Ειδήσεις Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

Μη επιβολή προστίμου για διόρθωση εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας
Μια ακόμη θετική απόφαση της Δ.Ε.Δ. δικαίωσε φορολογούμενη και ακύρωσε πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο της επεβλήθη για δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας, με την οποία διορθώθηκε η διάρκεια της αρχικής δήλωσης η οποία είχε υποβληθεί ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ και φυσικά είχε επιβληθεί και σ' αυτήν το ανάλογο πρόστιμο (100,00 ευρώ).

Τα αιτιολογικά της Δ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης με τα οποία ακυρώνει το πρόστιμο των 100 ευρώ:

Επειδή στο άρθρο 54 παρ. 2 περ. α' του ν.4174/2013, ορίζεται ότι επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου.

Επειδή
με τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.7.2013) έπαψαν να ισχύουν από 1.1.2014 οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Β'151/16.9.1994), με τις οποίες οριζόταν η υποχρέωση θεώρησης των μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ.. Με την ΠΟΛ.1013/7.1.2014 (ΦΕΚ Β' 32 / 14.1.2014) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170/26.7.2013), επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής των πληροφοριακών στοιχειών μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία μίσθωσης.

Επειδή στην
ΠΟΛ.1013/7.1.2014 απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1028/23.1.2015 (ΦΕΚ Β'32/14.1.2014) απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. ορίζεται:
«Άρθρο 1.
1. Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία....
Άρθρο 4.
1. Όσοι δεν δηλώνουν τα στοιχεία των μισθώσεων ή τα δηλώνουν εκπρόθεσμα ή ελλιπώς, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4174/2013.
2. Για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης ή ελλιπούς ή μη υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας θα αποστέλλονται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα στοιχεία των υπόχρεων εκμισθωτών που κατά περίπτωση δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμα ή ελλιπώς μέσα στον προηγούμενο μήνα τα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Με βάση τις καταστάσεις αυτές οι Δ.Ο.Υ. θα βεβαιώνουν στον υπόχρεο εκμισθωτή τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, πρόστιμα του ν. 4174/2013. Στις ανωτέρω καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία των υπόχρεων που υπέβαλαν ετεροχρονισμένα τη δήλωση λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας.».

Επειδή
στην ιστοσελίδα του taxisnet κατά την υποβολή της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας δίνονται πληροφορίες για τις υποχρεώσεις των εκμισθωτών, απαντώντας σε συχνές ερωτήσεις των φορολογούμενων. Συγκεκριμένα στην ερώτηση 19 «Τι κάνουμε στην περίπτωση λάθους της καταχώρησης;» του πεδίου «Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» του taxisnet δίδεται η απάντηση : «Στην περίπτωση αυτή κάνουμε νέα υποβολή δήλωσης μίσθωσης και στις «Σημειώσεις» προσδιορίζουμε τα λάθη της αρχικής καταχώρησης και τον αριθμό που έλαβε η αρχική καταχώρηση. Οι «σημειώσεις» που καταχωρεί ο χρήστης εμφανίζονται και στην απόδειξη υποβολής.»

Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, η προσφεύγουσα, η οποία κατέχει και μισθώνει ακίνητο που βρίσκεται στη Φλώρινα, υπέβαλε εκπρόθεσμα στις 20.5.2014, μέσω taxisnet, την με αριθμό καταχώρησης ... αρχική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με διάρκεια μίσθωσης 2.1.2013 - 2.1.2014, για την οποία εκδόθηκε η με αρ. Πράξη Επιβολής Προστίμου λόγω εκπροθέσμου. Στη συνέχεια, θέλοντας να διορθώσει τη διάρκεια μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου ως 2.1.2013 - 2.1.2015 υπέβαλε στις 26.5.2014 εκ νέου την με αριθμό ... δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην ερώτηση 19 του πεδίου «Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» του taxisnet. Η δήλωση αυτή, σύμφωνα με τις καταστάσεις τις οποίες απέστειλε η Δ.ΗΛΕ.Δ. στη Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, θεωρήθηκε εκπρόθεσμη από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με αποτέλεσμα την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης.

Επειδή οι προϋποθέσεις για την επιβολή προστίμου του άρθρου 54, παρ. 2 του ν.4174/2013 απαριθμούνται περιοριστικά τόσο στο νόμο όσο και στη με αριθ. ΠΟΛ.1013/7.1.2014 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε., η οποία έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 4174/2013.

Επειδή με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, προϋπόθεση επιβολής του προστίμου είναι η εκπρόθεσμη ή η ελλιπής υποβολή ή η μη υποβολή της αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας και όχι η διόρθωση της αρχικής αυτής δήλωσης για την οποία έχει ήδη καταλογιστεί στην προσφεύγουσα πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της και η οποία έγινε σύμφωνα με τις κατά τα ανωτέρω οδηγίες του συστήματος.

Επειδή η προσφεύγουσα για να διορθώσει την εκ παραδρομής λάθος καταχώρηση της διάρκειας μίσθωσης του ακινήτου της ακολούθησε τις οδηγίες που δίδονται από το taxisnet εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

Αποφασίζουμε:

Την αποδοχή της ενδικοφανούς προσφυγής της ..............και την ακύρωση της  Πράξη Επιβολής Προστίμου του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο