Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών με τις ΗΠΑ - Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για την κύρωση της συμφωνίαςΚατατέθηκε το σχέδιο νόμου με το οποίο κυρώνεται το Μνημόνιο Συνεννόησης και η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του Νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA)) καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής που υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 19 Ιανουαρίου 2017.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα αποτελέσματα επί του κρατικού προϋπολογισμού:

Ετήσια δαπάνη από το έτος 2020 και εφεξής ποσού 101 χιλ. ευρώ περίπου από τη συντήρηση του διατιθέμενου εξοπλισμού και λογισμικού για την ανάπτυξη Συστήματος Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (ΣΑΥΣ FATCA), προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή των απαιτούμενων πληροφοριών αναφορικά με τους Δηλωτέους Λογαριασμούς που τηρούνται στα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα των Συμβαλλόμενων Μερών. Η δαπάνη αυτή περιορίζεται σε 7,3 χιλ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2017 και σε 82 χιλ. ευρώ για καθένα από τα οικονομικά έτη 2018 και 2019.

Ενδεχόμενη ετήσια αύξηση εσόδων από την επιβολή προστίμων (το ύψος των οποίων κυμαίνεται από 100 έως 5.000 ευρώ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς την υποχρέωση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.


Από τις διατάξεις εφαρμογής της κυρούμενης Συμφωνίας και των Παραρτημάτων της καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών επηρεάζονται άμεσα οι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας, καθώς η ετήσια αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ως μέσο της διοικητικής συνεργασίας της κυρούμενης Συμφωνίας αφορά την εφαρμογή και την επιβολή της φορολογικής νομοθεσίας ως προς τα είδη εισοδημάτων ή/και κεφαλαίου και τους αντίστοιχους φόρους που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της.

Η χώρα μας έχει ήδη δηλώσει (29.10.2014) ότι θα εφαρμόσει το παγκόσμιο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ) (CRS) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών των χρηματοοικονομικών λογαριασμών (Automatic Exchange of Information -AEOI), για το οποίο έχουν ήδη δεσμευτεί 104 χώρες του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή των Πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς του ΟΟΣΑ, ενώ 95 χώρες του ΟΟΣΑ, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας έχουν προσχωρήσει με δηλώσεις τους στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information - MCAA ) με έναρξη εφαρμογής από το 2016 ή 2017 και αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από το 2017 ή το 2018 αντίστοιχα. Η Ελλάδα αναμένεται να διενεργήσει την πρώτη αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών το έτος 2017 (για πληροφορίες φορολογικού έτους 2016), ως μία εκ των χωρών που θα εφαρμόσουν άμεσα το Παγκόσμιο Πρότυπο του ΟΟΣΑ (χώρες "Early Adopters"). Το παραπάνω πλαίσιο έχει κυρωθεί με τις διατάξεις του ν.4428/2016.

Η Ελλάδα, όπως και τα λοιπά κράτη μέλη της EE, μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/107/ΕΕ, στην εσωτερική τους νομοθεσία θα διενεργήσουν την πρώτη αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών το έτος 2017 για πληροφορίες του φορολογικού έτους 2016. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της Αυστρίας, η οποία θα αποστείλει τις προβλεπόμενες πληροφορίες στα λοιπά κράτη μέλη το έτος 2018 για πληροφορίες φορολογικού έτους 2017.

Το ΚΠΑ (CRS), μέσα.) του οποίου θα εφαρμοστεί εν τέλει η αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, αντλεί σε μεγάλο βαθμό στοιχεία από τη διακυβερνητική προσέγγιση για την Ενίσχυση της Διεθνούς Φορολογικής Συμμόρφωσης και την Εφαρμογή του νόμου FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) των ΗΠΑ (Νόμος περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής ή Νόμος FATCA) στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών που συνάπτουν οι ΗΠΑ. Ενώ η διακυβερνητική προσέγγιση για την υποβολή στοιχεία)ν του νόμου FATCA αποκλίνει σε ορισμένες μόνο πτυχές από το ΚΠΑ (CRS), οι διαφορές οφείλονται κυρίως στον πολυμερή χαρακτήρα του συστήματος ΚΠΑ (CRS) και σε άλλες ειδικότερες πτυχές που συνδέονται με τις ΗΠΑ, ιδίοις με την έννοια της φορολογίας με βάση την ιθαγένεια και με την ύπαρξη ενός σημαντικού και ολοκληρωμένου συστήματος παρακράτησης φόρου σχετικά με το νόμο FATCA.

Οι ρυθμίσεις αφορούν τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα που δεν εμπίπτουν στα Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, δηλαδή:
i) κάθε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που είναι κάτοικος στην Ελλάδα, εξαιρουμένου κάθε υποκαταστήματος αυτού του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος που ευρίσκεται εκτός της Ελλάδας, και ii) κάθε ευρισκόμενο στην Ελλάδα υποκατάστημα Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος το οποίο δεν είναι κάτοικος στην Ελλάδα.
Ως «Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα» νοείται κάθε Ίδρυμα Θεματοφυλακής, Ίδρυμα Καταθέσεων, Επενδυτική Οντότητα ή Καθορισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία, όπως αυτές οι έννοιες ορίζονται στο Τμήμα VIII του Παραρτήματος I της κυρούμενης Συμφωνίας.

Στο βαθμό που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάγονται στον ορισμό των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της κυρούμενης Συμφωνίας φέρουν την υποχρέωση εφαρμογής των κανόνων δέουσας επιμέλειας και υποβολής στοιχείων αναφορικά με δηλωτέους λογαριασμούς τους. Αναμένεται, ωστόσο, να ωφεληθούν από τη συνολική βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος μέσω των συνεπειών που επιφέρουν σε αυτό οι προτεινόμενες διατάξεις.Άρθρα τρίτο έως έκτο: Διατάξεις εφαρμογής


Στα άρθρα τρίτο έως έκτο περιλαμβάνονται διατάξεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του Νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (Νόμος FATCA) με τα Παραρτήματα I και II αυτής, που υπογράφηκαν στην Αθήνα στις 19 Ιανουαρίου 2017 καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ],

Επισημαίνεται ότι η κυρούμενη Συμφωνία αποτελεί ειδικότερη εκτελεστική Συμφωνία στο πλαίσιο εφαρμογής της «Σύμβασης μεταξύ της Ελλάδας και των Η.Π.Α. περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος», που υπεγράφη στην Αθήνα την 20η Φεβρουαρίου 1950 και κυρώθηκε με το Ν.Δ. 2548/1953 (ΦΕΚ Α' 231) και προβλέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε αυτοματοποιημένη βάση.

Με την κυρούμενη Συμφωνία ενεργοποιείται και τίθεται σε λειτουργία η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών των συμβαλλομένων μερών της με την εισαγωγή ενός καθεστώτος υποβολής στοιχείων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά ορισμένους λογαριασμούς. Η Συμφωνία αυτή περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος της τα Παραρτήματα I και II. Στο Παράρτημα I περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για την ταυτοποίηση και υποβολή στοιχείων δηλωτέων λογαριασμών προς τις ΗΓΙΑ και πληρωμών προς ορισμένα μη συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Στο Παράρτημα II περιλαμβάνονται οι οντότητες που λογίζονται ως απαλλασσόμενοι πραγματικοί δικαιούχοι ή θεωρούμενα ως συμμορφούμενα «Αλλοδαπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα» (ΑΧΙ), ανά περίπτωση, βάσει του σχετικού ορισμού της Συμφωνίας, καθώς και οι λογαριασμοί που εξαιρούνται από τον ορισμό των «Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών». Σημειώνεται ότι στα ως άνω Παραρτήματα περιλαμβάνονται ρυθμίσεις παρόμοιες με αυτές που εισάγονται μέσω της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών του ΟΟΣΑ (Πολυμερής ΣΑΑ ή ΠΣΑΑ] (Multilateral Competent Authority Agreeement, MCAA) με την υιοθέτηση του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) (Common Reporting Standard, CRS), σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δέουσα επιμέλεια για τις πληροφορίες χρηματοοικονομικών λογαριασμών, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 15 Ιουλίου 2014, ως μέρος του παγκόσμιου προτύπου του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών. Η προαναφερόμενη Πολυμερής ΣΑΑ κυρώθηκε με το ν.4428/2016 (ΦΕΚ Α' 190], περιλαμβάνοντας στις διατάξεις εφαρμογής της το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς.

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις των άρθρων τρίτου έως και έκτου περιλαμβάνονται:

Άρθρο τρίτο

α] Η αρμόδια αρχή της Ελλάδας με παραπομπή στις ισχύουσες διατάξεις του ν.4170/2013 (Α' 163), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4378/2016 (Α' 55), με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη οι Οδηγίες 2011/16/ΕΕ (EE L 64 της 11ης.3.2011) και 2014/107/ΕΕ (EE L 359 της 16ης.12.2014) όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα.
β) Τίθεται η επιφύλαξη της αρμοδιότητας του Υπουργού Οικονομικών στα θέματα των γνωστοποιήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Αρμόδια Αρχή των ΗΠΑ, για τις δικλείδες ασφαλείας, την ύπαρξη της κατάλληλης υποδομής, τις διαβουλεύσεις, τις τροποποιήσεις και τη διάρκεια της Συμφωνίας.
γ) Περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις υποβολής των στοιχείων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων σχετικά με τις πληροφορίες για τα έτη 2014, 2015 και 2016, και ορίζεται η προθεσμία υποβολής για το 2017 που είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2017. Επίσης ορίζονται και άλλες απορρέουσες από την κυρούμενη Συμφωνία υποχρεώσεις και προβλέπεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν, υπό συγκεκριμένους όρους, παρόχους υπηρεσιών για να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δέουσα επιμέλεια.

Άρθρο τέταρτο

Περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την εφαρμογή της κυρούμενης Συμφωνίας με αντίστοιχο περιεχόμενο με αυτό του άρθρου 24 του ν.4170/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.4378/2016 καθώς και του άρθρου τέταρτου του ν.4428/2016. Για τις διατάξεις αυτές προηγήθηκε διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Άρθρο πέμπτο

α) Εισάγεται νέο άρθρο 54Γ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) (ν.4174/2013, Α' 170), σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι της κυρούμενης Συμφωνίας, του ν.4170/2013, του ν.4428/2016, και κάθε διεθνούς συμφωνίας με αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής.
β) Τροποποιείται το περιεχόμενο του ισχύοντος άρθρου 29 του ΚΦΔ για να είναι αντίστοιχο με το πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο διεθνές πεδίο.

Άρθρο έκτο

Προβλέπονται οι κατάλληλες εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη συμπλήρωση όπου είναι αναγκαίο των κανόνων, των διαδικασιών και των αναγκαίων συνακόλουθων μέτρων που αφορούν την εφαρμογή της κυρούμενης Συμφωνίας και των Παραρτημάτων της καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών.

Με τα παραπάνω άρθρα εξειδικεύονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής στην Ελλάδα της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο πλαίσιο εφαρμογής της κυρούμενης Συμφωνίας και των Παραρτημάτων της και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών.O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο