Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Στο 21,1% το ποσοστό ανεργίας το δεύτερο τρίμηνο του 2017 - Αύξηση της απασχόλησης κατά 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πειραιάς, 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β' τρίμηνο 2017

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Β' τρίμηνο του 2017.

Αναλυτικότερα, κατά το Β' τρίμηνο του 2017:

- Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.791.408 άτομα και των ανέργων σε 1.016.571 άτομα.

- Το ποσοστό ανεργίας ήταν 21,1%, έναντι 23,3% του προηγούμενου τριμήνου (Α' τρίμηνο του 2017) και 23,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β' τρίμηνο 2016).

- Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,6%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και κατά 2,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

- Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 8,8%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και κατά 8,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Γράφημα 1. Αριθμός απασχολουμένων και ανέργωνΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πίνακας 1. Κατάσταση απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία, περιφέρεια, επίπεδο εκπαίδευσης και υπηκοότητα (1), Β' τρίμηνο 2017Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15 - 19 ετών, στη Δυτική Μακεδονία και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις Δημοτικού. Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας 30 - 44 ετών, στο Νότιο Αιγαίο, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης υπηκοότητας.

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει το πλήθος των απασχολουμένων, κατά θέση στο επάγγελμα, επάγγελμα, πλήρη - μερική απασχόληση και μόνιμη - προσωρινή εργασία για το Β' τρίμηνο του 2017. Παρουσιάζονται, επίσης, τα αντίστοιχα στοιχεία του προηγούμενου τριμήνου και του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους, καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή ως προς το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πίνακας 2. Απασχολούμενοι, κατά θέση στο επάγγελμα, επάγγελμα, πλήρη - μερική απασχόληση, μόνιμη - προσωρινή εργασίαΚατά το Β' τρίμηνο του 2017 το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (66,1%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (22,7%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς και σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, εμφανίζεται αύξηση στην απασχόληση σε όλες τις κατηγορίες.

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 9,9%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία σε 8,3%. Η μερική απασχόληση εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξημένη σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η προσωρινή απασχόληση έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο καθώς και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (23,7%), οι επαγγελματίες (19,4%) και οι ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς (11,1%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο εμφανίζεται μείωση στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, και αύξηση σε όλες τις άλλες κατηγορίες. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, εμφανίζεται μείωση στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, στους τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, στους ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς και στους ειδικευμένους τεχνίτες και αύξηση σε όλα τα άλλα επαγγέλματα.

Αν εξετάσουμε την εξέλιξη της κατανομής του πλήθους των απασχολουμένων σε ευρείες ομάδες επαγγελμάτων, παρατηρούμε ότι, κατά την περίοδο Α' τρίμηνο 2007 - Β' τρίμηνο 2017, αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό των απασχολουμένων σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης(3), μειώνεται το ποσοστό των απασχολουμένων σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης και σε χειρωνακτικά με εξειδίκευση, ενώ παραμένει σχετικά σταθερό το ποσοστό των απασχολουμένων σε γεωργικά και στοιχειώδη επαγγέλματα (Γράφημα 2).

Γράφημα 2. Ποσοστό (%) απασχολουμένων, κατά ευρείες κατηγορίες επαγγελμάτωνΟ Πίνακας 3 παρουσιάζει το πλήθος των απασχολουμένων, κατά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για το Β' τρίμηνο του 2017. Παρουσιάζονται, επίσης, τα αντίστοιχα στοιχεία του προηγουμένου τριμήνου και του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους, καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή ως προς το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πίνακας 3. Απασχολούμενοι, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότηταςΑν εξετάσουμε την εξέλιξη του ποσοστού των απασχολουμένων σε ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο Α' τρίμηνο 2007 - Β' τρίμηνο 2017, διαπιστώνουμε αύξηση του ποσοστού όσων εργάζονται στο εμπόριο, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, τα ξενοδοχεία και την εστίαση και μείωση του ποσοστού όσων εργάζονται στις κατασκευές και τη βιομηχανία (Γράφημα 3).

Γράφημα 3. Ποσοστό (%) απασχολουμένων, κατά ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότηταςΤο μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων (43,0%) δηλώνει ότι εργάστηκε 40 - 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (29,0%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Η πλειονότητα των απασχολουμένων (84,0%) δηλώνει ότι εργάστηκε τις συνήθεις ώρες, ενώ το 12,0% δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες, το 2,9% δηλώνει ότι έχει και δεύτερη εργασία, ενώ το 2,1% αναζητά εργασία αν και εργάζεται (Γράφημα 4).

Γράφημα 4. Ώρες εργασίας, ύπαρξη δεύτερης εργασίας, επιθυμία για περισσότερες ώρες εργασίας και αναζήτηση εργασίας, Β' τρίμηνο 2017.ΙΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει το πλήθος των ανέργων, κατά τον λόγο που σταμάτησαν την τελευταία τους εργασία, τη διάρκεια ανεργίας, το είδος εργασίας που αναζητούν και την εγγραφή τους στον ΟΑΕΔ για το Β' τρίμηνο του 2017. Παρουσιάζονται, επίσης, τα αντίστοιχα στοιχεία του προηγουμένου τριμήνου και του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους, καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή ως προς το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 

Πίνακας 4. Άνεργοι, κατά λόγο που σταμάτησαν την τελευταία τους εργασία, διάρκεια ανεργίας, είδος εργασίας που αναζητούν και εγγραφή τους στον ΟΑΕΔΟι βασικοί λόγοι που σταμάτησαν οι άνεργοι να εργάζονται είναι είτε γιατί απολύθηκαν (28,1%) είτε γιατί η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (25,1%). Κατά το Β' τρίμηνο 2017, ο αριθμός των ανέργων που σταμάτησαν να εργάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που τερματισμού της εργασίας τους, εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων εργαζόταν στον κλάδο του εμπορίου (18,5%). Σε ότι αφορά στο επάγγελμα της προηγούμενης εργασίας τους, το μεγαλύτερο ποσοστό (29,3%) απασχολούνταν στην παροχή υπηρεσιών ή ως πωλητές (Γράφημα 5). Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 20,1%.

Η πλειονότητα των ανέργων (74,0%) αναζητά εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι), ενώ ποσοστό 91,5% των ανέργων αναζητά εργασία ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση. Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 24,4%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 9,8%.

Γράφημα 5. Κλάδος δραστηριότητας και επάγγελμα τελευταίας εργασίας ανέργων, Β' τρίμηνο 2017.Όλες οι νησιωτικές περιφέρειες, με εξαίρεση την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου, εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας μικρότερο του «εθνικού» μέσου όρου. Οι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου, εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (Γράφημα 6).

Γράφημα 6. Ποσοστό (%) ανεργίας ανά περιφέρειαIV. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει το πλήθος των μη ενεργών, ηλικίας κάτω των 75 ετών, κατά εργασιακή εμπειρία, λόγους που σταμάτησαν να εργάζονται και λόγους που δεν αναζητούν εργασία για το Β' τρίμηνο του 2017. Παρουσιάζονται, επίσης, τα αντίστοιχα στοιχεία του προηγούμενου τριμήνου και του αντιστοίχου τριμήνου του προηγούμενου έτους, καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή ως προς το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πίνακας 5. Μη ενεργοί, ηλικίας κάτω των 75 ετών, κατά εργασιακή εμπειρία, λόγο που σταμάτησαν την τελευταία τους εργασία και λόγο που δεν αναζητούν εργασίαΗ πλειονότητα των μη ενεργών ηλικίας 15 - 74 ετών δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (47,1%) ή έχουν περάσει περισσότερα από 8 έτη από τότε που σταμάτησαν την τελευταία τους εργασία (26,6%).

Από τα άτομα που εργάστηκαν μέσα στα τελευταία 8 έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό σταμάτησε να εργάζεται, επειδή συνταξιοδοτήθηκε (67,6%) ή επειδή η εργασία του ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (7,1%).

Οι βασικοί λόγοι που δεν αναζητούν εργασία οι μη ενεργοί είναι το ότι βρίσκονται σε σύνταξη (39,4%) ή εκπαιδεύονται (24,2%). Το 0,8% των μη ενεργών αναζητά εργασία, αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμο να την αναλάβει, και το 1,2% δεν αναζητά εργασία, επειδή πιστεύει ότι δε θα βρει ή δε γνωρίζει που θα απευθυνθεί.


ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού διενεργείται από το 1981. Μέχρι το 1997 τα αποτελέσματα εξάγονταν Εργατικού σε ετήσια βάση, με περίοδο αναφοράς το Β' τρίμηνο του έτους, ενώ από το 1998 και εξής η έρευνα Δυναμικού είναι συνεχής και παράγει τριμηνιαία αποτελέσματα. Βασικός σκοπός της είναι η κατανομή του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (15 ετών και άνω) σε τρεις πλήρως διακριτές ομάδες: απασχολούμενοι, άνεργοι και οικονομικά μη ενεργοί. Επιπλέον, συλλέγει πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν δημογραφικά χαρακτηριστικά, κύρια εργασία, ύπαρξη και χαρακτηριστικά δεύτερης εργασίας, ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό επίπεδο, συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και την αναζήτηση εργασίας.

Νομικό πλαίσιο Η παρούσα έρευνα είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η κύρια νομοθετική πράξη είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) 577/9-3-98 του Συμβουλίου, ο οποίος στις διατάξεις του καθορίζει τον σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά της έρευνας. Το πλαίσιο της έρευνας τροποποιήθηκε με τους διαδοχικούς κανονισμούς 1372/2007, 2257/2003 και 1991/2002.

Περίοδος αναφοράς Το δείγμα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού ισοκατανέμεται μέσα στις 4 (ή 5) εβδομάδες του μήνα. αναφοράς Κάθε επιλεγμένο νοικοκυριό αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη εβδομάδα, την εβδομάδα αναφοράς (από Δευτέρα ως Κυριακή). Ειδικότερα:
• για την απασχόληση, περίοδος αναφοράς είναι η εβδομάδα αναφοράς,
• για την αναζήτηση εργασίας, περίοδος αναφοράς είναι η εβδομάδα αναφοράς και οι τρεις προηγούμενες εβδομάδες.

Κάλυψη Η έρευνα καλύπτει τον πληθυσμό των ιδιωτικών νοικοκυριών που διαμένει ή προτίθεται να διαμείνει τουλάχιστον ένα έτος στην Ελλάδα. Τα άτομα που διαμένουν μόνιμα σε συλλογικές κατοικίες, δηλαδή νοσοκομεία, ξενοδοχεία, στρατόπεδα, άσυλα, οίκους ευγηρίας, ορφανοτροφεία κλπ. δεν καλύπτονται από την έρευνα.

Μεθοδολογία Τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης (αριθμός απασχολουμένων, ανέργων κλπ.) εκτιμώνται με την εφαρμογή κατάλληλου αμερόληπτου εκτιμητή, ο υπολογισμός του οποίου βασίζεται: α) στην πιθανότητα επιλογής των νοικοκυριών του δείγματος, β) στο ποσοστό ανταπόκρισης των νοικοκυριών του δείγματος σε κάθε πρωτογενή μονάδα δειγματοληψίας (επιφάνεια) και γ) στην κατανομή του πληθυσμού κάθε Περιφέρειας, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών.

Ορισμοί Απασχολούμενοι: τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που την εβδομάδα αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω και μία ώρα, με σκοπό την αμοιβή ή το κέρδος, ή ως μη αμειβόμενοι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση, είτε δεν εργάστηκαν, αλλά είχαν μία εργασία ή επιχείρηση από την οποία απουσίαζαν προσωρινά.

Άνεργοι: τα άτομα ηλικίας 15 - 74 ετών που δε χαρακτηρίστηκαν ως απασχολούμενοι (σύμφωνα με τον ορισμό της προηγούμενης παραγράφου), ήταν άμεσα διαθέσιμοι για εργασία και είτε αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες είτε έχουν βρει μία εργασία που θα αναλάβουν μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Οικονομικά μη ενεργοί: τα άτομα που δε χαρακτηρίζονται απασχολούμενα ή άνεργα.

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (εργατικό δυναμικό): οι απασχολούμενοι και οι άνεργοι.

Ποσοστό ανεργίας: το πηλίκο των ανέργων διά του εργατικού δυναμικού.

Περιφέρειες: οι 13 δευτεροβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στους οποίους διαιρείται η Ελλάδα.

Επίπεδο εκπαίδευσης: ο ανώτατος ολοκληρωμένος κύκλος σπουδών σε 5 κατηγορίες. Η κατηγορία «Έως λίγες τάξεις Δημοτικού» περιλαμβάνει και τα άτομα που δεν πήγαν σχολείο. Η κατηγορία «Πρωτοβάθμια εκπαίδευση» περιλαμβάνει τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως και Δημοτικό και η κατηγορία «Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» περιλαμβάνει τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως και Λύκειο. Η κατηγορία «Τριτοβάθμια εκπαίδευση» περιλαμβάνει τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. 

Αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό: τα άτομα που εργάζονται στην επιχείρηση τους ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με σκοπό το κέρδος, και απασχολούν τουλάχιστον ένα άτομο.

Αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό: τα άτομα που εργάζονται στην επιχείρησή τους ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με σκοπό το κέρδος, και δεν απασχολούν άτομα.

Μισθωτοί: τα άτομα που εργάζονται για κάποιον εργοδότη, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και αποζημιώνονται υπό μορφή μισθού, ημερομισθίου, αμοιβών, εφάπαξ καταβολής, πληρωμής ανάλογα με το αποτέλεσμα ή πληρωμής σε είδος.

Βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση: τα άτομα που βοηθούν άλλο μέλος της οικογένειας στη λειτουργία της οικογενειακής επιχείρησης, υπό τον όρο ότι δεν κατατάσσονται ως μισθωτοί (δε λαμβάνουν μισθό και δεν έχουν άμεσο κέρδος από την επιχείρηση).

Μερική απασχόληση: η απασχόληση κατά την οποία οι συνήθεις ώρες εργασίας είναι λιγότερες από αυτές των παρόμοιων εργαζομένων πλήρους απασχόλησης. Η διάκριση μεταξύ πλήρους και μερικής απασχόλησης βασίζεται στην αυθόρμητη απάντηση του ερωτωμένου στο σχετικό ερώτημα.

Προσωρινή εργασία: η εργασία μισθωτών που θα τερματιστεί είτε μετά από συγκεκριμένη περίοδο, γνωστή εκ των πρότερων, είτε μετά από μία περίοδο που δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων, αλλά προσδιορίζεται από αντικειμενικά κριτήρια (για παράδειγμα, λήξη έργου ή επιστροφή άλλου υπαλλήλου που είχε αντικατασταθεί προσωρινά).

Διάρκεια ανεργίας: το χρονικό διάστημα που ο ερευνώμενος αναζητούσε εργασία και ταυτόχρονα δεν ήταν απασχολούμενος.

Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας: η κατηγοριοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων με βάση το παραγόμενο προϊόν ή την παρεχόμενη υπηρεσία. Από το 2008 χρησιμοποιείται η ΣΤΑΚΟΔ 08, η οποία στο τριψήφιο επίπεδο είναι ταυτόσημη με την NACE Rev2 (6). Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού συλλέγει πληροφορίες σε τριψήφιο επίπεδο για την κύρια εργασία και σε διψήφιο επίπεδο για τη δεύτερη και προηγούμενη εργασία. Ειδικότερα:

• στον Πίνακα 3 χρησιμοποιείται η μονοψήφια ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ-08,

• στα γραφήματα 3 και 5 χρησιμοποιούνται οι εξής τυπολογίες:Επάγγελμα: ένα σύνολο εργασιών που περιλαμβάνουν παρόμοια καθήκοντα και δραστηριότητες. Από το 2011 χρησιμοποιείται η Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων, ISC0-08 (7) του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (IL0). Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού συλλέγει πληροφορίες σε τριψήφιο επίπεδο για την κύρια , τη δεύτερη και την τελευταία εργασία. Ειδικότερα:

• στον Πίνακα 2 και το Γράφημα 5 χρησιμοποιείται η μονοψήφια ταξινόμηση ISCO - 08,

• στο Γράφημα 2 χρησιμοποιείται η εξής τυπολογία:Περισσότερες πληροφορίες για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, καθώς και πίνακες με αποτελέσματα, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO01/-

__________________
1 Για τους ορισμούς των χαρακτηριστικών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και στους άλλους πίνακες του δελτίου τύπου
ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ορισμοί που περιλαμβάνεται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις, στο τέλος του δελτίου.
2 Τυχόν διαφορές μεταξύ του αθροίσματος των επιμέρους ποσών και των ποσών που αναγράφονται ως σύνολα οφείλονται σε
στρογγυλοποίηση.
3 Επισημαίνουμε ότι από το 2011 χρησιμοποιείται η νέα ταξινόμηση των επαγγελμάτων ISCO-08. Η εισαγωγή της νέας ταξινόμησης είχε ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση του ποσοστού των «Μη χειρωνακτικών χαμηλής ειδίκευσης» επαγγελμάτων και την αντίστοιχη μείωση των «Μη χειρωνακτικών υψηλής ειδίκευσης». Πάντως, η αύξηση του ποσοστού των «Μη χειρωνακτικών χαμηλής ειδίκευσης» επαγγελμάτων συνεχίζεται σταθερά και μετά το 2011.
4 Τα άτομα που εργάστηκαν για τελευταία φορά πριν από περισσότερα από 8 έτη δεν δηλώνουν το λόγο που σταμάτησαν να εργάζονται.
5 Τα άτομα που εργάστηκαν για τελευταία φορά πριν από περισσότερα από 8 έτη δεν δηλώνουν το λόγο που σταμάτησαν να εργάζονται.
6 http://www.statistics.gr/el/economic-activities
7 http://www.statistics.gr/el/occupation

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο