Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού - Νέες τροποποιήσεις για το ΕΣΠΑ 2014-2020Με την υπόψη τροπολογία:

- Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης να θεσπίζει αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού. Τα έργα και οι πράξεις που εντάσσονται στα ως άνω προγράμματα είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

- Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4314/2014. Ειδικότερα:
α) Προβλέπεται ο ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) και στις περιπτώσεις δράσεων τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.
β) Ορίζεται ότι ποσά καταβλητέα δυνάμει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή λόγω συμβατικών αποζημιώσεων ή ποσά δαπανών συμβούλων υποστήριξης που αφορούν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την EE ή τον ΕΟΧ. τα οποία είναι ή ήταν ενταγμένα στο Π.Δ.Ε., δύναται να βαρύνουν είτε το εθνικό είτε το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε.
γ) Ρυθμίζεται η διαδικασία για τη θέσπιση ενιαίου συστήματος στοχοθεσίας για τις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και την κεντρική υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε.
δ) Παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το εθνικό είτε το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. έργων και δράσεων, που αξιοποιούν ανακυκλούμενους πόρους μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής προγραμμάτων του ΕΣΠΑ των προγραμματικών περιόδων 2007-2013 και 2014 -2020.

- Παρέχεται η δυνατότητα επιβάρυνσης είτε του εθνικού είτε του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π.Δ.Ε. με ποσά που αφορούν δαπάνες αποπληρωμής έργων σε δικαιούχους ή φορείς υλοποίησης ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου εποπτευόμενες από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ή παλαιότερες και είναι ενταγμένα στο Γί.Λ.Ε. ανεξαρτήτως του χρόνου υλοποίησης των έργων. 

- Προβλέπεται ότι η δαπάνη του άρθρου 55 του ν. 4465/2017 αναφορικά με την επιδότηση λειτουργίας και την πρόσθετη επιδότηση λειτουργίας του παραχωρησιούχου του έργου «Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου «Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη»» δύναται να καλυφθεί και από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλους του Π.Δ.Ε. αντί αποκλειστικά και μόνο από το εθνικό σκέλος που ισχύει σήμερα.
Το αυτό ισχύει και για δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών που υλοποιούνται μετά την περίοδο μελετών - κατασκευών στο πλαίσιο συμβάσεων παραχώρησης έργων αυτοκινητοδρόμων που έχουν κυρωθεί με νόμο και αφορούν σε έργα που είχαν συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι ενταγμένα στο Π.Δ.Ε.

α) Θεωρούνται νόμιμες από την ημερομηνία εκδόσεως τους και επιφέρουν όλα τα σχετικά έννομα αποτελέσματα αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών αξιολογητών, επιτροπών αξιολόγησης, ομάδων αξιολογητών και γνωμοδοτικών επιτροπών που εκδόθηκαν από 01.01.2013 μέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, με έργο την αξιολόγηση και πιστοποίηση επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας (ICT4GROWTH)».
β) Στον Πρόεδρο και τα μέλη των ως άνω συλλογικών οργάνων, τα οποία λειτούργησαν ή / και λειτουργούν εκτός του κανονικού ωραρίου και του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, καταβάλλεται αποζημίωση από την κατά τα ως άνω ημερομηνία έκδοσης της απόφασης συγκρότησης και μέχρι την αποδεδειγμένη ολοκλήρωση του έργου τους για την ως άνω δράση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την απόφαση αυτή, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το ύψος της αποζημίωσης που δεν μπορεί να ξεπερνά για τον πρόεδρο και τα μέλη το συνολικό ετήσιο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή των αποζημιώσεων και την πραγματοποίηση της δαπάνης.
γ) Για την κάλυψη της δαπάνης των εν λόγω αποζημιώσεων εγγράφεται ειδικό έργο στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Τροπολογία - Προσθήκη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Άσκηση Υπαιθρίων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο ....


Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, αρμόδιο για τη χάραξη της πολιτικής δημοσίων επενδύσεων, να εγκρίνει αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού που θα αφορούν την ένταξη έργων συγκεκριμένης περιοχής της χώρας (όπως, ενδεικτικά, σύνολο ή μέρος περιφέρειας ή περιφερειακή ενότητα) ή συγκεκριμένου τομέα της οικονομίας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στην ίδια απόφαση θα εξειδικεύονται οι όροι εφαρμογής των συγκεκριμένου προγράμματος, θα καθορίζεται η διαδικασία υλοποίησής του, θα περιγράφεται το σύστημα διοίκησης και θα προσδιορίζεται κάθε άλλο ζήτημα που συναρτάται με την αποτελεσματική πραγματοποίηση του εν λόγω προγράμματος.

Άρθρο ....
 
Με την παρ. 1 ρυθμίζεται η διαδικασία ορισμού ενδιαμέσου φορέα για δράσεις τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και παρέχεται δυνατότητα στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον ορισμό της ΕΥΔΕΠ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ", ως Ενδιαμέσου Φορέα, που αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους του ΕΠ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ " ή συγκεκριμένα καθήκοντα διαχειριστικής αρχής.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι στην περίπτωση έκδοσης δικαστικών αποφάσεων ή αποφάσεων διαιτησίας επί διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων με τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται στην καταβολή ποσών, αυτά δύνανται να βαρύνουν είτε το εθνικό είτε το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, με βάση τις εκάστοτε δημοσιονομικές δυνατότητες.

Με την παρ. 3 ρυθμίζεται η διαδικασία για την θέσπιση ενιαίου συστήματος στοχοθεσίας για τις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και την κεντρική υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ.

Με την παρ. 4 αφενός καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4314/2014 δεδομένου ότι από την οικεία νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται συγκεκριμένο και πλήρες πλαίσιο ελέγχου για τον Μηχανισμό «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη», αφετέρου προβλέπεται ότι οι Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα μπορούν να αναλαμβάνουν καθήκοντα σχετικά με την υλοποίηση χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των σχετικών εκτελεστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδονται κατόπιν υποβολής αιτήματος της ΕΥΣΕ, η οποία έχει την ευθύνη συντονισμού, παρακολούθησης και κλεισίματος των εν λόγω χρηματοδοτήσεων, ενώ τα καθήκοντα της αρχής ελέγχου για το ανωτέρω Ταμείο ανατίθενται στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται η τεχνογνωσία των διαχειριστικών αρχών και η εγγύτητά τους στα υλοποιούμενα έργα και υποβοηθείται το έργο της ΕΥΣΕ με στόχο την απορρόφηση του συνόλου των εγκρινόμενων πόρων για την ταχύτερη ανάκαμψη των κατά καιρούς πληττόμενων από καταστροφές περιοχών της χώρας. Αντίστοιχα αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η πολυετής εμπειρία της ΕΔΕΛ. Οι διατάξεις της παρ. 4 προβλέπεται ότι ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 4314/2014.

Με την παρ. 6 ρυθμίζεται η χρηματοδότηση των έργων που αξιοποιούν ανακυκλούμενους πόρους μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής του ΕΣΠΑ της τρέχουσας ή και της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Άρθρο ....

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, ανατέθηκε σε ανώνυμες εταιρείες του δημοσίου η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομών και μεταφορών, τα οποία ολοκληρώθηκαν χωρίς οι ως άνω φορείς να λάβουν το σύνολο της σχετικής χρηματοδότησης. Τα σχετικά ποσά καταβλήθηκαν από ιδίους πόρους των φορέων με αποτέλεσμα την δημιουργία υποχρεώσεων που δεν έχουν ικανοποιηθεί μέχρι σήμερα. Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκολύνεται η αποπληρωμή των χρονιζουσών αυτών υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από το χρόνο δημιουργίας αυτών και το χρόνο υλοποίησης των σχετικών έργων, με τη δυνατότητα αξιοποίησης και των πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, όταν δεν επαρκούν οι πόροι του εθνικού σκέλους, με βάση τις εκάστοτε δημοσιονομικές δυνατότητες, δεδομένου ότι πρόκειται για έργα που έχουν συγχρηματοδοτηθεί και επιπλέον είναι προ πολλού ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η βιωσιμότητα των ως άνω ανωνύμων εταιρειών οι οποίες είναι και σήμερα επιφορτισμένες με την υλοποίηση σημαντικής αξίας συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομών και μεταφορών. Το ύφος των ποσών ανά έργο, καθώς και η διαδικασία για την πληρωμή των ανωτέρω υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της μεταφοράς σε νέα Συλλογική Απόφαση, θα ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο....

Με την διάταξη του άρθρου 55 του ν. 4465/2017 (Α' 47) προβλέφθηκε η δυνατότητα κάλυψης από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της δαπάνης που προκύπτει από την μέχρι τότε βαρύνουσα μόνο τον Τακτικό Προϋπολογισμό υποχρέωση του Δημοσίου για την επιδότηση λειτουργίας και την πρόσθετη επιδότηση λειτουργίας του παραχωρησιούχου της σύμβασης παραχώρησης «Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου "Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη"». Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ για την πληρωμή της ως άνω υποχρέωσης ανάλογα με τις εκάστοτε δημοσιονομικές δυνατότητες και τον προγραμματισμό των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, δεδομένου ότι η εν λόγω επιδότηση προβλέπεται να καταβάλλεται για περίοδο 20 ετών, χωρίς να αποκλείεται και η επιβάρυνση του Τακτικού Προϋπολογισμού όταν αυτό είναι εφικτό. Η ίδια δυνατότητα επιλογής προβλέπεται με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης και για τις συμπληρωματικές εργασίες που ενδέχεται να απαιτηθούν στο πλαίσιο συμβάσεων παραχώρησης έργων αυτοκινητοδρόμων που έχουν κυρωθεί με νόμο, μετά την περίοδο μελετών και κατασκευών αυτών.

Άρθρο ....

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα ορίζει τα περί της αμοιβής των αξιολογητών και των γνωμοδοτικών επιτροπών που ορίστηκαν και συστάθηκαν από την εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ήδη από το έτος 2013 για τις ανάγκες αξιολόγησης και πιστοποίησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης - Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας (ICT4GROWTH)». Οι σχετικές υπηρεσίες έχουν σε μεγάλο βαθμό ήδη παρασχεθεί, ενώ υπολείπεται η παροχή υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών έχει γίνει εκτός του κανονικού ωραρίου και του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται ανώτατο όριο αποζημίωσης κατ' άτομο και κατ' έτος ύψους Ευρώ 2.400.
Δεδομένου ότι για τις αμοιβές των εν λόγω οργάνων δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί η απαιτούμενη κανονιστική πράξη, η κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της προτεινόμενης διάταξης, ως κανονιστική απόφαση, θα καλύπτει αναδρομικά το χρονικό διάστημα από τη σύσταση ή τον ορισμό κατά περίπτωση όλων των οργάνων που ενεπλάκησαν στην προαναφερθείσα δράση μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου τους και θα ορίζει το ύφος των αμοιβών κατά περίπτωση (όπως ενδεικτικά για την αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου, τη συμμετοχή σε συνεδρίαση γνωμοδοτικής επιτροπής με την ιδιότητα προέδρου ή μέλους) και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατ' άτομο σύμφωνα με τη διάταξη. Μετά την έκδοση της ρυθμίζουσας το σχετικό πλαίσιο κοινής υπουργικής απόφασης, οι αμοιβές εξατομικεύονται και καταβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, κατόπιν επιχορήγησης της τελευταίας από το ΠΔΕ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η εν λόγω διάταξη είναι απαραίτητη προκειμένου, όχι μόνο να αμειφθούν οι αξιολογητές και τα μέλη των συλλογικών οργάνων για τις υπηρεσίες τους, αλλά και να ολοκληρωθεί η δράση στην οποία αφορά και να καταστεί εφικτή η αποπληρωμή των ενταγμένων και ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο .....
Αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού


Στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, σχεδιάζονται και υλοποιούνται αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού, τα οποία καθορίζουν αναπτυξιακές στρατηγικές, με χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, οι οποίες εξειδικεύονται σε επιμέρους δράσεις, με στόχο την δίκαιη, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Τα έργα και οι πράξεις που εντάσσονται στα αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Τα αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού θεσπίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για συγκεκριμένη περιοχή της χώρας ή τομέα της οικονομίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο σκοπός και οι όροι εφαρμογής, καθώς και το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης.

Άρθρο....
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (Α'265)


1. Το άρθρο 13 του ν. 4314/2014 (Α'265) τροποποιείται ως εξής:
α. Η περίπτ. α' της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση μέρους ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της
Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ή τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 7 και 6 του Κανονισμού».
β. Στην παρ. 7 του άρθρου 13 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:
«γ. Με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, δύναται να ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ", ως Ενδιάμεσος Φορέας, που αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ", ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ, για δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 7 και 6 του Κανονισμού αντίστοιχα.».

2. Στο άρθρο 27 του ν. 4314/2014 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Ποσά καταβλητέα δυνάμει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή λόγω συμβατικών αποζημιώσεων ή ποσά δαπανών συμβούλων υποστήριξης που αφορούν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την EE ή τον ΕΟΧ που είναι ή ήταν ενταγμένα στο ΠΔΕ δύναται να βαρύνουν είτε το εθνικό είτε το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 35 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θεσπίζεται ενιαίο σύστημα και διαδικασία στοχοθεσίας για τις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, καθορίζονται οι δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών τους, ο τρόπος και η περιοδικότητα της μέτρησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

4. Το άρθρο 42 του ν. 4314/2014 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παρ. 4 καταργείται.
β. Στο τέλος της παρ. 5 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι Διαχειριστικές Αρχές του άρθρου 7 δύνανται να αναλαμβάνουν καθήκοντα σχετικά με την υλοποίηση των ως άνω χρηματοδοτήσεων, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στην Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής βάσει του αιτήματος χρηματοδότησης που υποβάλλεται από την ΕΥΣΕ. Τα καθήκοντα της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 2012/2002 του Συμβουλίου, αναλαμβάνει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου».

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 4314/2014.

6. Στο άρθρο 51 του ν. 4314/2014 προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Έργα και δράσεις που αξιοποιούν ανακυκλούμενους πόρους μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής προγραμμάτων του ΕΣΠΑ των προγραμματικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020 δύνανται να χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

Άρθρο....

Η δαπάνη για την αποπληρωμή έργων με δικαιούχους ή φορείς υλοποίησης ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου εποπτευόμενες από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ή παλαιότερες προγραμματικές περιόδους και είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ανεξαρτήτως του χρόνου υλοποίησης των έργων, δύναται να βαρύνει είτε το εθνικό είτε το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος αυτού. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται το ύφος της προς πληρωμή δαπάνης, η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο .....
Διατάξεις για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων αυτοκινητοδρόμων

1. Η δαπάνη που προβλέπεται στο άρθρο 55 του ν. 4465/2017 (Α'47) δύναται να βαρύνει εν όλω ή εν μέρει και το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2. Δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών που υλοποιούνται μετά την περίοδο μελετών - κατασκευών στο πλαίσιο συμβάσεων παραχώρησης έργων αυτοκινητοδρόμων που έχουν κυρωθεί με νόμο και αφορούν σε έργα που είχαν συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δύνανται να βαρύνουν και το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος αυτού.

Άρθρο....

1. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών αξιολογητών, επιτροπών αξιολόγησης, ομάδων αξιολογητών και γνωμοδοτικών επιτροπών που εκδόθηκαν από 01.01.2013 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2, περ. ζ' και δ' της υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.27983/29.11.2012 (Β' 3187) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έργο την αξιολόγηση και πιστοποίηση επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης-Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας (ICT4GROWTH)», θεωρούνται νόμιμες από την ημερομηνία εκδόσεως τους και επιφέρουν όλα τα έννομα αποτελέσματα των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων που συγκροτούν.
2. Στον Πρόεδρο και τα μέλη των ως άνω συλλογικών οργάνων, τα οποία λειτούργησαν ή / και λειτουργούν εκτός του κανονικού ωραρίου και του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, καταβάλλεται αποζημίωση από την κατά τα ως άνω ημερομηνία έκδοσης της απόφασης συγκρότησης και μέχρι την αποδεδειγμένη ολοκλήρωση του έργου τους για την ως άνω δράση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.
3. Με την απόφαση της παρ. 2 του παρόντος καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το ύφος της αποζημίωσης που δεν μπορεί να ξεπερνά για τον πρόεδρο και τα μέλη το συνολικό ετήσιο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή των αποζημιώσεων και την πραγματοποίηση της δαπάνης.
4. Για την κάλυψη της δαπάνης των εν λόγω αποζημιώσεων εγγράφεται ειδικό έργο στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η καταβολή πραγματοποιείται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της εταιρείας και σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με επιχορήγηση της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο