Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για την εκταμίευση των ποσών των αναπτυξιακών νόμων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή - εκταμίευση της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της επιδότησης των τόκων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016, είναι τα ακόλουθα:

Α. Δικαιολογητικά σε περίπτωση μη εκχώρησης ενίσχυσης σε Πιστωτικό Ίδρυμα.

1. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού/Κωδικοποιημένο Καταστατικό εταιρείας ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις.

2. Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:
- Τροποποιήσεων του καταστατικού.
- Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση.
- Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

3. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί:
- Μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
- Μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

4. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (Φορείς Κεντρικής Διοίκησης).

5. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.

6. α. Στην περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας/Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης:
- Πρακτικό Δ.Σ (Α.Ε.) / Πρακτικό Γ.Σ. (ΕΠΕ)
β. Στην περίπτωση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας:
- Πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων.
γ. Στις Λοιπές περιπτώσεις εταιρειών:
- Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/δημόσια υπηρεσία
Στα οποία δηλώνονται:
α) ότι η επιχορήγηση του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό φακέλου ΥΠΕ/…/… δεν έχει εκχωρηθεί σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα και
β) ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.

7. Βεβαίωση Τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης ή Αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.

Β. Δικαιολογητικά σε περίπτωση εκχώρησης της ενίσχυσης σε Πιστωτικό Ίδρυμα.

1. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού/Κωδικοποιημένο Καταστατικό εταιρείας ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις.

2. Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:
- Τροποποιήσεων του καταστατικού
- Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση
- Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση

3. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί:
- Μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
- Μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

4. Φορολογική ενημερότητα του Πιστωτικού Ιδρύματος, στο οποίο είναι εκχωρημένη η επιχορήγηση, για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (Φορείς Κεντρικής Διοίκησης).

5. Ασφαλιστική ενημερότητα του Πιστωτικού Ιδρύματος, στο οποίο είναι εκχωρημένη η επιχορήγηση, για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.

6. Φορολογική ενημερότητα του φορέα της επένδυσης για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (Φορείς Κεντρικής Διοίκησης).

7. Ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα της επένδυσης για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.

8. Αντίγραφο Σύμβασης Εκχώρησης.

9. Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος στην οποία αναγράφονται:
• στοιχεία του βραχυπρόθεσμου δανείου και της σύμβασης εκχώρησης
• ημερομηνία / ημερομηνίες εκταμίευσης με τα αντίστοιχα εκταμιευθέντα ποσά
• σημερινό υπόλοιπο του κεφαλαίου του δανείου για το οποίο υφίσταται η σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης
• αριθμός λογαριασμού (IBAN) του Πιστωτικού Ιδρύματος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.

10. Σε περίπτωση καταβολής τμήματος της επιχορήγησης και στο φορέα της επένδυσης απαιτείται επιπλέον:

Α. κατά περίπτωση, προσκόμιση Πρακτικού Δ.Σ (Α.Ε.)/ Πρακτικού Γ.Σ. (ΕΠΕ)/ Πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων (ΙΚΕ) ή Υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/δημόσια υπηρεσία (Λοιπές περιπτώσεις εταιρειών),
στα οποία δηλώνονται:
• το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό φακέλου ΥΠΕ/…/…, δεν έχει εκχωρηθεί σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα καθώς και
• ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.
Β. βεβαίωση Τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης ή Αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.

Τα δικαιολογητικά που ορίζονται ώα άνω, πλην των δικαιολογητικών i. της Βεβαίωσης από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ii. των Πιστοποιητικών από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου και iii. των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ως συνημμένα στο Αίτημα Πληρωμής και στη συνέχεια κατατίθενται εντύπως στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων διαβιβάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά μαζί με τα προβλεπόμενα λοιπά στοιχεία του επενδυτικού φακέλου που τεκμηριώνουν την αξίωση της πληρωμής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου.
β. Τα λοιπά, υπό στοιχεία i, ii και iii αναφερόμενα στην παράγραφο α., δικαιολογητικά κατατίθενται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μετά από ενημέρωση του Φορέα της Επένδυσης από το αρμόδιο Τμήμα αυτής.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο