Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Αυξήθηκε η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο 3ο τρίμηνο του 201715/12/2017 - Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - Σεπτέμβριος 2017

Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων(1) - Σεπτέμβριος 2017

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 16.445 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2017, έναντι 16.400 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1.449 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι αύξηση (46 εκατ. ευρώ) παρουσίασαν μόνο οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού ανήλθε σε 8,8% στο γ’ τρίμηνο του 2017 έναντι 8,6% στο προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 9.505 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου έναντι 9.404 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, με το ποσοστό τους επί του συνολικού ενεργητικού να ανέρχεται στο 57,8%, έναντι 57,3% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων αυτών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών αγορών ελληνικών τίτλων. Αναλυτικότερα, το γ’ τρίμηνο του 2017 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προέβησαν σε καθαρές τοποθετήσεις ύψους 101 εκατ. ευρώ σε τίτλους εσωτερικού και ύψους 27 εκατ. ευρώ σε τίτλους εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 2.742 εκατ. ευρώ έναντι 2.757 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 16,7% έναντι 16,8% το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε ρευστοποιήσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού ύψους 17 εκατ. ευρώ.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές μειώθηκε σε 496 εκατ. ευρώ έναντι 501 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,0% έναντι 3,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών των μετοχών εσωτερικού.

Οι συνολικές απαιτήσεις από αντασφαλιστές/αντασφαλιζόμενους υποχώρησαν σε 420 εκατ. ευρώ έναντι 441 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Τα δάνεια μειώθηκαν κατά 2 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 139 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιπές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 35 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.067 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του παθητικού, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 26 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 2.960 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2017. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 59 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 11.933 εκατ. ευρώ. Επί του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων, το 67% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)
 

 

2017

Β’ τρίμηνο

2017

Γ’ τρίμηνο

Καταθέσεις

1.413

1.449

Εσωτερικό

841

887

Εξωτερικό

572

562

Χρεωστικοί Τίτλοι

9.404

9.505

Εσωτερικό

3.361

3.431

Εξωτερικό

6.043

6.074

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

2.757

2.742

Εσωτερικό

840

828

Εξωτερικό

1.917

1914

Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

501

496

Εσωτερικό

385

386

Εξωτερικό

116

111

Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο)

638

623

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

2

3

Δάνεια

141

139

Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι

441

420

Λοιπά στοιχεία

1.102

1.067

Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού

16.400

16.445

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο

2.934

2.960

Ασφαλιστικές προβλέψεις

11.874

11.933

Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής

8.695

8.762

εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων

743

743

Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών

3.179

3.171

Δάνεια

88

89

Λοιπά στοιχεία

1.504

1.462


Πίνακας 2: Καθαρές ροές(2) τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (σε εκατ. ευρώ)
 

Τοποθετήσεις

2017

Β’ τρίμηνο

2017

Γ’ τρίμηνο

Χρεωστικοί Τίτλοι

12

128

Εσωτερικό

134

101

Εξωτερικό

-122

27

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

78

-23

Εσωτερικό

80

-6

Εξωτερικό

-2

-17

Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

-2

20

Εσωτερικό

-3

25

Εξωτερικό

1

-5


Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος:

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/nomonetary/default.aspx

Σημείωση: Το παρόν Δελτίο Τύπου είναι το πρώτο της σειράς και θα δημοσιεύεται ανά τρίμηνο κατόπιν της εφαρμογής του Κανονισμού ΕΚΤ/2014/50 σχετικά με τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την παροχή στατιστικών στοιχείων με βάση μια εναρμονισμένη μεθοδολογία, κοινή για όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ.

Το παρόν Δελτίο Τύπου αναφέρεται σε στατιστικά στοιχεία, όπως αυτά συλλέγονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό. Τα στοιχεία για το σύνολο των χωρών της ζώνης του ευρώ δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (https://www.ecb.europa.eu/press/pr/stats/icb/html/index.en.html).

1) Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016  περί ενιαίας υποβολής εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς.

2) Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο