Ειδήσεις Στατιστικά - Μελέτες κόμβου

Λιγότερες από τις μισές προσφυγές που εξετάζει η Δ.Ε.Δ. καταλήγουν στα δικαστήρια της χώραςΕπιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN


Περίπου μία στις πέντε ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται γίνονται τελικά δεκτές από την Δ.Ε.Δ. Οι υπόλοιπες είτε απορρίπτονται ρητώς ή σιωπηρώς (σ.σ. εκπνέει η προθεσμία εξέτασής τους). Ωστόσο, το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται μέσα στο έτος 2017, καθώς τις προηγούμενες χρονιές λόγω και του μικρότερου χρονικού διαστήματος που είχε στην διάθεσή της η ΑΑΔΕ για την εξέταση των προσφυγών αυτών1 το ποσοστό (αποδοχής ή μη σιωπηρής απόρριψης), ήταν πολύ μικρότερο. Βέβαια, το ποσοστό αποδοχής των ενδικοφανών προσφυγών δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της επέκτασης του χρόνου που έχει στην διάθεσή της η Δ.Ε.Δ. για την εξέταση μιας προσφυγής, αλλά σε πολλές περιπτώσεις η αποδοχή τους είναι μονόδρομος για την Δ.Ε.Δ. ειδικά όταν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί βεβαιώνουν άδικα και πολλές φορές παράλογα πρόστιμα.

Ας δούμε στο σημείο αυτό τα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία μέσα από τον παρακάτω πίνακα:

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ) ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 2015 ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ 2017 Συνολικά
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ (στην περίοδο) 261 7.832 10.222 8.711 6.459 33.485
 Δ  Αριθ. Αποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή  27 1.346 490 1.381 1.450 4.694
 Α  Αριθ. Αποφάσεων που απορρίπτουν την προσφυγή (ρητά ή σιωπηρώς) 234 6.486 9.730 7.188 4.914 28.552
 Δ  Αριθ. Αποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή (%)
10,34% 17,19% 4,79% 15,85% 22,45% 14,02%
 Α  Αριθ. Αποφάσεων που απορρίπτουν την προσφυγή (ρητά ή σιωπηρώς) (%)
89,66% 82,81% 95,19% 82,52% 76,08% 85,27%

 

Εννέα στις δέκα υποθέσεις δεν απορρίπτονται λόγω εκπνοής της προθεσμίας εξέτασής τους

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Α.Α.Δ.Ε. το ποσοστό εξέτασης των υποθέσεων από τα μέσα του έτους 2016 και μετά έχει ανέβει σημαντικά και αγγίζει ποσοστό άνω του 90%.  Πριν από αυτό το χρονικό διάστημα η Δ.Ε.Δ. προλάβαινε να εξετάσει μόνο τις μισές υποθέσεις από αυτές που κατέληγαν στην υπηρεσία της.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ) ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 2015 ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ 2017
   Προσφυγές που εξετάστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία (Βασικός Δείκτης - KPI)  (%) 100,00% 55,10% 57,00% 77,10% 92,10%
   Αποφάσεις που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων  (%) 10,30% 31,20% 9,10% 22,70% 26,00%
   Αποφάσεις που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω) επί του συνόλου των κλεισμένων υποθέσεων (ρητές αποφάσεις + σιωπηρές απορρίψεις) (%) 10,30% 17,20% 4,80% 17,50% 23,90%
  Αποφάσεις που κάνουν δεκτό το αίτημα αναστολής καταβολής 50%, επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων (%) 6,70% 13,80% 9,50% 9,60% 8,30%


Προσφυγές που καταλήγουν τελικά στα διοικητικά δικαστήρια

Αξίζει να αναφερθεί ότι από το σύνολο των προσφυγών που εξετάζει η Δ.Ε.Δ. μόνο το 44% (λιγότερες από τις μισές) καταλήγουν στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας, γεγονός που βοηθά στην αποσυμφόρηση των δικαστικών αιθουσών, επιτυγχάνοντας έτσι και το στόχο της, αφού ουσιαστικά αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη υπηρεσία.


ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ  ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 2015 ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ 2017 Συνολικά
  Αριθ. Αποφάσεων Δ.Ε.Δ. (ρητών ή σιωπηρών) που προσβάλλονται στα Διοικητικά Δικαστήρια (**) 18 4.151 5.562 3.621 1.333 14.685
  Αριθ. Δικαστικών Προσφυγών (δικόγραφα) 19 3.968 5.312 3.517 1.284 14.100
  % Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. που προσβλήθηκαν με δικαστική προσφυγή προς το σύνολο των ενδικοφανών προσφυγών που ολοκληρώθηκαν (ρητές αποφάσεις + σιωπηρές απορρίψεις) (***) 6,90% 51,51% 53,13% 49,40% 43,86% 43,86%Αναλυτικοί πίνακες

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ) ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 2015 ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ 2017 Συνολικά
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ (στην περίοδο) 261 7.832 10.222 8.711 6.459 33.485
   Αριθ. Αποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω)  27 1.346 490 1.381 1.450 4.694
   Αριθ. Αποφάσεων που απορρίπτουν την προσφυγή  234 2.973 4.917 5.197 4.401 17.722
  Ενδικ.προσφυγές ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ που έκλεισαν με ρητή απόφαση (*) απορρίφθηκε η προσφυγή     421     421
   Αριθ. Υποθέσεων για τις οποίες δηλώθηκε παραίτηση (και μπήκαν αρχείο)      2 142 95 239
  Αριθμός Προσφυγών για τις οποίες εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασης και σιωπηρώς απορρίφθηκαν 0 3.513 4.392 1.991 513 10.409
               
               
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ) ΕΤΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 2015 ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ 2017 Συνολικά
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ (στην περίοδο) 261 7.832 10.222 8.711 6.459 33.485
   Αριθ. Αποφάσεων που κάνουν δεκτή την προσφυγή (εν μέρει ή εν όλω)  10,34% 17,19% 4,79% 15,85% 22,45% 14,02%
   Αριθ. Αποφάσεων που απορρίπτουν την προσφυγή  89,66% 37,96% 48,10% 59,66% 68,14% 52,93%
  Ενδικ.προσφυγές ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ που έκλεισαν με ρητή απόφαση (*) απορρίφθηκε η προσφυγή     4,12%     1,26%
   Αριθ. Υποθέσεων για τις οποίες δηλώθηκε παραίτηση (και μπήκαν αρχείο)      0,02% 1,63% 1,47% 0,71%
  Αριθμός Προσφυγών για τις οποίες εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασης και σιωπηρώς απορρίφθηκαν 0,00% 44,85% 42,97% 22,86% 7,94% 31,09%


Σημείωση: Τα στοιχεία του 2017 αφορούν στο διάστημα έως και τον Ιούλιο του έτους.

______________________

[1] 60 ημέρες μέχρι τις 23.12.2014, 90 ημέρες μέχρι την 1η.7.2015 και 120 ημέρες από τότε και στο εξής .
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο