Πάνω από 170.000 δηλώσεις «πόθεν έσχες» κατατέθηκαν φέτος
Όπως αναφέρει, ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία στην ανακοίνωσή της:

Για πρώτη φορά φέτος εφαρμόσθηκε η ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) για τη χρήση έτους 2015 στο Πληροφοριακό Σύστημα www.pothen.gr, με απόλυτη επιτυχία αφού υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά δίχως προβλήματα πάνω από 170 χιλιάδες δηλώσεις ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. Για τις επόμενες χρήσεις η διαδικασία προβλέπεται περισσότερο απλοποιημένη για τους υπόχρεους καθώς θα απαιτείται μόνο δήλωση των ετήσιων μεταβολών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ελλείψεις ή ανακρίβειες υποβληθείσας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης μπορούν να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο εντός μηνός από την υποβολή της. Για όσους υπόχρεους δεν ανταποκρίθηκαν εμπρόθεσμα, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης έως την 30-7-2017 με επιβολή μόνο διοικητικού προστίμου.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι η μη υποβολή δήλωσης μετά την πάροδο της άνω καταληκτικής προθεσμίας της 30-7-2017 επιφέρει ποινικές κυρώσεις.

Για τις κατηγορίες των υποχρέων, ήτοι δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τις οποίες έχουν εκδοθεί από το ΣτΕ αποφάσεις αναστολής, μέχρις εκδόσεως των οριστικών αποφάσεων αναστέλλεται η υποχρέωσή τους για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων.

Το νέο σύστημα δηλώσεων Πόθεν Έσχες αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση που ενισχύει την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των υποχρέων προσώπων σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.


https://www.taxheaven.gr