Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

Αιτήματα Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού ΛακωνίαςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872

Αθήνα, 03.11.2017
Αριθ. Πρωτ.: 1100

ΠΡΟΣ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου Τμήμα Αναφορών Αθήνα

Πληροφορίες: Φίλιππος Κωνσταντίνου
Τηλέφωνο : 2131516116
Ε-ΜΑIL: [email protected]

ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Οικονομικών Α.Τ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Α.Τ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
3. Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Λακωνίας Βρασίδου 135Α Σπάρτη, Τ.Κ.: 23100

ΘΕΜΑ: «Αιτήματα Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Λακωνίας»

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ.: 50/12-10-2017 Αναφορά.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Α. Δαβάκη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Για τη στήριξη των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών χορηγούνται τα ακόλουθα επιδόματα:

- Ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων: Με το Ν.4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α'/2013), καταβάλλεται ειδικά στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ' έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, (Ν.4170/2013, ΦΕΚ 163/Α'/2013), είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις τρίτεκνες οικογένειες. Το ως άνω όριο οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

- Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων: Με το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θεσπίζεται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το οποίο καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία. Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο το επίδομα χορηγείται σε οικογένειες από το πρώτο παιδί και ανέρχεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. (Ν.4144/2013, ΦΕΚ 88/Α'/2013).

Σύμφωνα με το ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α'), οι διαθέσιμες πιστώσεις του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων αυξάνονται έως και 260 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να στηριχθούν αποτελεσματικότερα οι οικογένειες με παιδιά και δη οι πολύτεκνες οικογένειες. Επιπλέον, οι πολύτεκνοι και τα μέλη των οικογενειών τους δικαιούνται μειωμένου εισιτηρίου για τη μετακίνησή τους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε όλη την επικράτεια όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 10 του ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 τ. Α').

Β) Όσον αφορά ασφαλιστικά θέματα που θίγονται στην εν λόγω επιστολή, σας αναφέρουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν.3655/2008 προβλέπεται ότι, η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 - 2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών.

Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ήδη κλάδος κύριας σύνταξης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στους αρμόδιους φορείς μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον ΟΑΕΔ.

Ο χρόνος της ειδικής 6μηνης άδειας προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, όπως ισχύει, λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των ειδικών χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (ειδικός ασφαλιστικός δεσμός), όπου αυτές απαιτούνται με βάση την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία, με δεδομένο ότι οι σχετικές ως άνω διατάξεις του ν. 3655/2008 ορίζουν ότι ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης, στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. - σήμερα κλάδος κύριας σύνταξης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ - και ότι, κατά τη διάρκειά του, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

2. Επίσης, με τις διαταξεις του άρθρου 39 του ν. 3996/2011 προβλέπεται ότι, για τους ασφαλισμένους των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (NAT), οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και εφεξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/ 2010, αναγνωρίζεται, κατόπιν εξαγοράς, πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε 1 έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε 2 έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.

Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι, με τη σύσταση του ΕΦΚΑ και σύμφωνα με την περίπτ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4387/2016, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν.3996/2011 εξακολουθούν να ισχύουν.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να απαντήσουν είναι τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ


Ετικέτες για αναζήτηση επιδόματα τρίτεκνοι πολύτεκνοι


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο