Ειδήσεις Επισημάνσεις

Λογιστική αντιμετώπιση μεταβολής της ωφέλιμης ζωής παγίων - ΣΟΛ Α.Ε.ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ

Αναδημοσίευση από το ενημερωτικό δελτίο Ιουλίου - Αυγούστου 2017 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
www.solae.gr

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2017

Λογιστική αντιμετώπιση μεταβολής της ωφέλιμης ζωής παγίων

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εταιρεία στην πρώτη εφαρμογή του Ν.4308/2014, εκτίμησε την ωφέλιμη ζωή των κτιρίων της στα 50 χρόνια και, όπως είχε δικαίωμα,  υπολόγισε  εξ αρχής τις αποσβέσεις με το νέο μειωμένο συντελεστή, με συνέπεια την αύξηση της αναπόσβεστης αξίας τους, με ισόποση αύξηση των ιδίων κεφαλαίων.

Στην δεύτερη  χρήση εφαρμογής των Ε.Λ.Π. (χρήση 2016), η εταιρεία επιθυμεί να επαναπροσδιορίσει την ωφέλιμη ζωή των κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (25 χρόνια).

Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015 έχουν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας και έχουν δημοσιευθεί.

Ερωτάται, αν η εταιρεία έχει τη δυνατότητα, στη χρήση 2016, να εφαρμόσει συντελεστές απόσβεσης επί των κτιρίων της, διαφορετικούς από αυτούς που εφάρμοσε κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν.4308/2014 και αν ναι, με ποιον τρόπο θα απεικονιστεί η αλλαγή αυτή στις οικονομικές καταστάσεις.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στο Ν.4308/2014, Παράρτημα Α, ΟΡΙΣΜΟΙ, προβλέπονται σχετικά τα εξής:

«………….

Λογιστική εκτίμηση (accounting estimate): Η εκτίμηση της οντότητας, με βάση διαθέσιμες πληροφορίες, αναφορικά με την παρούσα κατάσταση, τα αναμενόμενα οφέλη, και τις δεσμεύσεις που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, η εκτίμηση για το χρόνο εμφάνισης των ωφελειών από ένα περιουσιακό στοιχείο.
……..

Σφάλματα προηγούμενων χρήσεων (prior period errors): Παραλήψεις ή άλλα σφάλματα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας που οφείλονται σε μη χρήση ή εσφαλμένη χρήση αξιόπιστων πληροφοριών οι οποίες:

α) ήταν διαθέσιμες όταν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για εκείνες τις περιόδους εγκρίθηκαν για έκδοση, και

β) εύλογα θα αναμενόταν ότι έχουν αποκτηθεί και ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση και δημοσίευση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.


……»

Επιπλέον στο άρθρο 28 του ίδιου νόμου αναφέρεται ότι:

«…

Άρθρο 28 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών

1. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

β) των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

2. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

3. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους
…»

Η εφαρμογή της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 28  του Ν. 4308/2014 προϋποθέτει ότι η εκτίμηση σχετικά με την ωφέλιμη ζωή των παγίων ήταν σωστή την δεδομένη χρονική στιγμή που είχε διενεργηθεί.

Με βάση τους προαναφερόμενους ορισμούς, προκειμένου να θεωρηθεί ότι η αλλαγή της  ωφέλιμης ζωής των ακινήτων συνιστά μεταβολή λογιστικής εκτίμησης θα πρέπει να τεκμηριωθεί ότι τόσο η αρχική εκτίμηση της στα 50 έτη (το 2015), όσο και η μεταγενέστερη στα 25 έτη  (το 2016), ήταν εύλογες με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες κατά τις δεδομένες χρονικές στιγμές.

Δηλαδή, από την διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει  να τεκμηριωθεί ότι η αλλαγή οφείλεται σε μεταβολή των διαθέσιμων πληροφοριών για τα αναμενόμενα οφέλη, και τις δεσμεύσεις που συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία, και όχι σε εσφαλμένη χρήση πληροφοριών οι οποίες:

α) ήταν διαθέσιμες όταν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για εκείνες τις περιόδους εγκρίθηκαν για έκδοση, και

β) εύλογα θα αναμενόταν ότι έχουν αποκτηθεί και ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση και δημοσίευση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Για να συμβεί, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μία τέτοιου είδους μεταβολή στην εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των παγίων, θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει κάποιο σημαντικό γεγονός.

Αν δεν μπορεί να αιτιολογηθεί, η μεταβολή με βάση την αλλαγή των πραγματικών συνθηκών είναι προφανές ότι η μια από τις δυο εκτιμήσεις οφείλεται σε μη χρήση, ή σε εσφαλμένη χρήση, των διαθέσιμων πληροφοριών, και επομένως θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως λάθος.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει αναδρομική προσαρμογή των κονδυλίων της παρουσιαζόμενης συγκριτικής περιόδου.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο