Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πως θα ελεγχθούν τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεωνΜε την απόφαση 118699/31.10.17 η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ, συστήνονται Όργανα Ελέγχου για τον έλεγχο επενδυτικών σχεδίων ή επενδύσεων (εφεξής: «επενδυτικών σχεδίων»), που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 ή έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενισχύσεων των προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.

Τα Όργανα Ελέγχου ανάλογα με το Φορέα υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα οποία ορίζονται να ελέγξουν, διακρίνονται σε:

α. Κεντρικά Όργανα Ελέγχου, η αρμοδιότητα των οποίων αφορά i) σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του οικείου Υπουργείου και ii) σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών (πρώην Μακεδονίας - Θράκης) και έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του οικείου Υπουργείου.

β. Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου, η αρμοδιότητα των οποίων αφορά σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων με αποφάσεις των Περιφερειαρχών και έχουν υποβληθεί στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των οικείων Περιφερειών. Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η αρμοδιότητα καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί και στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου.

Τα Όργανα Ελέγχου είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση:

- Τακτικού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.
Ο τακτικός έλεγχος διενενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προκειμένου να πιστοποιηθεί,
α) η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ή
β) η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του.
Στον τακτικό έλεγχο της παρούσας υποπαραγράφου περιλαμβάνεται και
i. η εκ νέου διενέργεια ελέγχου από όργανο με διαφορετική σύνθεση, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016,
ii. Ο έλεγχος που διενεργείται για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στο Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.),
iii. Ο έλεγχος που διενεργείται για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων των επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3299/2004.

- Εκτάκτου Ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.
Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο με απόφαση της Υπηρεσίας.
Στους εκτάκτους ελέγχους της παρούσας υποπαραγράφου περιλαμβάνεται και
i. Ο έλεγχος για την τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.
ii. Ο επανέλεγχος επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων που μπορεί να λαμβάνει και συστηματική μορφή με διενέργεια ορισμένου αριθμού επανελέγχων στη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου π.χ. ετήσιας, σε επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη ελεγχθεί.

Τα Όργανα Ελέγχου διενεργούν επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) ή διοικητικό έλεγχο.

Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί:
α. Ο έλεγχος και καταγραφή της υλοποίησης, ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου).
β. Ο έλεγχος των βιβλίων, στοιχείων και παραστατικών που αφορούν την υλοποίηση και εξόφληση του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος οικονομικού αντικειμένου).
γ. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης προκήρυξης και υπαγωγής.
δ. Η επιβεβαίωση των δηλωθέντων με την αίτηση τακτικού ελέγχου, στοιχείων.
ε. η διαπίστωση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

Για τη διενέργεια του ελέγχου επενδύσεων εφαρμόζεται ο Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων όπως ισχύει κάθε φορά.

Κατά την διενέργεια τακτικού ελέγχου και εφόσον το αίτημα ελέγχου αφορά σε ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και η υποβολή του έχει γίνει μετά την 22η Σεπτεμβρίου 2016, δαπάνες ή άλλες πράξεις που διενεργούνται μετά την εν λόγω ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να συνυπολογίζονται στην οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.

Δείτε την απόφαση 118699/31.10.2017 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο