Ειδήσεις Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

Δεν φτάνει μόνο η καλή διάθεση της Δ.Ε.Δ. Πρέπει να βοηθάνε και οι φορολογούμενοι...


 

Μια ενδιαφέρουσα υπόθεση της Δ.Ε.Δ. παρουσιάζει σήμερα ο κόμβος.

Στην από 16.10.2015 απόφασή της η Δ.Ε.Δ. απέρριψε την προσφυγή επιχείρησης, στην οποία είχε επιβληθεί το μέγιστο του προστίμου (10.000) για την εκπρόθεσμη υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών Ενδοομιλικών συναλλαγών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται η ΔΕΔ για την απόρριψη της προσφυγής, δείχνουν την "καλή διάθεση" που είχε η υπηρεσία για την αποδοχή της προσφυγής, ωστόσο η επιχείρηση φαίνεται ότι έκανε ό,τι μπορούσε (εξαντλώντας όλες τα περιθώρια που προβλέπει η νομοθεσία για την διαγραφή του προστίμου)  για να της επιβληθεί το πρόστιμο.  

Η υπόθεση αφορά πρόστιμο (10.000) το οποίο είχε επιβληθεί σε επιχείρηση λόγω καθυστέρησης υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών.

Αναλυτικά η απόφαση

Αριθμός Απόφασης: 141/16-10-15

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Με την με αριθμό προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας επιχείρησης πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000,00 €, διότι υπέβαλε εκπροθέσμως στις 25/11/2014 τον συνοπτικό πίνακα πληροφοριών για τη διαχειριστική περίοδο 01/07/2013 - 30/06/2014, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 21, παρ. 3 του Ν. 4174/2013, που επισύρει κυρώσεις του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν. 2523/97 (ΦΕΚ Α’ 179/11-9-97), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α’ 17/23-1-2013).

Η προσφεύγουσα επιχείρηση, με την υπό κρίση Ενδικοφανή Προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί η με αριθμό    πράξη επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Κατερίνης, προβάλλοντας τον ακόλουθο λόγο:
- Η εκπρόθεσμη υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών οφείλεται σε λόγο ανωτέρας βίας. Ο οικονομολόγος της επιχείρησης κος......το επίμαχο διάστημα, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας ήταν αδύνατον να εργαστεί και να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις που του είχαν ανατεθεί. (σχετ. η με αρ. πρωτ........ιατρική βεβαίωση - γνωμάτευση του Διευθυντή της κλινικής βραχείας νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου...).

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 4174/2013 «Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2523/1997: «Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών της παραγράφου 4 του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό 1/1000 των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1000) ευρώ και μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το πρόστιμο αυτό καταβάλλεται εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από τη βεβαίωσή του. Τυχόν άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει τη βεβαίωσή του. Το πρόστιμο της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και σε περίπτωση που ο φάκελος τεκμηρίωσης δεν τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε..

Όταν η εκπρόθεσμη υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο επικαλείται και αποδεικνύει η επιχείρηση και ο πίνακας αυτός υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του γεγονότος αυτού, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.


Επειδή, με την ΔΕΛ Δ 1168423 ΕΞ 2014/19.12.2014 διευκρινίστηκαν μεταξύ άλλων και τα εξής: «1. Η κατάσταση ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 26 του ν.3728/2008 (ΦΕΚ Α'258/18.12.2008), ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών του άρθρου 39Α του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α’ 151/16.09.1994) και του άρθρου 21 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170/26.7.2013) δε συνιστούν φορολογικές δηλώσεις κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170/26.7.2013), όπως αυτές ισχύουν, καθόσον από τα στοιχεία που περιλαμβάνουν δε δύναται να προκύψει υποχρέωση καταβολής φόρου. Κατόπιν των ανωτέρω, για την εκπρόθεσμη υποβολή, τόσο της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών όσο και του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 και του άρθρου 19 παρ.3 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170/26.7.2013) και μπορούν να υποβληθούν εκπροθέσμως μέχρι την καταχώρηση στα οικεία βιβλία, της κλήσης του άρθρου 62 παρ.4 ή του σημειώματος διαπιστώσεων του άρθρου 28 του ιδίου νόμου.

2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω, μετά την 01.01.2014, όταν αφορούν περιόδους μέχρι 31.12.2013, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.19 του άρθρου 66 του ν.4174/2013 όπως ισχύουν. Εάν αφορούν διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 01.01.2014 και μετά ή φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2014 και μετά για το επιβαλλόμενο πρόστιμο ισχύουν οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 4 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ Α’ 179/11.9.97), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α’ 17/23.1.2013) και της παρ.1 του άρθρου 56 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170/26.7.2013) αντιστοίχως.
Στην προκειμένη περίπτωση ορθά επιβλήθηκε το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2523/1997, καθώς αφορά την διαχειριστική περίοδο 01/07/2013 - 30/06/2014.

Επειδή, στο ως άνω άρθρο 4 του Ν. 2523/1997 αναφέρεται ρητώς η περίπτωση της μη επιβολής προστίμου στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, θέτοντας ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις:
1) την επίκληση και απόδειξη του γεγονότος που θεωρείται ανωτέρα βία από την επιχείρηση και
2) ο συνοπτικός πίνακας να υποβληθεί εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του γεγονότος αυτού.

Επειδή, κατά την πάγια Διοικητική και Δικαστική νομολογία ανωτέρα βία αποτελεί κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρας επιμέλειας και σύνεσης, λόγω του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον υπόχρεο να προβεί ο ίδιος ή με άλλο πρόσωπο στην επιβαλλόμενη σ’ αυτόν ενέργεια. (ΣτΕ 4228/2011, 2546/2008, 239/2003, 2192/2002).

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο οικονομολόγος της επιχείρησης ..........., αν και κλινήρης, είχε την δυνατότητα (καθώς δεν νοσηλεύθηκε το επίμαχο διάστημα στην κλινική, παρά μόνο για μια ημέρα στις 24/10/2014), να υποδείξει σε κάποιον άλλο υπάλληλο της επιχείρησης την υποχρέωση για την σύνταξη και αποστολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών εντός της οριζόμενης από τον νόμο προθεσμίας, ήτοι έως της 31/10/2014.

Εξάλλου, το γεγονός ότι και κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο (01/07/2012- 30/06/2013) ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών υποβλήθηκε εκπρόθεσμα καταδεικνύει την αμέλεια της επιχείρησης ως προς την εκπλήρωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Επειδή, ακόμα και στην περίπτωση που το γεγονός της ασθένειας του κ.....  θεωρούνταν γεγονός ανωτέρας βίας, ο νόμος ορίζει ρητώς ότι μετά τη λήξη του  γεγονότος αυτού η προθεσμία για την υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών είναι δέκα (10) ημέρες.

Στην εν λόγω περίπτωση σύμφωνα πάντα με την προσκομισθείσα ιατρική βεβαίωση - γνωμάτευση του Γενικού Νοσοκομείου, ο κος ......νοσηλεύθηκε για μία ημέρα και συγκεκριμένα στις........ στο Γενικό Νοσοκομείο.........., από το οποίο του χορηγήθηκε στην συνέχεια άδεια αναρρωτική δεκαπέντε ημερών, ήτοι έως τις.........

Βάσει, λοιπόν, του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν. 2523/1997 και σε συνδυασμό με την ιατρική βεβαίωση - γνωμάτευση του Γενικού Νοσοκομείου........η προσφεύγουσα επιχείρηση θα έπρεπε το αργότερο έως της 18/11/2015 να είχε υποβάλλει τον συνοπτικό πίνακα πληροφοριών. Σύμφωνα ωστόσο με το αρχείο που στάλθηκε από την Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατερίνης η προσφεύγουσα επιχείρηση υπέβαλε τον συνοπτικό πίνακα πληροφοριών μετά την ανωτέρω ως άνω ημερομηνία και συγκεκριμένα στις 25/11/2014.

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε

Την απόρριψη της υπό κρίση Ενδικοφανής Προσφυγής.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο