Ειδήσεις Επισημάνσεις

Φορολογικός χειρισμός των τόκων κατασκευαστικής περιόδου που ενσωματώνονται στο κόστος κατασκευής του παγίου - ΣΟΛ Α.Ε.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ

Αναδημοσίευση από το ενημερωτικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2017 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
www.solae.gr

Αθήνα, Οκτώβριος 2017

Φορολογικός χειρισμός των τόκων κατασκευαστικής περιόδου που ενσωματώνονται στο κόστος κατασκευής του παγίου.

ΕΡΩΤΗΜΑ


Ανώνυμη εταιρεία, που τηρεί υποχρεωτικά τα βιβλία της σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει καταχωρήσει στα βιβλία της χρήσης 2016 τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου. Οι εν λόγω τόκοι προσαυξάνουν υποχρεωτικά την αξία κτήσης του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Με την ολοκλήρωση του παγίου και την έναρξη χρησιμοποίησης του, υπολογίζονται αποσβέσεις επί του συνολικού κόστους με τους συντελεστές και τη μέθοδο απόσβεσης, όπως προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α..

Βάσει του Ν. 4172/2013 οι παραπάνω τόκοι εκπίπτουν φορολογικά εφάπαξ από το φορολογητέο αποτέλεσμα κατά το έτος πραγματοποίησής τους ή μέσω των αποσβέσεων του παγίου, με τους συντελεστές απόσβεσης που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν.4172/2013;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

Για τις περιόδους από 1.1.2015 και εφεξής ο λογιστικός χειρισμός των τόκων κατασκευαστικής περιόδου είναι ο εξής:

Για τις οντότητες οι οποίες τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στο λογιστικό πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α, οι τόκοι κατασκευαστικής περιόδου (Δ.Λ.Π. 23 και ΜΕΔ-2), βαρύνουν την αξία κτήσεως του αποκτώμενου ενσώματου περιουσιακού στοιχείου, όπως και οι λοιπές δαπάνες απόκτησης (συμβολαιογραφικά , Φ.Μ.Α. κ.λ.π.).

Με την ολοκλήρωση του παγίου και την έναρξη χρησιμοποίησης του, υπολογίζονται αποσβέσεις επί του συνολικού κόστους με τους συντελεστές και τη μέθοδο απόσβεσης, όπως προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α.

Για τις οντότητες οι οποίες τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στο λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π., οι τόκοι κατασκευαστικής περιόδου βαρύνουν κατά επιλογή της οντότητας είτε την αξία κτήσεως του αποκτώμενου ενσώματου περιουσιακού στοιχείου, είτε τα έξοδα της χρήσεως.

Η δυνατότητα επιλογής της οντότητας προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4308/2014, την "λογιστική Οδηγία" για την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. και επιβεβαιώνεται στην απάντηση υπ' αριθμ 1155/2015 του ΣΛΟΤ.

Ειδικότερα στην απάντηση του ΣΛΟΤ αναφέρεται:

"Με βάση το άρθρο 18 παρ. 2 (δ) του Ν. 4308/2014, «το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής μπορεί να επιβαρύνεται με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό». Βάσει της εν λόγω ρύθμισης, η κεφαλαιοποίηση των τόκων δανεισμού που αναλογούν σε πάγια κατά την κατασκευαστική περίοδο, είναι προαιρετική, κατά την κρίση της επιχείρησης, και συνεπώς η διοίκηση, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου πρέπει να επιλέξει λογιστική πολιτική, δηλαδή αν θα κεφαλαιοποιεί τους τόκους των δανείων της κατασκευαστικής περιόδου, ή αν θα τους αναγνωρίζει ως έξοδα. Σημειώνεται ότι οι ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια, δηλαδή οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν τόκους ορισμένων μόνο στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής και να εξοδοποιούν τους τόκους των υπολοίπων".

Για το φορολογικό χειρισμό των τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου, ισχύουν τα εξής:

Στην ΠΟΛ.1073/31.3.2015 και ειδικότερα στην παρ. 5γ αναφέρονται τα εξής:
«Για φορολογικά έτη με έναρξη από την 01.01.2015, οπότε τίθενται σε ισχύ τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π. - ν.4308/2014), ισχύουν τα ακόλουθα:

Καταρχήν, στις διατάξεις των Ε.Λ.Π. δεν ορίζεται η έννοια των εξόδων πολυετούς απόσβεσης για λογιστικούς σκοπούς. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης που εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις μέχρι και την 31.12.2014 να συνεχίζουν να εμφανίζονται στις καταστάσεις αυτές μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους (παρ.5 άρθρου 37 ν.4308/2014). Επομένως, τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης που πραγματοποιήθηκαν πριν την 01.01.2015 και δεν έχουν αποσβεσθεί πλήρως έως τις 31.12.2014, θα συνεχίσουν να αποσβένονται με συντελεστή 10% και μετά το 2014 μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους. Αντίθετα, προκειμένου για έξοδα που ενέπιπταν στην έννοια των εξόδων πολυετούς απόσβεσης δυνάμει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και πραγματοποιούνται από 01.01.2015 και εφεξής, αυτά θα εκπίπτουν εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013, στο βαθμό που δεν εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες παγίων (ενσώματων ή άυλων) που προβλέπονται από τις διατάξεις των Ε.Λ.Π.

Ειδικότερα, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01.01.2015 για την απόκτηση ενός παγίου οι οποίες συνδέονται άμεσα με αυτό και είναι απαραίτητες για να φθάσει το πάγιο σε κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης αυτού (π.χ. προκειμένου για ακίνητα ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, έξοδα συμβολαιογράφου, μεταγραφής, αμοιβή για εκτίμηση ακινήτου και παράσταση δικηγόρου κ.λπ.). Στο κόστος αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι δανείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΕΛΠ ή ΔΛΠ, κατά περίπτωση».

Με βάση τα ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση ο φορολογικός χειρισμός των τόκων κατασκευαστικής περιόδου θα ακολουθήσει το λογιστικό χειρισμό τους.

Εφόσον έχει επιβαρυνθεί με τόκους το κόστος κτήσεως του παγίου, υποχρεωτικά για τις οντότητες που εφαρμόζουν το λογιστικό πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α. και προαιρετικά για τις οντότητες που εφαρμόζουν το λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π., οι τόκοι κατασκευαστικής περιόδου θα εκπέσουν φορολογικά από τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω των αποσβέσεων του παγίου, με τους συντελεστές απόσβεσης που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν.4172/2013.

Εφόσον εφαρμόζουν το λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π. και επιλεγεί, η επιβάρυνση των δαπανών χρήσεως με τους τόκους κατασκευαστικής περιόδου, τότε αυτοί θα εκπέσουν κατά το έτος πραγματοποίησής τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013.

Επειδή η εταιρεία συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., στα οποία προβλέπεται υποχρεωτικά η επιβάρυνση του κόστους του παγίου με τόκους κατασκευαστικής περιόδου, δεν υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης των τόκων κατά το έτος πραγματοποίησής τους, αλλά σε περισσότερες χρήσεις μέσω των αποσβέσεων.


Νομοθεσία-Νομολογία
Άρθρο 24 Ν.4172/2013
ΠΟΛ.1073/31.3.2015
Σ.ΛΟ.Τ. 1155 ΕΞ 27.7.2015
ΔΛΠ 23
ΜΕΔ -2
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο