Ειδήσεις Επισημάνσεις

«Περιβαλλοντικό τέλος» στις πλαστικές σακούλες - Λογιστικά και μηχανογραφικά θέματα(Σημείωση: Το παρόν άρθρο συντάχθηκε πριν την έκδοση της ΠΟΛ.1211/2017 "Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων.")

[Δείτε το νέο ανανεωμένο άρθρο εδώ]
Ανδρέας Γ. Πετρίδης
Οικονομολόγος – Λογιστής
[email protected]


1) Υπολογισμός «περιβαλλοντικού τέλους» και Φ.Π.Α

Με βάση την απόφαση με Αριθμό 180036/952 (ΦΕΚ Β 2812/10.8.2017)  από την 1/1/2018 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εισπράττουν και να αποδίδουν ειδικό περιβαλλοντικό τέλος, ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, για την διάθεση τους στους καταναλωτές.

Το τέλος αυτό υπολογίζεται ως εξής:

α) Από την 1η Ιανουαρίου 2018 το περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς προσδιορίζεται στην τιμή των 3 λεπτών και,

β) Από την 1η Ιανουαρίου 2019 το περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς προσδιορίζεται στην τιμή των 7 λεπτών.

γ) Τα ποσά του περιβαλλοντικού τέλους που αναφέρονται παραπάνω, αναγράφονται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ.

Σημείωση:

Το άρθρο 19 του κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) στην παράγραφο 4 αναφέρει:

4. Στη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται:

β) οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώματα, οι εισφορές, τα τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου, με εξαίρεση το φόρο του παρόντος νόμου.


Στο ερώτημα εάν στο ποσό του ειδικού τέλους θα πρέπει να υπολογίζουμε ή όχι Φ.Π.Α., η παραπάνω αναφορά μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το τέλος υπόκειται σε Φ.Π.Α..

2) Καταβολή είσπραξη και απόδοση του «περιβαλλοντικού τέλους».

Ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους διέπετε από τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α'/94).

Ειδικότερα:

α) Κάθε έμπορος, ο οποίος διαθέτει στον καταναλωτή λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, υποχρεούται ανά τρίμηνο, την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα και για πρώτη φορά στις 30 Απριλίου 2018, να υποβάλλει στην ΑΑΔΕ δήλωση απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους.

Ουσιαστικά πρόκειται για μία νέα υποχρέωση που έχουν να αντιμετωπίσουν τα περισσότερα λογιστήρια από το νέο έτος.

Το περιβαλλοντικό τέλος αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούται να τηρεί ο έμπορος.

β) Ο έλεγχος της ορθής απόδοσης των περιβαλλοντικών τελών από τους εμπόρους διενεργείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4389/2016. Η ΑΑΔΕ θα πρέπει να ενεργοποιήσει ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους, στο περιβάλλον TAXISnet.

3) Τιμολόγηση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς και υποχρέωση ενημέρωσης

Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς, χρεώνονται στον καταναλωτή στα σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.

Το ποσό της χρέωσης αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ.

Επίσης:

α) Οι έμποροι των υπεραγορών τροφίμων ή «Σούπερ Μάρκετ», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 44 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β 8577/1983, υποχρεούνται εκτός των άλλων να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εφοδιάζονται στο ταμείο των σημείων πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες/ τσάντες μεταφοράς και να τις τοποθετούν σε εμφανές στους καταναλωτές και προσιτό σημείο.

β) Οι έμποροι εκτός των περιπτέρων και του υπαίθριου εμπορίου υποχρεούνται:

(1) να αναγράφουν στα σημεία λιανικής πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, σε εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή, ότι: «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος (με αναγραφή του ποσού του τέλους), με σκοπό τη μείωση χρήσης τους».

(2) να μεριμνούν για την αναγραφή του ποσού του περιβαλλοντικού τέλους, με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο, στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ.

γ) Όλοι οι έμποροι και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτέρων και του υπαίθριου εμπορίου, υποχρεούνται να παρέχουν στον καταναλωτή μόνο λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σειριακό κωδικό και σήμανση η οποία φέρει τον τόπο και την ημερομηνία παραγωγής και τον Αριθμό Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ).

Υπόδειγμα πινακίδας:
 

Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος 3 λεπτών του ευρώ, με σκοπό τη μείωση χρήσης τους


4) Προσαρμογή Μηχανογραφημένων Συστημάτων – Ταμειακών Μηχανών


Για την παρακολούθηση του ειδικού περιβαλλοντικού τέλους είναι απαραίτητη η προσαρμογή των ταμειακών μηχανών και των μηχανογραφικών συστημάτων προκειμένου να είναι εφικτή η τιμολόγηση του από την πρώτη του έτους.

Ειδικότερα:

α) όσοι χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές θα πρέπει σε συνεννόηση με τον τεχνικό που τους υποστηρίζει να δημιουργήσουν μία νέα κατηγορία χρέωσης με τίτλο «περιβαλλοντικό τέλος για πλαστικές σακούλες μεταφοράς» το οποίο θα χρεώνουν στα παραστατικά λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας που παραδίδουν.

β) όσοι χρησιμοποιούν μηχανογραφικά συστήματα για την έκδοση των παραστατικών πώλησης θα πρέπει να δημιουργήσουν μία επιβάρυνση (έξοδο) που θα χρεώνουν στον πελάτη ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας που παραδίδουν.

Ανάλογα με το σύστημα αντί της επιβάρυνσης μπορεί να δημιουργηθεί ένας νέος κωδικός αποθήκης με τίτλος «Περιβαλλοντικό τέλος ανά λεπτή πλαστική σακούλας μεταφοράς» το οποίο και θα υπολογίζεται ανάλογα με την ποσότητα που θα αναγράφεται κάθε φορά στα παραστατικά.

Παράλληλα θα πρέπει να προσαρμόσουν τις διαδικασίες ενημέρωσης της λογιστικής (γέφυρες) προκειμένου να απεικονιστεί το τέλος μεταφοράς στους κατάλληλους λογαριασμούς της λογιστικής.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεργαστούν με την εταιρεία που τους υποστηρίζει μηχανογραφικά για την καλύτερη αντιμετώπιση των παραπάνω.

5) Λογιστική Απεικόνιση

Προτεινόμενη ανάπτυξη Λογαριασμών


Προτεινόμενη ανάπτυξη λογαριασμών για την παρακολούθηση του ειδικού περιβαλλοντικού τέλους:

54-11 Λοιποί Φόροι-Τέλη Πωλήσεων
54-11-00 Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς
54-11-00-0000 Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς
54-11-00-0023 Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με ΦΠΑ 24%

Η παραπάνω προτεινόμενη ανάπτυξη των λογαριασμών είναι κοινή τόσο για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το ΕΓΛΣ (ΠΔ.1123/1980) όσο και τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το λογιστικών σχέδιο των ΕΛΠ (.4308/2014).

Λογιστικό άρθρο απεικόνισης πωλήσεων

Παράδειγμα πώλησης εμπορευμάτων με λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς :


Με λογαριασμούς Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ.1123/1980)

 

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
30-00-00-0000 Πελάτες Εσωτερικού 124,07  
70-00-00-0024 Πωλήσεις Εμπορευμάτων με ΦΠΑ 24%   100
54-00-70-0024 ΦΠΑ Πωλήσεων Εμπορευμάτων 24%   24
54-11-00-0000 Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς    0,06
(2 τεμάχια Χ 0,03 = 0,06)
54-00-79-0024 ΦΠΑ Λοιπών Εσόδων 24%   0,01


Με λογαριασμούς Λογιστικού Σχεδίου Ε.Λ.Π. (ν.4308/2017)
 

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
30-01-00-0000 Πελάτες – Μη Συνδεδεμένες Οντότητες 124,07  
70-01-01-0024 Πωλήσεις Εμπορευμάτων με ΦΠΑ 24% σε μη συνδεδεμένες οντότητες   100
54-02-01-7024 ΦΠΑ Πωλήσεων Εμπορευμάτων 24%   24
54-11-00-0000 Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς    0,06
(2 τεμάχια Χ 0,03 = 0,06)
54-02-01-7924 ΦΠΑ Λοιπών Εσόδων 24%   0,01


Το συγκεντρωμένο στον προτεινόμενο λογαριασμό «54-11» περιβαλλοντικό τέλος στο τέλος κάθε τριμήνου θα αποδίδεται στην ΑΑΔΕ με την υποβολή δήλωσης στην ειδική εφαρμογή που θα αναπτυχθεί στο περιβάλλον του taxisnet.
………………………..

Για περισσότερες πληροφορίες για το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος μπορείτε να δείτε την απόφαση με αριθμό 180036/952/2017  και τις σχετικές νομοθεσίες που μας παραπέμπει.


Ετικέτες για αναζήτηση πλαστικές σακούλες


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο