Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Στη δημοσιότητα οι δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης «πόθεν έσχες» για το οικονομικό έτος 2016 (χρήση 2015)Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2017

Στη δημοσιότητα οι δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης «πόθεν έσχες» για το οικονομικό έτος 2016 (χρήση 2015)

Η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του N. 3213/2003, ως ισχύει, αποτελούμενη από την Προέδρο αυτής,  κυρία Αναστασία Χριστοδουλοπούλου,  Γ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής και Προέδρο της Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κύριο Γεώργιο Κοντό, Αρεοπαγίτη, τον κύριο Αριστόβουλο - Γεώργιο   Βώρο,  Σύμβουλο της Επικράτειας, την κυρία Ασημίνα Σαντοριναίου,  Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την κυρία Άννα Ζαΐρη, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και Προέδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, τον κύριο Γεώργιο Πάσχα, Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδας, ως αναπληρωτή του τακτικού μέλους, κυρίου Θεόδωρου Μητράκου,  Υποδιοικητή  της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος, λόγω κωλύματος, απουσίαζε, τον κύριο Ανδρέα  Ποττάκη, Συνήγορο του Πολίτη, τον κύριο Σπυρίδωνα Λάππα, βουλευτή του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. και τον κύριο  Κωνσταντίνο Τσιάρα, βουλευτή της Ν.Δ.,  ως μέλη, συνεδρίασε την 1η Δεκεμβρίου 2017 και αποφάσισε τη δημοσιοποίηση των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης  του έτους 2016 (χρήση 2015) των ελεγχόμενων από αυτήν προσώπων των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, ως ισχύει, στις 7 Δεκεμβρίου 2017.

Η δημοσιοποίηση των Δηλώσεων αυτών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, μετά την τελευταία τροποποίησή του με την παρ. 3 του άρθρου 173 του Ν. 4389/2016, γίνεται μετά τον έλεγχο και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών μηνών από την πάροδο της προθεσμίας των ενενήντα ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η προθεσμία αυτή έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, αλλά, επειδή φέτος, για πρώτη φορά, οι Δηλώσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και η σχετική απόφαση είχε προσβληθεί από τις Ενώσεις Δικαστικών Λειτουργών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο εξέδωσε την απόφασή του (Α 2649/2017) στις 10/10/2017, καθυστέρησαν τόσο ο έλεγχος όσο και η δημοσιοποίηση των Δηλώσεων. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία καθορίζει το αντικείμενο, τη μορφή, τον τύπο και τα προς δημοσιοποίηση στοιχεία εκδόθηκε  μόλις στις 4/12/2017.

Παρόλο που η Επιτροπή είχε αναθέσει έγκαιρα τη διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή/και άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, ο έλεγχος των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 934 Υπόχρεων Προσώπων αρμοδιότητάς μας δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα λόγω του ότι:

α) Τα ελεγχόμενα από την Επιτροπή πρόσωπα είναι στο σύνολό τους υποχρεωτικά ελεγχόμενα και,

β) για πρώτη φορά, στην αρμοδιότητα της Επιτροπής εμπίπτει  ο έλεγχος μιας νέας κατηγορίας υπόχρεων, αυτής των Δημάρχων και Περιφερειαρχών.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω και με δεδομένο ότι η ανάρτηση ουδόλως κωλύει την Επιτροπή να συνεχίσει τον έλεγχο των Δηλώσεων (παρ. Α2 του άρθρου 5 του Κανονισμού της, ΦΕΚ 146/Α/2016),  αλλά και του γεγονότος ότι επίκειται εντός ολίγου και η δημοσιοποίηση των Δ.Π.Κ. του επομένου έτους 2017 (χρήση 2016), αποφασίστηκε η δημοσιοποίηση, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ο οποίος συνεχίζεται.

Οι Δηλώσεις που κατατέθηκαν είναι εννιακόσιες είκοσι πέντε (925), ενώ εννέα (9) υπόχρεοι δεν υπέβαλαν Δήλωση, ως όφειλαν. Για όσους  δεν υπέβαλαν  την  απαιτούμενη Δήλωση,  η Επιτροπή θα διαβιβάσει το σχετικό φάκελο στον κ. Εισαγγελέα για τη διάπραξη του  αδικήματος της μη υποβολής Δ.Π.Κ. κατ' άρθρα 6 και 10 του Ν. 3213/2003, ως ισχύει.

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής  και θα παραμείνουν αναρτημένες για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία των υπόχρεων, πλέον τριών ετών από τη λήξη αυτής (παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, ως ισχύει).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, η δημοσίευση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που υποβάλλουν τα υπόχρεα πρόσωπα, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το κείμενό τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων.

Οι καινοτομίες στο νέο πληροφοριακό σύστημα (στην ιστοσελίδα www.pothen.gr), που φιλοξενείται στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, είναι πολλές, τα πλεονεκτήματα των άμεσων διασταυρώσεων αδιαμφισβήτητα  και, κατά συνέπεια, ο έλεγχος καθίσταται αποτελεσματικότερος. Αλλά και η γραφειοκρατία μειώνεται, δεδομένου ότι  ο υπόχρεος, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, μπορεί να αντλεί τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και ακινήτων (έντυπο Ε9), όπως τηρούνται ηλεκτρονικά.

Τα θετικά αποτελέσματα θα γίνουν αντιληπτά πλήρως στις επόμενες χρήσεις, καθότι η συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως και κάθε ηλεκτρονική εφαρμογή που τίθεται σε παραγωγική λειτουργία για πρώτη φορά,  παρουσίασε ορισμένα προβλήματα, κυρίως σε επίπεδο κατανόησης της συμπλήρωσης των πεδίων, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την προσφυγή των  δικαστικών λειτουργών, δεν επέτρεψε να αναδειχθούν όσο θα έπρεπε  τα πλεονεκτήματά της. Σε κάθε περίπτωση, η μετάβαση από την εποχή του χαρτιού στην ηλεκτρονική υποβολή, στην αυτοματοποίηση και, εν τέλει, στον εκσυγχρονισμό,  έχει ήδη συντελεστεί και αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπόχρεους που ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στον νέο τρόπο υποβολής των ΔΠΚ, αλλά και το προσωπικό της Υπηρεσίας και των αρμοδίων Υπηρεσιών της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών που κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να γίνει εφικτή η σημερινή δημοσίευση.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

Επώνυμο Όνομα Δήλωση
KUNEVA KOSTADINKA Δήλωση
ΑΒΡΑΜΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δήλωση
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Δήλωση
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΝΗ Δήλωση
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Δήλωση
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δήλωση
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δήλωση
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛ Δήλωση
ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Δήλωση
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ Δήλωση
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δήλωση
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Δήλωση
ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ Δήλωση
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ Δήλωση
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δήλωση
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Δήλωση
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Δήλωση
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Δήλωση
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Δήλωση
ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Δήλωση
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Δήλωση
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ Δήλωση
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δήλωση
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δήλωση
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Δήλωση
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Δήλωση
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δήλωση
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Δήλωση
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δήλωση
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Δήλωση
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δήλωση
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δήλωση
ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ ΗΛΙΑΣ Δήλωση
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΙΣΕΛ Δήλωση
ΑΤΤΙΚΙΟΥΖΕΛ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΕΒΑΣΤΗ Δήλωση
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δήλωση
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Δήλωση
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Δήλωση
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ Δήλωση
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ Δήλωση
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δήλωση
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓ Δήλωση
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Δήλωση
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ ΝΑΝΤΙΑ Δήλωση
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δήλωση
ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δήλωση
ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΓΕΝ Δήλωση
ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Δήλωση
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δήλωση
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δήλωση
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤ Δήλωση
ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δήλωση
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δήλωση
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δήλωση
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ Δήλωση
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡ Δήλωση
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δήλωση
ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝΕΛ Δήλωση
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Δήλωση
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δήλωση
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Δήλωση
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Δήλωση
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δήλωση
ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Δήλωση
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Δήλωση
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡ Δήλωση
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΝΙΚΟΣ Δήλωση
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ Δήλωση
ΒΟΥΡΝΟΥΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δήλωση
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δήλωση
ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΓΑΒΟΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δήλωση
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ Δήλωση
ΓΑΙΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ Δήλωση
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δήλωση
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡ Δήλωση
ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ Δήλωση
ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Δήλωση
ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Δήλωση
ΓΕΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Δήλωση
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Δήλωση
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Δήλωση
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ Δήλωση
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δήλωση
ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Δήλωση
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ Δήλωση
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Δήλωση
ΓΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δήλωση
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Δήλωση
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Δήλωση
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟΡΗ Δήλωση
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ Δήλωση
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Δήλωση
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ Δήλωση
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δήλωση
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δήλωση
ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δήλωση
ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Δήλωση
ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝ Δήλωση
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δήλωση
ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΙΣΤ Δήλωση
ΓΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δήλωση
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δήλωση
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛ Δήλωση
ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Δήλωση
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δήλωση
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δήλωση
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δήλωση
ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Δήλωση
ΔΑΙΡΕΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δήλωση
ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δήλωση
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δήλωση
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Δήλωση
ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡ Δήλωση
ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ Δήλωση
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δήλωση
ΔΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ Δήλωση
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Δήλωση
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑ Δήλωση
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ Δήλωση
ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Δήλωση
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δήλωση
ΔΙΩΤΗ ΗΡΩ Δήλωση
ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Δήλωση
ΔΟΥΒΙΤΣΑ ΑΓΝΗ Δήλωση
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Δήλωση
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δήλωση
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δήλωση
ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Δήλωση
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Δήλωση
ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δήλωση
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δήλωση
ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Δήλωση
ΖΑΝΝΑΣ ΖΗΣΗΣ Δήλωση
ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δήλωση
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ Δήλωση
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΖΕΙΜΠΕΚ ΧΟΥΣ Δήλωση
ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝ Δήλωση
ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ Δήλωση
ΖΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝ Δήλωση
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δήλωση
ΖΩΡΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δήλωση
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ Δήλωση
ΘΕΟΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΛΑ Δήλωση
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δήλωση
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ Δήλωση
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Δήλωση
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δήλωση
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δήλωση
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝ Δήλωση
ΘΩΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δήλωση
ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ Δήλωση
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δήλωση
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δήλωση
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ Δήλωση
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δήλωση
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Δήλωση
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣ Δήλωση
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ Δήλωση
ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ Δήλωση
ΚΑΙΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΕΥΑ Δήλωση
ΚΑΙΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΙΤΕΖΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ Δήλωση
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤ Δήλωση
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Δήλωση
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣ Δήλωση
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓ Δήλωση
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δήλωση
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δήλωση
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δήλωση
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Δήλωση
ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΑΓΝΗ Δήλωση
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δήλωση
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δήλωση
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δήλωση
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Δήλωση
ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΜΜΑ ΜΑΡΙΑ Δήλωση
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ Δήλωση
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Δήλωση
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Δήλωση
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛ Δήλωση
ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ Δήλωση
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΙΧΑΝ Δήλωση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δήλωση
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δήλωση
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ Δήλωση
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤ Δήλωση
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓ Δήλωση
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤ Δήλωση
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δήλωση
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Δήλωση
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓ Δήλωση
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Δήλωση
ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Δήλωση
ΚΑΡΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δήλωση
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δήλωση
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ Δήλωση
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ Δήλωση
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δήλωση
ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δήλωση
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΤΑΝΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δήλωση
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡ Δήλωση
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δήλωση
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ Δήλωση
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Δήλωση
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δήλωση
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Δήλωση
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δήλωση
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ Δήλωση
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ Δήλωση
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ Δήλωση
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ Δήλωση
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ Δήλωση
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δήλωση
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δήλωση
ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ Δήλωση
ΚΟΔΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡ Δήλωση
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δήλωση
ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δήλωση
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛ Δήλωση
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δήλωση
ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Δήλωση
ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ Δήλωση
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Δήλωση
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δήλωση
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δήλωση
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ Δήλωση
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡ Δήλωση
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δήλωση
ΚΟΠΠΑ ΜΑΡΙΑ Δήλωση
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Δήλωση
ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ Δήλωση
ΚΟΤΖΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Δήλωση
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛ Δήλωση
ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Δήλωση
ΚΟΤΤΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δήλωση
ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Δήλωση
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Δήλωση
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ ΣΠΕΝΣ Δήλωση
ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δήλωση
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Δήλωση
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δήλωση
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ Δήλωση
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Δήλωση
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡ Δήλωση
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δήλωση
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ Δήλωση
ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ Δήλωση
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ Δήλωση
ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ Δήλωση
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δήλωση
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δήλωση
ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ Δήλωση
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΙΑ Δήλωση
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δήλωση
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Δήλωση
ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΚΩΒΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Δήλωση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δήλωση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Δήλωση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Δήλωση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Δήλωση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ Δήλωση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ Δήλωση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ Δήλωση
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ Δήλωση
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΚΩΤΣΙΑΣ ΘΩΜΑΣ Δήλωση
ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΛΑΓΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δήλωση
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Δήλωση
ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δήλωση
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Δήλωση
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δήλωση
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΛΕΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δήλωση
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δήλωση
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Δήλωση
ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Δήλωση
ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δήλωση
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δήλωση
ΛΙΑΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Δήλωση
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ Δήλωση
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δήλωση
ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡ Δήλωση
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δήλωση
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δήλωση
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Δήλωση
ΛΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δήλωση
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Δήλωση
ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΜΑΓΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Δήλωση
ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡ Δήλωση
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ Δήλωση
ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ Δήλωση
ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Δήλωση
ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δήλωση
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Δήλωση
ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Δήλωση
ΜΑΝΗ ΑΝΝΑ Δήλωση
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Δήλωση
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Δήλωση
ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΜΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δήλωση
ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δήλωση
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΜΑΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Δήλωση
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δήλωση
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δήλωση
ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Δήλωση
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δήλωση
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ Δήλωση
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Δήλωση
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δήλωση
ΜΕΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δήλωση
ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δήλωση
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓ Δήλωση
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛ Δήλωση
ΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ Δήλωση
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Δήλωση
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ Δήλωση
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δήλωση
ΜΙΓΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δήλωση
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δήλωση
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ Δήλωση
ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΜΟΡΑΝΤ ΝΑΜΠΙΛ ΙΩΣΗΦ Δήλωση
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΜΟΡΩΝΗΣ ΞΕΝΟΦ Δήλωση
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Δήλωση
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δήλωση
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡ Δήλωση
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ Δήλωση
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ Δήλωση
ΜΠΑΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Δήλωση
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ Δήλωση
ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Δήλωση
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δήλωση
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δήλωση
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Δήλωση
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤ Δήλωση
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δήλωση
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δήλωση
ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δήλωση
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Δήλωση
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Δήλωση
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΜΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ Δήλωση
ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝ Δήλωση
ΜΠΕΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δήλωση
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Δήλωση
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Δήλωση
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΜΠΡΑΙΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δήλωση
ΜΠΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΜΩΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΝΑΝΝΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ Δήλωση
ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΝΑΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δήλωση
ΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δήλωση
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔ Δήλωση
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΝΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡ Δήλωση
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓ Δήλωση
ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ Δήλωση
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Δήλωση
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δήλωση
ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Δήλωση
ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δήλωση
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δήλωση
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δήλωση
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΙΜΟΣ Δήλωση
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Δήλωση
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Δήλωση
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Δήλωση
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Δήλωση
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ Δήλωση
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ Δήλωση
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜ Δήλωση
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ Δήλωση
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δήλωση
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡ Δήλωση
ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤ Δήλωση
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δήλωση
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δήλωση
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΑΔΑΜ Δήλωση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δήλωση
ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ Δήλωση
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ Δήλωση
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δήλωση
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ Δήλωση
ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ Δήλωση
ΠΑΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δήλωση
ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Δήλωση
ΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡ Δήλωση
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠ Δήλωση
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δήλωση
ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Δήλωση
ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δήλωση
ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δήλωση
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δήλωση
ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Δήλωση
ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ Δήλωση
ΠΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ Δήλωση
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δήλωση
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δήλωση
ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΑ Δήλωση
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Δήλωση
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ Δήλωση
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΝΝΑ Δήλωση
ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δήλωση
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ Δήλωση
ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δήλωση
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ Δήλωση
ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝ Δήλωση
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ Δήλωση
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δήλωση
ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝ Δήλωση
ΡΟΥΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ Δήλωση
ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Δήλωση
ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Δήλωση
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Δήλωση
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ Δήλωση
ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Δήλωση
ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δήλωση
ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δήλωση
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΣΑΜΨΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Δήλωση
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΣΑΡΧΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Δήλωση
ΣΒΕΡΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δήλωση
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ Δήλωση
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δήλωση
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Δήλωση
ΣΕΝΤΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δήλωση
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δήλωση
ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΣΙΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Δήλωση
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Δήλωση
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ Δήλωση
ΣΚΟΠΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Δήλωση
ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣ Δήλωση
ΣΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δήλωση
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Δήλωση
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δήλωση
ΣΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δήλωση
ΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Δήλωση
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Δήλωση
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Δήλωση
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤ Δήλωση
ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Δήλωση
ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δήλωση
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δήλωση
ΣΤΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δήλωση
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δήλωση
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δήλωση
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Δήλωση
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δήλωση
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δήλωση
ΣΤΑΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δήλωση
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δήλωση
ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δήλωση
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Δήλωση
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δήλωση
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δήλωση
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δήλωση
ΣΤΟΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δήλωση
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Δήλωση
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘ Δήλωση
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δήλωση
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δήλωση
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΣΥΨΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΣΦΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Δήλωση
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Δήλωση
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δήλωση
ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δήλωση
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δήλωση
ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δήλωση
ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓ Δήλωση
ΤΑΧΙΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δήλωση
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Δήλωση
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Δήλωση
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤ Δήλωση
ΤΖΑΒΕΛΑ ΦΕΡΟΝΙΚΗ Δήλωση
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Δήλωση
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Δήλωση
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Δήλωση
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δήλωση
ΤΖΗΚΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ Δήλωση
ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩ Δήλωση
ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δήλωση
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ Δήλωση
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛ Δήλωση
ΤΟΥΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δήλωση
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Δήλωση
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δήλωση
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Δήλωση
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Δήλωση
ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Δήλωση
ΤΣΑΝΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δήλωση
ΤΣΑΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Δήλωση
ΤΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Δήλωση
ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δήλωση
ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Δήλωση
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δήλωση
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ Δήλωση
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δήλωση
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήλωση
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝ Δήλωση
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Δήλωση
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δήλωση
ΦΑΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δήλωση
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δήλωση
ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δήλωση
ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δήλωση
ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ Δήλωση
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δήλωση
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤ Δήλωση
ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛ Δήλωση
ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ Δήλωση
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ Δήλωση
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Δήλωση
ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Δήλωση
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δήλωση
ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δήλωση
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Δήλωση
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δήλωση
ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣ Δήλωση
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δήλωση
ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δήλωση
ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ Δήλωση
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Δήλωση
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δήλωση
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δήλωση
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Δήλωση
ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δήλωση
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ Δήλωση
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Δήλωση
ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήλωση
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δήλωση
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήλωση
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δήλωση
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚ Δήλωση
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δήλωση
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ Δήλωση
ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Δήλωση
ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δήλωση
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δήλωση
ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡ Δήλωση
ΨΑΡΡΕΑ ΕΛΕΝΗ Δήλωση
ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Δήλωση
ΨΥΡΡΑΣ ΘΩΜΑΣ Δήλωση
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήλωση

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο