Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αυξήθηκαν κατά 1,27 δις τα έσοδα από έμμεσους φόρους στο δεκάμηνο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Οκτώβριος 2017


Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με σκοπό την ενημέρωση των φορολογουμένων αναφορικά με την πορεία και τη διακύμανση των φορολογικών εσόδων.

Αθήνα, Νοέμβριος 2017

1. Εισαγωγή

Με την παρούσα έκθεση αναλύεται η πορεία των φορολογικών εσόδων, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Οκτώβριο του 2017. Μεταξύ άλλων, κατά την ανάλυση, συγκρίνονται τα έσοδα του Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους και αιτιολογούνται αποκλίσεις σε σημαντικές κατηγορίες εσόδων. Η ανάλυση ακολουθεί τη δομή και τους κωδικούς αριθμούς εσόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν σε έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαμβάνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

2. Πορεία και διάρθρωση φορολογικών εσόδων

Γράφημα 1. Φορολογικά έσοδα περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2016 & 2017


Σύμφωνα με το Γράφημα 1, για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017, τα σωρευτικά φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 37.833.833.007,87 €, ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όπου τα έσοδα ανέρχονταν σε 37.639.740.333,52 €.

Συγκριτικά με το πρώτο δεκάμηνο του 2016, όπως εμφανίζεται και στο Γράφημα 2, τα έσοδα από άμεσους φόρους το αντίστοιχο διάστημα του 2017 μειώθηκαν κατά 1,07 δις €, ενώ τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 1,27 δις €.

Γράφημα 2. Σωρευτικά φορολογικά έσοδα δεκαμήνου 2016 & 2017


Τα έσοδα Οκτωβρίου 2017 ανήλθαν σε 4.549.532.396,75 € και κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τα έσοδα του Οκτωβρίου του 2016, τα οποία ανέρχονταν σε 4.527.313.595,87 €. Σύμφωνα με τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων τον Οκτώβριο του 2017, οι άμεσοι φόροι ανέρχονται στο 44,03% των συνολικών φορολογικών εσόδων και οι έμμεσοι φόροι στο 55,97%. Τον Οκτώβριο του 2016, τα έσοδα από άμεσους φόρους αντιστοιχούσαν στο 48,88% των συνολικών φορολογικών εσόδων και τα έσοδα από έμμεσους φόρους στο 51,12%.

Γράφημα 3. Διάρθρωση φορολογικών εσόδων Οκτωβρίου 2016 & Οκτωβρίου 2017 σε άμεσους και έμμεσους φόρους


3. Άμεσοι Φόροι

Τον Οκτώβριο του 2017, τα έσοδα από άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0000) μειώθηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2016 (Γράφημα 3) και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 2 δις € έναντι 2,21 δις € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Επιγραμματικά, επισημαίνεται ότι αυτή η διαφορά στα έσοδα από άμεσους φόρους τον Οκτώβριο του 2017 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016 οφείλεται κατά κύριο λόγο α) στην είσπραξη μεγάλου ποσού τον Οκτώβριο του 2016 λόγω εκκαθάρισης εταιρείας και β) στη σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από 01/01/2017 με άμεση επίπτωση στην κατηγορία εσόδων από λοιπούς άμεσους φόρους.

Σε επίπεδο κύριων κατηγοριών, παρατηρούνται τα ακόλουθα:

- τα έσοδα από φόρους στο εισόδημα (ΚΑΕ 0100) μειώθηκαν κατά 15,06% και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 1,21 δις € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 1,43 δις € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους,

- τα έσοδα από φόρους στην περιουσία (ΚΑΕ 0200) ανήλθαν σε 487,4 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 στο ίδιο ύψος με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους,

- τα έσοδα από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 0600) αυξήθηκαν κατά 52,04% και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 130,98 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 86,15 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016,

- τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0700) διαμορφώθηκαν σε 40,25 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 33 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 και

- τα έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0800) μειώθηκαν κατά 26,22% και συγκεκριμένα, ανέρχονται σε 131,22 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 177,86 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Στο Γράφημα 4 παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μείζονος κατηγορίας στο σύνολο των άμεσων φόρων.

Γράφημα 4. Ποσοστό συμμετοχής κύριων κατηγοριών άμεσων φόρων στα συνολικά έσοδα από άμεσους φόρους


Έσοδα από φόρους στο εισόδημα

Το αποτέλεσμα των εσόδων από φόρους στο εισόδημα (ΚΑΕ 0100) για τον Οκτώβριο του 2017 διαμορφώθηκε κυρίως από τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΚΑΕ 0110 – 1,21 δις €) και νομικών προσώπων (ΚΑΕ 0120 - 500,25 εκ. €). Επισημαίνεται ότι έχει επέλθει πλήθος μεταβολών στη φορολογία εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το φορολογικό έτος 2016. Η επίδραση των εν λόγω μεταβολών στα έσοδα θα αξιολογηθεί τους προσεχείς μήνες καθόσον εξελίσσεται η καταβολή του φόρου εισοδήματος.

Έσοδα από φόρους στο εισόδημα φυσικών προσώπων

Ειδικότερα, τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΚΑΕ 0110), τα οποία αποτελούν το 50,96% των συνολικών εσόδων από φόρους στο εισόδημα κατά τον μήνα Οκτωβρίου του 2017, αυξήθηκαν σε σχέση με τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους (Γράφημα 5), ήτοι έχουν διαμορφωθεί σε 618,33 εκ. € έναντι 578,97 εκ. €.

Τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα (ΚΑΕ 0111) διαμορφώθηκαν στα 71,94 εκ. € (αύξηση κατά 14,1%) και εξελίσσονται δυναμικά λόγω της διανυόμενης περιόδου είσπραξης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 2017. Επισημαίνεται ότι ο Οκτώβριος δεν αποτελούσε μήνα καταβολής δόσης φόρου εισοδήματος.

Τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα εισπραττόμενο με τη μορφή προκαταβολής (ΚΑΕ 0112) διαμορφώθηκαν σε 29,6 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 25,53 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις που εισπράττεται με μορφή παρακράτησης (ΚΑΕ 0113) διαμορφώθηκαν σε 456,7 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 431,12 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα (πλην μισθών και συντάξεων) εισπραττόμενο με τη μορφή παρακράτησης (ΚΑΕ 0115) ανήλθαν σε 54,44 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 56,36 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Τέλος, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα που αναλογεί σε εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς (άρθ.13,ν.2238/94) (ΚΑΕ 0114) διαμορφώθηκαν σε 4,92 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 2,85 εκ. τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Γράφημα 5. Έσοδα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων


Έσοδα από φόρους στο εισόδημα νομικών προσώπων

Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (ΚΑΕ 0120) εμφανίζονται σημαντικά μειωμένα, ήτοι διαμορφώθηκαν σε 500,25 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 762,44 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (Γράφημα 6). Η συγκεκριμένη μεταβολή οφείλεται κυρίως στην υψηλή είσπραξη εσόδων τον Οκτώβριο του 2016 λόγω εκκαθάρισης εταιρείας.

Αναλυτικά, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΚΑΕ 0121) εμφανίζονται μειωμένα και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στα 105,89 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 252,61 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εισπράττεται με μορφή προκαταβολής (ΚΑΕ 0122) μειώθηκαν αντίστοιχα και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στα 294,43 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 410,06 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Επίσης, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα εταιριών, κοινοπραξιών κ.λπ. (άρθρο 7 του ν. 2065/92 και άρθρα 10, 64 του ν. 2238/94) (ΚΑΕ 0128) μειώθηκαν σε 26,23 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 40,28 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ για τον αντίστοιχο εισπραττόμενο με μορφή προκαταβολής φόρο (ΚΑΕ 0129), τα έσοδα αυξήθηκαν σε 63,08 εκ. € έναντι 48,65 εκ. € τον Οκτώβριο του προηγουμένου έτους.

Γράφημα 6. Έσοδα φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων


Έσοδα από ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων

Τα έσοδα από τις ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων (ΚΑΕ 0140) κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2017 διαμορφώθηκαν σε 90,88 εκ. € έναντι 83,07 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 (Γράφημα 7). Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, αξιοσημείωτη είναι η μεταβολή των εσόδων από τον φόρο επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ. (ΚΑΕ 0144 - 20,84 εκ. € τον Οκτώβριο 2017 έναντι 26,76 εκ. € τον Οκτώβριο 2016) και η μεταβολή των εσόδων από τους λοιπούς φόρους ειδικών κατηγοριών (ΚΑΕ 0149 - 30,4 εκ. € τον Οκτώβριο 2017 έναντι 18,07 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016).

Γράφημα 7. Έσοδα ειδικών κατηγοριών φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων


Έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής

Για τον Οκτώβριο του 2017, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής εισπραττόμενο με τη μορφή παρακράτησης (ΚΑΕ 0150) σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους διαμορφώθηκαν σε 3,9 εκ. € έναντι 4,04 εκ. €. Το σύνολο σχεδόν των εσόδων της εν λόγω κατηγορίας προέρχεται από τον φόρο επί πληρωμών για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας (ΚΑΕ 0151).

Έσοδα από φόρους στην περιουσία

Τον Οκτώβριο του 2017, τα έσοδα από φόρους στην περιουσία (ΚΑΕ 0200), ύψους 487,4 εκ. €, αποτελούν το 24,33% των συνολικών εσόδων από άμεσους φόρους και εμφανίζονται στο ίδιο επίπεδο με τα έσοδα του αντίστοιχου μήνα του έτους 2016 (487,27 εκ. €) (Γράφημα 8).

Γράφημα 8. Έσοδα από φόρους στην περιουσία


Ειδικότερα, τα έσοδα από φόρους και τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ. (ΚΑΕ 0210) διαμορφώθηκαν σε 17,43 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 9,39 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016.

Τα έσοδα από φόρους στην ακίνητη περιουσία (ΚΑΕ 0220) διαμορφώθηκαν σε 469,97 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 477,88 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (Γράφημα 9), αποτελώντας το 96,42% των συνολικών εσόδων από τους φόρους στην περιουσία.

Γράφημα 9. Έσοδα από τον φόρο ακίνητης περιουσίας


Σημειώνεται τέλος, ότι τα έσοδα από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΚΑΕ 0225) ανήλθαν σε 464,03 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 469,48 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016.

Έσοδα από άμεσους φόρους από Π.Ο.Ε.

Τα έσοδα από τους άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) (ΚΑΕ 0600) για τον Οκτώβριο του 2017 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016 αυξήθηκαν και συγκεκριμένα, διαμορφώνονται σε 130,98 εκ. € έναντι 86,15 εκ. € (Γράφημα 10).

Επισημαίνεται ότι με τα άρθρα 57-61 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016) ρυθμίστηκε η οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, με αρχική προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση έως και 31.5.2017, η οποία με τον ν.4474/2017 (ΦΕΚ Α' 80), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρατάθηκε μέχρι και τις 25.11.2017.

Γράφημα 10. Έσοδα από άμεσους φόρους από Π.Ο.Ε.


Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, τα έσοδα από τους άμεσους φόρους που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (ΚΑΕ 0610) διαμορφώθηκαν τον Οκτώβριο του 2017 σε 63,15 εκ. € έναντι 11,43 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 και τα έσοδα από τα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. που πρέπει να εισπραχθούν (ΚΑΕ 0630) σε 67,12 εκ. € έναντι 73,73 εκ. € αντίστοιχα.

Έσοδα από άμεσους φόρους που αφορούν προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές

Τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0700) τον Οκτώβριο του 2017 διαμορφώθηκαν στα 40,25 εκ. € (Γράφημα 11). Η μεταβολή σε σχέση με τα έσοδα του Οκτωβρίου του 2016 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από προσαυξήσεις στους άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0711), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 38,23 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 30,65 εκ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Γράφημα 11. Έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές


Έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους

Τον Οκτώβριο του 2017, τα έσοδα από τους λοιπούς άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0800) ανήλθαν σε 131,22 εκ. € (Γράφημα 12) έναντι 177,86 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 και αποτελούν το 6,55% των συνολικών εσόδων από άμεσους φόρους.

Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, σημειώθηκαν οι ακόλουθες αξιοσημείωτες μεταβολές:

- μείωση των εσόδων από εισφορές συνταξιοδότησης από το Δημόσιο (ΚΑΕ 0824) σε 1,3 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 52,87 εκ. € τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους λόγω της σύστασης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και της λειτουργίας του από 01.01.2017 και

- αύξηση των εσόδων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα (ΚΑΕ 0891) σε 67,14 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 58,9 εκ. € τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Γράφημα 12. Έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους


4. Έμμεσοι Φόροι

Τα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους (ΚΑΕ 1000) τον Οκτώβριο του 2017 ανήλθαν στα 2,55 δις €, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 10,02% έναντι των αντίστοιχων εσόδων του Οκτωβρίου του 2016 (Γράφημα 13).

Γράφημα 13. Συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους


Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα έσοδα σε επίπεδο κύριων κατηγοριών διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

- αύξηση των εσόδων από τον Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1100) κατά 7,17% (ήτοι κατά 113,8 εκ. €) σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016, με συμμετοχή 66,78% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους,

- αύξηση των εσόδων από λοιπούς φόρους συναλλαγών (ΚΑΕ 1200) κατά 15,31% (ήτοι κατά 6,63 εκ. €) σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016, με συμμετοχή 1,96% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους,

- σημαντική αύξηση των εσόδων από λοιπούς φόρους κατανάλωσης (ΚΑΕ 1300) κατά 80,72% (ήτοι κατά 31,98 εκ. €) σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016, με συμμετοχή 2,81% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους,

- σημαντική αύξηση των εσόδων από τους φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα Τελωνεία (ΚΑΕ 1400) κατά 12,39% (ήτοι κατά 70,89 εκ. €), με συμμετοχή 25,25% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους,

- αύξηση των εσόδων από έμμεσους φόρους από παρελθόντα οικονομικά έτη (ΚΑΕ 1600) κατά 12,89% (ήτοι κατά 5,57 εκ. €), με συμμετοχή 1,92% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους,

- σταθερή είσπραξη ύψους 15,01 εκ. από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους (ΚΑΕ 1700) με συμμετοχή 0,59% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους και

- αύξηση των εσόδων που εισπράττονται για την Ε.Ε. (ΚΑΕ 1900) κατά 19,98% (ήτοι κατά 2,89 εκ. €), με συμμετοχή 0,68% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους.

Όπως παρουσιάζεται και στο Γράφημα 14, για τον Οκτώβριο του 2017, τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. και τους φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα Τελωνεία κατέχουν πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής (92,03%) στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους.

Γράφημα 14. Ποσοστό συμμετοχής κύριων κατηγοριών έμμεσων φόρων στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους


Έσοδα από τον ΦΠΑ

Τα συνολικά έσοδα από τον Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1100), ποσού 1,7 δις €, διαρθρώνονται σε έσοδα από τον Φ.Π.Α. εγχωρίων (ΚΑΕ 1110), τον Φ.Π.Α. εγχωρίων σε συνέχεια του ΚΑΕ 1110 (ΚΑΕ 11201) και τον Φ.Π.Α. εισαγομένων (ΚΑΕ 1150), τα οποία τον Οκτώβριο του 2017 αντιστοιχούν στο 87,35%, στο 3,03% και στο 9,62%, αντίστοιχα, των συνολικών εσόδων από Φ.Π.Α.

Για τον μήνα αναφοράς, τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. εγχωρίων (ΚΑΕ 1110 & ΚΑΕ 1120) παρουσίασαν αύξηση κατά 5,96% (αύξηση 86,52 εκ. €) σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016 και τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. εισαγομένων (ΚΑΕ 1150) αυξήθηκαν κατά 20,03% (αύξηση 27,29 εκ. €).
Αποτέλεσμα των ανωτέρω μεταβολών είναι ότι τον Οκτώβριο του 2017, τα συνολικά έσοδα από τον Φ.Π.Α. αυξήθηκαν κατά 113,8 εκ. € έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2016 (ποσοστιαία μεταβολή 7,17%) (Γράφημα 15), το οποίο εν μέρει οφείλεται στη διενέργεια εντατικών μερικών επιτόπιων ελέγχων κατά τη θερινή περίοδο.

Σε επίπεδο κατηγοριών σημειώθηκαν οι ακόλουθες αξιοσημείωτες μεταβολές:

- αύξηση των εσόδων από τον Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών (ΚΑΕ 1117), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 149,23 εκ. € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,97 εκ. €,

- αύξηση των εσόδων από τον Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω των ΔΟΥ (ΚΑΕ 1119), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1,28 δις € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 57,99 εκ. €,

- αύξηση των εσόδων από τον Φ.Π.Α. στα οχήματα που εισπράττεται μέσω τελωνείων (ΚΑΕ 1121), τα οποία αυξήθηκαν κατά 3,57 εκ. € και διαμορφώθηκαν σε 19,68 εκ. €,

- αύξηση των εσόδων από τον Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω τελωνείων (ΚΑΕ 1124), τα οποία αυξήθηκαν κατά 4,94 εκ. € και διαμορφώθηκαν σε 9,19 εκ. € και

- αύξηση των εσόδων από τον Φ.Π.Α. στα λοιπά εισαγόμενα (ΚΑΕ 1151), τα οποία αυξήθηκαν κατά 26,23 εκ. € και διαμορφώθηκαν σε 160,27 εκ. €.

Όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 15, τον Οκτώβριο του 2017 σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016, τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. που εισπράττεται μέσω των Δ.Ο.Υ. και μέσω των Τελωνείων εμφανίζονται αυξημένα κατά 59,05 εκ. € και κατά 54,75 εκ. €, αντίστοιχα.

Γράφημα 15. Συνολικά έσοδα Φ.Π.Α., έσοδα Φ.Π.Α. Δ.Ο.Υ. & Τελωνείων


Έσοδα από λοιπούς φόρους συναλλαγών

Τα μηνιαία έσοδα από τους λοιπούς φόρους συναλλαγών (ΚΑΕ 1200, Γράφημα 16) τον Οκτώβριο του 2017 διαμορφώθηκαν σε 49,92 εκ. € έναντι 43,29 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016. Για τον μήνα αναφοράς, η συγκεκριμένη κατηγορία συμμετέχει στο σύνολο των εσόδων από έμμεσους φόρους με 1,96%.

Ειδικότερα, σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών εσόδων σημειώνεται:

- αύξηση των εσόδων από φόρους στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων (ΚΑΕ 1210) κατά 3,41 εκ. €, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 23,71 εκ. € (αύξηση 16,81%) και

- αύξηση των εσόδων από τέλη χαρτοσήμου (ΚΑΕ 1220) κατά 2,8 εκ. €, με τα συνολικά έσοδα να διαμορφώνονται σε 25,74 εκ. € (αύξηση 12,19%).

Γράφημα 16. Έσοδα από λοιπούς φόρους συναλλαγών


Έσοδα από λοιπούς φόρους κατανάλωσης

Τα μηνιαία έσοδα από τους λοιπούς φόρους κατανάλωσης (ΚΑΕ 1300) παρουσίασαν αύξηση κατά 80,72% (ήτοι κατά 31,98 εκ. €) και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 71,59 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 39,61 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 (Γράφημα 17).

Αναλυτικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- αύξηση των εσόδων από τον φόρο ασφαλίστρων (άρθρο 29, ν.3492/06, ΚΑΕ 1352), τα οποία ανήλθαν σε 12,7 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 1,88 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016,

- αύξηση των εσόδων από την επιβολή τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας (άρθ. 33, ν.3775/09, ΚΑΕ 1357), τα οποία ανήλθαν σε 35,31 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 27,45 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016,

- αύξηση των εσόδων από την επιβολή τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση (άρθρο 54 του ν.4389/2016, ΚΑΕ 1393), τα οποία ανήλθαν σε 3,74 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 1,95 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 και

- έσοδα από την επιβολή τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (άρθρο 55 του ν.4389/2016, ΚΑΕ 1394), τα οποία ανήλθαν σε 10,38 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο τέλος επιβάλλεται επί μηνιαίων λογαριασμών σύνδεσης που εκδίδονται από 01.01.2017.

Γράφημα 17. Έσοδα από λοιπούς φόρους κατανάλωσης


Έσοδα από φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα Τελωνεία

Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα Τελωνεία (ΚΑΕ 1400) αυξήθηκαν κατά 12,39% και διαμορφώθηκαν σε 642,88 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 571,99 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 (Γράφημα 18). Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή της συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους είναι αρκετά υψηλή (ποσοστό συμμετοχής 25,25%) κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2017.

Σημαντικές, σχετικά, μεταβολές σε απόλυτο μέγεθος παρουσίασαν τα έσοδα από:

- τον Ε.Φ.Κ. εισαγόμενου από τρίτες χώρες diesel (KAE 1433), τα οποία αυξήθηκαν κατά 10,3 εκ. € και διαμορφώθηκαν σε 28,03 εκ. €. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται εν μέρει στην αύξηση των συντελεστών Ε.Φ.Κ. στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης από 01.01.2017 (άρθρο 60 του ν. 4389/2016),

- τον φόρο κατανάλωσης που επιβλήθηκε από 1/1/2017 στον καφέ από τρίτες χώρες (άρθρο 58 του ν. 4389/2016_ΚΑΕ 1445), τα οποία ανήλθαν σε 3,45 εκ. €,

- τον φόρο κατανάλωσης που επιβλήθηκε από 1/1/2017 στο ηλεκτρονικό τσιγάρο (άρθρο 58 του ν.4389/2016_ΚΑΕ 1446 και 1476), τα οποία ανήλθαν στις 510,9 χιλ. €,

- τα τέλη ταξινόμησης στα εγχώρια και ΕΕ επιβατικά αυτοκίνητα (ΚΑΕ 1451), τα οποία αυξήθηκαν κατά 2,53 εκ. € και ανήλθαν σε 14,53 εκ. €,

- τον Ε.Φ.Κ. εγχωρίων και ΕΕ βενζινών (ΚΑΕ 1462), τα οποία αυξήθηκαν κατά 10,99 εκ. € (ήτοι κατά 6,79%) και διαμορφώθηκαν σε 172,92 εκ. €,

- τον Ε.Φ.Κ. εγχωρίων και ΕΕ diesel (ΚΑΕ 1463), τα οποία εμφάνισαν αύξηση κατά 27,26 εκ. € (δηλαδή κατά 28,09%) και διαμορφώθηκαν στα 124,3 εκ. €,

- τον Ε.Φ.Κ. στο εγχώριο και ΕΕ φυσικό αέριο (ΚΑΕ 1466), τα οποία μειώθηκαν κατά 3,07 εκ. € (δηλαδή κατά 64,93%) και διαμορφώθηκαν σε 1,66 εκ. €. Αυτή η μεταβολή ερμηνεύεται εν μέρει από τη μείωση των συντελεστών Ε.Φ.Κ. για τους οικιακούς και μεγάλους εταιρικούς καταναλωτές (παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4389/2016) από 01.01.2017,

- τον Ε.Φ.Κ. στα εγχώρια και ΕΕ προϊόντα καπνού (ΚΑΕ 1471), τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά 6,27 εκ. € (δηλαδή κατά 3,04%) και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 212,38 εκ. €

- τον Ε.Φ.Κ. εγχωρίων και ΕΕ οινοπνεύματος και οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΕ 1472), τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά 2,97 εκ. € (δηλαδή κατά 11,72%) και διαμορφώθηκαν σε 28,28 εκ. € και

- τον Ε.Φ.Κ. στον καφέ, εγχώριο και Ε.Ε. (ν. 4389/2016_ΚΑΕ 1475), τα οποία ανήλθαν στα 5,27 εκ. €. Ο εν λόγω φόρος επεβλήθη από 01.01.2017.

Γράφημα 18. Έσοδα από φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα Τελωνεία


Έσοδα από έμμεσους φόρους Π.Ο.Ε.

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 1600) κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2017 αποτελούν το 1,92% του συνόλου των εσόδων από έμμεσους φόρους και σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2016 αυξήθηκαν κατά 12,89% (ήτοι κατά 5,57 εκ. €), διαμορφούμενα στα 48,77 εκ. € (Γράφημα 19). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των εσόδων από υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από Φ.Π.Α. που πρέπει να εισπραχθούν (ΚΑΕ 1632), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 39,99 εκ. € τον Οκτώβριο του 2017 έναντι 34,63 εκ. € τον Οκτώβριο του 2016 (αύξηση κατά 15,47%).

Γράφημα 19. Έσοδα έμμεσων φόρων από Π.Ο.Ε.


Έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους

Τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους (KAE 1700) κατά τον Οκτώβριο του 2017 παρέμειναν σταθερά σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016 και διαμορφώθηκαν σε 15,01 εκ. € (Γράφημα 20).

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή της συγκεκριμένης κατηγορίας στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους ανέρχεται σε 0,59%.

Γράφημα 20. Έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους


Έσοδα που εισπράττονται για την Ε.Ε.

Τα έσοδα που εισπράττονται για την Ε.Ε. (ΚΑΕ 1900) τον Οκτώβριο του 2017 ανήλθαν στα 17,34 εκ. €, αυξημένα κατά 19,98% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016 (Γράφημα 21). Τα εν λόγω έσοδα για τον Οκτώβριο του 2017 αποτελούν το 0,68% των συνολικών εσόδων από έμμεσους φόρους.

Γράφημα 21. Έσοδα που εισπράττονται για την Ε.Ε.


5. Επίτευξη ετήσιου στόχου μέχρι τον Οκτώβριο του 2017

Φορολογικά έσοδα ως προς αρχικό – αναθεωρημένο στόχο

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης του στόχου είσπραξης φορολογικών εσόδων σε επίπεδο έτους και δεκαμήνου, ως προς τον αρχικά τιθέμενο και ως προς τον αναθεωρημένο στόχο.

Πίνακας 1. Βαθμός επίτευξης στόχου είσπραξης φορολογικών εσόδων


Ο βαθμός επίτευξης του ετήσιου αναθεωρημένου στόχου (βάσει των προβλέψεων του Μ.Π.Δ.Σ.2) ως προς τα συνολικά φορολογικά έσοδα (48,24 δις €) ανέρχεται σε 78,42%, ενώ ο βαθμός επίτευξης ως προς τον δεκαμηνιαίο αναθεωρημένο στόχο (38,35 δις €) ανέρχεται σε 98,67%.

Ο αντίστοιχος βαθμός επίτευξης του αρχικού ετήσιου (46,86 δις €) και δεκαμηνιαίου στόχου (37,74 δις €), σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2017, ανέρχεται σε 80,74% και 100,25%, αντίστοιχα.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο αναθεωρημένος στόχος για τους άμεσους φόρους σε επίπεδο έτους αυξήθηκε κατά 5,44% σε σχέση με τον αρχικό στόχο, ενώ και η αντίστοιχη μεταβολή για τους έμμεσους φόρους ήταν θετική κατά 1,04%.

Στους άμεσους φόρους, η επίτευξη του ετήσιου αναθεωρημένου στόχου ανήλθε σε 74,73%, ενώ ο αντίστοιχος βαθμός επίτευξης του αρχικού στόχου είναι 78,79%. Αντίστοιχα για τους έμμεσους φόρους, το ποσοστό επίτευξης ανέρχεται σε 81,40%, έναντι 82,25%.

Σε επίπεδο δεκαμήνου, για τους άμεσους φόρους, η επίτευξη του δεκαμηνιαίου αναθεωρημένου στόχου ανήλθε σε 94,80%, ενώ ο αντίστοιχος βαθμός επίτευξης του αρχικού στόχου είναι 97,38%. Αντίστοιχα, για τους έμμεσους φόρους, το ποσοστό επίτευξης ανέρχεται σε 101,74%, έναντι 102,48%.

Επισημαίνεται ότι ο αναθεωρημένος στόχος προβλέπει περισσότερα φορολογικά έσοδα σε σχέση με τον αρχικό κυρίως κατά το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Άμεσοι φόροι 2017-2016

Ο βαθμός επίτευξης του αναθεωρημένου στόχου (βάσει των προβλέψεων του Μ.Π.Δ.Σ.) ως προς τα έσοδα από άμεσους φόρους (21,53 δις €) για το πρώτο δεκάμηνο του έτους ανέρχεται στο επίπεδο του 74,73%, χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όπου το ποσοστό επίτευξης ως προς τον ετήσιο στόχο ήταν 85,67%. Αναλυτικά, τα έσοδα από άμεσους φόρους το πρώτο δεκάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 16,09 δις € έναντι 17,16 δις € την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Σημειώνεται ότι ο στόχος σε επίπεδο έτους αυξήθηκε για τους άμεσους φόρους κατά 7,47% (σε 21,53 δις € το 2017 έναντι 20,03 δις € το 2016). Στο Γράφημα 22 παρουσιάζονται τα έσοδα από άμεσους φόρους σε μηνιαία βάση για τα έτη 2016 & 2017 και οι αντίστοιχοι μηνιαίοι αναθεωρημένοι στόχοι.

Γράφημα 22. Πορεία εσόδων και στόχοι είσπραξης άμεσων φόρων σε μηνιαία βάση


Στην ως άνω επίτευξη συνεισφέρουν τα έσοδα των παρακάτω κατηγοριών φόρων:

- φόρος που εισπράττεται με μορφή παρακράτησης από μισθούς και συντάξεις (ΚΑΕ 0113) κατά 26,53%,

- φόρος στο εισόδημα πλην μισθών και συντάξεων (ΚΑΕ 0115) κατά 3,52%,

- φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων (ΚΑΕ 0120) κατά 14,70%

- ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων (ΚΑΕ 0225) κατά 12,88%,

- υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών που πρέπει να εισπραχθούν (KAE 0630) κατά 8,14%, και

- λοιποί άμεσοι φόροι (ΚΑΕ 0800) κατά 9,03%.

Έμμεσοι φόροι 2017-2016

Ο βαθμός επίτευξης του αναθεωρημένου στόχου (βάσει των προβλέψεων του Μ.Π.Δ.Σ.) ως προς τα έσοδα από έμμεσους φόρους (26,72 δις €) για το πρώτο δεκάμηνο του έτους ανέρχεται σε 81,40%. Συγκεκριμένα, παρατηρείται αρνητική μεταβολή για τους έμμεσους φόρους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όπου το ποσοστό επίτευξης ως προς τους στόχους ήταν 82,79%. Αναλυτικά, τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους ανήλθαν σε 21,75 δις € το πρώτο δεκάμηνο του 2017 έναντι 20,48 δις € το αντίστοιχο διάστημα του 2016.
Σημειώνεται ότι ο στόχος για τους έμμεσους φόρους σε επίπεδο έτους αυξήθηκε κατά 8% (σε 26,72 δις € το 2017 έναντι 24,74 δις € το 2016). Στο Γράφημα 23 παρουσιάζονται τα έσοδα από έμμεσους φόρους σε μηνιαία βάση για τα έτη 2016 & 2017 και οι αντίστοιχοι μηνιαίοι αναθεωρημένοι στόχοι.

Γράφημα 23. Πορεία εσόδων και στόχοι είσπραξης έμμεσων φόρων σε μηνιαία βάση


Στην ως άνω επίτευξη συνεισφέρουν τα έσοδα των παρακάτω κατηγοριών φόρων:
- ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή προϊόντα, στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών (ΚΑΕ 1117) κατά 6,90%,
- ΦΠΑ από κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω ΔΟΥ (ΚΑΕ 1119) κατά 43,33%,
- ΦΠΑ στα λοιπά εισαγόμενα (ΚΑΕ 1151) κατά 6,24%,
- ΕΦΚ βενζινών (ΚΑΕ 1462) κατά 8,52%,
- ΕΦΚ diesel (ΚΑΕ 1463) κατά 5,59%,
- ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού (ΚΑΕ 1471) κατά 8,01%, και
- υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από Φ.Π.Α που πρέπει να εισπραχθούν (KAE 1632) κατά 3,41%.
_____________________________________________

Στοιχεία επικοινωνίας
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Τμήμα Οικονομικών Μελετών & Ανάλυσης Εσόδων
Ερμού 23-25, Τ.Κ. 101 84, Αθήνα
τηλ. 210 3252664, 210 3252509
φαξ. 210 3252539
email: [email protected]
____________________________________________
1 Νέα ομάδα ΚΑΕ, η οποία δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2016 με σκοπό τη μεγαλύτερη ανάλυση και αντικατάσταση του ΚΑΕ 1115 «Φ.Π.Α. από λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω τελωνείων»
2 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021Ετικέτες για αναζήτηση φόροι έσοδα ΑΑΔΕ άμεσοι έμμεσοι


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο