Ειδήσεις Επισημάνσεις

Αντιμετώπιση στα πλαίσια των ΕΛΠ ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων, για τα οποία έχει προαποφασισθεί η πώλησή τους, μετά από προκαθορισμένο διάστημα χρήσης - ΣΟΛ Α.Ε.

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ

Αναδημοσίευση από το ενημερωτικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2017 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
www.solae.gr

Αθήνα, Οκτώβριος 2017

Αντιμετώπιση στα πλαίσια των Ε.Λ.Π. ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων, για τα οποία έχει προαποφασισθεί η πώλησή τους, μετά από προκαθορισμένο διάστημα χρήσης.

ΕΡΩΤΗΜΑ


Εταιρεία που έχει ως κύρια δραστηριότητα την εμπορία αυτοκινήτων και δευτερεύουσα δραστηριότητα την εκμίσθωση αυτοκινήτων συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

Η εταιρεία έχει στα πάγια της αυτοκίνητα τα οποία τα εκμισθώνει και αυτοκίνητα τα οποία τα παρέχει για χρήση σε στελέχη της.

Η πολιτική της εταιρείας είναι η χρήση όλων των αυτοκινήτων παγίων για δώδεκα (12) μήνες και με τη συμπλήρωση 12 μηνών χρήσης η παύση της χρήσης τους με στόχο την πώλησή τους. Η πώληση πραγματοποιείται περίπου κατά μέσο όρο σε τέσσερις μήνες από την παύση της χρήσης.

i. Μπορεί η εταιρεία με βάση τον νόμο να μη διενεργεί αποσβέσεις επί των παγίων αυτοκινήτων για το διάστημα που αυτά είναι σε ακινησία (από την παύση της χρήσης τους μέχρι την πώλησή τους);
ii. Μπορεί η εταιρεία με την παύση της χρήσης των αυτοκινήτων να τα μεταφέρει σε λογαριασμό «Πάγια προς πώληση», με την αναπόσβεστη αξία τους κατά την ημέρα της παύσης της χρήσης και έκτοτε να μη διενεργεί αποσβέσεις και να διενεργεί έλεγχο για απομείωση, την 31/12/20ΧΧ, με βάση το ΔΠΧΑ 5;

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στην παρ. 3 α.1 του άρθρου 18 του Ν. 4308/2014 αναφέρεται ότι: «Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται σε απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του».

Με βάση την διάταξη αυτή του νόμου, εφ όσον η εταιρεία έχει επιλέξει τη σταθερή μέθοδο αποσβέσεως, ο λογισμός των αποσβέσεων αρχίζει όταν τα πάγια είναι έτοιμα για χρήση και τελειώνει κατά την διάθεση ή την, για οποιονδήποτε λόγο, διαγραφή ή την πλήρη απόσβεσή τους. Όταν τα πάγια στοιχεία τίθενται σε αδράνεια ο λογισμός των αποσβέσεων δεν διακόπτεται, αλλά συνεχίζεται μέχρι την ολοσχερή διαγραφή τους, δεδομένου ότι σε όλα τα λογιστικά πλαίσια (Ε.Γ.Λ.Σ., Δ.Π.Χ.Α. και Ε.Λ.Π.), αιτιολογική βάση των αποσβέσεων είναι η ανάκτηση της επενδυμένης στα πάγιο αγοραστικής δυνάμε-ως και όχι η ανάκτηση της απώλειας της αξίας τους λόγω χρήσεως. Μόνο όταν εφαρμόζεται η μέθοδος αποσβέσεως με βάση τις παραγόμενες μονάδες ή με βάση τις ώρες λειτουργίας των πάγιων στοιχείων, δεν λογίζονται αποσβέσεις κατά την περίοδο που τα πάγια έχουν τεθεί σε αδράνεια.

Η παράγραφος 33 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014 απαιτεί τη γνωστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, για τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, εφόσον είναι σημαντικά. Εκτός από αυτή την απαίτηση γνωστοποίησης, τα Ε.Λ.Π. δεν προβλέπουν ειδικούς κανόνες αποτιμήσεως και ταξινομήσεως για μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση.

Με βάση τα προαναφερόμενα, οι απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α 5, σχετικά με την αποτίμηση και την ταξινόμηση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση, κατά την γνώμη μας, δεν είναι συμβατές με το λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π.

Διευκρινίζεται ότι η αναφορά της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του Ν.4308/2014 ότι «οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο του νόμου δύνανται να αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές με τον παρόντα νόμο», σε καμιά περίπτωση δεν παρέχει σε αυτές τις οντότητες τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α.

Δεδομένου ότι η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των αυτοκινήτων που εκμισθώνονται ή ιδιοχρησιμοποιούνται ως πάγια ανέρχεται σε ένα έτος (αφού μετά το έτος διατίθενται για πώληση) και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εταιρεία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας και την εμπορεία αυτοκινήτων, κατά τη γνώμη μας, ο ενδεδειγμένος λογιστικός χειρισμός είναι ο ακόλουθος:

Α. Κατά την αρχική καταχώριση των αυτοκινήτων να εκτιμηθεί ως υπολειμματική αξία η εύλογη αξία που θα έχει το κάθε αυτοκίνητο κατά την ημερομηνία που θα διατεθεί προς πώληση και η αποσβεστέα αξία (αρχική αξία κτήσεως μείον υπολειμματική αξία) να αποσβεστεί σε ένα έτος.

Β. Όταν το αυτοκίνητο παύει να ιδιοχρησιμοποιείται ή να εκμισθώνεται να αναταξινομείται από τα πάγια στα αποθέματα, αφού τα περιουσιακά αυτά στοιχεία παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των αποθεμάτων που περιγράφονται στον ακόλουθο ορισμό του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014:

«Αποθέματα (inventories): Περιουσιακά στοιχεία:

α) κατεχόμενα για πώληση στη συνήθη δραστηριότητα της οντότητας, ή

β) στην παραγωγική διαδικασία με σκοπό την πώληση ως ανωτέρω, ή

γ) σε μορφή υλικών ή εφοδίων που πρόκειται να αναλωθούν για την παραγωγική διαδικασία ή για την προσφορά υπηρεσιών».


Ετικέτες για αναζήτηση πάγια ιδιοχρησιμοποιούμενα


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο