών για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους, είτε αθροιστικά, είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του, με στόχο την άμεση είσπραξή του και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων, η Υπηρεσία μας παρέχει οδηγίες στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων, να εξαντλούν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς ανεύρεση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και κάθε πηγής εσόδων των οφειλετών και των συνυποχρέων, με βάση τις κείμενες διατάξεις, προσώπων για την καταβολή των χρεών, για την επιδίωξη είσπραξής τους και τη διακοπή της παραγραφής τους, με προτεραιότητα την είσπραξη των οφειλών μεγάλων οφειλετών. Ειδικότερα έχει επισημανθεί ότι για την υλοποίηση των ανωτέρω, η λήψη των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης θα πρέπει να γίνεται χωρίς διακρίσεις, με κριτήρια απολύτως αντικειμενικά, ήτοι ανάλογα το ύψος, την παλαιότητα και το είδος της οφειλής και όχι επιλεκτικά (όχι ανάλογα το πρόσωπο του οφειλέτη, φυσικό ή νομικό).

Μεταξύ των μέτρων τα οποία έχει υποχρέωση να λάβει ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Αρχής στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η είσπραξη της οφειλής του Δημοσίου είναι και η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης (δικαστικό μέτρο) προς το αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990, όπως ισχύει, στις υπ' αριθμ. 2 και 3 παραγράφους του οποίου ορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες υπέχουν ποινική ευθύνη τα μέλη των διοικήσεων και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.Παρ. 2 και 3 του άρθρου 25 του νόμου 1882/1990:


2. Στις πιο κάτω περιπτώσεις οφειλετών του Δημοσίου και τρίτων πλην ιδιωτών, οι προβλεπόμενες ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται και προκειμένου:
α) Για ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, στους προέδρους των Δ.Σ., στους διευθύνοντες ή εντεταλμένους ή συμπράττοντες συμβούλους ή διοικητές ή γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτών ή σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε από δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών, σωρευτικά ή μη. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, οι ποινές επιβάλλονται κατά των μελών των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω.
β) Για εταιρίες ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες, στους ομόρρυθμους εταίρους και στους διαχειριστές τους. Για περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, στους διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν, αδιάφορα από το λόγο ελλείψεως τους ή όταν απουσιάζουν αυτοί από την έδρα της εταιρίας χωρίς να είναι γνωστό στη δημόσια οικονομική υπηρεσία ή στο τελωνείο όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη πού ευρίσκονται, σε κάθε εταίρο, σωρευτικά ή μη.
γ) Για συνεταιρισμούς, στους προέδρους ή γραμματείς ή ταμίες ή διαχειριστές αυτών, σωρευτικά ή μη.
δ) Για κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές εταιρίες, που ασκούν επιχείρηση, στους εκπροσώπους τους και στα μέλη τους, σωρευτικά ή μη. Για συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες που ασκούν επιχείρηση στους εκπροσώπους τους.
ε) Για αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και για κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς στους διευθυντές ή αντιπρόσωπους ή πράκτορες που έχουν στην Ελλάδα, σωρευτικά ή μη.
στ) Για νομικά πρόσωπα, εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, στους εκπρόσωπους αυτών.3. Για τα πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η ποινική δίωξη ασκείται για τα χρέη προς το Δημόσιο και τρίτους πλην ιδιωτών που ήταν βεβαιωμένα κατά το χρόνο απόκτησης της πιο πάνω ιδιότητας ή βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια που είχαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα, ανεξάρτητα αν μεταγενέστερα απέβαλαν την ιδιότητα αυτή με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για τα χρέη που βεβαιώθηκαν ανεξάρτητα από τη λύση ή μη των νομικών προσώπων, αλλά γεννήθηκαν ή ανάγονται στο χρόνο που είχαν την ιδιότητα αυτή. Για τα χρέη που ήταν ληξιπρόθεσμα κατά την απόκτηση της ιδιότητας αυτής από τους ανωτέρω, η ποινική δίωξη ασκείται μετά τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της. Για τα πρόσωπα, που δεν υπείχαν ποινική ευθύνη κατά τις διατάξεις του άρθρου που αντικαθίσταται, όσον αφορά τα ήδη ληξιπρόθεσμα χρέη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το ποινικό αδίκημα διαπράττεται μόλις συμπληρωθούν τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη της ισχύος του.


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο