Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Μεταξύ 1ης και 17ης Δεκεμβρίου 2017 οι εκλογές των επιμελητηρίωνΣύμφωνα με τα άρθρα 96 και 97 του ν. 4497/2017 "Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις." ορίζονται οι ημερομηνίες για τη διεξαγωγή των εκλογών στα επιμελητήρια της χώρας.

Αναλυτικά:

Αιτιολογική έκθεση

Το άρθρο 96 περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις, σχετικά με την διεξαγωγή των πρώτων μετά τη δημοσίευση του νόμου εκλογών - συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, όπου συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι νησιωτικότητας (παράγραφοι 1,2, 3 και 11), την εφαρμογή των ορίων θητειών για πρόσωπα που έχουν ήδη διατελέσει Πρόεδροι Επιμελητηρίων (παράγραφος 4), την απαγόρευση ίδρυσης αμιγών Επιμελητηρίων -βιοτεχνικών, επαγγελματικών, ή άλλων στα οποία εκπροσωπείται μόνο ένας κλάδος οικονομικής δραστηριότητας- προκειμένου να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ κλάδων (παράγραφος 5), καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων εταιριών και οικονομικής διαχείρισης (παράγραφοι 6, 7 και 9), μοριοδότησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου το οποίο έχει αποδεδειγμένα παράσχει υπηρεσίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε Επιμελητήρια ή στην Κ.Ε.Ε, άμεσα ή κατόπιν διάθεσης από άλλη επαγγελματική οργάνωση (παράγραφος 8). Τέλος, με την παράγραφο 10 διασφαλίζεται ευθυγράμμιση των διατάξεων περί προσωπικού με την πρόσφατη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς και με τις νέες διατάξεις περί απαγόρευσης επιχορηγήσεων, οι οποίες μεταξύ άλλων κάλυπταν μέχρι σήμερα δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, από Επιμελητήρια προς εταιρίες που έχουν συστήσει.

Διάταξη νόμου

Άρθρο 96
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι πρώτες εκλογές για τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε. και η συγκρότηση των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διεξάγονται με την υφιστάμενη διάρθρωση των Επιμελητηρίων, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν νομίμως και την υφιστάμενη κατανομή των μελών τους σε Τμήματα μεταξύ της 1ης και της 17ης Δεκεμβρίου 2017. Ως καταληκτική ημερομηνία συγκρότησης των εκλογικών επιτροπών ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2017. Για τα θέματα εκλογικής διαδικασίας, που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Μέρους Β' του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 372/ 1992 (Α' 187) και οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 95/2006 (Α' 96) και 168/2006 (Α' 180). Η παράγραφος 4 του άρθρου 72 δεν εφαρμόζεται για τις εκλογές που θα διεξαχθούν μεταξύ 1ης και 17ης Δεκεμβρίου 2017. Εκλόγιμοι σε αυτές τις εκλογές είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία (3) έτη, είτε ατομικά είτε ως μέλη ή διαχειριστές προσωπικών εταιριών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης ή ως μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.

2. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διεξάγονται τέσσερις (4) μήνες μετά από την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β' του παρόντος.

3. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε., μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διεξάγονται εντός τριών (3) μηνών μετά από την εκλογή των νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β' του παρόντος.

4. Όσοι έχουν ήδη διατελέσει Πρόεδροι Επιμελητηρίου τουλάχιστον μία φορά πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται να επανεκλεγούν στο ίδιο αξίωμα μόνο μία φορά.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η ίδρυση αμιγών Επιμελητηρίων.

6. Οι εταιρίες της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 65 υποχρεούνται από το οικονομικό έτος 2019 να τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Για το οικονομικό έτος 2018 τα Επιμελητήρια υποχρεούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, οικονομικούς απολογισμούς του οικονομικού έτους 2017 των εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συστήσει, όπως ορίζει το ανωτέρω άρθρο.

7. Η επιχορήγηση των εταιριών της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 65 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και ιδίως της μισθοδοσίας του προσωπικού τους, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των Επιμελητηρίων, επιτρέπεται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019. Μέχρι την ίδια ημερομηνία επιτρέπεται και η επιχορήγηση, καθ' υπέρβαση του ορίου της περίπτωσης η' της παραγράφου 3 του άρθρου 65, επαγγελματικών συλλόγων για την κάλυψη μισθολογικών δαπανών υπαλλήλων τους, οι οποίοι διατίθενται σε Επιμελητήρια, με ημερομηνία έναρξης της διάθεσης πριν τη δημοσίευση του παρόντος.

8. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζεται ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία και στα καθήκοντα, σε συγκεκριμένη θέση εργασίας, του προσωπικού, που έχει απασχοληθεί επί τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:
α. σε Επιμελητήριο,
β. στην Κ.Ε.Ε.,
γ. στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν συσταθεί από Επιμελητήριο ή από την Κ.Ε.Ε. στην οικεία θέση εργασίας,
δ. σε εμπορικούς ή βιοτεχνικούς συλλόγους ή Ομοσπονδίες αυτών, που διαθέτουν αυτό το προσωπικό σε Επιμελητήριο. Οι ανωτέρω ομοσπονδίες είναι μέλη της Ε.Σ.Ε.Ε. ή της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε..
Αυτά τα μόρια λαμβάνονται υπόψη για την κατάληψη προσωποπαγών ή οργανικών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο οικείο Επιμελητήριο ή την Κ.Ε.Ε. κατόπιν διαγωνισμού που προκηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε., αναφορικά με τον αριθμό και τις κατηγορίες υπαλλήλων που απαιτούνται για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και την εύρυθμη λειτουργία των Επιμελητηρίων. Οι προσωποπαγείς θέσεις συστήνονται με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

9. Τα Επιμελητήρια που έχουν συστήσει εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κοινοποιούν με ευθύνη της Διοικητικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το καταστατικό αυτών των εταιρειών, διασφαλίζοντας συγχρόνως την εναρμόνισή του με τις προϋποθέσεις που θέτει η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 65. Οι εκθέσεις υποβάλλονται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

(Ημερομηνία έναρξης ισχύος των παραγράφων 8 και 9 από 01-01-2018)

10. Η παρ. 8 του παρόντος και η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α' 154), δεν εφαρμόζονται σε προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, το οποίο προσλαμβάνεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος στην Κ.Ε.Ε., σε Επιμελητήριο και σε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί από την Κ.Ε.Ε. ή από Επιμελητήριο.

11. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 9 του άρθρου 73, οι εκλογές στα Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου μπορούν να διεξάγονται με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω διαδικτύου, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου ή της Διοικητικής Επιτροπής της Κ.Ε.Ε..
Η παραπάνω εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», υπό την ευθύνη της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΕΔΕΤ Α. Ε.). Προς το σκοπό αυτό, το οικείο Επιμελητήριο συνάπτει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την ΕΔΕΤ Α.Ε. τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Για τα λοιπά διαδικαστικά και τεχνικά θέματα εφαρμόζεται αναλογικά η 11089/26.6.2017 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Β' 2335).

Αιτιολογική έκθεση

Το άρθρο 97 τροποποιεί το π.δ. 372/1992 (Α΄ 187), ώστε η προθεσμία συγκρότησης εκλογικών επιτροπών να συντμηθεί κατά δύο (2) μήνες (τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αντί των έξι που ισχύουν σήμερα) και να ευθυγραμμιστεί η αποζημίωση των μελών της εκλογικής επιτροπής με όσα ισχύουν για τις εθνικές εκλογές.

Διάταξη νόμου

Άρθρο 97
Τροποποίηση άρθρων του π.δ. 372/1992 (Α' 187)

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 372/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά και με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα λοιπά Επιμελητήρια της χώρας και αποτελείται από τους εξής:».

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 του π.δ. 372/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στις εκλογικές επιτροπές και στο βοηθητικό προσωπικό αυτών απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 108 του π.δ. 26/2012 (Α' 57). Αναφορικά με το Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248).»

3. Στην παρ. 7 του άρθρου 10 του π.δ. 372/1992 διαγράφονται οι λέξεις: «τρεις κατ' ανώτατο όριο».


Ετικέτες για αναζήτηση επιμελητήρια


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο