Ειδήσεις Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

Πρόστιμο για παραβίαση ΦΗΜ σε ΤΑΞΙ

 
 

Eπιμέλεια: 

Eπιστημονική ομάδα Taxheaven

Μια απορριπτική απόφαση της Δ.Ε.Δ. έρχεται να αναδείξει τα πρόστιμα που επέβαλε η φορολογική διοίκηση, σε ό,τι αφορά στην παραβίαση ή παραποίηση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, για περιόδους έως την 31η Δεκεμβρίου 2015. Η απόφαση  αφορά την παραβίαση φορολογικού μηχανισμού σε ΤΑΞΙ, ωστόσο ισχύει γενικά και για παραβιάσεις φορολογικών μηχανισμών άλλων επαγγελματιών/επιχειρήσεων.


Ιστορικό

Η Δ.Ο.Υ. επέβαλε πρόστιμο 30.000,00 € για τη διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2013, σε οδηγό ΤΑΞΙ μετά από πόρισμα της τροχαίας Αερολιμένος Αθηνών το οποίο διαβιβάστηκε στην Δ.Ο.Υ. μέσω του ΣΔΟΕ Π.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ, στο οποίο αναφέρθηκε παραβίαση φορολογικού μηχανισμού και συγκεκριμένα αποσύνδεση σκόπιμα της ταμειακής μηχανής του ΤΑΞΙ (είχε ανοικτό το καπάκι της εν λόγω ταμειακής μηχανής καθιστώντας έτσι αδύνατη την λειτουργία της.).

Το πρόστιμο των 30.000 ευρώ επιβλήθηκε βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 και 10 §§ 1,2,& 3 του ν. 1809/1988 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 και των άρθρων 62 και 72 του ν. 4174/2013, λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 1§§1&5 του ν. 1809/1988 
[βάση προστίμου 600,00 ευρώ για τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ν.2523/1997  Χ  συντελεστή βαρύτητας 50, ο οποίος προβλέπεται στην περίπτωση ε3 της παρ 3 του  άρθρου 10 του ν.1809/1988 = 30.000,00].

Στον εν λόγω φορολογούμενο επιβλήθηκε επίσης και άλλο διοικητικό πρόστιμο (5.000) από το υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης για παράβαση των κανόνων ΔΕΠΠΥ (ν. 4177/2013).

Ο φορολογούμενος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή και ζήτησε την ακύρωση του προστίμου για τους παρακάτω λόγους:

1) Παραβίαση Αρχών Κράτους Δικαίου και Νομιμότητας Διοίκησης.
Η Διοίκηση φέρει το βάρος της απόδειξης της τέλεσης διοικητικής παράβασης και στην περίπτωση της προσβαλλόμενης παράβασης πλανάται περί τα πράγματα.

2) Παραβίαση Αρχής Αιτιολογίας Διοικητικών Πράξεων.
Η προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου στερείται επαρκούς αιτιολογίας η οποία θα έπρεπε να αποτυπώνεται στην πράξη σύμφωνα με το άρθρο 64 ν. 4174/2013. Ο προσφεύγων κατά την ώρα του ελέγχου βρισκόταν σε διαδικασία αντικατάστασης της κορδέλας αποδείξεων που εκδίδει η ταμειακή μηχανή που είναι συνδεδεμένη με το υπ'αριθμ....ταξίμετρο του οχήματός του καθώς αυτή είχε τελειώσει.

3) Αρχές αναλογικότητας και επιείκειας.
Το πρόστιμο του ποσού € 30.000,00 είναι πενήντα φορές πάνω από το πρόστιμο της βάσης και δυσανάλογο της πράξης που καταλογίζεται. Περαιτέρω γίνεται επίκληση της επιείκειας της διοίκησης λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Επιπλέον για λόγους χρηστής διοίκησης δεν θα έπρεπε να επιβληθεί το πρόστιμο της προσβαλλόμενης πράξης εφόσον επιβλήθηκε κατά την στιγμή της παράβασης έτερο πρόστιμο ύψους 5.000,00 € του Ν.4177/2013 το οποίο ο προσφεύγων αποδέχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 ν.4177/2013.

4) Σε περίπτωση που η επιβολή του προσβαλλόμενου προστίμου κριθεί από την διοίκηση ορθή δίκαιη και ενδεδειγμένη ο προσφεύγων προτίθεται να κάνει χρήση του δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 26 Ν. 4177/2013 ή άλλως επικουρικώς αιτείται την βάσει άρθρου 9 παρ.6 Ν.2523/1997 προβλεπόμενη διαδικασία διοικητικής επίλυσης.


Η ΔΕΔ απέρριψε (και δικαίως κατά την άποψή μας) την ενδικοφανή προσφυγή για τους παρακάτω λόγους:


Επειδή
με τις διατάξεις των παραγρ. 1, 2, και 3 περιπτ. ε. 3 του άρθρου 10 του ν. 1809/1988, ορίζεται ότι:
«1.Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου αυτού, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του και των διατάξεων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων τιμωρείται με πρόστιμο που προσδιορίζεται κατ' αντικειμενικό τρόπο.
2.    Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος ισχύουν οι Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
3.    Για όλες τις παραβάσεις εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή που ορίζεται ως εξής:
ε) Ειδικά στην περίπτωση παραβάσεων λόγω παραβίασης ή παραποίησης φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων, που έχουν άδεια καταλληλότητας από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 ή επέμβασης κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία του μηχανισμού ή διάθεσης ή χρησιμοποίησης παραβιασμένου ή διαφοροποιημένου ή παραποιημένου τέτοιου μηχανισμού, εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται ανά υπαίτιο ως εξής:
ε.3. Σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι ο χρήστης ή κάτοχος του φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος ή άλλος τρίτος σε πενήντα (50).»


Επειδή,
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4337/2015 «περί τροποποιήσεις του ν. 4308/2014» ορίζεται ότι:
« Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 (Α' 251) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
Κατ’ εξαίρεση, παραμένει σε ισχύ το άρθρο 10 του ν. 1809/1988 για παραβάσεις που διαπράττονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.»

Επειδή με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και της υποπερίπτωσης α.β της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ορίζεται:

«1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992 ΦΕΚ 84 Α') τιμωρείται με πρόστιμο που προσδιορίζεται κατ' αντικειμενικό τρόπο. Για το σκοπό αυτόν καθιερώνονται δύο βάσεις υπολογισμού, συντελεστές βαρύτητας, και ανώτατα όρια (οροφές). Οι παραβάσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, γενικές και αυτοτελείς.
2. Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος δίδονται οι πιο κάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί:
α) Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ. ΥΠ. 1) είναι το αντικειμενικό ποσό επί του οποίου εφαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας για συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως στις κατ’ ιδίαν διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, που υποχρεούται να τηρεί κάθε υπόχρεο πρόσωπο του Κ.Β.Σ., ως εξής:
α.α,
α.β. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας 600 ευρώ και για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α' και η' της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού σε οκτακόσια (800) ευρώ.
α.γ».


Επειδή, με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4174/2013 ( Κ.Φ.Δ.) ορίζεται:
«2. Ο έλεγχος «εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων» του φορολογούμενου που διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση είναι δυνατόν να έχει τη μορφή φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου:
α) Η Φορολογική Διοίκηση «δύναται να» διενεργεί φορολογικό έλεγχο από τα γραφεία της με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις, και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της. »

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από την από    έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ. των ελεγκτών της Δ.Ο.Υ. .........., α) ......και β) ............ που αποτελεί νόμιμη αιτιολογία της προσβαλλόμενης Πράξης προκύπτει ότι ο έλεγχος έλαβε υπόψη τις διαπιστώσεις ελέγχου που αναφέρονται στο υπ.αριθμ. πρωτ    έγγραφο του Τμήματος    το οποίο διαβιβάστηκε στην ως άνω Δ.Ο.Υ. μέσω του ΣΔΟΕ Π.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ με το αριθμ. πρωτ    διαβιβαστικό έγγραφο.
Στην ως άνω έκθεση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ λεπτομερειακά αναφέρονται με σαφήνεια και πλήρη τεκμηρίωση οι λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι ο προσφεύγων υπέπεσε στην επίμαχη παράβαση της παραβίασης της ταμειακής μηχανής του με αριθμ. κυκλοφορίας....ιδιοκτησίας
του.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο προσφεύγοντα την 27-06-2013 στο χώρο του Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών/ Τμήμα αναχωρήσεων, πύλη 3, από την Ελληνική  Αστυνομία, Δ/νση Αστυν. Αερ/νος Αθηνών, Τμήμα, όργανο αρμόδιο προς τούτο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 & 11 Ν.4249/2014 διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων οδηγούσε το ως άνω Δ.Χ.Ε. ( ΤΑΧΙ ) και είχε αποσυνδέσει σκόπιμα την ταμειακή μηχανή του εν λόγω οχήματος έχοντας ανοικτό το καπάκι της ταμειακής μηχανής του ταξιμέτρου καθιστώντας αδύνατη την λειτουργία της και την έκδοση απόδειξης, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο την καταβολή του ανάλογου φόρου.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η αστυνομική υπηρεσία σχημάτισε σχετική δικογραφία την οποία και διαβίβασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών με το υπ.αριθμ. πρωτ    έγγραφο της, στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι διαπιστώσεις του ελέγχου, και το κοινοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου, με βάση αυτές, να προβούν σε ενέργειες της αρμοδιότητας τους.
Άλλωστε ο προσφεύγων δεν απέδειξε κατά την διάρκεια του ελέγχου τον ισχυρισμό του περί αντικατάστασης της κορδέλας αποδείξεων της ταμειακής μηχανής του οχήματός του κατά την ώρα του ελέγχου, όπως αντίγραφο της εν λόγω κορδέλας καθώς και το νέο με το οποίο την αντικατέστησε
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί μη επαρκούς αιτιολογίας της προσβαλλόμενης πράξης, είναι αβάσιμος.

Επειδή,
το πρόστιμο ποσού € 5.000,00 στο οποίο αναφέρεται ο προσφεύγων στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή του, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 ν.4177/2013 «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.» και το επιβληθέν πρόστιμο της προσβαλλόμενης πράξης προβλέπεται από τον Ν.1809/1988 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 Ν. 2523/1997.
Το πεδίο εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 26 Ν.4177/2013 περιορίζεται αποκλειστικά στις αποφάσεις επιβολής διοικητικού προστίμου οι οποίες εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του ν.4177/2013.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί επιβολής νέου προστίμου για την ίδια αιτία και περίπτωση, είναι αβάσιμος.

Επειδή,
οι διατάξεις της παρ. 48 του άρθρου 72 του ν .4174/2013 (το άρθρο 66 αναριθμήθηκε σε 72 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015) με τις οποίες προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του αρθρ.9 του ν.2523/1997 για τις παραβάσεις οι οποίες διαπράχθηκαν μέχρι τις 31.12.2013, καταργήθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 7 Ν.4337/2015 ήτοι από 17-10-2015 κατά το μέρος που αφορούν τις παραβάσεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997.

Επειδή
ο προσφεύγων, προς επίρρωση των ισχυρισμών του επικαλείται αντισυνταγματικότητα ων εφαρμοστέων διατάξεων, ωστόσο ο σχετικός έλεγχος εμπίπτει στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων, κατ' άρθρο 99§4 του Συντάγματος και όχι της διοίκησης, η οποία οφείλει να εφαρμόσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από     έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ. των ελεγκτών της Δ.Ο.Υ. ........., α) ..... και β)..........επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξεη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό
κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε
Την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ    ενδικοφανή προσφυγή του....Α.Φ.Μ....

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου εταιρείας - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση :
Διαχειριστική περίοδος : 01/01-31/12/2013
Πρόστιμο περιπτ. ε.3 της παραγρ. 3 του άρθρου 10 ν. 1809/1988 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ποσό :    30.000,00 €

----------

Σημείωση :

Από 1.1.2016 οι διατάξεις για παρόμοιες παραβάσεις είναι πιο ευνοϊκές (5.000 ευρώ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ι' του άρθρου άρθρο 54 του ΚΦΔ, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ.

"ι) παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών," (Οι περιπτώσεις ι', ια' και ιβ', τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 14α του άρθρου 40 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141/03-08-2016) και ισχύουν από 01-01-2016, όπως τεκμαίρεται από την ανάγνωση των παραγράφων 14β και 14γ του ιδίου άρθρου 40.)

"ζ) πέντε, δέκα, και είκοσι χιλιάδες (5.000, 10.000, 20.000) ευρώ, για κάθε παράβαση της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1, κατά περίπτωση και ως εξής: πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα."

Για τα ΤΑΞΙ επιπλέον ισχύουν και οι διατάξεις των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., και συγκεκριμένα οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 82 της νέας απόφασης 91354/2017  "Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών" (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). :

"14. Ειδικές ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα

Α. Φάκελος Τεκμηρίωσης Ταξιμέτρων: Σε κάθε ΕΔΧ όχημα (ταξί) θα πρέπει να υπάρχει φάκελος τεκμηρίωσης, ο οποίος θα περιέχει:
α. Για τα ταξίμετρα που εγκρίθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1393/2007 (ΦΕΚ Β’ 521) με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2004/22/ΕΚ:
1. την εθνική έγκριση, συνοδευόμενη από
2. το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή, όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης. Όταν το τεχνικό σχέδιο δεν είναι διαθέσιμο, τα σημεία σφράγισης προβλέπονται στο πρότυπο ΕΝ 15048.
β. Για τα ταξίμετρα που εγκρίθηκαν μετά πριν τη θέση σε ισχύ της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1393/2007 (ΦΕΚ Β’ 521) με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2004/22/ΕΚ:
1. το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ του ταξιμέτρου, στο οποίο φαίνονται, σε τεχνικό διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης του ταξιμέτρου,
2. η Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity),  το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή η Έγκριση του Συστήματος Ποιότητας του κατασκευαστή που εκδίδονται από κοινοποιημένο οργανισμό.
γ. Το εγχειρίδιο χρήσης του ταξιμέτρου, στο οποίο εμφανίζεται η σταθερά k και εφόσον υπάρχει ο τρόπος εμφάνισης του κωδικού ταυτοποίησης λογισμικού CRC/ CHECK SUM.
δ. Η άδεια καταλληλότητας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ) που εκδίδεται από την επιτροπή καταλληλότητας ΦΗΜ σύμφωνα με τη ΠΟΛ 1068/2015 ΦΕΚ Β’/497/2015).
ε. η σχετική βεβαίωση των συνεργείων επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων που έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το π.δ. 243 άρθρο 17 (ΦΕΚ Α’/104/1987), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82).
στ. Βιβλίο συντήρησης και σφράγισης του ταξιμέτρου, στο οποίο θα καταγράφεται ο τύπος, το μοντέλο και ο αριθμός σειράς του ταξιμέτρου, η σταθερά k του οχήματος, το πλήθος των τοποθετημένων σφραγίδων του κατασκευαστή και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου (μηχανικών ή αυτοκόλλητων) στο σύνολό τους, η ημερομηνία εγκατάστασης του ταξιμέτρου και η ημερομηνία κάθε ελέγχου που πραγματοποιείται από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, ο αριθμός χιλιομέτρων του οχήματος, όπως αναγράφονται από το οδόμετρο του και ο αριθμός χιλιομέτρων του ολικού αθροιστή του ταξιμέτρου κάθε φορά που γίνονται εργασίες ελέγχου, επισκευής ή συντήρησης του ταξιμέτρου.

Σε περίπτωση νέας ρύθμισης του ταξιμέτρου καθώς και αντικατάστασης των σφραγίδων, για οποιοδήποτε λόγο, το βιβλίο συντήρησης και σφράγισης θα ενημερώνεται αναλόγως.

Το ως άνω βιβλίο διατηρείται από τον οδηγό καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ταξιμέτρου, ενώ αντίγραφο του εν λόγω βιβλίου συντήρησης διατηρεί το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, κατά το μέρος που το αφορά, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε βιβλία αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα στις αρχές.
Β. Οι απαιτήσεις της παραγράφου α ισχύουν για τα ταξίμετρα που τίθενται για πρώτη φορά σε χρήση ή για τα ταξίμετρα που εγκαθίστανται σε νέα ταξί, με την έναρξη ισχύος της παρούσας, ενώ για τα ήδη εγκατεστημένα ταξίμετρα εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Γ. Σε περίπτωση έλλειψης από το φάκελο τεκμηρίωσης καθενός από τα στοιχεία 1 ή 2 και 3 έως 6 της παραγράφου α, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά στοιχείο στον οδηγό που κατελήφθη να οδηγεί το όχημα και τα στοιχεία αυτά προσκομίζονται στην ελεγκτική αρχή εντός τριών ημερών, άλλως το ταξίμετρο αφαιρείται από το ταξί από την ελεγκτική αρχή και δεσμεύεται, μέχρι αποκατάστασης της συμμόρφωσης. Το συνολικό πρόστιμο για παραβάσεις της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).
Δ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης καθενός από τα στοιχεία 1 ή 2 και 3 έως 6 της παραγράφου α, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά στοιχείο στον οδηγό που κατελήφθη να οδηγεί το όχημα και στον ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ οχήματος (ταξί), το ταξίμετρο αφαιρείται από το ταξί από την ελέγχουσα υπηρεσία και δεσμεύεται. Το συνολικό πρόστιμο για παραβάσεις της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€).
Ε. Ειδικά για μη ύπαρξη αντιγράφου του Βιβλίου συντήρησης ή για πλημμελή ενημέρωσή του, ή για μη διατήρηση αντιγράφου στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, επιβάλλεται και στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο ταξιμέτρων πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).
ΣΤ. Σε περίπτωση πλημμελούς σφράγισης του συστήματος ταξιμέτρου-ΦΗΜ στα προβλεπόμενα σημεία από τις οικείες διατάξεις, επιβάλλεται στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).
Ζ. Σε περίπτωση έλλειψης σφράγισης ή παραβίασης της σφράγισης του συστήματος ταξιμέτρου-ΦΗΜ στα προβλεπόμενα σημεία από τις οικείες διατάξεις, επιβάλλεται στον οδηγό που κατελήφθη να οδηγεί το όχημα πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).
Η. Τα ταξίμετρα δεν επιτρέπεται να μεταβαίνουν από τη θέση λειτουργίας «Μισθωμένο» στη θέση λειτουργίας «Ελεύθερο» αν δεν έχει μεσολαβήσει η θέση λειτουργίας «Πληρωμή» και δεν έχει εκδοθεί απόδειξη.
Θ. Ταξίμετρα που υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 3β του άρθρου 81 δεν επιτρέπεται να τίθενται σε θέση λειτουργίας «Μισθωμένο» όταν το όχημα είναι εν κινήσει.
Ι. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές πως το ταξίμετρο δε λειτουργεί σύμφωνα με τις παραγράφους στ. και ζ, επιβάλλεται στον οδηγό που κατελήφθη να οδηγεί το όχημα διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000€) και το ταξίμετρο αφαιρείται από το ταξί από την ελεγκτική αρχή και δεσμεύεται.
Κ. Για τα ταξίμετρα που είναι ήδη εγκατεστημένα σε ΕΔΧ οχήματα (ταξί), εφόσον εντοπιστεί σφάλμα πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΧ της υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ Β’ 1231) και μέχρι και το διπλάσιο αυτού, επιβάλλεται στον οδηγό που καταλαμβάνεται να οδηγεί το όχημα (ταξί), διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος τριών (3) ετών, από τον ίδιο οδηγό, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.
Λ. Σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης συγκεκριμένου τύπου και μοντέλου ταξιμέτρου, με τα ανωτέρω, καθώς επίσης και μη διασφάλισης της ασφαλούς και αμφίδρομης επικοινωνίας του ταξιμέτρου με τον ηλεκτρονικό φορολογικό μηχανισμό (ΦΗΜ) δύναται να γίνει απαγόρευση της διάθεσης και χρήσης του από την υπηρεσία μετρολογίας (Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης), με απόφαση του αρμόδιου Γεν. Γραμματέα και επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα του συστήματος ταξιμέτρου-ΦΗΜ διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ανά τύπο οργάνου."Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο