Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Εισφορά 2% για τη διαφήμιση στο internet των ΜΜΕΕιδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών για τις διαφημίσεις στο  internet θα καταβάλλουν οι διαφημιζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης που εντάσσονται στον ΕΔΟΕΑΠ. Η ειδική εισφορά αυτή προστέθηκε ως νομοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία του Υπ. Εργασίας στο νομοσχέδιο «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ. Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε πρόσφατα στη βουλή.

Στην τροπολογία που κατατέθηκε προστέθηκε το εξής κείμενο:
«(στ) Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών και η οποία δεν βαρύνει τα πρόσωπα που καταβάλουν αυτή κατά την ως άνω περίπτωση β» (σ.σ. η περίπτωση Β αναφέρεται στην εισφορά 2% επί του τζίρου των ΜΜΕ που εντάσσονται στον ΕΔΟΕΑΠ (Δείτε σχετικά ποιοι εντάσσονται στον ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και το άτυπα κωδικοποιημένο κείμενο που παρατίθεται κατωτέρω) .

«ε) Η ειδική εισφορά της περίπτ. στ' της παρ. 1 παρακρατείται από το λήπτη των υπηρεσιών κατά την μερική ή ολική καταβολή της οικείας αμοιβής και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της ημερομηνίας εκδόσεως του οικείου παραστατικού. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή γι΄αυτή τη νομοτεχνική βελτίωση, ο υφυπουργός εργασίας κος Α. Πετρόπουλος ανέφερε τα ακόλουθα:

«Επίσης, υπάρχει μια διατύπωση νομοτεχνικής βελτίωσης για το 2% επί των υπηρεσιών διαφήμισης και σε προϊόντα ιντερνετικά. Πρέπει να κάνουμε μια σαφή διατύπωση εκεί. Τη διαδικασία την ορίζει το διοικητικό συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ. Και κάθε τέτοια διαδικασία που υπάρχει στον κανονισμό κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτά είναι τα σημεία και τα ανέφερα συνοπτικά.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά
».

Σημείωση επιστημονικής ομάδας κόμβου: Από το συνδυασμό των διατάξεων προκύπτει ότι, ενώ οι εργοδότες ΜΜΕ θα καταβάλλουν εργοδοτική εισφορά σε ποσοστό 2% επί του τζίρου τους —κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας— για τη διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ (περίπτωση β παραγράφου 1 άρθρου 6 του α.ν. 268/1967), οι διαφημιζόμενοι (λήπτες υπηρεσίας) θα αναλαμβάνουν επιπλέον την καταβολή ειδικής εισφοράς 2% επί των αμοιβών για διαφημίσεις μέσω διαδικτύου, αλλά και επί των αμοιβών για την προώθηση πωλήσεων και την διάθεση προϊόντων αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.


Δείτε πως κωδικοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (ΕΔΟΕΑΠ).

Άρθρο 6
Πόροι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

(Προϊσχύουσα διάταξη)
Άρθρο 6
Έσοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
1. Πόροι του διά του παρόντος συνιστωμένου Οργανισμού ορίζονται:
α) Τα 17% εκ του, κατ' άρθρα 11 και 12 του παρόντος, αγγελιοσήμου (εξ 20%) επί του τιμήματος των δημοσιευομένων εις τας ημερησίας εφημερίδας Αθηνών διαφημίσεων, ως και του τιμήματος παντός επί πληρωμή δημοσιεύματος εν αυταίς.
β) Τα 14% εκ του εν ταις αυταίς διατάξεσιν αγγελιοσήμου (16%) επί του τιμήματος ομοίων ως άνω διαφημίσεων και δημοσιευμάτων εις τας εν Θεσσαλονίκη εκδιδομένας ημερησίας εφημερίδας.
γ) Τα 10% εκ του εν άρθρω 11 παρ. 3 αγγελιοσήμου επί του τιμήματος πάσης διαφημίσεως γιγνομένης δια των εκπομπών του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων.
δ) Αι κατά το άρθρον 10 του παρόντος εφ' άπαξ εισφοραί των εν αυτώ Οργανώσεων.
ε) Το κατ' άρθρον 14 παράγρ. 4 παράβολον επί νεοεκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων.
στ) Εισφορά 3% επί των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών των Συντακτών των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, μελών των οικείων Ενώσεων Συντακτών και του προσωπικού των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ζ) Εισφορά 3% επί των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών των κατ' άρθρον 3 παράγρ. 2 του παρόντος ασφαλιζομένων εις τον Οργανισμόν μισθωτών.
η) Οι τόκοι εκ της περιουσίας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και πάσα εκ της διαχειρίσεως αυτής πρόσοδος.
θ) Πάσα άλλη πρόσοδος εκ δωρεών, κληροδοτημάτων κλπ.

2. α) Τα υπό στοιχεία α' - ε' της προηγουμένης παραγράφου έσοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατατίθενται παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος, κατά τα εν άρθροις 10 και 12 του παρόντος νόμου οριζόμενα.
β) Αι υπό στοιχεία στ' και ζ' εισφοραί παρακτρατούνται εκ των καταβαλλομένων τις υποκειμένοις εις αυτά μηνιαίων αποδοχών και αποδίδονται υπό των οικείων Λογιστηρίων, διά καταθέσεως τούτων εντός του πρώτου δεκαημέρου του επομένου από της πραγματώσεώς των μηνός, εις ειδικόν υπέρ του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., παρά τη αυτή ως άνω Τραπέζη, λογαριασμόν, βάσει καταστάσεως, δύο αντίτυπα της οποίας, μετά των σχετικών αποδεικτικών καταθέσεως, αποστέλλονται αμελλητί πρός την διαχείρισιν του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

3. Οι πόροι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μετά την αφαίρεσιν των γενικών εξόδων λειτουργίας του Ταμείου, διατίθενται ως ακολούθως:

Α'. Αγγελιόσημον:

α) Ποσοστόν εβδομήκοντα δύο τοις εκατόν (72%) διά τον Κλάδον Επικουρήσεως των μελών - μετοχών του Οργανισμού,
β) ποσοστόν είκοσι δύο τοις εκατόν (22%) διά τον Κλάδον Περιθάλψεως των παρ' αυτώ ασφαλιζομένων προσώπων,
γ) τα τέσσαρα και πεντήκοντα πέντε εκατοστά τοις εκατόν (4,55%), διά την κάλυψιν των εκ στεγάσεως και άλλων υποχρεώσεων οφειλών ως και των εξόδων λειτουργίας της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών,
δ) τα πεντήκοντα πέντε εκατοστά τοις εκατόν (0,55%) υπέρ της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών,
ε) τα εβδομήκοντα πέντε εκατοστά τοις εκατοστά τοις εκατόν (0,75%) υπέρ της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης και
στ) τα δέκα πέντε εκατοστά τοις εκατόν (0.15 %) υπέρ της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης.

Β' Λοιποί Πόροι:

α) Ποσοστόν εβδομήκοντα πέντε τοις εκατόν (75%) διά τον Κλάδον επικουρήσεως των μελών μετόχων του Οργανισμού,
β) ποσοστόν είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) διά τον Κλάδον Περιθάλψεως των παρ' αυτώ ασφαλιζομένων προσώπων.
1. Έσοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π είναι:
α) Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη που προβλέπονται στο άρθρο 3Α.
β) Εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης της παρ. ΙΑ του άρθρου 3, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, εκ της οποίας στα Ε.Τ.Α.Σ και Τ.Ε.Α.Σ αποδίδεται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των ασφαλισμένων τους με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών. Για την «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», η εργοδοτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ανταποδοτικού τέλους, αφού αφαιρεθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το μέρισμα που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως τα ποσά αυτά αποτυπώνονται στον οριστικό απολογισμό χρήσης της Ε.Ρ.Τ. A.E.
γ) Οι τόκοι από την περιουσία του καθώς και κάθε πρόσοδος από τη διαχείρισή της.
δ) Κάθε άλλη πρόσοδος από εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα.
ε) Τα αναλογούντα μέχρι την 15.9.2016 έσοδα που προβλέπονταν από τις καταργηθείσες με το άρθρο 38 παρ. 9 του ν. 4387/2016 διατάξεις.
 

(στ) Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών και η οποία δεν βαρύνει τα πρόσωπα που καταβάλουν αυτή κατά την ως άνω περίπτωση β.


2. α) Κάθε επιχείρηση της παρ. ΙΑ του άρθρου 3 υποχρεούται να υποβάλλει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και να τηρεί Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων και Αναλυτική Κατάσταση αποδοχών για το προσωπικό που απασχολεί και υπάγεται στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
β) Με Κανονισμό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται ο τύπος, η μορφή, τα στοιχεία και το περιεχόμενο, ο χρόνος και η προθεσμία υποβολής και επανυποβολής των Αναλυτικών Καταστάσεων, τα υπόχρεα πρόσωπα και επιχειρήσεις, ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς, η διαδικασία τήρησης των υποχρεώσεων του εργοδότη και εργαζόμενου, η διαδικασία τροποποίησης γνωστοποίησης των μεταβολών, το χρονικό διάστημα έκδοσης και γνωστοποίησης, ο τρόπος αποστολής του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, το πρόσθετο τέλος για την μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των Καταστάσεων, η ημερομηνία έναρξης
γ) Η εργοδοτική εισφορά της περ. β' της παρ. 1 προσδιορίζεται κατά μήνα επί του κύκλου εργασιών εκάστου υπόχρεου και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του παρόντος άρθρου. Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς καταθέτουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εκκαθαριστική κατάσταση και καταβάλλουν την επιπλέον διαφορά που προκύπτει. Η τυχόν επιπλέον καταβληθείσα εισφορά συμψηφίζεται με τις εισφορές του επόμενου εξαμήνου.
δ) Οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου του άρθρου 3Α καταβάλλονται στο τέλος του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης,
 

ε) Η ειδική εισφορά της περίπτ. στ' της παρ. 1 παρακρατείται από το λήπτη των υπηρεσιών κατά την μερική ή ολική καταβολή της οικείας αμοιβής και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της ημερομηνίας εκδόσεως του οικείου παραστατικού. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.


 
 
Σχετική διάταξη άρθρου 24 παράγραφος 5:

5. Η εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% που προβλέπεται στο στοιχ. β' της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 υπολογίζεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου της δημοσίευσης του παρόντος. Οι ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 3Α του ίδιου νόμου υπολογίζονται αναδρομικά από 1.1.2017 για τα πρόσωπα που ήταν ασφαλισμένα στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και καταβάλλονται σε δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων καταβάλλεται μέχρι την 31.12.2017.

 


Ετικέτες για αναζήτηση internet διαφημίσεις ΕΔΟΕΑΠ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο