Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τα προγράμματα για την στήριξη των επιχειρήσεων που θα «τρέξουν» μέχρι το τέλος του 2017


Έγγραφη απάντηση στην βουλή έδωσε το Υπ.Οικονομίας και ανάπτυξης μετ΄από επίκαιρη ερώτηση βουλευτή σχετικά με τα μέτρα στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους καθώς  και τα μέτρα που έχουν ληφθεί και που έχουν προγραμματιστεί για την στήριξη των επιχειρήσεων ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να διατηρήσουν τους εργαζόμενούς τους

Αναλυτικά:
Όσον αφορά το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας, στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και η στροφή σε ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο, που αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, αποτελεί βασική στρατηγική κατεύθυνση.
Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) με βασικό προσανατολισμό την εστίαση σε παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία και με δυναμική διασφάλισης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, υφιστάμενων και νέων.

Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά και τις 13 Περιφέρειες της Χώρας με πόρους συνολικού ύψους δημόσιας δαπάνης 4,67 δισ. €, οι οποίοι κατευθύνονται προς ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων: άμεση ενίσχυση επιχειρήσεων (επιδότηση ή εξειδικευμένα προϊόντα των δημιουργούμενων Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής), δημιουργία υποδομών κα» εργαλείων υποστήριξης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων, παρεμβάσεις για το ανθρώπινο δυναμικό.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», από το ξεκίνημα της ενεργοποίησής του μέχρι την 1η/8/2017 έχουν προκηρυχθεί 67 έργα συνολικού ύψους δημόσιας δαπάνης 2,082 δισ. €, με το περίπου 75% αυτής να αντιστοιχεί σε προσκλήσεις που αφοροούν στην ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογίας, της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά μέσα  και στη σύνδεση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας ρε τ,ς ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η ενεργοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε με την έκδοση τεσσάρων προσκλήσεων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσειων (ΜΜΕ) συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 322 εκ. (ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού  Χαρίτση στις 6/4, αυξήθηκε κατά περίπου 50% προκείμενου να ενταχθούν περισσότερες προτάσεις), με εξαιρετικά υψηλή συμμέτοχη υποψήφιων (συνολικά 33.947 προτάσεις), που αφορούν τόσο στη συνδρομή υφιστάμενων επιχειρήσεων ώστε να εκσυγχρονίζονται ή αναβαθμίζουν τις ικανότητες τους στις  νέες αγορές, όσο και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.


Πρόκειται για τις προσκλήσεις:

1. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές,
2. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
3. Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.

Από τις παραπάνω δημοσιευμένες δράσεις και λαμβάνοντας υπόψη τους αυξημένους προϋπολογισμούς, αναμένεται να ενταχθούν περισσότερες από 4.000 υφιστάμενες επιχειρήσεις και 3.300 νέες ή υπό σύσταση, ενώ οι υπαγόμενες επενδύσεις (ιδιωτικοί και δημόσιοι πόροι που θα ενεργοποιηθούν) αναμένεται να ανέλθουν σε 900 εκ. €.

Στις δράσεις 1 και 2 η πρόσληψη ή/και διατήρηση προσωπικού αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και λειτουργεί ως σημαντικό κίνητρο διότι εξασφαλίζει στην επιχείρηση 50% ενίσχυση έναντι 40%. Το μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ EE 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) δύναται να ανέρχεται μέχρι 24.000€, 12.000 € ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

Στις δράσεις 3 και 4 πέρα από το ότι δημιουργείται θέση/θέσεις εργασίας για τον/τους επιχειρηματίες / επιστήμονες, αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη τόσο οι ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) όσο και το μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘ£) έως και 24.000€ ανά σχέδιο νεοφυούς επιχειρηματικότητας και έως 12.000 € ανά σχέδιο πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Ήδη για τις δράσεις ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων, νεοφυούς επιχειρηματικότητας και την δράση Αναβάθμισης μικρών-πολυ μικρών επιχειρήσεων δημοσιεύτηκαν οι προσωρινοί κατάλογοι δυνητικών δικαιούχων, ενώ έγιναν και οι πρώτες εντάξεις έργων στη δράση ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων (1.372 σχέδια) και έπεται άμεσα η ένταξη ακόμη 578 σχεδίων.
Επίσης εχει προκηρυχθεί ο Β Κύκλος υποστήριξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,—ανέργων, Μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων για την  την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Η δράση του Β κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Σημειώνεται δε ότι η δράση ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων, συνεισφέρει κατ εξοχήν στην καταπολέμηση του brain drain καθώς δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι άνεργοι να ξεκινήσουν την συναφή με το πτυχίο τους επαγγελματική δραστηριότητα ενώ ενισχύει και υφιστάμενους επαγγελματίες με χαμηλό εισόδημα για να υποστηρίξουν και να οργανώσουν πιο αποτελεσματικά τη δραστηριότητά τους, καθώς και συμπράξεις των δύο προαναφερόμενων κατηγοριών.

Επίσης, στο πλαίσιο πάντα του ΕΠΑΝΕΚ, σημαντικό ποσοστό της διατεθείσας δημόσιας δαπάνης μέχρι σήμερα αφορά στην ενίσχυση της διασύνδεσης της Καινοτομίας με το επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσω στοχευμένων προσκλήσεων. Σε αυτές, στις δαπάνες προσωπικού περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.
Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν
α) στο τακτικό προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο και συνδέεται με τον δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μόνιμο, σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου) και
β) σε τυχόν έκτακτο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Δαπάνες για υποτροφίες είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 της υπ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 Απόφασης (ΥΑΕΚΕΔ). Σημειώνεται ότι το μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά ανθρωπομήνα ανέρχεται στο ποσό των 3.000 €.

Πρόκειται για τις Δράσεις:

• «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 280 εκ. - με 126 εκ. € στον Α' Κύκλο. Η δράση αυτή στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Οι υποβολές ολοκληρώθηκαν 15.6.2017 Υποβλήθηκαν 2.426 προτάσεις ερευνητικών και καινοτομικών έργων, με συνολικό προϋπολογισμό 1,640 δις € στις οποίες συμμετείχαν Επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα καθώς και άλλοι φορείς. Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα.

• 3 Ειδικές Δράσεις για υποστήριξη έργων ΕΤΑΚ μέσω συμπράξεων ερευνητικών φορέων και δυναμικών εγχώριων επιχειρήσεων στους τομείς Βιομηχανικών Υλικών, Υδατοκαλλιεργειών και Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 24,25 εκ €. (σε διαδικασία υποβολής).

•  Διμερείς Συνεργασίες στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη με διάφορες χώρες (π.χ. Ρωσία, Γερμανία, Ισραήλ) 15,5 εκ € ΔΔ, οι οποίες στοχεύουν στην I ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων από επιχειρήσεις με σημαντικές προοπτικές διείσδυσης σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές (βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγηση)

• Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας π/υ 73 εκ. € ΔΔ

• Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών Φορέων (ΚΡΗΠΙΣII) π/υ 31 9 εκ € ΔΔ

• Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANET/ΕΣΠΑ» - 1η προκήρυξη, με Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) 4,5 εκ. €, σε διαδικασία αξιολόγησης
 

Όσον αφορά στον προγραμματισμό για το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, κατά το τρέχον έτος 2017, σχεδιάζεται να προκηρυχθεί σταδιακά μια σειρά στοχευμένων δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 700 εκ.€ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης και αναμένεται να συμβάλλουν, τόσο στη μείωση της ανεργίας όσο και στη διασφάλιση αξιοπρεπών αμοιβών για όσους προσληφθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης.


Εντός του 2017, έχουν προγραμματιστεί:


-- Ο Β' κύκλος του Προγράμματος Αναβάθμισης ΜΜΕ νια την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές με ενδεικτική συνολική Δημόσια Δαπάνη 150 εκ. €.

-- το πρόγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων με συνολική  Δημόσια Δαπάνη 120 εκ. €.

-- το πρόγραμμα Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση ΜΜΕ. με συνολική Δημόσια Δαπάνη 50 εκ. €.
 

-- το πρόγραμμα Ενίσχυσης της  Περιβαλλοντικά Βιομηχανίας, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 15 εκ. € που αφορά στην επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων για την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και προϊόντων/υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

και αφορούν κατά κύριο λόγο σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) ή/και της Επιχειρηματικότητας


Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΠΑνΕΚ, εντός του τρέχοντος έτους, θα προκηρυχθούν σταδιακά νέες δράσεις ΕΤΑΚ συνολικού προϋπολογισμού 225 εκ. €., μεταξύ αυτών και προκηρύξεις που απευθύνονται και σε επιχειρήσεις όπως:

• Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων  για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών (Τεχνοβλαστοί Start-up, Spin-off / Spin-out)» προϋπολογισμού 35 εκ. € Δ.Δ.

• Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence for SMEs και αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME 4 instrument της Ε.Ε. (Horizon 2020), δηλαδή έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (seal of excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν λόγω  έλλειψης διαθέσιμου προϋπολογισμού. Προϋπολογισμός δράσης 50 εκ € ΔΔ.
 

• Καινοτομικές συνεργατικές συστάδες επιχειρήσεων (Innovation Clusters) στους τομείς της Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Research and innovation Strategies for Smart Specialisation - RIS3) η οποία αφορά σε μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, επικεντρωμένη σε εθνικές/περιφερειακές προτεραιότητες - κλειδιά, προκλήσεις και ανάγκες για μια ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση, προϋπολογισμού 24 εκ. €
 

• Νέες Διμερείς Ερευνητικές & Τεχνολογικές Συνεργασίες & ERANETs
 

Επιπρόσθετα, στο ΕΠΑνΕΚ προβλέπεται η αξιοποίηση των Μέσων Χρηματο-οικονομικής Τεχνικής για τη διοχέτευση στην αγορά της απαραίτητης ρευστότητας και τη στήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως π.χ. δάνεια, εγγυήσεις, μικροπιστώσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια, για την κάλυψη ενός ευρέως φάσματος επιχειρηματικών αναγκών, τόσο για υφιστάμενες όσο και για νέες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό συστάθηκαν δύο νέα Ταμεία Χαρτοφυλακίου, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των εν δυνάμει επιχειρηματιών σε χρηματοδότηση, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων.

Συμπερασματικά, με την ενεργοποίηση όλων των ανωτέρω δράσεων άμεσης ενίσχυσης επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας αλλά και ευρύτερα υποστήριξης του παραγωγικού περιβάλλοντος που υλοποιούνται ήδη, αλλά και όσες σχεδιάζεται άμεσα να προκηρυχθούν, στηρίζεται η δημιουργία και υποστήριξη ποιοτικών θέσεων εργασίας, η τεχνολογική ανάπτυξη, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα και η παραγωγή και δημιουργία διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Πλατεία Κάνιγγος 20, Τ.Κ.: 102 00, ΤΘ 3437, Αθήνα Τηλ.: 210-3825790 Fax: 210-3843120
Αθήνα, 03/08/2017 Α.Π.: 349
Προ<:
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου


Θέμα: Απάντηση στην Ερώτηση 7443/20-07-2017 του βουλευτή κ. Κεγκέρογλου
Σε απάντηση της υπ' αρ. 7443/20-07-2017 Ερώτησης του βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, σας γνωρίζουμε ότι τα θέματα σχετικά τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
Όσον αφορά τα μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, υλοποιείται για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες ένας ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδιασμός με ξεκάθαρες προτεραιότητες στ ην επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια και στον οποίο υπάγονται όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία - τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ και τα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.
Με έμφαση σε μία δυναμική και καινοτόμο μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και σε τομείς όπου n ελληνική οικονομία εμφανίζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η αγροδιατροφή, η μεταποίηση, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι μεταφορές και n ενέργεια, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εφαρμόζει ένα πλέγμα χρηματοδοτικών παρεμβάσεων υποστήριξης των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα:
1. Για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης των στρατηγικών επιλογών του Υπουργείου στον τομέα της μεταποίησης και για την παραγωγική ανασυγκρότηση όλων των περιοχών της χώρας, βασικό εργαλείο αποτελεί το ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα τα κονδύλια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Με προγράμματα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, προωθείται η στήριξη της περιβαλλοντικής βιομηχανίας, η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, για την ενίσχυση του κλάδου της μεταποίησης έχουν εγκριθεί έξι προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, συνολικού προϋπολογισμού 470 εκ ευρώ, τα οποία υποστηρίζουν άμεσα την αναχαίτιση της κρίσης και την ενίσχυση της ανάπτυξης. Τα προγράμματα αυτά, για τα οποία συντάσσονται οι τελικοί οδηγοί, προκειμένου να δημοσιευτούν στο άμεσο μέλλον οι σχετικές προσκλήσεις, αφορούν τα εξής: α. Η δράση ν Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» στην χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερών και αέριων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων.
β. Η δράση «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜμΕ» αφορά στην υποστήριξη Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι μόνο εκείνων που έχουν ήδη αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά και όσων σχεδιάζουν να προβούν σε εξωστρεφείς ενέργειες με απώτερο σκοπό την επαναφορά των εξαγωγών ως στρατηγική επιλονή της χώρας.
γ. Η Δράση «Σύγχρονη Μεταποίησης αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων Μεσαίων επιχειρήσεων και αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες.
Η δράση περιλαμβάνει τους παρακάτω επιμέρους στόχους;
1. Μεταποιητική διαφοροποίηση - παραγωγικός μετασχηματισμός
1. Ψηφιακή Βιομηχανία
2. Ενερνειακή αποτελεσματικότητα
δ. Η δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστι&έμενης Αξίας» αφορά τη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης διεπιχειρησιακών συνεργασιών με τη μορφή κάθετων, ή/και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του Προγράμματος. Στον πυρήνα της Δράσης τίθεται η μεταποιητική δραστηριότητα.
ε. Η δράση «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για την Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα» επιχειρεί να προσανατολίσει τους επιχειρηματικούς φορείς στις τοπικές οικονομίες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και λειτουργίας οργανωμένων Επιχειρηματικών Πάρκων διαφόρων κατηγοριών, με βάση τις διατάξεις και ορισμούς του Ν.3982/2011.
στ. Η δράση ((Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών παρέχοντας ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό τους κεφάλαιο.
2. Έχουν αναπτυχθεί μία σειρά από νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως το καινοτόμο Ταμείο Συνεπενδύσεων (EquiFund) και το Ταμείο Επιχειρηματικότητας που μοχλεύουν τους διαθέσιμους πόρους, ενισχύοντας σημαντικά περισσότερους δικαιούχους. Αυξάνεται με τον τρόπο αυτό περισσότερο η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και επιτυγχάνονται πολλαπλά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Στην ίδια λογική, παρέχονται για πρώτη φορά, μία σειρά από χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, στους υποψήφιους επενδυτές, όπως ο Ανοιχτός Καταπίατευτικός Λογαριασμός, που επιτρέπουν την άμεση και απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
Αναλυτικότερα, το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2016 υπογράφηκαν οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τη σύσταση των νέων ταμείων χρηματοδότησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω επιστρεπτέων μορφών κρατικών ενισχύσεων που προωθούνται με εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, την υλοποίηση των οποίων έχει αναλάβει το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.). Ειδικότερα, πρόκειται για τα ακόλουθα ταμεία:
• Ταμείο Επίνειοηυατικότητας II: Το ταμείο συστάθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 7314/1819/29-11- 2016 (ΦΕΚ Β73904 Υπουργική Απόφαση) και προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί με δημόσιους (ευρωπαϊκούς και εθνικούς) πόρους ύψους 400 εκ. ευρώ. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειας τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα, στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου. Δύναται επίσης να συμμετέχει σε επενδυτικές πλατφόρμες κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 4, του κανονισμού EE 2015/1017 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της χώρας για τη επίτευξη της βέλτιστης δυνατής μόχλευσης των διαθέσιμων πόρων.
• Ταμείο Επιχειρηματικών Συαιχετοχών (EquiFund) ιιε τη συνερνασία του Ευρωπαϊκού Ταιιείου Επενδύσεων: Το ταμείο συστάθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 7428/1829/2-12-2016 ΦΕΚ Β'/3925) Υπουργική Απόφαση. Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο Ε IF, θα χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»), 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ενώ θα μπορεί να αντλήσει επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές. Βασικό χαρακτηριστικό του Ταμείου Συμμετοχών είναι ότι πρόκειται να παρέχει χρηματοδότηση μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων και όχι μέσω παροχής δανείων. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών, τα οποία θα προκύπτουν από διαγωνιστική διαδικασία. Το Ταμείο Συμμετοχών θα επενδύει σε τρεις βασικούς τομείς: α) στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας (technology transfer - innovation window), β) στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια (early stage) και γ) στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης (growth). Στόχος είναι με τη χρήση δημόσιων πόρων ύψους 200 εκ. € να καταστεί δυνατή η άντληση συνολικών κεφαλαίων ύψους 1 δις ευρώ για τη κεφαλαιακή ενίσχυση καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.
• Ταιχείο Εξοικονοαώ: Το ταμείο συστάθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 7313/1818/29-11-2016 (ΦΕΚ Β'/3905) Υπουργική Απόφαση kol στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης κατοικιών, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην έξυπνη διαχείριση της ενέργειας προς όφελος του περιβάλλοντος. Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα (ΧΜ), μέσω των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου ή και άλλα συστήματα κινήτρων για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου. Η ενίσχυση θα αφορά είτε σε επιχορήγηση χων ωφελούμενων είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο. Για το Ταμείο Εξοικονομώ II θα διατεθούν 68 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την καταβολή δανείων από τις συνεργαζόμενες με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) τράπεζες προς τους ενδιαφερόμενους. Οι δράσεις του ταμείου απευθύνονται σε νοικοκυριά, όμως έχουν το χαρακτήρα έμμεσης ενίσχυσης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς με την εξοικονόμηση ενέργειας τομείς.
3. Όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικών yia τη διευκόλυνση της δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων συμμετέχει μεταξύ άλλων στην επιτροπή διαχείρισης του Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Competitiveness SMEs - COS Μ Ε 2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Το πρόγραμμα COSME 2014-2020 υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού (EE) αριθ.1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΙΙ™ Δεκεμβρίου 2013 (έχει δημοσιευθεί στο φύλλο L 347/20.12.2013 της Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) κι επιχειρεί να συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, καθώς και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής νοοτροπίας και την προώθηση της ίδρυσης και της περαιτέρω ανάπτυξης των ΜΜΕ. Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του Υποπρογράμματος ΕΙΡ (Entrepreneurship and Innovation Programme) του Προγράμματος CIP 2007-2013 (Competitiveness and Innovation Programme 2007-2013) και λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλα προγράμματα της Ε.Ε., όπως το HORIZON 2020, το ERASMUS+, το EaSI και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, ώστε οι δράσεις του και οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτει να μην τύχουν διπλής χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα οι διαδικασίες χορήγησης ενισχύσεων να είναι διαφανείς και σύμφωνες με το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα COSME 2014-2020 επικεντρώνεται στους ακόλουθους τέσσερις (4) άξονες, οι οποίοι καλύπτουν θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση πολιτικής για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα χρηματοδότησης, πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, κανονιστικού περιβάλλοντος και προώθησης της κουλτούρας επιχειρηματικότητας:
• Βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων (Access to finance), στον οποίο κατευθύνεται το 60% του εγκεκριμένου Π/Υ του προγράμματος (2.298.243.000 ευρώ), δηλαδή συνολικό ποσό για όλη την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 1.378.946,80 ευρώ. Ο άξονας στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης δανεικού (loan/guarantees) και κεφαλαιουχικού (equity) τύπου, όπως αναλύεται παρακάτω.
• Βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχεφήσεων σε αγορές εντός κι εκτός Ε. Ε. (Access to markets), στον οποίο κατευθύνεται το 21,50% του εγκεκριμένου Π/Υ του προγράμματος (2.298.243.000 ευρώ), δηλαδή συνολικό ποσό για όλη την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 494.122,26 ευρώ. Ο άξονας χρηματοδοτεί υποστηρικτικές δράσεις πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κυριότερη το Enterprise Europe Network το οποίο έχει ως κύρια αρμοδιότητα να προωθεί τις επιμέρους δράσεις του προγράμματος και να κατατοπίζει σχετικά τους ενδιαφερόμενους..
• Βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Framework conditions for enterprises), στον οποίο κατευθύνεται το 11% του εγκεκριμένου Π/Υ του προγράμματος (2.298.243.000 ευρώ), δηλαδή συνολικό ποσό για όλη την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 262.606,73 ευρώ. Στο πλαίσιο του άξονα χρηματοδοτούνται σε επίπεδο Ε.Ε. υποστηρυσικές δράσεις που αφορούν τη βελτίωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση έγκυρων στατιστικών στοιχείων μέσω του Small Business Act Factsheet και του SMEs Performance Review, η πλατφόρμα REFIT για την καλύτερη νομοθέτηση βελτίωση (EU REFIT Stakeholder Platform for Better Regulation), το European Cluster Excellence Programme, η εβδομάδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SME week), υποστηρικτικές δομές προς όφελος των ευρωπαϊκών ΜμΕ με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού, της καινοτομίας, της έξυπνης εξειδίκευσης, οι πρωτοβουλίες για τις start-up επιχειρήσεις (Start-up Initiative), για τη δεύτερη ευκαιρία (Second Chance) και τη μεταβίβαση των επιχεφήσεων (Transfer of Business).


• Επιχειρηματικότητα και κουλτούρα επιχειρηματικότητας (Entrepreneurship and entrepreneurship culture), στον οποίο κατευθύνεται το 2,50% του εγκεκριμένου Π/Υ του προγράμματος (2.298.243.000 ευρώ), δηλαδή συνολικό ποσό για όλη την προγραμματική περίοδο


2014-2020, 67.456,08 ευρώ. Στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα χρηματοδοτούνται σε επίπεδο Ε.Ε. δράσεις για την ανταλλαγή επιχειρηματικών εμπειριών μεταξύ νέων επιχειρηματιών σε συνεργασία με το πρόγραμμα Erasmus+, την προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και της γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (Social Business Initiative).
Από την κατανομή των πόρων γίνεται άμεσα αντιληπτή η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ενίσχυση των ΜΜΕ μέσα από σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, αφενός για τη διευκόλυνσή τους ως προς τη λήφη δανείων (Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων - Loan Guarantee Facility/LGF) και αφετέρου, για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση {Μηχανισμός Μετοχικού Κεφαλαίου για την Ανάπτυξη - Equity Facility for Growth/EFG). Προς την κατεύθυνση αυτή, τον Αύγουστο 2014 δημοσιεύθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων οι δύο παρακάτω προσκλήσεις προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες) ή ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς προκειμένου να συνεπενδύσουν κεφάλαια (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές) προς τις ευρωπαϊκές ΜμΕ:
• Loan Guarantee Facility (LGF), για παροχή εγγυήσεων σε δάνεια προς ΜμΕ μέγιστου ύψους έως 150.000C, μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Το 2016 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και η Eurobank υπέγραψαν συμβάσεις με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για την παροχή εγγυήσεων σε δάνεια ελληνικών ΜμΕ και ακολούθησαν το 2017, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank.
• Equity Facility for Growth (EFG), για παροχή κεφαλαίων (venture capitals, mezzanine finance κλπ) σε ΜΜΕ με διάρκεια επένδυσης 5-15 έτη. Από ελληνικής πλευράς, έχει υπογράψει σχετική σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων η εταιρεία Deca Investments (Diorama Fund) για την κεφαλαιακή ενίσχυση ελληνικών ΜμΕ που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης (expansion stage - growth).
Οι παραπάνω δύο προσκλήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές για τους ενδιαφερόμενους (ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων συμμετοχών- venture capital) έως τις 31-09-2020. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να απευθύνονται κατευθείαν στις συνεργαζόμενες τράπεζες ή επενδυτικούς οργανισμούς.


4. Τέλος, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας έχει ήδη προβεί στον σχεδιασμό εξειδικευμένης δράσης για την στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας και της καινοτομικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας με σκοπό όχι μόνο την άμεση στήριξη των επιλέξιμων επιχειρήσεων / φυσικών προσώπων αλλά την δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού στήριξης άμεσης χρηματοδότησης τόσο για νέες/νεοφυείς επιχειρήσεις όσο και για υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ). Το πρόγραμμα «Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε νέους επιχειρηματίες και νέες επιχειρήσεις (start-ups) με στόχο την δημιουργία και ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ευκαιρίας (εν αντιδιαστολή με την επιχειρηματικότητα ανάγκης και ανεξάρτητα του τρόπου που αυτή εκδηλώνεται), ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία. Επίσης, το πρόγραμμα επιδιώκει να λειτουργήσει ως μόνιμος μηχανισμός στήριξης για την κάλυψη μεμονωμένων ή ομαδοποιημένων στρατηγικής σημασίας αναγκών και (κυρίως άυλων) δαπανών που δημιουργούνται στις καινοτόμες επιχειρήσεις και σχετίζονται άμεσα με επενδύσεις σε αξίες γνώσης και απαραίτητες ενέργειες υποστήριξης εγχειρημάτων επιχειρηματικής καινοτομίας.


 

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο