Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Μεταχειρισμένα ΙΧ - Τέλος ταξινόμησης με εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης και επιβολή ιστορικού τέλους ταξινόμησηςΜε την απόφαση ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ 2017 καθορίζονται η διαδικασία και τα στοιχεία:

α) για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ίδιας παραγράφου και

β) για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει.

Αρμόδιες αρχές για την υποβολή της αίτησης

1. Ο κάτοχος μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου που ζητά τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, υποβάλλει στην αρμόδια, για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, τελωνειακή αρχή, αίτηση συνοδευόμενη με το παράβολο που προβλέπεται από την αρ. Φ. 111/ 49/27-1-2004 Α.Υ.Ο.Ο.

2. Ομοίως, για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, ο κάτοχος μεταχειρισμένου επιβατικού αυτοκινήτου, υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, αίτηση συνοδευόμενη από το παράβολο, όπως προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο.

3. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής των αιτήσεων, όπως ορίζεται στις ως άνω παραγράφους 1 και 2, υποβάλει στην οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια αντίγραφο της αίτησης, της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, της άδειας κυκλοφορίας, του τιμολογίου αγοράς και τυχόν άλλα έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα, για την εξακρίβωση της ταυτότητας του αυτοκινήτου και, κατά περίπτωση, την εκτίμηση της πραγματικής του κατάστασης από την αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται στην έδρα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει ή τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης.

Διαδικασία και στοιχεία για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης του αυτοκινήτου από την αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

1. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας, με την παραλαβή της αίτησης, συγκροτεί άμεσα την Επιτροπή, που προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις, για την εξέταση της πραγματικής κατάστασης του εν λόγω αυτοκινήτου.

2. Το αυτοκίνητο με μέριμνα και ευθύνη του ενδιαφερομένου μεταφέρεται στην έδρα της Τελωνειακής Περιφέρειας για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης.

3. Για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης του αυτοκινήτου, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων:
α) Επιβεβαιώνει τη συμφωνία των στοιχείων αναγνώρισης του οχήματος και ειδικότερα τη μάρκα, τον εργοστασιακό τύπο, την παραλλαγή, την έκδοση, τον τύπο του συστήματος κίνησης του οχήματος, τον αριθμό του πλαισίου και το μοντέλο του κινητήρα με τα στοιχεία εκείνα που αναγράφονται στα αντίστοιχα έγγραφα του οχήματος.
β) Αναλύει τη μηχανική κατάσταση του οχήματος με τον έλεγχο του αμαξώματος, του κινητήρα, της μπαταρίας, του ηλεκτρικού συστήματος, της κατάστασης των ελαστικών και αξιολογεί την αντίστοιχη λειτουργία τους, ενώ σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνιση του οχήματος, πρέπει να ελέγχει τον τύπο και την κατάσταση της βαφής.
γ) Ελέγχει τη γενική κατάσταση του οχήματος από άποψη χρησιμοποίησης και συντήρησής του, την ποιότητα της ταπετσαρίας και γενικά του εσωτερικού της καμπίνας, τον αριθμό χιλιομέτρων που αναφέρεται στον μετρητή (κοντέρ), την κατάσταση των ζωνών ασφαλείας και την ποιότητα των εγκατεστημένων στο εν λόγω όχημα αξεσουάρ και ειδικότερα του συστήματος κλιματισμού, του ηχητικού συστήματος, του υπολογιστή, των ζαντών από ελαφρά κράματα, των αερόσακκων, του αντικλεπτικού συναγερμού, της ανοιγόμενης οροφής, των αυτομάτων ταχυτήτων, των συστημάτων πέδησης ABS, EBV, του τύπου μετάδοσης ισχύος EDS, ASR, ESP και άλλων συστημάτων και αξεσουάρ τα οποία είναι σημαντικά για τον καθορισμό της εμπορικής αξίας του συγκεκριμένου οχήματος.

4. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό πραγματογνωμοσύνης που υποβάλλει στον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας.

Διαδικασία και στοιχεία εισήγησης για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια

1. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας, με την παραλαβή της αίτησης, ορίζει δύο εισηγητές, για την εξέταση της υπόθεσης.

2. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το αυτοκίνητο με μέριμνα και ευθύνη του ενδιαφερόμενου μεταφέρεται στην έδρα της Τελωνειακής Περιφέρειας.

3. Για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, οι εισηγητές:
α. Επιβεβαιώνουν τη συμφωνία των στοιχείων αναγνώρισης του οχήματος και ειδικότερα τη μάρκα, τον εργοστασιακό τύπο, την παραλλαγή, την έκδοση, τον κυλινδρισμό του κινητήρα, την οδηγία/κανονισμό αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ήτοι τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), ως προς την ταξινόμηση που πληροί, εκ κατασκευής, το αυτοκίνητο, τον κυλινδρισμό και τον αριθμό πλαισίου του. Επιβεβαιώνουν επίσης την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κατηγορία αμαξώματος, καθώς και τα διανυθέντα χιλιόμετρα στον μετρητή (κοντέρ) του αυτοκινήτου, συσχετίζοντας με τα χιλιόμετρα για τα οποία διενεργήθηκε, σύμφωνα με το βιβλίο service, ο τελευταίος έλεγχος/ επισκευή, καθώς και με τα χιλιόμετρα που τυχόν αναγράφονται στο τιμολόγιο πώλησης. Επιβεβαιώνουν επίσης, τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης και την «πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία», εφόσον η πρώτη άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου έχει εκδοθεί πριν από τις 28/12/2013. Τέλος, προσδιορίζουν την τιμή χονδρικής πώλησης του αυτοκινήτου, βάσει τιμοκαταλόγων.
β. Υπολογίζουν το αναλογούν τέλος ταξινόμησης σε όμοιο, της αυτής μάρκας και τύπου και λοιπών στοιχείων μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ή ελλείψει αυτών σε όχημα παρόμοιο ή παρεμφερές που έχει ήδη ταξινομηθεί στη χώρα πριν από την 1η Ιουνίου 2016, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες, κατά την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας, συντελεστές τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, καθώς και τα κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία ισχύοντα στοιχεία διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ιδίου νόμου.

4. Οι εισηγητές συντάσσουν σχετικό πρακτικό εισήγησης για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης που υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας.

Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001

1. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας υποβάλλει άμεσα, κατά περίπτωση, το πρακτικό πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της απόφασης ή το πρακτικό εισήγησης για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και ολόκληρο το φάκελο με τα στοιχεία της υπόθεσης, στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., της Α.Α.Δ.Ε., για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του εν λόγω αυτοκινήτου ή για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, αντίστοιχα, από την Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.

2. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες εκτός Αττικής, υποβάλλουν τα ως άνω πρακτικά, μέσω της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, προς ενημέρωση του Εισηγητή της ως άνω Ειδικής Επιτροπής, όπως έχει οριστεί με την απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών αυτής.

3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. υποχρεούται να συγκαλεί την Ειδική Επιτροπή, όπως έχει συσταθεί και ισχύει, τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο για την εξέταση των φακέλων που έχουν υποβληθεί σε αυτήν, είτε για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, είτε για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης των αντίστοιχων αυτοκινήτων.

4. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής κοινοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες, για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, Τελωνειακές Αρχές, για τον επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3 της παρούσας ή για τη βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης, με βάση το ιστορικό τέλος ταξινόμησης, στις περιπτώσεις του άρθρου 4 της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, καθώς και για την έκδοση των πιστοποιητικών ταξινόμησης των αυτοκινήτων.

Η ισχύς της απόφασης ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ 2017 αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την έναρξή της, καταργείται η αρ. Φ. 112/50/27-1-2004 απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 267/Β'/4-2-2004) «Προσδιορισμός των στοιχείων για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001».


Ετικέτες για αναζήτηση ΙΧ τέλος ταξινόμησης μεταχειρισμένα


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο